keyboard_arrow_left keyboard_arrow_up

Книга Исход глава 28

Ἔξοδος 28

Подстрочный перевод Библии

1 Καὶ И σὺ ты προσαγάγου приведи πρὸς к σεαυτὸν тебе τόν τε Ααρων Аарона τὸν ἀδελφόν брата σου твоего καὶ и τοὺς υἱοὺς сыновей αὐτοῦ его ἐκ из τῶν υἱῶν сыновей Ισραηλ Израиля ἱερατεύειν священнодействовать μοι, Мне, Ααρων Аарона καὶ и Ναδαβ Надава καὶ и Αβιουδ Авиуда καὶ и Ελεαζαρ Елеазара καὶ и Ιθαμαρ Ифамара υἱοὺς сыновей Ααρων. Аарона.2 καὶ И ποιήσεις сделаешь στολὴν одежду ἁγίαν святую Ααρων Аарону τῷ ἀδελφῷ брату σου твоему εἰς в τιμὴν почёт καὶ и δόξαν. славу.3 καὶ И σὺ ты λάλησον скажи πᾶσι всем τοῖς σοφοῖς мудрым τῇ διανοίᾳ, разумом, οὓς которых ἐνέπλησα [Я] наполнил πνεύματος духом αἰσθήσεως, понимания, καὶ и ποιήσουσιν сделают τὴν στολὴν одежду τὴν ἁγίαν святую Ααρων Аарону εἰς в τὸ ἅγιον, святое, ἐν в которой ἱερατεύσει будет священнодействовать μοι. Мне.4 καὶ И αὗται эти αἱ στολαί, одежды, ἃς которые ποιήσουσιν· сделают; τὸ περιστήθιον наперсник καὶ и τὴν ἐπωμίδα эпомиду καὶ и τὸν ποδήρη до пят [одежду] καὶ и χιτῶνα хитон κοσυμβωτὸν вышитый καὶ и κίδαριν кидар καὶ и ζώνην· пояс; καὶ и ποιήσουσιν сделают στολὰς одежды ἁγίας святые Ααρων Аарону καὶ и τοῖς υἱοῖς сыновьям αὐτοῦ его εἰς для τὸ ἱερατεύειν священнодействовать μοι. Мне.5 καὶ И αὐτοὶ они λήμψονται возьмут τὸ χρυσίον золото καὶ и τὴν ὑάκινθον гиацинт καὶ и τὴν πορφύραν порфиру καὶ и τὸ κόκκινον багряницу καὶ и τὴν βύσσον. виссон.6 καὶ И ποιήσουσιν сделают τὴν ἐπωμίδα эпомиду ἐκ из βύσσου виссона κεκλωσμένης, крученного, ἔργον дело ὑφαντὸν тканное ποικιλτοῦ· вышивальщика;7 δύο две ἐπωμίδες эпомиды συνέχουσαι удерживаемые ἔσονται будут αὐτῷ ему ἑτέρα иная τὴν ἑτέραν, другой, ἐπὶ в τοῖς δυσὶ двух μέρεσιν частях ἐξηρτημέναι· скреплённые;8 καὶ и τὸ ὕφασμα ткание τῶν ἐπωμίδων, эпомид, которое ἐστιν есть ἐπ᾽ на αὐτῷ, нём, κατὰ согласно τὴν ποίησιν изготовления ἐξ из αὐτοῦ его ἔσται будет ἐκ из χρυσίου золота καὶ и ὑακίνθου гиацинта καὶ и πορφύρας пурпура καὶ и κοκκίνου алой [нити] διανενησμένου крученой καὶ и βύσσου виссона κεκλωσμένης. витого.9 καὶ И λήμψῃ возьмёшь τοὺς δύο два λίθους, камня, λίθους камни σμαράγδου, изумруда, καὶ и γλύψεις вырежешь ἐν на αὐτοῖς них τὰ ὀνόματα имена τῶν υἱῶν сыновей Ισραηλ, Израиля,10 ἓξ шесть ὀνόματα имён ἐπὶ на τὸν λίθον камне τὸν ἕνα одном καὶ и τὰ ἓξ шесть ὀνόματα имён τὰ λοιπὰ остальных ἐπὶ на τὸν λίθον камне τὸν δεύτερον втором κατὰ согласно τὰς