keyboard_arrow_left keyboard_arrow_up

Книга Исход глава 17

Ἔξοδος 17

Подстрочный перевод Библии

1 Καὶ И ἀπῆρεν отправилось πᾶσα всё συναγωγὴ собрание υἱῶν сыновей Ισραηλ Израиля ἐκ из τῆς ἐρήμου пустыни Σιν Син κατὰ согласно παρεμβολὰς становищам αὐτῶν их διὰ через ῥήματος слово κυρίου Го́спода καὶ и παρενεβάλοσαν отправились ἐν в Ραφιδιν· Рафидин; οὐκ не ἦν была δὲ же ὕδωρ вода τῷ λαῷ народу πιεῖν. попить.2 καὶ И ἐλοιδορεῖτο бранился λαὸς народ πρὸς на Μωυσῆν Моисея λέγοντες говорящие: Δὸς Дай ἡμῖν нам ὕδωρ, воду, ἵνα чтобы πίωμεν. мы выпили бы. καὶ И εἶπεν сказал αὐτοῖς им Μωσῆς Моисей: Τί Что λοιδορεῖσθέ браните μοι, меня, καὶ и τί что πειράζετε испытываете κύριον Го́спода?3 ἐδίψησεν Возжаждал δὲ же ἐκεῖ там λαὸς народ ὕδατι, воды́, καὶ и ἐγόγγυζεν роптал ἐκεῖ там λαὸς народ πρὸς против Μωυσῆν Моисея λέγοντες говорящие: Ἵνα [Для] τί чего τοῦτο это ἀνεβίβασας вывел ἡμᾶς нас ἐξ из Αἰγύπτου Египта ἀποκτεῖναι убить ἡμᾶς нас καὶ и τὰ τέκνα детей ἡμῶν наших καὶ и τὰ κτήνη скот τῷ δίψει жаждой?4 ἐβόησεν Воззвал δὲ же Μωσῆς Моисей πρὸς к κύριον Господу λέγων говорящий: Τί Что́ ποιήσω сделаю τῷ λαῷ народу τούτῳ этому? ἔτι Ещё μικρὸν малое [время] καὶ и καταλιθοβολήσουσίν побьют камнями με. меня.5 καὶ И εἶπεν сказал κύριος Господь πρὸς к Μωυσῆν Моисею: Προπορεύου Пойди перед τοῦ λαοῦ народом τούτου, этим, λαβὲ возьми δὲ же μετὰ с σεαυτοῦ собой ἀπὸ из τῶν πρεσβυτέρων старейшин τοῦ λαοῦ· народа; καὶ и τὴν ῥάβδον, посох, ἐν в котором ἐπάταξας ударил τὸν ποταμόν, реку, λαβὲ возьми ἐν в τῇ χειρί руке σου твоей καὶ и πορεύσῃ. пойдёшь.6 ὅδε Вот ἐγὼ Я ἕστηκα стану πρὸ прежде τοῦ σὲ тебя ἐκεῖ там ἐπὶ на τῆς πέτρας скале ἐν в Χωρηβ· Хориве; καὶ и πατάξεις поразишь τὴν πέτραν, скалу, καὶ и ἐξελεύσεται выйдет ἐξ из αὐτῆς неё ὕδωρ, вода, καὶ и πίεται будет пить λαός народ μου. Мой. ἐποίησεν Сделал δὲ же Μωσῆς Моисей οὕτως так ἐναντίον перед τῶν υἱῶν сыновьями Ισραηλ. Израиля.7 καὶ И ἐπωνόμασεν назвал τὸ ὄνομα имя τοῦ τόπου ме́ста ἐκείνου того Πειρασμὸς Искушение καὶ и Λοιδόρησις Хуление διὰ через τὴν λοιδορίαν ругань τῶν υἱῶν сыновей Ισραηλ Израиля καὶ и διὰ через τὸ πειράζειν искушение κύριον Го́спода λέγοντας говорящих: Εἰ Действительно [ли] ἔστιν