keyboard_arrow_left keyboard_arrow_up

Книга Исход глава 23

Ἔξοδος 23

Подстрочный перевод Библии

1 Οὐ Не παραδέξῃ примешь ἀκοὴν слух ματαίαν. вздорный. οὐ Не συγκαταθήσῃ защитишь μετὰ с τοῦ ἀδίκου неправедным γενέσθαι сделавшись μάρτυς свидетель ἄδικος. неправедный.2 οὐκ Не ἔσῃ будешь μετὰ с πλειόνων многими ἐπὶ для κακίᾳ. зла. οὐ Не προστεθήσῃ прибавишь μετὰ с πλήθους множеством ἐκκλῖναι уклонить μετὰ с πλειόνων многими ὥστε чтобы ἐκκλῖναι уклонить κρίσιν. суд.3 καὶ И πένητα нуждающегося οὐκ не ἐλεήσεις помилуешь ἐν на κρίσει. суде.4 ἐὰν Если δὲ же συναντήσῃς встретишь τῷ βοὶ быка τοῦ ἐχθροῦ врага σου твоего или τῷ ὑποζυγίῳ подъярёмное животное αὐτοῦ его πλανωμένοις, заблуждающимся, ἀποστρέψας обративший ἀποδώσεις передашь αὐτῷ. ему.5 ἐὰν Если δὲ же ἴδῃς увидишь τὸ ὑποζύγιον подъярёмное животное τοῦ ἐχθροῦ врага σου твоего πεπτωκὸς упавшее ὑπὸ под τὸν γόμον грузом αὐτοῦ, его, οὐ не παρελεύσῃ минуешь αὐτό, его, ἀλλὰ но συνεγερεῖς поднимешь αὐτὸ его μετ᾽ с αὐτοῦ. ним.6 οὐ Не διαστρέψεις исказишь κρίμα приговор πένητος бедного ἐν в κρίσει суде αὐτοῦ. его.7 ἀπὸ От παντὸς всякого ῥήματος сло́ва ἀδίκου неправедного ἀποστήσῃ· [да] отступишь; ἀθῷον невинного καὶ и δίκαιον праведного οὐκ не ἀποκτενεῖς [да] убьёшь καὶ и οὐ не δικαιώσεις [да] оправдаешь τὸν ἀσεβῆ нечестивого ἕνεκεν из-за δώρων. даров.8 καὶ И δῶρα дары οὐ не λήμψῃ· возьмёшь; τὰ γὰρ ведь δῶρα дары ἐκτυφλοῖ ослепляют ὀφθαλμοὺς глаза́ βλεπόντων видящих καὶ и λυμαίνεται делают пустыми ῥήματα слова́ δίκαια. праведные.9 καὶ И προσήλυτον пришельца οὐ не θλίψετε· угнетайте; ὑμεῖς вы γὰρ ведь οἴδατε знаете τὴν ψυχὴν жизнь τοῦ προσηλύτου· пришельца; αὐτοὶ сами γὰρ ведь προσήλυτοι пришельцы ἦτε вы были ἐν в γῇ земле Αἰγύπτῳ. Египта.10 Ἓξ Шесть ἔτη лет σπερεῖς посеешь τὴν γῆν землю σου твою καὶ и συνάξεις соберёшь τὰ γενήματα плоды αὐτῆς· её;11 τῷ δὲ же ἑβδόμῳ [в] седьмой ἄφεσιν освобождение ποιήσεις сделаешь καὶ и ἀνήσεις избавишь αὐτήν, её, καὶ и ἔδονται съедят οἱ πτωχοὶ нищие τοῦ ἔθνους народа σου, твоего, τὰ δὲ же ὑπολειπόμενα оставшиеся [плоды] ἔδεται съедят τὰ ἄγρια дикие θηρία. звери. οὕτως Так ποιήσεις сделаешь τὸν ἀμπελῶνά [относительно] виноградника σου твоего καὶ и τὸν ἐλαιῶνά оливы σου. твоей.12 ἓξ Шесть ἡμέρας дней ποιήσεις сделаешь τὰ ἔργα дела́ σου, твои, τῇ δὲ же ἡμέρᾳ день τῇ ἑβδόμῃ седьмой ἀνάπαυσις, отдых, ἵνα чтобы ἀναπαύσηται отдохнул βοῦς бык σου твой καὶ и τὸ ὑποζύγιόν подъярёмное животное σου, твоё, καὶ и ἵνα чтобы ἀναψύξῃ отдохнул υἱὸς сын τῆς παιδίσκης рабыни σου твоей καὶ и προσήλυτος. пришелец.13 πάντα, Всё, ὅσα сколькое εἴρηκα Я сказал πρὸς к ὑμᾶς, вам, φυλάξασθε. сохраняйте. Καὶ И ὄνομα имя θεῶν богов ἑτέρων других οὐκ не ἀναμνησθήσεσθε, [да] вспомните, οὐδὲ и нет μὴ не ἀκουσθῇ будут услышаны ἐκ из τοῦ στόματος уст