keyboard_arrow_left keyboard_arrow_up

Книга Исход глава 22

Ἔξοδος 22

Подстрочный перевод Библии

1 Ἐὰν Если δέ же τις кто-либо κλέψῃ украл μόσχον тельца или πρόβατον овцу καὶ и σφάξῃ заколет αὐτὸ его или ἀποδῶται, продаст, πέντε пять μόσχους тельцов ἀποτείσει уплатит ἀντὶ вместо τοῦ μόσχου тельца καὶ и τέσσαρα четыре πρόβατα овцы́ ἀντὶ вместо τοῦ προβάτου. овцы́.2 ἐὰν Если δὲ же ἐν в τῷ διορύγματι подкопе εὑρεθῇ будет найден κλέπτης вор καὶ и πληγεὶς ударенный ἀποθάνῃ, умрёт, οὐκ не ἔστιν есть αὐτῷ ему φόνος· убийство;3 ἐὰν если δὲ же ἀνατείλῃ взойдёт ἥλιος солнце ἐπ᾽ над αὐτῷ, ним, ἔνοχός повинный ἐστιν, есть, ἀνταποθανεῖται. умрёт [за него]. ἐὰν Если δὲ же μὴ не ὑπάρχῃ существует [имения] αὐτῷ, ему, πραθήτω будет продан ἀντὶ за τοῦ κλέμματος. кражу.4 ἐὰν Если δὲ же καταλημφθῇ, будет нагнан, καὶ и εὑρεθῇ будет найдено ἐν в τῇ χειρὶ руке αὐτοῦ его τὸ κλέμμα кража ἀπό от τε ὄνου осла ἕως до προβάτου овцы́ ζῶντα, живых, διπλᾶ двойное αὐτὰ их ἀποτείσει. уплатит.5 ἐὰν Если δὲ же καταβοσκήσῃ истребит τις кто-либо ἀγρὸν поле или ἀμπελῶνα виноградник καὶ и ἀφῇ оставит τὸ κτῆνος животное αὐτοῦ его καταβοσκῆσαι истреблять ἀγρὸν поле ἕτερον, другого, ἀποτείσει уплатит ἐκ от τοῦ ἀγροῦ по́ля αὐτοῦ его κατὰ согласно τὸ γένημα плода αὐτοῦ· его; ἐὰν если δὲ же πάντα всё τὸν ἀγρὸν поле καταβοσκήσῃ, истребит, τὰ βέλτιστα лучшее τοῦ ἀγροῦ по́ля αὐτοῦ его καὶ и τὰ βέλτιστα лучшее τοῦ ἀμπελῶνος виноградника αὐτοῦ его ἀποτείσει. уплатит.6 ἐὰν Если δὲ же ἐξελθὸν выйдя πῦρ огонь εὕρῃ нашёл ἀκάνθας колючие растения καὶ и προσεμπρήσῃ запалил ἅλωνα гумно или στάχυς колосья или πεδίον, поле, ἀποτείσει уплатит τὸ πῦρ огонь ἐκκαύσας. зажёгший.7 ἐὰν Если δέ же τις кто-либо δῷ даст τῷ πλησίον ближнему ἀργύριον серебро или σκεύη вещи φυλάξαι, сохранить, καὶ и κλαπῇ будут украдены ἐκ из τῆς οἰκίας до́ма τοῦ этого ἀνθρώπου, человека, ἐὰν если εὑρεθῇ будет найден κλέψας, укравший, ἀποτείσει уплатит διπλοῦν· двойное;8 ἐὰν если δὲ же μὴ не εὑρεθῇ будет найден κλέψας, укравший, προσελεύσεται [да] подойдёт κύριος хозяин τῆς οἰκίας до́ма ἐνώπιον перед τοῦ θεοῦ Богом καὶ и ὀμεῖται поклянётся μὴν действительно μὴ не αὐτὸς он πεπονηρεῦσθαι согрешил ἐφ᾽ относительно ὅλης всего τῆς παρακαταθήκης вверенного τοῦ πλησίον. ближнего.9 κατὰ Согласно πᾶν всякой ῥητὸν высказанной ἀδίκημα