keyboard_arrow_left keyboard_arrow_up

Книга Есфирь глава 8

Ἐσθὴρ 8

Подстрочный перевод Библии

1 Καὶ И ἐν в αὐτῇ этот τῇ ἡμέρᾳ день βασιλεὺς царь Ἀρταξέρξης Артаксеркс ἐδωρήσατο даровал Εσθηρ Эсфирь ὅσα сколькое ὑπῆρχεν пребывало Αμαν Аману τῷ διαβόλῳ, клеветнику, καὶ и Μαρδοχαῖος Мардохей προσεκλήθη был призван ὑπὸ τοῦ βασιλέως, царём, ὑπέδειξεν показала γὰρ ведь Εσθηρ Эсфирь ὅτι что ἐνοικείωται родственник αὐτῇ. ей.2 ἔλαβεν Взял δὲ же βασιλεὺς царь τὸν δακτύλιον, перстень, ὃν который ἀφείλατο отнял [у] Αμαν, Амана, καὶ и ἔδωκεν дал αὐτὸν его Μαρδοχαίῳ, Мардохею, καὶ и κατέστησεν поставила Εσθηρ Эсфирь Μαρδοχαῖον Мардохея ἐπὶ над πάντων всем τῶν Αμαν. Амана.3 καὶ И προσθεῖσα добавившая ἐλάλησεν сказала πρὸς к τὸν βασιλέα царю καὶ и προσέπεσεν припала πρὸς к τοὺς πόδας ногам αὐτοῦ его καὶ и ἠξίου считала должным ἀφελεῖν убрать τὴν Αμαν Амана κακίαν злобу καὶ и ὅσα сколькое ἐποίησεν он сделал τοῖς Ιουδαίοις. иудеям.4 ἐξέτεινεν Вытянул δὲ же βασιλεὺς царь Εσθηρ Эсфирь τὴν ῥάβδον посох τὴν χρυσῆν, золотой, ἐξηγέρθη поднялась δὲ же Εσθηρ Эсфирь παρεστηκέναι предстоять τῷ βασιλεῖ. царю.5 καὶ И εἶπεν сказала Εσθηρ Эсфирь: Εἰ Если δοκεῖ угодно σοι тебе καὶ и εὗρον нашла χάριν, благодать, πεμφθήτω пошли ἀποστραφῆναι вернуть τὰ γράμματα пи́сьма τὰ которые ἀπεσταλμένα были посланы ὑπὸ Αμαν Аманом τὰ γραφέντα написанные ἀπολέσθαι погубить τοὺς Ιουδαίους, иудеев, οἵ которые εἰσιν есть ἐν в τῇ βασιλείᾳ царстве σου· твоём;6 πῶς как γὰρ ведь δυνήσομαι могу ἰδεῖν увидеть τὴν κάκωσιν бедствие τοῦ λαοῦ народа μου моего καὶ и πῶς как δυνήσομαι могу σωθῆναι быть спасённой ἐν при τῇ ἀπωλείᾳ гибели τῆς πατρίδος отечества μου моего?7 καὶ И εἶπεν сказал βασιλεὺς царь πρὸς к Εσθηρ Эсфирь: Εἰ Если πάντα всё τὰ ὑπάρχοντα имущество Αμαν Амана ἔδωκα я дал καὶ и ἐχαρισάμην даровал σοι тебе καὶ и αὐτὸν его ἐκρέμασα повесил ἐπὶ на ξύλου, дереве, ὅτι как τὰς χεῖρας ру́ки ἐπήνεγκε вознесёт [на] τοῖς Ιουδαίοις, иудеев, τί что ἔτι ещё ἐπιζητεῖς ищете?8 γράψατε напиши́те καὶ и ὑμεῖς вы ἐκ от τοῦ ὀνόματός имени μου моего ὡς как δοκεῖ кажется ὑμῖν вам καὶ и σφραγίσατε запечатайте τῷ δακτυλίῳ перстнем μου· моим; ὅσα сколькое γὰρ ведь γράφεται написано τοῦ βασιλέως царём ἐπιτάξαντος приказанное καὶ и σφραγισθῇ запечатано τῷ δακτυλίῳ перстнем