keyboard_arrow_left keyboard_arrow_up

Книга Есфирь глава 5

Ἐσθὴρ 5

Подстрочный перевод Библии

1 Καὶ И ἐγενήθη сделалось ἐν в τῇ ἡμέρᾳ день τῇ τρίτῃ, третий, ὡς как ἐπαύσατο прекратила προσευχομένη, молящаяся, ἐξεδύσατο сняла τὰ ἱμάτια одежды τῆς θεραπείας прислуги καὶ и περιεβάλετο одела [одежды] τὴν δόξαν славы αὐτῆς её καὶ и γενηθεῖσα сделалась ἐπιφανὴς замечательной ἐπικαλεσαμένη призвавшая τὸν πάντων всех ἐπόπτην всевидящего θεὸν Бога καὶ и σωτῆρα Спасителя παρέλαβεν взяла τὰς δύο двух ἅβρας служанок καὶ и τῇ μὲν ведь μιᾷ [на] одну ἐπηρείδετο опираться ὡς как τρυφερευομένη, предавшаяся неге, δὲ же ἑτέρα другая ἐπηκολούθει последовав κουφίζουσα [да] облегчает τὴν ἔνδυσιν одеяния αὐτῆς, её, καὶ и αὐτὴ она ἐρυθριῶσα румянящаяся ἀκμῇ цветением κάλλους αὐτῆς, её, καὶ и τὸ πρόσωπον лицо αὐτῆς её ἱλαρὸν весёлое ὡς как προσφιλές, любящей, δὲ же καρδία сердце αὐτῆς её ἀπεστενωμένη стесняемое ἀπὸ от τοῦ φόβου. страха. καὶ И εἰσελθοῦσα прошедшая πάσας все τὰς θύρας две́ри κατέστη стала ἐνώπιον перед τοῦ βασιλέως, царём, καὶ а αὐτὸς он ἐκάθητο сидел ἐπὶ на τοῦ θρόνου престоле τῆς βασιλείας царства αὐτοῦ его καὶ и πᾶσαν всякое στολὴν одеяние τῆς ἐπιφανείας блеска αὐτοῦ его ἐνεδεδύκει, одел, ὅλος весь διὰ в χρυσοῦ золоте καὶ и λίθων камнях πολυτελῶν, драгоценных, καὶ и ἦν был φοβερὸς устрашающий σφόδρα. очень. καὶ И ἄρας поднявший τὸ πρόσωπον лицо αὐτοῦ его πεπυρωμένον распалённое δόξῃ славой ἐν в ἀκμῇ высшей степени θυμοῦ ярости ἔβλεψεν, посмотрел, καὶ и ἔπεσεν упала βασίλισσα царица καὶ и μετέβαλεν изменился τὸ χρῶμα цвет [кожи] αὐτῆς её ἐν в ἐκλύσει бессилие καὶ и κατεπέκυψεν наклонилась ἐπὶ на τὴν κεφαλὴν голову τῆς ἅβρας служанки τῆς προπορευομένης. идущей впереди. καὶ И μετέβαλεν изменил θεὸς Бог τὸ πνεῦμα дух τοῦ βασιλέως царя εἰς в πραύτητα, кротость, καὶ и ἀγωνιάσας встревожившийся ἀνεπήδησεν бросился ἀπὸ с τοῦ θρόνου престола αὐτοῦ его καὶ и ἀνέλαβεν взял αὐτὴν её ἐπὶ на τὰς ἀγκάλας ру́ки αὐτοῦ, его, μέχρις до οὗ которого [времени] κατέστη, стала, καὶ и παρεκάλει увещевал αὐτὴν её λόγοις словами εἰρηνικοῖς мирными καὶ и εἶπεν сказал αὐτῇ ей: Τί Что́ ἐστιν, есть, Εσθηρ Эсфирь ἐγὼ я ἀδελφός брат σου, твой, θάρσει, мужайся, οὐ нет μὴ не ἀποθάνῃς, умрёшь, ὅτι потому что κοινὸν общее τὸ πρόσταγμα повеление ἡμῶν наше ἐστιν· есть; πρόσελθε. Подойди.2 καὶ И ἄρας взявший τὴν χρυσῆν золотой ῥάβδον жезл ἐπέθηκεν возложил ἐπὶ на τὸν τράχηλον шею αὐτῆς её καὶ и ἠσπάσατο поприветствовал αὐτὴν её καὶ и εἶπεν сказал: Λάλησόν Скажи μοι. мне. καὶ И εἶπεν она сказала αὐτῷ ему: Εἶδόν Я увидела σε, тебя, κύριε, господин, ὡς как ἄγγελον ангела θεοῦ, Бога, καὶ и ἐταράχθη встревожилось καρδία сердце μου моё ἀπὸ от φόβου страха τῆς δόξης славы σου· твоей; ὅτι потому что θαυμαστὸς удивительный εἶ, ты есть, κύριε, господин, καὶ и τὸ πρόσωπόν облик σου твой χαρίτων благодати μεστόν. полный.3 ἐν При δὲ же τῷ διαλέγεσθαι говорить αὐτὴν ей ἔπεσεν она упала ἀπὸ от ἐκλύσεως бессилия