keyboard_arrow_left keyboard_arrow_up

Книга Есфирь глава 2

Ἐσθὴρ 2

Подстрочный перевод Библии

1 Καὶ И μετὰ после τοὺς λόγους слов τούτους этих ἐκόπασεν утих βασιλεὺς царь τοῦ θυμοῦ яростью καὶ и οὐκέτι не ἐμνήσθη вспомнил τῆς Αστιν Астинь μνημονεύων помнящий οἷα как ἐλάλησεν сказал καὶ и ὡς как κατέκρινεν осудил αὐτήν. её.2 καὶ И εἶπαν сказали οἱ διάκονοι служители τοῦ βασιλέως царя: Ζητηθήτω [Да] поищут τῷ βασιλεῖ царю κοράσια девушек ἄφθορα невинных καλὰ хороших τῷ εἴδει· видом;3 καὶ и καταστήσει поставит βασιλεὺς царь κωμάρχας старост ἐν во πάσαις всех ταῖς χώραις землях τῆς βασιλείας царства αὐτοῦ, его, καὶ и ἐπιλεξάτωσαν выбирали [бы] κοράσια девушек παρθενικὰ девственниц καλὰ хороших τῷ εἴδει видом εἰς в Σουσαν Сузы τὴν πόλιν город εἰς в τὸν γυναικῶνα, дом жён, καὶ и παραδοθήτωσαν передали [бы] τῷ εὐνούχῳ евнуху τοῦ βασιλέως царя τῷ φύλακι стражу τῶν γυναικῶν, женщин, καὶ и δοθήτω да́ли [бы] σμῆγμα туалетное средство καὶ и λοιπὴ остальное ἐπιμέλεια· попечение;4 καὶ и γυνή, женщина, которая ἂν если ἀρέσῃ она угодила [бы] τῷ βασιλεῖ, царю, βασιλεύσει будет царствовать ἀντὶ вместо Αστιν. Астинь. καὶ И ἤρεσεν понравилось τῷ βασιλεῖ царю τὸ πρᾶγμα, дело, καὶ и ἐποίησεν сделал οὕτως. так.5 Καὶ И ἄνθρωπος человек ἦν был Ιουδαῖος Иудей ἐν в Σούσοις Сузах τῇ πόλει, городе, καὶ и ὄνομα имя αὐτῷ ему Μαρδοχαῖος Мардохей который τοῦ Ιαιρου Иэра τοῦ Σεμειου Сэмия τοῦ Κισαιου Кисэя ἐκ из φυλῆς племени Βενιαμιν, Вениамина,6 ὃς который ἦν был αἰχμάλωτος пленным ἐξ из Ιερουσαλημ, Иерусалима, ἣν который ᾐχμαλώτευσεν пленил Ναβουχοδονοσορ Навуходоносор βασιλεὺς царь Βαβυλῶνος. Вавилона.7 καὶ И ἦν была τούτῳ этому παῖς девушка θρεπτή, воспитанница, θυγάτηρ дочь Αμιναδαβ Аминадава ἀδελφοῦ брата πατρὸς отца αὐτοῦ, его, καὶ и ὄνομα имя αὐτῇ ей Εσθηρ· Эсфирь; ἐν в δὲ же τῷ μεταλλάξαι оставить αὐτῆς её τοὺς γονεῖς родители ἐπαίδευσεν воспитал αὐτὴν её ἑαυτῷ себе εἰς в γυναῖκα· жену; καὶ а ἦν была τὸ κοράσιον девушка καλὸν хороша τῷ εἴδει. видом.8 καὶ И ὅτε когда ἠκούσθη было услышано τὸ τοῦ βασιλέως царя πρόσταγμα, повеление, συνήχθησαν были собраны κοράσια девушки πολλὰ многие εἰς в Σουσαν Сузы τὴν πόλιν город ὑπὸ под χεῖρα руку Γαι, Гая, καὶ и