keyboard_arrow_left keyboard_arrow_up

Книга Есфирь глава 9

Ἐσθὴρ 9

Подстрочный перевод Библии

1 Ἐν В γὰρ ведь τῷ δωδεκάτῳ двенадцатый μηνὶ месяц τρισκαιδεκάτῃ [в] тринадцатый [день] τοῦ μηνός, месяца, ὅς который ἐστιν есть Αδαρ, Адар, παρῆν пришли τὰ γράμματα писания τὰ γραφέντα написанные ὑπὸ от τοῦ βασιλέως. царя.2 ἐν В αὐτῇ этот τῇ ἡμέρᾳ день ἀπώλοντο погибли οἱ ἀντικείμενοι противостоящие τοῖς Ιουδαίοις· иудеям; οὐδεὶς никто γὰρ ведь ἀντέστη противостал φοβούμενος боящийся αὐτούς. их.3 οἱ γὰρ Ведь ἄρχοντες начальники τῶν σατραπῶν наместников καὶ и οἱ τύραννοι повелители καὶ и οἱ βασιλικοὶ царские γραμματεῖς книжники ἐτίμων почитали τοὺς Ιουδαίους· иудеев; γὰρ ведь φόβος страх Μαρδοχαίου Мардохея ἐνέκειτο пребывал αὐτοῖς. [на] них.4 προσέπεσεν Достигло γὰρ ведь τὸ πρόσταγμα повеление τοῦ βασιλέως царя ὀνομασθῆναι изложенное ἐν во πάσῃ всё τῇ βασιλείᾳ. царство.5 6 καὶ И ἐν в Σούσοις Сузах τῇ πόλει городе ἀπέκτειναν убили οἱ Ιουδαῖοι иудеи ἄνδρας людей πεντακοσίους пятьсот7 τόν τε же Φαρσαννεσταιν Фарсанэстена καὶ и Δελφων Делфона καὶ и Φασγα Фасгу8 καὶ и Φαρδαθα Фардафу καὶ и Βαρεα Варэя καὶ и Σαρβαχα Сарваху9 καὶ и Μαρμασιμα Мармасиму καὶ и Αρουφαιον Аруфэона καὶ и Αρσαιον Арсэона καὶ и Ζαβουθαιθαν, Дзавуфэфана,10 τοὺς δέκα десять υἱοὺς сыновей Αμαν Амана Αμαδαθου [сына] Амадафа Βουγαίου вугеянина τοῦ ἐχθροῦ врага τῶν Ιουδαίων, иудеев, καὶ и διήρπασαν. разграбили.11 ἐν В αὐτῇ этот τῇ ἡμέρᾳ день ἐπεδόθη было подано ἀριθμὸς число τῷ βασιλεῖ царю τῶν ἀπολωλότων уничтоженных ἐν в Σούσοις. Сузах.12 εἶπεν Сказал δὲ же βασιλεὺς царь πρὸς к Εσθηρ Эсфирь: Ἀπώλεσαν Уничтожили οἱ Ιουδαῖοι иудеи ἐν в Σούσοις Сузах τῇ πόλει городе ἄνδρας людей πεντακοσίους· пятьсот; ἐν в δὲ же τῇ περιχώρῳ окрестности πῶς как οἴει так ἐχρήσαντο предполагаешь? τί Что́ οὖν итак ἀξιοῖς попросишь ἔτι ещё καὶ и ἔσται будет σοι тебе.13 καὶ И εἶπεν сказала Εσθηρ Эсфирь τῷ βασιλεῖ царю: Δοθήτω Будет дано τοῖς Ιουδαίοις иудеям χρῆσθαι применить ὡσαύτως так же τὴν αὔριον другой день ὥστε чтобы τοὺς δέκα десять υἱοὺς сыновей κρεμάσαι повесить Αμαν. Амана.14 καὶ И ἐπέτρεψεν разрешил οὕτως так γενέσθαι сделаться καὶ и ἐξέθηκε объявил τοῖς Ιουδαίοις иудеям τῆς πόλεως го́рода τὰ σώματα тела́ τῶν υἱῶν сыновей Αμαν Амана κρεμάσαι. повесить.15 καὶ И συνήχθησαν были собраны οἱ Ιουδαῖοι иудеи ἐν в Σούσοις Сузах τῇ τεσσαρεσκαιδεκάτῃ [в] четырнадцатый [день] τοῦ Αδαρ Адара καὶ и ἀπέκτειναν убили ἄνδρας людей