keyboard_arrow_left keyboard_arrow_up

Книга Исход глава 16

Ἔξοδος 16

Подстрочный перевод Библии

1 Ἀπῆραν Отправились δὲ же ἐξ из Αιλιμ Айлима καὶ и ἤλθοσαν пришло πᾶσα всё συναγωγὴ собрание υἱῶν сыновей Ισραηλ Израиля εἰς в τὴν ἔρημον пустыню Σιν, Син, которая ἐστιν есть ἀνὰ по μέσον середине [между] Αιλιμ Айлимом καὶ и ἀνὰ по μέσον середине [между] Σινα. Синаем. τῇ Этот δὲ же πεντεκαιδεκάτῃ пятнадцатый ἡμέρᾳ день τῷ μηνὶ месяца τῷ δευτέρῳ второго ἐξεληλυθότων вышедших αὐτῶν их ἐκ из γῆς земли́ Αἰγύπτου Египта2 διεγόγγυζεν роптало πᾶσα всё συναγωγὴ собрание υἱῶν сыновей Ισραηλ Израиля ἐπὶ на Μωυσῆν Моисея καὶ и Ααρων, Аарона,3 καὶ и εἶπαν сказали πρὸς к αὐτοὺς ним οἱ υἱοὶ сыновья́ Ισραηλ Израиля: Ὄφελον Должно, чтобы ἀπεθάνομεν мы умерли πληγέντες поражённые ὑπὸ κυρίου Господом ἐν в γῇ земле Αἰγύπτῳ, Египта, ὅταν когда ἐκαθίσαμεν сидели ἐπὶ у τῶν λεβήτων котлов τῶν κρεῶν мяса καὶ и ἠσθίομεν ели ἄρτους хлебы εἰς в πλησμονήν· наполнение; ὅτι потому что ἐξηγάγετε вывели ἡμᾶς нас εἰς в τὴν ἔρημον пустыню ταύτην эту ἀποκτεῖναι убить πᾶσαν всё τὴν συναγωγὴν собрание ταύτην это ἐν в λιμῷ. голоде.4 εἶπεν Сказал δὲ же κύριος Господь πρὸς к Μωυσῆν Моисею: Ἰδοὺ Вот ἐγὼ Я ὕω пролью ὑμῖν вам ἄρτους хлебы ἐκ из τοῦ οὐρανοῦ, неба, καὶ и ἐξελεύσεται выйдет λαὸς народ καὶ и συλλέξουσιν соберут τὸ которое τῆς ἡμέρας дня εἰς на ἡμέραν, день, ὅπως чтобы πειράσω испытал αὐτοὺς их εἰ [действительно] ли πορεύσονται отправятся τῷ νόμῳ законом μου Моим или οὔ· нет;5 καὶ и ἔσται будет τῇ ἡμέρᾳ день τῇ ἕκτῃ шестой καὶ и ἑτοιμάσουσιν приготовят которое ἐὰν если εἰσενέγκωσιν, внесут, καὶ и ἔσται [это] будет διπλοῦν двойное которое ἐὰν если συναγάγωσιν собрали τὸ καθ᾽ каждый ἡμέραν день εἰς на ἡμέραν. день.6 καὶ И εἶπεν сказал Μωσῆς Моисей καὶ и Ααρων Аарон πρὸς ко πᾶσαν всему συναγωγὴν собранию υἱῶν сыновей Ισραηλ Израиля: Ἑσπέρας Вечером γνώσεσθε познаете ὅτι что κύριος Господь ἐξήγαγεν вывел ὑμᾶς вас ἐκ из γῆς земли́ Αἰγύπτου, Египта,7 καὶ и πρωῒ рано утром ὄψεσθε увидите τὴν δόξαν славу κυρίου Го́спода ἐν в τῷ εἰσακοῦσαι услышать τὸν γογγυσμὸν ропот ὑμῶν ваш ἐπὶ на τῷ θεῷ· Бога; ἡμεῖς мы δὲ же τί что́ ἐσμεν мы есть ὅτι что διαγογγύζετε ропщете καθ᾽ против ἡμῶν нас?8 καὶ И εἶπεν сказал Μωσῆς Моисей: Ἐν В τῷ διδόναι давать κύριον Господу ὑμῖν вам ἑσπέρας вечером κρέα мясо φαγεῖν