αὐτῆς, её, καὶ и βασιλεὺς царь ἐταράσσετο, был потрясён, καὶ и πᾶσα вся θεραπεία прислуга αὐτοῦ его παρεκάλει утешала αὐτήν. её. καὶ И εἶπεν сказал βασιλεύς царь: Τί Что́ θέλεις, желаешь, Εσθηρ, Эсфирь, καὶ и τί какое σού твоё ἐστιν есть τὸ ἀξίωμα намерение? ἕως До τοῦ ἡμίσους половины τῆς βασιλείας царства μου моего καὶ и ἔσται будет σοι. тебе.4 εἶπεν Сказала δὲ же Εσθηρ Эсфирь: Ἡμέρα День μου мой ἐπίσημος праздничный σήμερόν сегодня ἐστιν· есть; εἰ если οὖν итак δοκεῖ кажется τῷ βασιλεῖ, царю, ἐλθάτω придёт καὶ и αὐτὸς он καὶ и Αμαν Аман εἰς на τὴν δοχήν, приём, ἣν который ποιήσω я сделаю σήμερον. сегодня.5 καὶ И εἶπεν сказал βασιλεύς царь: Κατασπεύσατε Поторопите Αμαν, Амана, ὅπως [таким образом] ποιήσωμεν давайте сделаем τὸν λόγον слово Εσθηρ· Эсфири; καὶ и παραγίνονται пришли ἀμφότεροι оба εἰς на τὴν δοχήν, приём, ἣν который εἶπεν сказала Εσθηρ. Эсфирь.6 ἐν При δὲ же τῷ πότῳ винопитии εἶπεν сказал βασιλεὺς царь πρὸς к Εσθηρ Эсфирь: Τί Что́ ἐστιν, есть, βασίλισσα царица Εσθηρ Эсфирь καὶ и ἔσται будет σοι тебе ὅσα сколькое ἀξιοῖς. попросишь.7 καὶ И εἶπεν она сказала: Τὸ αἴτημά Прошение μου моё καὶ и τὸ ἀξίωμά намерение μου· моё;8 εἰ если εὗρον нашла χάριν благосклонность ἐνώπιον перед τοῦ βασιλέως, царём, ἐλθάτω придёт βασιλεὺς царь καὶ и Αμαν Аман ἐπὶ τὴν αὔριον завтра εἰς на τὴν δοχήν, приём, ἣν который ποιήσω я сделаю αὐτοῖς, им, καὶ и αὔριον завтра ποιήσω я сделаю τὰ αὐτά. их.9 Καὶ И ἐξῆλθεν вышел Αμαν Аман ἀπὸ от τοῦ βασιλέως царя ὑπερχαρὴς обрадованный εὐφραινόμενος· веселящийся; ἐν когда δὲ же τῷ ἰδεῖν увидеть Αμαν Аману Μαρδοχαῖον Мардохея τὸν Ιουδαῖον иудея ἐν во τῇ αὐλῇ дворе ἐθυμώθη разъярился σφόδρα. очень.10 καὶ И εἰσελθὼν вошедший εἰς в τὰ ἴδια собственное [имение] ἐκάλεσεν призвал τοὺς φίλους друзей καὶ и Ζωσαραν Дзосару τὴν γυναῖκα жену αὐτοῦ его11 καὶ и ὑπέδειξεν показал αὐτοῖς им τὸν πλοῦτον богатство αὐτοῦ его καὶ и τὴν δόξαν, славу, ἣν которую βασιλεὺς царь αὐτῷ ему περιέθηκεν, передал, καὶ и ὡς как ἐποίησεν сделал αὐτὸν его πρωτεύειν первенствовать καὶ и ἡγεῖσθαι начальствовать τῆς βασιλείας. царством.12 καὶ И εἶπεν сказал Αμαν Аман: Οὐ Не κέκληκεν призвала βασίλισσα царица μετὰ с τοῦ βασιλέως царём οὐδένα никого εἰς на τὴν δοχὴν приём ἀλλ᾽ но скорее ἐμέ, меня, καὶ и εἰς на τὴν αὔριον завтра κέκλημαι· званый;13 καὶ И ταῦτά это μοι мне οὐκ не ἀρέσκει, удовлетворяет, ὅταν когда ἴδω увижу Μαρδοχαῖον Мардохея τὸν Ιουδαῖον Иудея ἐν во τῇ αὐλῇ. дворе.14 καὶ И εἶπεν сказала πρὸς к αὐτὸν нему Ζωσαρα Дзосара γυνὴ жена αὐτοῦ его καὶ и οἱ φίλοι друзья: Κοπήτω Срежь σοι тебе ξύλον дерево πηχῶν локтей πεντήκοντα, пятьдесят, ὄρθρου [на] заре δὲ же εἰπὸν скажи τῷ βασιλεῖ царю καὶ и κρεμασθήτω будет повешен Μαρδοχαῖος Мардохей ἐπὶ на τοῦ ξύλου· дереве; σὺ ты δὲ же εἴσελθε войди εἰς на τὴν δοχὴν приём σὺν с τῷ βασιλεῖ царём καὶ и εὐφραίνου. веселись. καὶ И ἤρεσεν понравилось τὸ ῥῆμα слово τῷ Αμαν, Аману, καὶ и ἡτοιμάσθη приготовил τὸ ξύλον. дерево.