τριακοσίους триста καὶ и οὐδὲν ничто διήρπασαν. разграбили.16 οἱ δὲ Же λοιποὶ остальные τῶν [из] Ιουδαίων иудеев οἱ которые ἐν в τῇ βασιλείᾳ царстве συνήχθησαν были собраны καὶ и ἑαυτοῖς себе ἐβοήθουν помогали καὶ и ἀνεπαύσαντο отдыхали ἀπὸ от τῶν πολεμίων· врагов; ἀπώλεσαν уничтожили γὰρ ведь αὐτῶν их μυρίους десять тысяч πεντακισχιλίους [и] пять тысяч τῇ τρισκαιδεκάτῃ [в] тринадцатый [день] τοῦ Αδαρ Адара καὶ и οὐδὲν ничто διήρπασαν. разграбили.17 καὶ И ἀνεπαύσαντο отдыхали τῇ τεσσαρεσκαιδεκάτῃ [в] четырнадцатый [день] τοῦ αὐτοῦ этого μηνὸς месяца καὶ и ἦγον проводили αὐτὴν тот ἡμέραν день ἀναπαύσεως отдыха μετὰ с χαρᾶς радостью καὶ и εὐφροσύνης. весельем.18 οἱ δὲ Же Ιουδαῖοι иудеи οἱ которые ἐν в Σούσοις Сузах τῇ πόλει городе συνήχθησαν были собраны καὶ и τῇ τεσσαρεσκαιδεκάτῃ [в] четырнадцатый [день] καὶ и οὐκ не ἀνεπαύσαντο· отдыхали; ἦγον проводили δὲ же καὶ и τὴν πεντεκαιδεκάτην пятнадцатый [день] μετὰ с χαρᾶς радостью καὶ и εὐφροσύνης. весельем.19 διὰ Через τοῦτο это οὖν итак οἱ Ιουδαῖοι иудеи οἱ διεσπαρμένοι рассеянные ἐν по πάσῃ всей χώρᾳ стране τῇ ἔξω вне ἄγουσιν проводят τὴν τεσσαρεσκαιδεκάτην четырнадцатый τοῦ Αδαρ Адара ἡμέραν день ἀγαθὴν добрый μετ᾽ с εὐφροσύνης весельем ἀποστέλλοντες посылающие μερίδας части ἕκαστος каждый τῷ πλησίον, ближнему, οἱ δὲ же κατοικοῦντες обитающие ἐν в ταῖς μητροπόλεσιν столице καὶ и τὴν πεντεκαιδεκάτην пятнадцатый τοῦ Αδαρ Адара ἡμέραν день εὐφροσύνην веселье ἀγαθὴν доброе ἄγουσιν проводят ἐξαποστέλλοντες посылающие μερίδας части τοῖς πλησίον. ближнему.20 Ἔγραψεν Написал δὲ же Μαρδοχαῖος Мардохей τοὺς λόγους слова́ τούτους эти εἰς в βιβλίον книгу καὶ и ἐξαπέστειλεν отослал τοῖς Ιουδαίοις, иудеям, ὅσοι сколькие ἦσαν были ἐν в τῇ Ἀρταξέρξου Артаксеркса βασιλείᾳ, царстве, τοῖς которым ἐγγὺς вблизи καὶ и τοῖς которым μακράν, далеко,21 στῆσαι установить τὰς ἡμέρας дни ταύτας эти ἀγαθὰς добрые ἄγειν проводить τε же τὴν τεσσαρεσκαιδεκάτην четырнадцатый καὶ и τὴν πεντεκαιδεκάτην пятнадцатый [день] τοῦ Αδαρ Адара22 ἐν в γὰρ ведь ταύταις эти ταῖς ἡμέραις дни ἀνεπαύσαντο отдохнули οἱ Ιουδαῖοι иудеи ἀπὸ от τῶν ἐχθρῶν врагов αὐτῶν их καὶ и τὸν μῆνα, месяц, ἐν в который ἐστράφη обратиться αὐτοῖς им ὃς который ἦν был Αδαρ Адар ἀπὸ от πένθους плача εἰς в χαρὰν радость καὶ и ἀπὸ от ὀδύνης бедствия εἰς в ἀγαθὴν добрый ἡμέραν, день, ἄγειν вести ὅλον все ἀγαθὰς добрые ἡμέρας дни γάμων свадебных торжеств καὶ и εὐφροσύνης веселья ἐξαποστέλλοντας