съесть καὶ и ἄρτους хлебы τὸ πρωῒ рано утром εἰς в πλησμονὴν наполнение διὰ из-за τὸ εἰσακοῦσαι услышать κύριον Господу τὸν γογγυσμὸν ропот ὑμῶν, ваш, ὃν которым ὑμεῖς вы διαγογγύζετε ропщете καθ᾽ против ἡμῶν· нас; ἡμεῖς мы δὲ же τί что́ ἐσμεν мы есть? οὐ Не γὰρ ведь καθ᾽ против ἡμῶν нас γογγυσμὸς ропот ὑμῶν ваш ἐστιν, есть, ἀλλ᾽ но скорее κατὰ против τοῦ θεοῦ. Бога.9 εἶπεν Сказал δὲ же Μωσῆς Моисей πρὸς к Ααρων Аарону: Εἰπὸν Скажи πάσῃ всему συναγωγῇ собранию υἱῶν сыновей Ισραηλ Израиля: Προσέλθατε Подойдите ἐναντίον перед τοῦ θεοῦ· Богом; εἰσακήκοεν услышал γὰρ ведь ὑμῶν ваш τὸν γογγυσμόν. ропот.10 ἡνίκα Когда δὲ же ἐλάλει говорил Ααρων Аарон πάσῃ всему συναγωγῇ собранию υἱῶν сыновей Ισραηλ, Израиля, καὶ и ἐπεστράφησαν повернулся εἰς к τὴν ἔρημον, пустыне, καὶ и δόξα слава κυρίου Го́спода ὤφθη была сделана видима ἐν в νεφέλῃ. облаке.11 καὶ И ἐλάλησεν сказал κύριος Господь πρὸς к Μωυσῆν Моисею λέγων говорящий:12 Εἰσακήκοα Услышал Я τὸν γογγυσμὸν ропот τῶν υἱῶν сыновей Ισραηλ· Израиля; λάλησον скажи πρὸς к αὐτοὺς ним λέγων говорящий: Τὸ πρὸς К ἑσπέραν вечеру ἔδεσθε будете есть κρέα мясо καὶ и τὸ πρωῒ рано утром πλησθήσεσθε наполнитесь ἄρτων· хлебами; καὶ и γνώσεσθε познаете ὅτι что ἐγὼ Я κύριος Господь θεὸς Бог ὑμῶν. ваш.13 ἐγένετο Сделался δὲ же ἑσπέρα, вечер, καὶ и ἀνέβη вышел ὀρτυγομήτρα перепел καὶ и ἐκάλυψεν покрыл τὴν παρεμβολήν· стан; τὸ πρωῒ раннее утро ἐγένετο сделалось καταπαυομένης прекратилась τῆς δρόσου роса κύκλῳ вокруг τῆς παρεμβολῆς становища14 καὶ и ἰδοὺ вот ἐπὶ на πρόσωπον лице τῆς ἐρήμου пустыни λεπτὸν мелкое ὡσεὶ будто κόριον кориандр, λευκὸν белое ὡσεὶ будто πάγος лёд ἐπὶ на τῆς γῆς. земле.15 ἰδόντες Увидевшие δὲ же αὐτὸ его οἱ υἱοὶ сыновья́ Ισραηλ Израиля εἶπαν сказали ἕτερος другой τῷ ἑτέρῳ другому: Τί Что́ ἐστιν есть τοῦτο это? οὐ Не γὰρ ведь ᾔδεισαν, они знали, τί что́ ἦν. было. εἶπεν Сказал δὲ же Μωσῆς Моисей πρὸς к αὐτούς ним: Οὗτος Это ἄρτος, хлеб, ὃν который ἔδωκεν дал κύριος Господь ὑμῖν вам φαγεῖν· съесть;16 τοῦτο это τὸ ῥῆμα, слово, которое συνέταξεν приказал κύριος Господь: Συναγάγετε Соберите ἀπ᾽ от αὐτοῦ него ἕκαστος каждый εἰς в τοὺς καθήκοντας, надлежащее, γομορ хомер κατὰ на κεφαλὴν голову κατὰ согласно ἀριθμὸν числу ψυχῶν душ ὑμῶν ваших ἕκαστος каждый σὺν с τοῖς συσκηνίοις сожительствующими ὑμῶν вам συλλέξατε. соберите.17 