γενέσεις рождениям αὐτῶν. их.11 ἔργον Делом λιθουργικῆς резчика по камню τέχνης, ремесла, γλύμμα резьбой σφραγῖδος, печати, διαγλύψεις покроешь резьбой τοὺς δύο два λίθους камня ἐπὶ τοῖς ὀνόμασιν именами τῶν υἱῶν сыновей Ισραηλ. Израиля.12 καὶ И θήσεις положишь τοὺς δύο два λίθους камня ἐπὶ на τῶν ὤμων плечи τῆς ἐπωμίδος· эпомиды; λίθοι камни μνημοσύνου памятные εἰσὶν они есть τοῖς υἱοῖς сыновьям Ισραηλ· Израиля; καὶ и ἀναλήμψεται вознесёт Ααρων Аарон τὰ ὀνόματα имена τῶν υἱῶν сыновей Ισραηλ Израиля ἔναντι перед κυρίου Господом ἐπὶ на τῶν δύο двух ὤμων плечах αὐτοῦ, его, μνημόσυνον воспоминание περὶ о αὐτῶν. них.13 καὶ И ποιήσεις сделаешь ἀσπιδίσκας гнёзда ἐκ из χρυσίου золота καθαροῦ· чистого;14 καὶ и ποιήσεις сделаешь δύο две κροσσωτὰ окантовки ἐκ из χρυσίου золота καθαροῦ, чистого, καταμεμιγμένα смешанные ἐν в ἄνθεσιν, цветок, ἔργον делом πλοκῆς· плетения; καὶ и ἐπιθήσεις возложишь τὰ κροσσωτὰ окантовки τὰ πεπλεγμένα сплетённые ἐπὶ на τὰς ἀσπιδίσκας гнёзда κατὰ согласно τὰς παρωμίδας надплечьям αὐτῶν их ἐκ τῶν ἐμπροσθίων. спереди.15 καὶ И ποιήσεις сделаешь λογεῖον слово τῶν κρίσεων, суда, ἔργον делом ποικιλτοῦ· вышивальщика; κατὰ согласно τὸν ῥυθμὸν соразмерности τῆς ἐπωμίδος плеча ποιήσεις сделаешь αὐτό· его; ἐκ из χρυσίου золота καὶ и ὑακίνθου гиацинта καὶ и πορφύρας пурпура καὶ и κοκκίνου алой [нити] κεκλωσμένου крученой καὶ и βύσσου виссона κεκλωσμένης витого ποιήσεις сделаешь αὐτό. его.16 τετράγωνον Четырёхугольное ἔσται, будет, διπλοῦν, двойное, σπιθαμῆς пядь τὸ μῆκος длина καὶ и σπιθαμῆς пядь τὸ εὖρος. ширина.17 καὶ И καθυφανεῖς нашьёшь ἐν на αὐτῷ нём ὕφασμα ткание κατάλιθον каменное τετράστιχον. в четыре ряда. στίχος Ряд λίθων камней ἔσται будет σάρδιον, сердолик, τοπάζιον топаз καὶ и σμάραγδος, изумруд, στίχος ряд εἷς· один;18 καὶ и στίχος ряд δεύτερος второй ἄνθραξ карбункул καὶ и σάπφειρος сапфир καὶ и ἴασπις· яшма;19 καὶ и στίχος ряд τρίτος третий λιγύριον, янтарь, ἀχάτης агат καὶ и ἀμέθυστος· аметист;20 καὶ и στίχος ряд τέταρτος четвёртый χρυσόλιθος хризолит καὶ и βηρύλλιον берилл καὶ и ὀνύχιον· оникс; περικεκαλυμμένα обложенные χρυσίῳ, золотом, συνδεδεμένα удерживаемые ἐν в χρυσίῳ золоте ἔστωσαν пусть будут κατὰ согласно στίχον ряду αὐτῶν. их.21 καὶ И οἱ λίθοι камни ἔστωσαν пусть будут ἐκ от τῶν ὀνομάτων имён τῶν υἱῶν сыновей Ισραηλ Израиля δέκα десять δύο [и] два κατὰ согласно τὰ ὀνόματα имён αὐτῶν· их; γλυφαὶ резьба