ὑμῶν. ваших.14 τρεῖς Три καιροὺς срока τοῦ ἐνιαυτοῦ [в] год ἑορτάσατέ [да] празднуете μοι. Мне.15 τὴν ἑορτὴν Праздник τῶν ἀζύμων опресноков φυλάξασθε сохраняйте ποιεῖν· делать; ἑπτὰ семь ἡμέρας дней ἔδεσθε будете есть ἄζυμα, опресноки, καθάπερ как ἐνετειλάμην [Я] приказал σοι, тебе, κατὰ согласно τὸν καιρὸν времени τοῦ μηνὸς месяца τῶν νέων· новых [плодов]; ἐν в γὰρ ведь αὐτῷ нём ἐξῆλθες ты вышел ἐξ из Αἰγύπτου. Египта. οὐκ Не ὀφθήσῃ явишься ἐνώπιόν перед μου Мной κενός. пустой.16 καὶ И ἑορτὴν праздник θερισμοῦ жатвы πρωτογενημάτων начатков ποιήσεις сделаешь τῶν [от] ἔργων дел σου, твоих, ὧν которые ἐὰν если σπείρῃς посеешь ἐν в τῷ ἀγρῷ поле σου, твоём, καὶ и ἑορτὴν праздник συντελείας окончания ἐπ᾽ на ἐξόδου исходе τοῦ ἐνιαυτοῦ года ἐν в τῇ συναγωγῇ собрании τῶν ἔργων дел σου твоих τῶν ἐκ от τοῦ ἀγροῦ по́ля σου. твоего.17 τρεῖς Три καιροὺς раза τοῦ ἐνιαυτοῦ [в] год ὀφθήσεται явится πᾶν всякий ἀρσενικόν мужского пола σου твоего ἐνώπιον перед κυρίου Господом τοῦ θεοῦ Богом σου. твоим.18 ὅταν Когда γὰρ ведь ἐκβάλω изгоню ἔθνη народы ἀπὸ от προσώπου лица́ σου твоего καὶ и ἐμπλατύνω расширю τὰ ὅριά пределы σου, твои, οὐ не θύσεις заколешь ἐπὶ при ζύμῃ закваске αἷμα кровь θυσιάσματός жертвы μου, Моей, οὐδὲ и нет μὴ не κοιμηθῇ долежит στέαρ жир τῆς ἑορτῆς праздника μου Моего ἕως до πρωί. утра́.19 τὰς ἀπαρχὰς Начатки τῶν πρωτογενημάτων первых [плодов] τῆς γῆς земли́ σου твоей εἰσοίσεις внесёшь εἰς в τὸν οἶκον дом κυρίου Го́спода τοῦ θεοῦ Бога σου. твоего. οὐχ Не ἑψήσεις [да] сваришь ἄρνα ягнёнка ἐν в γάλακτι молоке μητρὸς матери αὐτοῦ. его.20 Καὶ И ἰδοὺ вот ἐγὼ Я ἀποστέλλω посылаю τὸν ἄγγελόν ангела μου Моего πρὸ перед προσώπου лицом σου, твоим, ἵνα чтобы φυλάξῃ сохранил σε тебя ἐν в τῇ ὁδῷ, пути, ὅπως чтобы εἰσαγάγῃ ввёл σε тебя εἰς в τὴν γῆν, землю, ἣν которую ἡτοίμασά приготовил σοι. тебе.21 πρόσεχε Удержи σεαυτῷ себе καὶ и εἰσάκουε послушай αὐτοῦ его καὶ и μὴ не ἀπείθει не покоряйся αὐτῷ· ему; οὐ нет γὰρ ведь μὴ не ὑποστείληταί отступится σε, тебя, τὸ γὰρ ведь ὄνομά имя μού Моё ἐστιν есть ἐπ᾽ на αὐτῷ. нём.22 ἐὰν Если ἀκοῇ слухом ἀκούσητε послушаешь τῆς ἐμῆς Мой φωνῆς голос καὶ и ποιήσῃς сделаешь πάντα, всё, ὅσα сколькое ἂν ἐντείλωμαί повелю σοι, тебе, καὶ и φυλάξητε сохранишь τὴν διαθήκην Завет μου, Мой, ἔσεσθέ будете μοι Мне λαὸς народ περιούσιος превосходный ἀπὸ перед πάντων всеми τῶν [из] ἐθνῶν· народов; ἐμὴ Моя́ γάρ ведь ἐστιν есть πᾶσα вся γῆ, земля, ὑμεῖς вы δὲ же ἔσεσθέ будете μοι Мне βασίλειον царское ἱεράτευμα священство καὶ и ἔθνος народ ἅγιον. святой. ταῦτα Эти τὰ ῥήματα слова́ ἐρεῖς скажешь τοῖς υἱοῖς сыновьям Ισραηλ Израиля: Ἐὰν Если ἀκοῇ слухом ἀκούσητε услышишь τῆς φωνῆς голос μου Мой καὶ и ποιήσῃς сделаешь πάντα, всё, ὅσα сколькое ἂν εἴπω скажу σοι, тебе, ἐχθρεύσω Я буду враждовать