ἐποίησαν Сделали δὲ же οὕτως так οἱ υἱοὶ сыновья́ Ισραηλ Израиля καὶ и συνέλεξαν, собрали, который τὸ πολὺ много καὶ и который τὸ ἔλαττον. мало.18 καὶ И μετρήσαντες измерившие τῷ γομορ хомером οὐκ не ἐπλεόνασεν получил больше который τὸ πολύ, много, καὶ и который τὸ ἔλαττον мало οὐκ не ἠλαττόνησεν· получил меньше; ἕκαστος каждый εἰς в [отношении] τοὺς καθήκοντας надлежащих παρ᾽ у ἑαυτῷ себя συνέλεξαν. собрали.19 εἶπεν Сказал δὲ же Μωσῆς Моисей πρὸς к αὐτούς ним: Μηδεὶς Никто καταλιπέτω [да] оставит ἀπ᾽ от αὐτοῦ него εἰς на τὸ πρωί. утро.20 καὶ И οὐκ не εἰσήκουσαν слушали Μωυσῆ, Моисея, ἀλλὰ но κατέλιπόν оставили τινες некоторые ἀπ᾽ от αὐτοῦ него εἰς на τὸ πρωί· утро; καὶ и ἐξέζεσεν закишело σκώληκας червями καὶ и ἐπώζεσεν· засмердело. καὶ И ἐπικράνθη раздражился ἐπ᾽ на αὐτοῖς них Μωσῆς. Моисей.21 καὶ И συνέλεξαν собрали αὐτὸ это πρωῒ рано πρωί, рано утром, ἕκαστος каждый τὸ καθῆκον должное αὐτῷ· ему; ἡνίκα когда δὲ же διεθέρμαινεν согревало ἥλιος, солнце, ἐτήκετο. растаивало.22 ἐγένετο Сделался δὲ же τῇ ἡμέρᾳ день τῇ ἕκτῃ шестой συνέλεξαν собрали τὰ δέοντα надлежащее διπλᾶ, двойное, δύο два γομορ хомера τῷ ἑνί· одному; εἰσήλθοσαν войдя δὲ же πάντες все οἱ ἄρχοντες начальники τῆς συναγωγῆς собрания καὶ и ἀνήγγειλαν возвестили Μωυσεῖ. Моисею.23 εἶπεν Сказал δὲ же Μωσῆς Моисей πρὸς к αὐτούς ним: Τοῦτο Это τὸ ῥῆμά слово ἐστιν, есть, которое ἐλάλησεν сказал κύριος· Господь; σάββατα суббота ἀνάπαυσις отдых ἁγία святой τῷ κυρίῳ Господу αὔριον· завтра; ὅσα сколькое ἐὰν если πέσσητε, печёте, πέσσετε, пеките, καὶ и ὅσα сколькое ἐὰν если ἕψητε, ва́рите, ἕψετε· вари́те; καὶ и πᾶν всякое τὸ πλεονάζον избыточное καταλίπετε оставите αὐτὸ его εἰς в ἀποθήκην хранилище εἰς на τὸ πρωί. утро.24 καὶ И κατελίποσαν оставили ἀπ᾽ от αὐτοῦ него εἰς на τὸ πρωί, утро, καθάπερ как συνέταξεν приказал αὐτοῖς им Μωσῆς· Моисей; καὶ и οὐκ не ἐπώζεσεν, засмердело, οὐδὲ и не σκώληξ червь ἐγένετο сделался ἐν в αὐτῷ. нём.25 εἶπεν Сказал δὲ же Μωσῆς Моисей: Φάγετε съешьте σήμερον· сегодня; ἔστιν есть γὰρ ведь σάββατα суббота σήμερον сегодня τῷ κυρίῳ· Господу; οὐχ не εὑρεθήσεται будет найден ἐν на τῷ πεδίῳ. поле.26 ἓξ Шесть ἡμέρας дней συλλέξετε· будете собирать; τῇ δὲ же ἡμέρᾳ день τῇ ἑβδόμῃ седьмой σάββατα, суббота, ὅτι потому что οὐκ не ἔσται будет ἐν в αὐτῇ. нём.27 ἐγένετο Случилось δὲ же