keyboard_arrow_left keyboard_arrow_up

Книга Исход глава 2

Ἔξοδος 2

Подстрочный перевод Библии

1 Ἦν Был δέ же τις некий ἐκ из τῆς φυλῆς племени Λευι, Левия, ὃς который ἔλαβεν взял τῶν [из] θυγατέρων дочерей Λευι Левия καὶ и ἔσχεν возымел αὐτήν. её.2 καὶ И ἐν в γαστρὶ утробе ἔλαβεν получила καὶ и ἔτεκεν родила ἄρσεν· ребёнка мужского пола; ἰδόντες увидевшие δὲ же αὐτὸ его ἀστεῖον прекрасного ἐσκέπασαν [они] скрывали αὐτὸ его μῆνας месяца τρεῖς. три.3 ἐπεὶ Поскольку δὲ же οὐκ не ἠδύναντο могли αὐτὸ его ἔτι ещё κρύπτειν, скрывать, ἔλαβεν взяла αὐτῷ ему μήτηρ мать αὐτοῦ его θῖβιν плетёную корзину καὶ и κατέχρισεν натёрла αὐτὴν её ἀσφαλτοπίσσῃ смолой καὶ и ἐνέβαλεν положила τὸ παιδίον ребёнка εἰς в αὐτὴν неё καὶ и ἔθηκεν поставила αὐτὴν её εἰς в τὸ ἕλος болото παρὰ у τὸν ποταμόν. реки́.4 καὶ И κατεσκόπευεν наблюдала ἀδελφὴ сестра αὐτοῦ его μακρόθεν и́здали μαθεῖν, узнать, τί что́ τὸ ἀποβησόμενον произойдёт αὐτῷ. ему.5 κατέβη Сошла δὲ же θυγάτηρ дочь Φαραω фараона λούσασθαι купаться ἐπὶ на τὸν ποταμόν, реку, καὶ и αἱ ἅβραι служанки αὐτῆς её παρεπορεύοντο проходили παρὰ у τὸν ποταμόν· реки́; καὶ и ἰδοῦσα увидевшая τὴν θῖβιν плетёную корзину ἐν на τῷ ἕλει болоте ἀποστείλασα пославшая τὴν ἅβραν служанку ἀνείλατο подняла αὐτήν. её.6 ἀνοίξασα Открывшая δὲ же ὁρᾷ видит παιδίον ребёнка κλαῖον плачущего ἐν в τῇ θίβει, плетёной корзине, καὶ и ἐφείσατο пощадила αὐτοῦ его θυγάτηρ дочь Φαραω фараона καὶ и ἔφη сказала: Ἀπὸ От τῶν παιδίων детей τῶν Εβραίων евреев τοῦτο. этот.7 καὶ И εἶπεν сказала ἀδελφὴ сестра αὐτοῦ его τῇ θυγατρὶ дочери Φαραω фараона: Θέλεις Хочешь καλέσω позову σοι тебе γυναῖκα женщину τροφεύουσαν кормилицу ἐκ из τῶν Εβραίων евреев καὶ и θηλάσει вскормит σοι тебе τὸ παιδίον ребёнка?8 δὲ Же εἶπεν сказала αὐτῇ ей θυγάτηρ дочь Φαραω фараона: Πορεύου. Иди. ἐλθοῦσα Пришедшая δὲ же νεᾶνις девушка ἐκάλεσεν позвала τὴν μητέρα мать τοῦ παιδίου. ребёнка.9 εἶπεν Сказала δὲ же πρὸς к αὐτὴν ней θυγάτηρ дочь Φαραω фараона: Διατήρησόν Сохрани μοι мне τὸ παιδίον ребёнка τοῦτο этого καὶ и θήλασόν вскорми грудью μοι мне αὐτό, его, ἐγὼ я δὲ же δώσω дам σοι тебе τὸν μισθόν. плату. ἔλαβεν Взяла