ἤχθη была приведена Εσθηρ Эсфирь πρὸς к Γαι Гаю τὸν φύλακα стражнику τῶν γυναικῶν. женщин.9 καὶ И ἤρεσεν понравилась αὐτῷ ему τὸ κοράσιον девушка καὶ и εὗρεν нашла χάριν благосклонность ἐνώπιον перед αὐτοῦ, ним, καὶ и ἔσπευσεν поспешил αὐτῇ ей δοῦναι дать τὸ σμῆγμα туалетное средство καὶ и τὴν μερίδα долю καὶ и τὰ ἑπτὰ семь κοράσια девушек τὰ ἀποδεδειγμένα назначенных αὐτῇ ей ἐκ из βασιλικοῦ царского [до́ма] καὶ и ἐχρήσατο снабдил αὐτῇ её καλῶς хорошо καὶ и ταῖς ἅβραις служанок αὐτῆς её ἐν в τῷ γυναικῶνι· женском доме;10 καὶ и οὐχ не ὑπέδειξεν показала Εσθηρ Эсфирь τὸ γένος род αὐτῆς её οὐδὲ и не τὴν πατρίδα, отечество, γὰρ ведь Μαρδοχαῖος Мардохей ἐνετείλατο приказал αὐτῇ ей μὴ не ἀπαγγεῖλαι. сообщить.11 καθ᾽ По ἑκάστην каждому δὲ же ἡμέραν дню Μαρδοχαῖος Мардохей περιεπάτει ходил κατὰ во τὴν αὐλὴν двор τὴν γυναικείαν женский ἐπισκοπῶν смотреть τί что́ Εσθηρ Эсфирь συμβήσεται. [если] случится.12 οὗτος Это δὲ же ἦν было καιρὸς время κορασίου девушке εἰσελθεῖν войти πρὸς к τὸν βασιλέα, царю, ὅταν когда ἀναπληρώσῃ она исполнила μῆνας месяцев δέκα десять δύο· [и] два; οὕτως так γὰρ ведь ἀναπληροῦνται исполняются αἱ ἡμέραι дни τῆς θεραπείας, [в] лечении, μῆνας месяцев ἓξ шесть ἀλειφόμεναι намазанные ἐν в σμυρνίνῳ смирны ἐλαίῳ масле καὶ и μῆνας месяцев ἓξ шесть ἐν в τοῖς ἀρώμασιν благовониях καὶ и ἐν в τοῖς σμήγμασιν туалетных средствах τῶν γυναικῶν, женщин,13 καὶ и τότε тогда εἰσπορεύεται входит πρὸς к τὸν βασιλέα· царю; καὶ и которому ἐὰν если εἴπῃ, скажет, παραδώσει предаст αὐτῇ её συνεισέρχεσθαι входить αὐτῇ ей ἀπὸ от τοῦ γυναικῶνος женский дом ἕως до τῶν βασιλείων. царского дворца.14 δείλης Вечером εἰσπορεύεται входит καὶ и πρὸς к ἡμέραν дню ἀποτρέχει уходит εἰς в τὸν γυναικῶνα женский дом τὸν δεύτερον, вторично, οὗ где Γαι Гай εὐνοῦχος евнух τοῦ βασιλέως царя φύλαξ стражник τῶν γυναικῶν, женщин, καὶ и οὐκέτι не εἰσπορεύεται входит πρὸς к τὸν βασιλέα, царю, ἐὰν если μὴ не κληθῇ назвал ὀνόματι. имени.15 ἐν В δὲ же τῷ ἀναπληροῦσθαι исполниться τὸν χρόνον времени Εσθηρ Эсфири τῆς θυγατρὸς дочери Αμιναδαβ Аминадава ἀδελφοῦ брата πατρὸς отца Μαρδοχαίου Мардохея εἰσελθεῖν войти πρὸς к τὸν βασιλέα царю οὐδὲν ничего ἠθέτησεν отвергла ὧν