μου, моим, οὐκ не ἔστιν есть αὐτοῖς им ἀντειπεῖν. сказать против.9 ἐκλήθησαν Призваны [были] δὲ же οἱ γραμματεῖς книжники ἐν в τῷ πρώτῳ первый μηνί, месяц, ὅς который ἐστι есть Νισα, Нисан, τρίτῃ [в] третий καὶ и εἰκάδι двадцатый [день] τοῦ αὐτοῦ того же ἔτους, года, καὶ и ἐγράφη было написано τοῖς Ιουδαίοις иудеям ὅσα сколькое ἐνετείλατο приказал τοῖς οἰκονόμοις домоправителям καὶ и τοῖς ἄρχουσιν начальникам τῶν σατραπῶν наместников ἀπὸ от τῆς Ἰνδικῆς Индии ἕως до τῆς Αἰθιοπίας, Эфиопии, ἑκατὸν сто εἴκοσι двадцати ἑπτὰ семи σατραπείαις сатрапам κατὰ согласно χώραν стране καὶ и χώραν, стране, κατὰ согласно τὴν ἑαυτῶν своей λέξιν. речи.10 ἐγράφη Было написано δὲ же διὰ через τοῦ βασιλέως царя καὶ и ἐσφραγίσθη запечатано τῷ δακτυλίῳ перстнем αὐτοῦ, его, καὶ и ἐξαπέστειλαν отослали τὰ γράμματα пи́сьма διὰ через βιβλιαφόρων, гонцов,11 ὡς как ἐπέταξεν приказал αὐτοῖς им χρῆσθαι употреблять τοῖς νόμοις законы αὐτῶν их ἐν во πάσῃ всяком πόλει городе βοηθῆσαί помогать τε же αὑτοῖς им καὶ и χρῆσθαι применить τοῖς ἀντιδίκοις противникам αὐτῶν их καὶ и τοῖς ἀντικειμένοις противодействующим αὐτῶν им ὡς как βούλονται, желали,12 ἐν в ἡμέρᾳ день μιᾷ один ἐν во πάσῃ всём τῇ βασιλείᾳ царстве Ἀρταξέρξου, Артаксеркса, τῇ τρισκαιδεκάτῃ [в] тринадцатый [день] τοῦ δωδεκάτου двенадцатого μηνός, месяца, ὅς который ἐστιν есть Αδαρ. Адар. Ὧν Которого ἐστιν есть ἀντίγραφον копия τῆς ἐπιστολῆς письма́ τὰ ὑπογεγραμμένα написанного:13 Βασιλεὺς Царь μέγας великий Ἀρταξέρξης Артаксеркс τοῖς которым ἀπὸ от τῆς Ἰνδικῆς Индии ἕως до τῆς Αἰθιοπίας Эфиопии ἑκατὸν сто εἴκοσι двадцати ἑπτὰ семи σατραπείαις сатрапам χωρῶν стран ἄρχουσι начальникам καὶ и τοῖς τὰ ἡμέτερα нам φρονοῦσι доброжелательствующим χαίρειν. радоваться.14 πολλοὶ Многие τῇ πλείστῃ многими [дарами] τῶν εὐεργετούντων благодетельствуемые χρηστότητι [в] доброте πυκνότερον весьма часто τιμώμενοι почитаемые μεῖζον больше [меры] ἐφρόνησαν возгордились καὶ и οὐ не μόνον только τοὺς ὑποτεταγμένους подчинённым ἡμῖν нам ζητοῦσι ищут κακοποιεῖν, сделать зло, τόν τε же κόρον довольства οὐ не δυνάμενοι могущие φέρειν нести καὶ и τοῖς ἑαυτῶν своим εὐεργέταις добродетелям ἐπιχειροῦσι пытаются μηχανᾶσθαι· строить козни;15 καὶ и τὴν εὐχαριστίαν благодарение οὐ не μόνον только ἐκ от τῶν ἀνθρώπων