δὲ же γυνὴ женщина τὸ παιδίον ребёнка καὶ и ἐθήλαζεν вскармливала αὐτό. его.10 ἁδρυνθέντος Возросшего δὲ же τοῦ παιδίου ребёнка εἰσήγαγεν ввела αὐτὸ его πρὸς к τὴν θυγατέρα дочери Φαραω, фараона, καὶ и ἐγενήθη сделался αὐτῇ ей εἰς в υἱόν· сына; ἐπωνόμασεν назвала δὲ же τὸ ὄνομα имя αὐτοῦ его Μωυσῆν Моисей λέγουσα говорящая: Ἐκ Из τοῦ ὕδατος воды́ αὐτὸν его ἀνειλόμην. взяла.11 Ἐγένετο Случилось δὲ же ἐν в ταῖς ἡμέραις дни ταῖς πολλαῖς многие ἐκείναις те μέγας большой γενόμενος сделавшийся Μωσῆς Моисей ἐξήλθεν вышел πρὸς к τοὺς ἀδελφοὺς братьям αὐτοῦ его τοὺς которые υἱοὺς сыновей Ισραηλ. Израиля. κατανοήσας Заметивший δὲ же τὸν πόνον труд αὐτῶν их ὁρᾷ видит ἄνθρωπον человека Αἰγύπτιον египтянина τύπτοντά бьющего τινα какого-то Εβραῖον еврея τῶν [из] ἑαυτοῦ своих ἀδελφῶν братьев τῶν [из] υἱῶν сыновей Ισραηλ· Израиля;12 περιβλεψάμενος оглядевшийся δὲ же ὧδε сюда καὶ и ὧδε сюда οὐχ не ὁρᾷ видит οὐδένα никого καὶ и πατάξας ударивший τὸν Αἰγύπτιον египтянина ἔκρυψεν спрятал αὐτὸν его ἐν в τῇ ἄμμῳ. песок.13 ἐξελθὼν Вышедший δὲ же τῇ ἡμέρᾳ [в] день τῇ δευτέρᾳ второй ὁρᾷ видит δύο двух ἄνδρας мужчин Εβραίους евреев διαπληκτιζομένους имеющих стычку καὶ и λέγει говорит τῷ ἀδικοῦντι обижающему: Διὰ Из-за τί чего σὺ ты τύπτεις бьёшь τὸν πλησίον ближнего?14 Он δὲ же εἶπεν сказал: Τίς Кто σε тебя κατέστησεν поставил ἄρχοντα начальника καὶ и δικαστὴν судью ἐφ᾽ относительно ἡμῶν нас? μὴ Не ἀνελεῖν убить [ли] με меня σὺ ты θέλεις, желаешь, ὃν каким τρόπον образом ἀνεῖλες ты убил ἐχθὲς вчера τὸν Αἰγύπτιον египтянина? ἐφοβήθη Устрашился δὲ же Μωσῆς Моисей καὶ и εἶπεν сказал: Εἰ Разве οὕτως так ἐμφανὲς явно γέγονεν сделалось τὸ ῥῆμα слово τοῦτο это?15 ἤκουσεν Услышал δὲ же Φαραω фараон τὸ ῥῆμα слово τοῦτο это καὶ и ἐζήτει искал ἀνελεῖν убить Μωυσῆν· Моисея; ἀνεχώρησεν удалился δὲ же Μωσῆς Моисей ἀπὸ от προσώπου лица́ Φαραω фараона καὶ и ᾤκησεν поселился ἐν в γῇ земле Μαδιαμ· Мадиам; ἐλθὼν пришедший δὲ же εἰς в γῆν землю Μαδιαμ Мадиам ἐκάθισεν сел ἐπὶ у τοῦ φρέατος. колодца.16 τῷ δὲ Же ἱερεῖ священнику Μαδιαμ Мадиама ἦσαν были ἑπτὰ семь θυγατέρες дочерей ποιμαίνουσαι пасшие τὰ πρόβατα овец τοῦ πατρὸς отца αὐτῶν их Ιοθορ· Иофора; παραγενόμεναι пришедшие δὲ же ἤντλουν, черпали, ἕως пока [не] ἔπλησαν они наполнили τὰς δεξαμενὰς водоём ποτίσαι напоить τὰ πρόβατα овец τοῦ πατρὸς отца αὐτῶν их Ιοθορ. Иофора.17 παραγενόμενοι Пришедшие δὲ же οἱ ποιμένες пастухи ἐξέβαλον прогнали αὐτάς· их; ἀναστὰς вставший δὲ же Μωσῆς Моисей ἐρρύσατο защитил αὐτὰς их καὶ и ἤντλησεν начерпал αὐταῖς им καὶ и ἐπότισεν напоил τὰ πρόβατα овец αὐτῶν. их.18 παρεγένοντο Они пришли δὲ же πρὸς к Ραγουηλ Рагуилу τὸν πατέρα отцу αὐτῶν· их; он δὲ же εἶπεν сказал αὐταῖς им: Τί [есть] ὅτι что ἐταχύνατε поспешили τοῦ παραγενέσθαι прийти σήμερον сегодня?19 αἱ Они δὲ же εἶπαν сказали: Ἄνθρωπος Человек Αἰγύπτιος египтянин ἐρρύσατο защитил ἡμᾶς нас ἀπὸ от τῶν ποιμένων пастухов καὶ и ἤντλησεν начерпал ἡμῖν нам καὶ и ἐπότισεν напоил τὰ πρόβατα овец ἡμῶν. наших.20 Он δὲ же εἶπεν сказал ταῖς θυγατράσιν дочерям αὐτοῦ его: Καὶ И ποῦ где ἐστι есть καὶ и ἵνα [же есть] τί что οὕτως так καταλελοίπατε оставили τὸν ἄνθρωπον человека? καλέσατε Пригласите οὖν итак αὐτόν, его, ὅπως чтобы φάγῃ съел ἄρτον. хлеб.21 κατῳκίσθη Поселился δὲ же Μωσῆς Моисей παρὰ у τῷ ἀνθρώπῳ, человека, καὶ и ἐξέδοτο выдал Σεπφωραν Сепфору τὴν θυγατέρα дочь αὐτοῦ его Μωυσῇ Моисею γυναῖκα. женой.22 ἐν В γαστρὶ утробе δὲ же λαβοῦσα получившая γυνὴ женщина ἔτεκεν родила υἱόν, сына, καὶ и ἐπωνόμασεν назвал Μωσῆς Моисей τὸ ὄνομα имя αὐτοῦ его Γηρσαμ Гирсам λέγων говорящий ὅτι потому что Πάροικός поселенец εἰμι я есть ἐν в γῇ земле ἀλλοτρίᾳ. чужой.23 Μετὰ После δὲ же τὰς ἡμέρας дней τὰς πολλὰς многих ἐκείνας тех ἐτελεύτησεν скончался βασιλεὺς царь Αἰγύπτου. Египта. καὶ И κατεστέναξαν восстенали οἱ υἱοὶ сыновья́ Ισραηλ Израиля ἀπὸ от τῶν ἔργων дел καὶ и ἀνεβόησαν, воззвали, καὶ и ἀνέβη взошёл βοὴ вопль αὐτῶν их πρὸς к τὸν θεὸν Богу ἀπὸ от τῶν ἔργων. дел.24 καὶ И εἰσήκουσεν услышал θεὸς Бог τὸν στεναγμὸν стоны αὐτῶν, их, καὶ и ἐμνήσθη вспомнил θεὸς Бог τῆς διαθήκης завет αὐτοῦ Его τῆς πρὸς к Αβρααμ Аврааму καὶ и Ισαακ Исааку καὶ и Ιακωβ. Иакову.25 καὶ И ἐπεῖδεν посетил θεὸς Бог τοὺς υἱοὺς сыновей Ισραηλ Израиля καὶ и ἐγνώσθη был сделан известен αὐτοῖς. им.