ἐν в τῇ ἡμέρᾳ день τῇ ἑβδόμῃ седьмой ἐξήλθοσάν вышли τινες некоторые ἐκ из τοῦ λαοῦ народа συλλέξαι собирать καὶ и οὐχ не εὗρον. нашли.28 εἶπεν Сказал δὲ же κύριος Господь πρὸς к Μωυσῆν Моисею: Ἕως До τίνος которого [времени] οὐ не βούλεσθε хотите εἰσακούειν слышать τὰς ἐντολάς заповеди μου Мои καὶ и τὸν νόμον закон μου мой?29 ἴδετε, Посмотри́те, γὰρ ведь κύριος Господь ἔδωκεν дал ὑμῖν вам τὴν ἡμέραν день ταύτην этот τὰ σάββατα· субботой; διὰ из-за τοῦτο этого αὐτὸς Он ἔδωκεν дал ὑμῖν вам τῇ ἡμέρᾳ [в] день τῇ ἕκτῃ шестой ἄρτους хлебы δύο двух ἡμερῶν· дней; καθήσεσθε будете сидеть ἕκαστος каждый εἰς в τοὺς οἴκους домах ὑμῶν, ваших, μηδεὶς никто ἐκπορευέσθω пусть выходит ἐκ из τοῦ τόπου ме́ста αὐτοῦ его τῇ ἡμέρᾳ день τῇ ἑβδόμῃ. седьмой.30 καὶ И ἐσαββάτισεν праздновал λαὸς народ τῇ ἡμέρᾳ день τῇ ἑβδόμῃ. седьмой.31 καὶ И ἐπωνόμασαν назвали οἱ υἱοὶ сыновья́ Ισραηλ Израиля τὸ ὄνομα имя αὐτοῦ ему μαν· манна; ἦν был δὲ же ὡς как σπέρμα семя κορίου кориандра λευκόν, белый, τὸ δὲ же γεῦμα вкус αὐτοῦ его ὡς как ἐγκρὶς ἐν с μέλιτι. мёдом.32 εἶπεν Сказал δὲ же Μωσῆς Моисей: Τοῦτο Это τὸ ῥῆμα, слово, которое συνέταξεν приказал κύριος Господь: Πλήσατε Наполни τὸ γομορ хомер τοῦ μαν манны εἰς в ἀποθήκην хранилище εἰς в τὰς γενεὰς поколения ὑμῶν, ваши, ἵνα чтобы ἴδωσιν увидели они τὸν ἄρτον, хлеб, ὃν который ἐφάγετε съели ὑμεῖς вы ἐν в τῇ ἐρήμῳ, пустыне, ὡς когда ἐξήγαγεν вывел ὑμᾶς вас κύριος Господь ἐκ из γῆς земли́ Αἰγύπτου. Египта.33 καὶ И εἶπεν сказал Μωσῆς Моисей πρὸς к Ααρων Аарону: Λαβὲ Возьми στάμνον кувшин χρυσοῦν золотой ἕνα один καὶ и ἔμβαλε положи εἰς в αὐτὸν него πλῆρες полный τὸ γομορ хомер τοῦ μαν манны καὶ и ἀποθήσεις отложишь αὐτὸ его ἐναντίον перед τοῦ θεοῦ Богом εἰς на διατήρησιν сохранение εἰς в τὰς γενεὰς поколения ὑμῶν. ваши.34 ὃν Каким τρόπον образом συνέταξεν приказал κύριος Господь τῷ Μωυσῇ, Моисею, καὶ и ἀπέθετο поместил Ααρων Аарон ἐναντίον перед τοῦ μαρτυρίου свидетельством εἰς на διατήρησιν. сохранение.35 οἱ δὲ Же υἱοὶ сыновья́ Ισραηλ Израиля ἔφαγον ели τὸ μαν манну ἔτη лет τεσσαράκοντα, сорок, ἕως пока [не] ἦλθον пришли εἰς в γῆν землю οἰκουμένην· обитаемую; τὸ μαν манну ἐφάγοσαν, ели, ἕως пока [не] παρεγένοντο они прибыли εἰς в μέρος удел τῆς Φοινίκης. Финикии.36 τὸ δὲ Же γομορ хомер τὸ δέκατον десятая [часть] τῶν τριῶν трёх μέτρων мер ἦν. был.