людей ἀνταναιροῦντες, берущие, ἀλλὰ но καὶ и τοῖς τῶν ἀπειραγάθων кичась κόμποις похвальбой ἐπαρθέντες вознёслись [на] τοῦ τὰ πάντα всё κατοπτεύοντος обозревающего ἀεὶ всегда θεοῦ Бога μισοπόνηρον ненавидящие ὑπολαμβάνουσιν восприняли ἐκφεύξεσθαι избежать δίκην. наказание. πολλάκις Часто δὲ же καὶ и πολλοὺς многие τῶν [из] ἐπ᾽ при ἐξουσίαις власти τεταγμένων определённые τῶν πιστευθέντων доверившими χειρίζειν управлять φίλων друзей τὰ πράγματα делами, παραμυθία доказательства μεταιτίους участий αἱμάτων кровей ἀθῴων невиновных καταστήσασα поставленные περιέβαλε опутали συμφοραῖς преступлениями ἀνηκέστοις гибельными τῷ τῆς κακοηθείας злонравной ψευδεῖ лжи παραλογισμῷ обманом παραλογισαμένων обманывающих τὴν τῶν ἐπικρατούντων господствующих ἀκέραιον чисто εὐγνωμοσύνην. благожелателей. σκοπεῖν Наблюдать [это] δὲ же ἔξεστιν, можно, οὐ не τοσοῦτον столько ἐκ из τῶν παλαιοτέρων древних [времён] ὧν которые παρεδώκαμεν мы предали ἱστοριῶν, истории, ὅσα сколько ἐστὶν есть παρὰ у πόδας ног ὑμᾶς ваших ἐκζητοῦντας изыскавши ἀνοσίως преступно συντετελεσμένα исполнили τῇ τῶν ἀνάξια приказания δυναστευόντων господствующие λοιμότητι, недостойно,16 καὶ и προσέχειν удерживаться εἰς τὰ μετὰ после ταῦτα этих [дел] εἰς в τὸ τὴν βασιλείαν царстве ἀτάραχον безмятежно τοῖς πᾶσιν всем ἀνθρώποις людям μετ᾽ с εἰρήνης миром παρεξόμεθα держатся17 χρώμενοι пользующиеся ταῖς μεταβολαῖς, поворотами, τὰ δὲ же ὑπὸ под τὴν ὄψιν внешним видом ἐρχόμενα приходящие [указы] διακρίνοντες рассуждающие ἀεὶ всегда μετ᾽ с ἐπιεικεστέρας подобающим ἀπαντήσεως. возражением. ὡς Как γὰρ ведь Αμαν Аман Αμαδαθου [сын] Амадафа Μακεδών, македонец, ταῖς ἀληθείαις истинно ἀλλότριος чужеземец τοῦ τῶν Περσῶν персов αἵματος кро́ви καὶ и πολὺ много διεστηκὼς укреплённый τῆς ἡμετέρας нашей χρηστότητος, добротой, ἐπιξενωθεὶς гостеприимно принятый ἡμῖν нами ἔτυχεν ἧς которое [гостеприимство] ἔχομεν имеем πρὸς ко πᾶν всякому ἔθνος народу φιλανθρωπίας человеколюбие ἐπὶ на τοσοῦτον столькое ὥστε чтобы ἀναγορεύεσθαι названный ἡμῶν нашим πατέρα отцом καὶ и προσκυνούμενον поклонение ὑπὸ от πάντων всех τὸ δεύτερον второго τοῦ βασιλικοῦ царственного θρόνου престола πρόσωπον лицо διατελεῖν, осуществился, οὐκ не ἐνέγκας снёсший δὲ же τὴν ὑπερηφανίαν надменность ἐπετήδευσεν приложил τῆς ἀρχῆς начальствования στερῆσαι лишить ἡμᾶς нас καὶ и τοῦ πνεύματος духа τόν τε же ἡμέτερον нашего σωτῆρα спасителя καὶ и διὰ во παντὸς всякое [время] εὐεργέτην благодетеля Μαρδοχαῖον Мардохея καὶ и τὴν ἄμεμπτον непорочную τῆς βασιλείας царства κοινωνὸν соучастницу Εσθηρ Эсфирь σὺν со παντὶ всем τῷ τούτων этих ἔθνει народом πολυπλόκοις хитросплетением μεθόδων παραλογισμοῖς обманов αἰτησάμενος попросил εἰς в ἀπώλειαν· погубление; διὰ через γὰρ ведь τῶν τρόπων повороты τούτων эти ᾠήθη так λαβὼν взявший ἡμᾶς нас ἐρήμους лишённых τὴν τῶν Περσῶν персов ἐπικράτησιν победам εἰς для τοὺς Μακεδόνας Македонян μετάξαι. принести. ἡμεῖς Мы δὲ же τοὺς ὑπὸ от τοῦ τρισαλιτηρίου трёхгубительного παραδεδομένους переданных εἰς на ἀφανισμὸν вымирание Ιουδαίους иудеев εὑρίσκομεν находим οὐ не κακούργους злодеев ὄντας, сущих, δικαιοτάτοις праведными δὲ же πολιτευομένους управляемых νόμοις, законами,18 ὄντας сущих δὲ же υἱοὺς сыновей τοῦ ὑψίστου Высочайшего μεγίστου превеликого ζῶντος живущего θεοῦ Бога τοῦ κατευθύνοντος управляющего ἡμῖν нами τε же καὶ и τοῖς προγόνοις предками ἡμῶν нашими τὴν βασιλείαν царством ἐν в τῇ καλλίστῃ прекрасном διαθέσει. состоянии.19 καλῶς Хорошо οὖν итак ποιήσετε сделаете μὴ не προσχρησάμενοι употребляющие τοῖς ὑπὸ от Αμαν Амана Αμαδαθου [сына] Амадафа ἀποσταλεῖσι посланных γράμμασιν писаний διὰ через τὸ αὐτὸν его τὸν ταῦτα эти ἐξεργασάμενον сделавший [писания] πρὸς у ταῖς Σούσων Суз πύλαις дверей ἐσταυρῶσθαι распят σὺν с τῇ πανοικίᾳ, домом [его], τὴν καταξίαν достойным τοῦ τὰ πάντα всеми ἐπικρατοῦντος владеющим θεοῦ Богом διὰ через τάχους быстроту ἀποδόντος отданного αὐτῷ ему κρίσιν, суда,20 τὸ δὲ же ἀντίγραφον копию τῆς ἐπιστολῆς послания ταύτης этого ἐκθέντες объявить ἐν на παντὶ всяком τόπῳ месте μετὰ с παρρησίας уверенностью ἐᾶν позволить τοὺς Ιουδαίους иудеям χρῆσθαι пользоваться τοῖς ἑαυτῶν своими νομίμοις законами καὶ и συνεπισχύειν помогать αὐτοῖς им ὅπως чтобы τοὺς ἐν во καιρῷ время θλίψεως угнетения ἐπιθεμένους восставшим [на] αὐτοῖς них ἀμύνωνται дать отпор τῇ τρισκαιδεκάτῃ [в] тринадцатый [день] τοῦ δωδεκάτου двенадцатого μηνὸς месяца Αδαρ Адар τῇ αὐτῇ [в] этот ἡμέρᾳ· день;21 ταύτην [в] этот [день] γὰρ ведь πάντα всё δυναστεύων всемогущий θεὸς Бог ἀντ вместо ὀλεθρίας