σφραγίδων, печатей, ἕκαστος каждый κατὰ по τὸ ὄνομα, имени, ἔστωσαν пусть будут εἰς в [отношении] δέκα десяти δύο [и] двух φυλάς. племён.22 καὶ И ποιήσεις сделаешь ἐπὶ на τὸ λογεῖον слове κροσσοὺς συμπεπλεγμένους, обжатые, ἔργον делом ἁλυσιδωτὸν кольчужного мастера ἐκ из χρυσίου золота καθαροῦ. чистого.23 24 25 26 27 28 29 καὶ И λήμψεται возьмёт Ααρων Аарон τὰ ὀνόματα имена τῶν υἱῶν сыновей Ισραηλ Израиля ἐπὶ на τοῦ λογείου слове τῆς κρίσεως суда ἐπὶ на τοῦ στήθους, груди́, εἰσιόντι входящий εἰς в τὸ ἅγιον святое μνημόσυνον воспоминанием ἔναντι перед τοῦ θεοῦ. Богом. καὶ И θήσεις положишь ἐπὶ на τὸ λογεῖον слово τῆς κρίσεως суда τοὺς κροσσούς· τὰ ἁλυσιδωτὰ сделанные из цепных звеньев ἐπ᾽ на ἀμφοτέρων обоих τῶν [из] κλιτῶν краёв τοῦ λογείου сло́ва ἐπιθήσεις возложишь καὶ и τὰς δύο два ἀσπιδίσκας гнезда ἐπιθήσεις возложишь ἐπ᾽ на ἀμφοτέρους оба τοὺς ὤμους плеча τῆς ἐπωμίδος эпомиды κατὰ перед πρόσωπον. лицом.30 καὶ И ἐπιθήσεις возложишь ἐπὶ на τὸ λογεῖον слово τῆς κρίσεως суда τὴν δήλωσιν свидетельство καὶ и τὴν ἀλήθειαν, истину, καὶ и ἔσται будут ἐπὶ на τοῦ στήθους груди́ Ααρων, Аарона, ὅταν когда εἰσπορεύηται войдёт εἰς в τὸ ἅγιον святое ἐναντίον перед κυρίου· Господом; καὶ и οἴσει [да] принесёт Ααρων Аарон τὰς κρίσεις суды τῶν υἱῶν сыновей Ισραηλ Израиля ἐπὶ на τοῦ στήθους груди́ ἐναντίον перед κυρίου Господом διὰ во παντός. всякое [время].31 καὶ И ποιήσεις сделаешь ὑποδύτην нижнюю ризу ποδήρη до пят ὅλον всю ὑακίνθινον. цвета гиацинта.32 καὶ И ἔσται будет τὸ περιστόμιον отверстие ἐξ из αὐτοῦ неё μέσον, посредине, ᾤαν кромку ἔχον имеющее κύκλῳ вокруг τοῦ περιστομίου, отверстия, ἔργον делом ὑφάντου, ткача, τὴν συμβολὴν скреплением συνυφασμένην скрепляющее ἐξ αὐτοῦ, его, ἵνα чтобы μὴ не ῥαγῇ. разорвалось.33 καὶ И ποιήσεις сделаешь ἐπὶ на τὸ λῶμα кромке τοῦ ὑποδύτου нижней ризы κάτωθεν снизу ὡσεὶ будто ἐξανθούσης цветущего ῥόας граната ῥοίσκους помпоны ἐξ из ὑακίνθου гиацинта καὶ и πορφύρας пурпура καὶ и κοκκίνου алой [нити] διανενησμένου крученой καὶ и βύσσου виссона κεκλωσμένης витого ἐπὶ на τοῦ λώματος кромке τοῦ ὑποδύτου нижней ризы κύκλῳ· вокруг; τὸ αὐτὸ такой δὲ же εἶδος вид ῥοίσκους помпонов χρυσοῦς золотых καὶ и κώδωνας колокольчиков ἀνὰ по μέσον середине [между] τούτων этих περικύκλῳ· вокруг;34 παρὰ у ῥοίσκον помпона χρυσοῦν золотого κώδωνα колокольчик καὶ и ἄνθινον пёстрое ἐπὶ на τοῦ λώματος кромке τοῦ ὑποδύτου нижней ризы κύκλῳ. вокруг.35 καὶ И ἔσται будет Ααρων Аарону ἐν когда τῷ λειτουργεῖν служить ему ἀκουστὴ слышимый φωνὴ звук αὐτοῦ его εἰσιόντι входящего εἰς в τὸ ἅγιον святилище ἐναντίον перед κυρίου Господом καὶ и ἐξιόντι, выходящего, ἵνα чтобы μὴ не ἀποθάνῃ. умер.36 καὶ И ποιήσεις сделаешь πέταλον пластину χρυσοῦν золотую καθαρὸν чистую καὶ и ἐκτυπώσεις изобразишь ἐν в αὐτῷ ней ἐκτύπωμα выпуклость σφραγῖδος [работой] печати Ἁγίασμα Святыня κυρίου. Го́спода.37 καὶ И ἐπιθήσεις возложишь αὐτὸ её ἐπὶ на ὑακίνθου гиацинт κεκλωσμένης, кручёный, καὶ и ἔσται будет ἐπὶ на τῆς μίτρας· повязке; κατὰ против πρόσωπον лица́ τῆς μίτρας повязки ἔσται. будет.38 καὶ И ἔσται будет ἐπὶ на τοῦ μετώπου лбу Ααρων, Аарона, καὶ и ἐξαρεῖ удалит Ααρων Аарон τὰ ἁμαρτήματα грехи τῶν ἁγίων, святых, ὅσα сколькие ἂν если ἁγιάσωσιν освятят οἱ υἱοὶ сыновья́ Ισραηλ, Израиля, παντὸς всякого δόματος дара τῶν ἁγίων святых αὐτῶν· их; καὶ и ἔσται будет ἐπὶ на τοῦ μετώπου лбу Ααρων Аарона διὰ во παντός, всякое [время], δεκτὸν приятное αὐτοῖς их ἔναντι перед κυρίου. Господом.39 καὶ И οἱ κόσυμβοι τῶν χιτώνων хитона ἐκ из βύσσου· виссона; καὶ и ποιήσεις сделаешь κίδαριν кидар βυσσίνην виссоновый καὶ и ζώνην пояс ποιήσεις, сделаешь, ἔργον делом ποικιλτοῦ. вышивальщика.40 καὶ И τοῖς υἱοῖς сыновьям Ααρων Аарона ποιήσεις сделаешь χιτῶνας хитоны καὶ и ζώνας пояса́ καὶ и κιδάρεις шапки ποιήσεις сделаешь αὐτοῖς им εἰς в τιμὴν честь καὶ и δόξαν. славу.41 καὶ И ἐνδύσεις оденешь αὐτὰ их Ααρων Аарону τὸν ἀδελφόν брату σου твоему καὶ и τοὺς υἱοὺς сыновьям αὐτοῦ его μετ᾽ после αὐτοῦ· него; καὶ и χρίσεις помажешь αὐτοὺς их καὶ и ἐμπλήσεις наполнишь αὐτῶν их τὰς χεῖρας ру́ки καὶ и ἁγιάσεις посвятишь αὐτούς, их, ἵνα чтобы ἱερατεύωσίν священнодействовали μοι. Мне.42 καὶ И ποιήσεις сделаешь αὐτοῖς им περισκελῆ нижнее бельё λινᾶ льняное καλύψαι покрыть ἀσχημοσύνην непристойность χρωτὸς те́ла αὐτῶν· их; ἀπὸ от ὀσφύος бедра ἕως до μηρῶν бедра ἔσται. будут.43 καὶ И ἕξει будет иметь Ααρων Аарон αὐτὰ их καὶ и οἱ υἱοὶ сыновья́ αὐτοῦ, его, ὡς как ἂν εἰσπορεύωνται входят εἰς в τὴν σκηνὴν скинию τοῦ μαρτυρίου свидетельства или ὅταν когда προσπορεύωνται подходят λειτουργεῖν служить πρὸς к τὸ θυσιαστήριον жертвеннику τοῦ ἁγίου, святому, καὶ и οὐκ не ἐπάξονται наведут πρὸς на ἑαυτοὺς себя самих ἁμαρτίαν, грех, ἵνα чтобы μὴ не ἀποθάνωσιν· умерли; νόμιμον установление αἰώνιον вечное αὐτῷ ему καὶ и τῷ σπέρματι семени αὐτοῦ его μετ᾽ после αὐτόν. него.