τοῖς ἐχθροῖς врагам σου твоим καὶ и ἀντικείσομαι противодействовать τοῖς ἀντικειμένοις противодействующим σοι. тебе.23 πορεύσεται Пойдёт γὰρ ведь ἄγγελός ангел μου Мой ἡγούμενός водительствующий σου тебя καὶ и εἰσάξει введёт σε тебя πρὸς к τὸν Αμορραῖον Аморрею καὶ и Χετταῖον Хеттею καὶ и Φερεζαῖον Ферезею καὶ и Χαναναῖον Хананею καὶ и Γεργεσαῖον Гергесею καὶ и Ευαῖον Евею καὶ и Ιεβουσαῖον, Иевусею, καὶ и ἐκτρίψω поглощу αὐτούς. их.24 οὐ Не προσκυνήσεις [да] поклонишься τοῖς θεοῖς богам αὐτῶν их οὐδὲ и нет μὴ не λατρεύσῃς послужишь αὐτοῖς· им; οὐ не ποιήσεις сделаешь κατὰ согласно τὰ ἔργα делам αὐτῶν, их, ἀλλὰ но καθαιρέσει разрушением καθελεῖς разрушишь καὶ и συντρίβων сокрушением συντρίψεις сокрушишь τὰς στήλας статуи αὐτῶν. их.25 καὶ И λατρεύσεις будешь служить κυρίῳ Господу τῷ θεῷ Богу σου, твоему, καὶ и εὐλογήσω Я благословлю τὸν ἄρτον хлеб σου твой καὶ и τὸν οἶνόν вино σου твоё καὶ и τὸ ὕδωρ воду σου твою καὶ и ἀποστρέψω отвращу μαλακίαν болезнь ἀφ᾽ от ὑμῶν. вас.26 οὐκ Не ἔσται будет ἄγονος бездетной οὐδὲ и στεῖρα бесплодной ἐπὶ на τῆς γῆς земле σου· твоей; τὸν ἀριθμὸν число τῶν ἡμερῶν дней σου твоих ἀναπληρώσω. восполню.27 καὶ И τὸν φόβον страх ἀποστελῶ пошлю ἡγούμενόν ведущий σου тебя καὶ и ἐκστήσω напугаю πάντα все τὰ ἔθνη, народы, εἰς в οὓς которые σὺ ты εἰσπορεύῃ входишь εἰς в αὐτούς, них, καὶ и δώσω дам πάντας всех τοὺς ὑπεναντίους противников σου твоих φυγάδας. беглецов.28 καὶ И ἀποστελῶ пошлю τὰς σφηκίας осиные рои προτέρας прежде σου, тебя, καὶ и ἐκβαλεῖ изгонят τοὺς Αμορραίους Амореев καὶ и τοὺς Ευαίους Евеев καὶ и τοὺς Χαναναίους Хананеев καὶ и τοὺς Χετταίους Хеттеев ἀπὸ от σοῦ. тебя.29 οὐκ Не ἐκβαλῶ изгоню αὐτοὺς их ἐν в ἐνιαυτῷ год ἑνί, один, ἵνα чтобы μὴ не γένηται сделалась γῆ земля ἔρημος пустынна καὶ и πολλὰ многие γένηται сделались ἐπὶ на σὲ тебя τὰ θηρία звери τῆς γῆς· земли́;30 κατὰ по μικρὸν малому μικρὸν малому ἐκβαλῶ изгоню αὐτοὺς их ἀπὸ от σοῦ, тебя, ἕως пока ἂν αὐξηθῇς приумножишься καὶ и κληρονομήσῃς унаследуешь τὴν γῆν. землю.31 καὶ И θήσω положу τὰ ὅριά пределы σου твои ἀπὸ от τῆς ἐρυθρᾶς Красного θαλάσσης мо́ря ἕως до τῆς θαλάσσης мо́ря τῆς Φυλιστιιμ Филистима καὶ и ἀπὸ от τῆς ἐρήμου пустыни ἕως до τοῦ μεγάλου великой ποταμοῦ реки́ Εὐφράτου· Евфрата; καὶ и παραδώσω передам εἰς в τὰς χεῖρας ру́ки ὑμῶν ваши τοὺς ἐγκαθημένους сидящих ἐν на τῇ γῇ земле καὶ и ἐκβαλῶ изгоню αὐτοὺς их ἀπὸ от σοῦ. тебя.32 οὐ Не συγκαταθήσῃ сохранишь αὐτοῖς их καὶ и τοῖς θεοῖς богов αὐτῶν их διαθήκην, завет,33 καὶ и οὐκ не ἐγκαθήσονται [да] останутся ἐν в τῇ γῇ земле σου, твоей, ἵνα чтобы μὴ не ἁμαρτεῖν согрешить σε тебя ποιήσωσιν они сделали πρός ко με· Мне; ἐὰν если γὰρ ведь δουλεύσῃς послужишь τοῖς θεοῖς богам αὐτῶν, их, οὗτοι эти ἔσονταί будут σοι тебе πρόσκομμα. преткновение.