посылающие μερίδας части τοῖς φίλοις друзьям καὶ и τοῖς πτωχοῖς. нищим.23 καὶ И προσεδέξαντο приняли οἱ Ιουδαῖοι, иудеи, καθὼς как ἔγραψεν написал αὐτοῖς им Μαρδοχαῖος, Мардохей,24 πῶς как Αμαν Аман Αμαδαθου [сын] Амадафа Μακεδὼν македонец ἐπολέμει воевал αὐτούς, их, καθὼς как ἔθετο определил ψήφισμα решение καὶ и κλῆρον жребий ἀφανίσαι истребить αὐτούς, их,25 καὶ и ὡς как εἰσῆλθεν вошёл πρὸς к τὸν βασιλέα царю λέγων говорящий κρεμάσαι повесить τὸν Μαρδοχαῖον· Мардохея; ὅσα сколькое δὲ же ἐπεχείρησεν приложил руку ἐπάξαι наводить ἐπὶ на τοὺς Ιουδαίους иудеев κακά, зло, ἐπ᾽ на αὐτὸν него ἐγένοντο, сделалось, καὶ и ἐκρεμάσθη был повешен αὐτὸς он καὶ и τὰ τέκνα дети αὐτοῦ. его.26 διὰ Через τοῦτο это ἐπεκλήθησαν были названы αἱ ἡμέραι дни αὗται эти Φρουραι Пурим διὰ через τοὺς κλήρους, жребии, ὅτι потому что τῇ διαλέκτῳ [по] наречию αὐτῶν их καλοῦνται называются Φρουραι, Пурим, διὰ из-за τοὺς λόγους слов τῆς ἐπιστολῆς послания ταύτης этого καὶ и ὅσα сколькое πεπόνθασιν претерпели διὰ из-за ταῦτα этого καὶ и ὅσα сколькое αὐτοῖς им ἐγένετο· сделалось;27 καὶ и ἔστησεν постановили καὶ и προσεδέχοντο приняли οἱ Ιουδαῖοι иудеи ἐφ᾽ на ἑαυτοῖς себя καὶ и ἐπὶ относительно τῷ σπέρματι семени αὐτῶν их καὶ и ἐπὶ относительно τοῖς προστεθειμένοις прибавившихся ἐπ᾽ к αὐτῶν ним οὐδὲ и не μὴν подлинно ἄλλως по-другому χρήσονται· будет употреблено; αἱ δὲ же ἡμέραι дни αὗται эти μνημόσυνον воспоминание ἐπιτελούμενον совершающиеся κατὰ согласно γενεὰν поколения καὶ и γενεὰν поколения καὶ и πόλιν го́рода καὶ и πατριὰν отечества καὶ и χώραν· страны́;28 αἱ δὲ же ἡμέραι дни αὗται эти τῶν Φρουραι Пурим ἀχθήσονται будут проводимы εἰς во τὸν ἅπαντα всё χρόνον, время, καὶ и τὸ μνημόσυνον воспоминание αὐτῶν их οὐ нет μὴ не ἐκλίπῃ исчезнет ἐκ из τῶν γενεῶν. поколений.29 καὶ И ἔγραψεν написала Εσθηρ Эсфирь βασίλισσα царица θυγάτηρ дочь Αμιναδαβ Аминадава καὶ и Μαρδοχαῖος Мардохей Ιουδαῖος иудей ὅσα сколькое ἐποίησαν сделали τό τε же στερέωμα [для] твёрдости τῆς ἐπιστολῆς предписания τῶν Φρουραι. Пурим.30 31 καὶ и Μαρδοχαῖος Мардохей καὶ и Εσθηρ Эсфирь βασίλισσα царица ἔστησαν установили ἑαυτοῖς самим себе καθ᾽ по [отношению к] ἑαυτῶν себе καὶ и τότε тогда στήσαντες поставившие κατὰ согласно τῆς ὑγιείας благосостояния αὐτῶν их καὶ и τὴν βουλὴν решение αὐτῶν· их;32 καὶ и Εσθηρ Эсфирь λόγῳ слово ἔστησεν постановила εἰς во τὸν αἰῶνα, век, καὶ и ἐγράφη было написано εἰς в μνημόσυνον. воспоминание.