которое αὐτῇ ей ἐνετείλατο приказал εὐνοῦχος евнух φύλαξ стражник τῶν γυναικῶν· женщин; ἦν была γὰρ ведь Εσθηρ Эсфирь εὑρίσκουσα находящая χάριν благосклонность παρὰ у πάντων всех τῶν βλεπόντων видящих αὐτήν. её.16 καὶ И εἰσῆλθεν вошла Εσθηρ Эсфирь πρὸς к Ἀρταξέρξην Артаксерксу τὸν βασιλέα царю τῷ δωδεκάτῳ двенадцатого μηνί, месяца, ὅς который ἐστιν есть Αδαρ, Адар, τῷ ἑβδόμῳ [в] седьмой ἔτει год τῆς βασιλείας царства αὐτοῦ. его.17 καὶ И ἠράσθη горячо полюбил βασιλεὺς царь Εσθηρ, Эсфирь, καὶ и εὗρεν нашла χάριν благосклонность παρὰ сверх πάσας всех τὰς παρθένους, девиц, καὶ и ἐπέθηκεν возложил αὐτῇ ей τὸ διάδημα диадему τὸ γυναικεῖον. женскую.18 καὶ И ἐποίησεν сделал βασιλεὺς царь πότον питьё πᾶσι всем τοῖς φίλοις друзьям αὐτοῦ его καὶ и ταῖς δυνάμεσιν ополчениям ἐπὶ на ἡμέρας дней ἑπτὰ семь καὶ и ὕψωσεν воздвиг τοὺς γάμους свадебные торжества Εσθηρ Эсфирь καὶ и ἄφεσιν прощение ἐποίησεν сделал τοῖς которым ὑπὸ под τὴν βασιλείαν царством αὐτοῦ. его.19 δὲ Же Μαρδοχαῖος Мардохей ἐθεράπευεν служил ἐν при τῇ αὐλῇ. дворе.20 δὲ Же Εσθηρ Эсфирь οὐχ не ὑπέδειξεν показала τὴν πατρίδα отечество αὐτῆς· её; οὕτως так γὰρ ведь ἐνετείλατο приказал αὐτῇ ей Μαρδοχαῖος Мардохей φοβεῖσθαι бояться τὸν θεὸν Бога καὶ и ποιεῖν делать τὰ προστάγματα повеления αὐτοῦ, Его, καθὼς как ἦν она была μετ᾽ с αὐτοῦ, ним, καὶ и Εσθηρ Эсфирь οὐ не μετήλλαξεν изменила τὴν ἀγωγὴν поведение αὐτῆς. её.21 Καὶ И ἐλυπήθησαν опечалились οἱ δύο два εὐνοῦχοι евнуха τοῦ βασιλέως царя οἱ которые ἀρχισωματοφύλακες начальствующие над телохранителями ὅτι что προήχθη был предпочтён Μαρδοχαῖος, Мардохей, καὶ и ἐζήτουν искали ἀποκτεῖναι убить Ἀρταξέρξην Артаксеркса τὸν βασιλέα. царя.22 καὶ И ἐδηλώθη было сделано ясно Μαρδοχαίῳ Мардохею λόγος, слово, καὶ и ἐσήμανεν указал Εσθηρ, Эсфирь, καὶ и αὐτὴ она ἐνεφάνισεν сделала явным τῷ βασιλεῖ царю τὰ [дела́] τῆς ἐπιβουλῆς. умысла.23 δὲ Же βασιλεὺς царь ἤτασεν проверил τοὺς δύο двух εὐνούχους евнухов καὶ и ἐκρέμασεν повесил αὐτούς· их; καὶ и προσέταξεν приказал βασιλεὺς царь καταχωρίσαι поместить εἰς в μνημόσυνον воспоминание ἐν в τῇ βασιλικῇ царской βιβλιοθήκῃ библиотеке ὑπὲρ о τῆς εὐνοίας благожелательности Μαρδοχαίου Мардохея ἐν в ἐγκωμίῳ.