погубления τοῦ ἐκλεκτοῦ избранного γένους рода ἐποίησεν сделал αὐτοῖς им εὐφροσύνην. веселье.22 καὶ И ὑμεῖς вы οὖν итак ἐν в ταῖς ἐπωνύμοις именитых ὑμῶν ваших ἑορταῖς праздниках ἐπίσημον известный ἡμέραν день μετὰ со πάσης всяким εὐωχίας пиршеством ἄγετε, проводи́те, ὅπως чтобы καὶ и νῦν теперь καὶ и μετὰ после ταῦτα этих [событий] σωτηρία спасение будет ἡμῖν нам καὶ и τοῖς εὐνοοῦσιν благосклонным [к] Πέρσαις, персам, τοῖς δὲ же ἡμῖν нам ἐπιβουλεύουσιν строящим козни μνημόσυνον воспоминание τῆς ἀπωλείας. гибели. πᾶσα Всякий δὲ же πόλις город или χώρα страна τὸ σύνολον, целая, ἥτις которая κατὰ согласно ταῦτα этих μὴ не ποιήσῃ, сделает, δόρατι копьём καὶ и πυρὶ огнём καταναλωθήσεται истребится μετ᾽ с ὀργῆς· гневом; οὐ не μόνον только ἀνθρώποις людям ἄβατος, непроходимая, ἀλλὰ но καὶ и θηρίοις зверям καὶ и πετεινοῖς птицам εἰς во τὸν ἅπαντα всё χρόνον время ἔχθιστος ненавистной κατασταθήσεται. будет определена. τὰ δὲ Же ἀντίγραφα копии ἐκτιθέσθωσαν [да] будут выставлены ὀφθαλμοφανῶς заметно ἐν во πάσῃ всём τῇ βασιλείᾳ, царстве, ἑτοίμους готовым τε же εἶναι быть πάντας всем τοὺς Ιουδαίους иудеям εἰς в ταύτην этот τὴν ἡμέραν день πολεμῆσαι воевать αὐτῶν им τοὺς ὑπεναντίους. противников. Οἱ μὲν Ведь οὖν итак ἱππεῖς конники ἐξῆλθον вышли σπεύδοντες спешащие τὰ ὑπὸ от τοῦ βασιλέως царя λεγόμενα провозглашаемые [слова] ἐπιτελεῖν· завершать; ἐξετέθη [да] будет изложено δὲ же τὸ πρόσταγμα повеление καὶ и ἐν в Σούσοις. Сузах. δὲ Же Μαρδοχαῖος Мардохей ἐξῆλθεν вышел ἐστολισμένος [будучи] одетый [в] τὴν βασιλικὴν царскую στολὴν одежду καὶ и στέφανον венок ἔχων имеющий χρυσοῦν золотой καὶ и διάδημα головную повязку βύσσινον виссона πορφυροῦν· пурпурную; ἰδόντες увидевшие δὲ же οἱ ἐν в Σούσοις Сузах ἐχάρησαν. обрадовались. τοῖς δὲ Же Ιουδαίοις иудеям ἐγένετο сделался φῶς свет καὶ и εὐφροσύνη· утешение; κατὰ по πόλιν городу καὶ и χώραν, стране, οὗ где ἂν если ἐξετέθη объявлялось τὸ πρόσταγμα, повеление, οὗ где ἂν если ἐξετέθη объявлялось τὸ ἔκθεμα, приказание, χαρὰ радость καὶ и εὐφροσύνη веселье τοῖς Ιουδαίοις, иудеям, κώθων пир καὶ и εὐφροσύνη, веселье, καὶ и πολλοὶ многие τῶν [из] ἐθνῶν язычников περιετέμοντο обрезались καὶ и ιουδάιζον стали соблюдать иудейские обычаи διὰ через τὸν φόβον страх τῶν [от] Ιουδαίων. иудеев.