несправедливости περί относительно τε μόσχου тельца καὶ и ὑποζυγίου подъяремного животного καὶ и προβάτου овцы́ καὶ и ἱματίου накидки καὶ и πάσης всякой ἀπωλείας гибели τῆς ἐγκαλουμένης, нанесённой, которое τι что-нибудь οὖν итак ἂν если ᾖ, будет, ἐνώπιον перед τοῦ θεοῦ Богом ἐλεύσεται придёт κρίσις суд ἀμφοτέρων, обоих, καὶ и ἁλοὺς захваченный διὰ через τοῦ θεοῦ Бога ἀποτείσει уплатит διπλοῦν двойное τῷ πλησίον. ближнему.10 ἐὰν Если δέ же τις кто-либо δῷ даст τῷ πλησίον ближнему ὑποζύγιον подъярёмное животное или μόσχον телёнка или πρόβατον овцу или πᾶν всякое κτῆνος животное φυλάξαι, сохранить, καὶ и συντριβῇ истребилось или τελευτήσῃ скончалось или αἰχμάλωτον пленено γένηται, случится, καὶ и μηδεὶς никто γνῷ, узнал,11 ὅρκος клятва ἔσται будет τοῦ θεοῦ Богу ἀνὰ по μέσον середине [между] ἀμφοτέρων обоими μὴν действительно μὴ не αὐτὸν ему πεπονηρεῦσθαι согрешить καθ᾽ против ὅλης всего τῆς παρακαταθήκης вверенного τοῦ πλησίον· ближнего; καὶ и οὕτως так προσδέξεται примет κύριος хозяин αὐτοῦ, его, καὶ и οὐκ не ἀποτείσει. уплатит.12 ἐὰν Если δὲ же κλαπῇ украдено παρ᾽ у αὐτοῦ, него, ἀποτείσει уплатит τῷ κυρίῳ. хозяину.13 ἐὰν Если δὲ же θηριάλωτον растерзанное зверем γένηται, случится, ἄξει приведёт αὐτὸν его ἐπὶ к τὴν θήραν растерзанному καὶ и οὐκ не ἀποτείσει. уплатит.14 ἐὰν Если δὲ же αἰτήσῃ попросит τις кто-либо παρὰ у τοῦ πλησίον, ближнего [скот], καὶ и συντριβῇ истребится или ἀποθάνῃ умрёт или αἰχμάλωτον пленный γένηται, случится, δὲ же κύριος хозяин μὴ не будет μετ᾽ с αὐτοῦ, ним, ἀποτείσει· уплатит;15 ἐὰν если δὲ же κύριος хозяин будет μετ᾽ с αὐτοῦ, ним, οὐκ не ἀποτείσει· уплатит; ἐὰν если δὲ же μισθωτὸς нанятый ᾖ, будет, ἔσται будет αὐτῷ ему ἀντὶ вместо τοῦ μισθοῦ платы αὐτοῦ. его.16 Ἐὰν Если δὲ же ἀπατήσῃ обманул τις кто-либо παρθένον девушку ἀμνήστευτον не обручённую καὶ и κοιμηθῇ переспит μετ᾽ с αὐτῆς, ней, φερνῇ φερνιεῖ сосватает αὐτὴν её αὐτῷ ему γυναῖκα. женой.17 ἐὰν Если δὲ же ἀνανεύων отказывающий ἀνανεύσῃ откажет καὶ и μὴ не βούληται пожелает πατὴρ отец αὐτῆς её δοῦναι дать αὐτὴν её αὐτῷ ему γυναῖκα, женой, ἀργύριον серебро ἀποτείσει уплатит τῷ πατρὶ отцу καθ᾽ по [отношению к] ὅσον сколькое ἐστὶν есть φερνὴ τῶν παρθένων. девушек.18 φαρμακοὺς Чародеев οὐ не περιποιήσετε. сохраняйте.19 πᾶν Всякого κοιμώμενον переспавшего μετὰ со