есть κύριος Господь ἐν среди ἡμῖν нас или οὔ нет?8 Ἦλθεν Пришёл δὲ же Αμαληκ Амалик καὶ и ἐπολέμει воевал [с] Ισραηλ Израилем ἐν в Ραφιδιν. Рафидине.9 εἶπεν Сказал δὲ же Μωσῆς Моисей τῷ Ἰησοῦ Иисусу: Ἐπίλεξον Избери σεαυτῷ себе ἄνδρας мужчин δυνατοὺς сильных καὶ и ἐξελθὼν вышедший παράταξαι выстроишься [против] τῷ Αμαληκ Амалика αὔριον, завтра, καὶ и ἰδοὺ вот ἐγὼ я ἕστηκα стою́ ἐπὶ на τῆς κορυφῆς вершине τοῦ βουνοῦ, холма, καὶ и ῥάβδος жезл τοῦ θεοῦ Бога ἐν в τῇ χειρί руке μου. моей.10 καὶ И ἐποίησεν сделал Ἰησοῦς Иисус καθάπερ как εἶπεν сказал αὐτῷ ему Μωσῆς, Моисей, καὶ и ἐξελθὼν вышедший παρετάξατο выстроился [против] τῷ Αμαληκ· Амалика; καὶ а Μωσῆς Моисей καὶ и Ααρων Аарон καὶ и Ωρ Ор ἀνέβησαν взошли ἐπὶ на τὴν κορυφὴν вершину τοῦ βουνοῦ. холма.11 καὶ И ἐγίνετο делалось ὅταν когда ἐπῆρεν поднимал Μωσῆς Моисей τὰς χεῖρας, ру́ки, κατίσχυεν укреплялся Ισραηλ· Израиль; ὅταν когда δὲ же καθῆκεν опускал τὰς χεῖρας, ру́ки, κατίσχυεν укреплялся Αμαληκ. Амалик.12 αἱ δὲ Же χεῖρες ру́ки Μωυσῆ Моисея βαρεῖαι· тяжёлые; καὶ и λαβόντες взявшие λίθον камень ὑπέθηκαν подставили ὑπ᾽ под αὐτόν, него, καὶ и ἐκάθητο сидел ἐπ᾽ на αὐτοῦ, нём, καὶ а Ααρων Аарон καὶ и Ωρ Ор ἐστήριζον подпирали τὰς χεῖρας ру́ки αὐτοῦ, его, ἐντεῦθεν отсюда εἷς один καὶ и ἐντεῦθεν отсюда εἷς· один; καὶ и ἐγένοντο сделались αἱ χεῖρες ру́ки Μωυσῆ Моисея ἐστηριγμέναι укреплёнными ἕως до δυσμῶν захода ἡλίου. солнца.13 καὶ И ἐτρέψατο обратил в бегство Ἰησοῦς Иисус τὸν Αμαληκ Амалика καὶ и πάντα весь τὸν λαὸν народ αὐτοῦ его ἐν в φόνῳ убийстве μαχαίρας. меча.14 εἶπεν Сказал δὲ же κύριος Господь πρὸς к Μωυσῆν Моисею: Κατάγραψον Запиши τοῦτο это εἰς на μνημόσυνον воспоминание ἐν в βιβλίῳ книге καὶ и δὸς дай εἰς в τὰ ὦτα уши Ἰησοῖ Иисусу ὅτι потому что: Ἀλοιφῇ Стиранием ἐξαλείψω сотру τὸ μνημόσυνον воспоминание Αμαληκ Амалика ἐκ из τῆς ὑπὸ под τὸν οὐρανόν. неба.15 καὶ И ᾠκοδόμησεν построил Μωσῆς Моисей θυσιαστήριον жертвенник κυρίῳ Господу καὶ и ἐπωνόμασεν назвал τὸ ὄνομα имя αὐτοῦ его Κύριός Господь μου моё καταφυγή· убежище;16 ὅτι потому что ἐν в χειρὶ руке κρυφαίᾳ скрытой πολεμεῖ воюет κύριος Господь ἐπὶ относительно Αμαληκ Амалика ἀπὸ из γενεῶν поколений εἰς в γενεάς. поколения.