κτήνους, скотом, θανάτῳ смертью ἀποκτενεῖτε убьёте αὐτούς. их.20 θυσιάζων Жертвующий θεοῖς богам θανάτῳ смертью ὀλεθρευθήσεται истребится πλὴν кроме κυρίῳ Господу μόνῳ. одному.21 Καὶ И προσήλυτον пришельцу οὐ не κακώσετε причините зло οὐδὲ и нет μὴ не θλίψητε стесните αὐτόν· его; ἦτε вы были γὰρ ведь προσήλυτοι пришельцы ἐν в γῇ земле Αἰγύπτῳ. Египта.22 πᾶσαν Всякой χήραν вдове καὶ и ὀρφανὸν сироте οὐ не κακώσετε· причините зло.23 ἐὰν Если δὲ же κακίᾳ злом κακώσητε причините зло αὐτοὺς им καὶ и κεκράξαντες воззвавшие καταβοήσωσι воззовут πρός ко με, Мне, ἀκοῇ слухом εἰσακούσομαι услышу τῆς φωνῆς голос αὐτῶν их24 καὶ и ὀργισθήσομαι вознегодую θυμῷ гневом καὶ и ἀποκτενῶ убью ὑμᾶς вас μαχαίρᾳ, мечём, καὶ и ἔσονται будут αἱ γυναῖκες жёны ὑμῶν ваши χῆραι вдо́вы καὶ и τὰ παιδία дети ὑμῶν ваши ὀρφανά. си́роты.25 ἐὰν Если δὲ же ἀργύριον серебро ἐκδανείσῃς отдашь под проценты τῷ ἀδελφῷ брату τῷ πενιχρῷ бедному παρὰ у σοί, тебя, οὐκ не ἔσῃ будешь αὐτὸν его κατεπείγων, понуждать, οὐκ не ἐπιθήσεις наложишь αὐτῷ ему τόκον. лихвы.26 ἐὰν Если δὲ же ἐνεχύρασμα залогом ἐνεχυράσῃς возьмёшь в залог τὸ ἱμάτιον накидку τοῦ πλησίον, ближнего, πρὸ прежде δυσμῶν захода ἡλίου солнца ἀποδώσεις отдашь αὐτῷ· ему;27 ἔστιν есть γὰρ ведь τοῦτο это περιβόλαιον покрывало αὐτοῦ, ему, μόνον только τοῦτο эта τὸ ἱμάτιον накидка ἀσχημοσύνης непристойности αὐτοῦ· его; ἐν в τίνι чём κοιμηθήσεται ляжет спать ἐὰν если οὖν итак καταβοήσῃ воззовёт πρός ко με, Мне, εἰσακούσομαι услышу αὐτοῦ· его; ἐλεήμων милостивый γάρ ведь εἰμι. Я есть.28 θεοὺς Судей οὐ не κακολογήσεις злословь καὶ и ἄρχοντας [на] начальников τοῦ λαοῦ народа σου твоего οὐ не κακῶς плохо ἐρεῖς. скажешь.29 ἀπαρχὰς Начатки ἅλωνος гумна́ καὶ и ληνοῦ точила σου твоего οὐ не καθυστερήσεις· замедли [принести]; τὰ πρωτότοκα первенцев τῶν υἱῶν сыновей σου твоих δώσεις дашь ἐμοί. Мне.30 οὕτως Так ποιήσεις сделаешь τὸν μόσχον телёнка σου твоего καὶ и τὸ πρόβατόν овцу σου твою καὶ и τὸ ὑποζύγιόν подъярёмное животное σου· твоё; ἑπτὰ семь ἡμέρας дней ἔσται будет ὑπὸ под τὴν μητέρα, матерью, τῇ δὲ же ὀγδόῃ [в] восьмой ἡμέρᾳ день ἀποδώσεις передашь μοι Мне αὐτό. его.31 καὶ И ἄνδρες люди ἅγιοι святые ἔσεσθέ будете μοι. Мне. καὶ И κρέας мясо θηριάλωτον растерзанного зверем οὐκ не ἔδεσθε, будете есть, τῷ κυνὶ псу ἀπορρίψατε выбросите αὐτό. его.