keyboard_arrow_left keyboard_arrow_up

Книга Исход глава 34

Ἔξοδος 34

Подстрочный перевод Библии

1 Καὶ И εἶπεν сказал κύριος Господь πρὸς к Μωυσῆν Моисею: Λάξευσον Вытеши σεαυτῷ себе δύο две πλάκας плиты́ λιθίνας каменные καθὼς как καὶ и αἱ которые πρῶται первые καὶ и ἀνάβηθι взойди πρός ко με Мне εἰς на τὸ ὄρος, гору, καὶ и γράψω Я напишу ἐπὶ на τῶν πλακῶν плитах τὰ ῥήματα, слова́, которые ἦν были ἐν на ταῖς πλαξὶν плитах ταῖς πρώταις, первых, αἷς которые συνέτριψας. разбил.2 καὶ И γίνου делайся ἕτοιμος готов εἰς на τὸ πρωῒ утро καὶ и ἀναβήσῃ взойди ἐπὶ на τὸ ὄρος гору τὸ Σινα Синая καὶ и στήσῃ постой μοι Мне ἐκεῖ там ἐπ᾽ на ἄκρου краю́ τοῦ ὄρους. горы́.3 καὶ И μηδεὶς никто ἀναβήτω поднимется μετὰ с σοῦ тобой μηδὲ и не ὀφθήτω будет сделан видим ἐν на παντὶ всей τῷ ὄρει· горе́; καὶ и τὰ πρόβατα о́вцы καὶ и αἱ βόες быки μὴ не νεμέσθωσαν есть πλησίον вблизи τοῦ ὄρους горы́ ἐκείνου. той.4 καὶ И ἐλάξευσεν вытесал δύο две πλάκας плиты́ λιθίνας каменные καθάπερ подобно тому как καὶ и αἱ πρῶται· первые; καὶ и ὀρθρίσας вставший рано Μωσῆς Моисей ἀνέβη взошёл εἰς на τὸ ὄρος гору τὸ Σινα, Синай, καθότι так, как συνέταξεν приказал αὐτῷ ему κύριος· Господь; καὶ и ἔλαβεν взял Μωσῆς Моисей τὰς δύο две πλάκας плиты́ τὰς λιθίνας. каменные.5 καὶ И κατέβη сошёл κύριος Господь ἐν в νεφέλῃ облаке καὶ и παρέστη предстал αὐτῷ [перед] ним ἐκεῖ· там; καὶ и ἐκάλεσεν назвал τῷ ὀνόματι имя κυρίου. Го́спода.6 καὶ И παρῆλθεν прошёл κύριος Господь πρὸ перед προσώπου лицом αὐτοῦ его καὶ и ἐκάλεσεν назвался Κύριος Господь θεὸς Бог οἰκτίρμων отзывчивый καὶ и ἐλεήμων, милостивый, μακρόθυμος снисходительный καὶ и πολυέλεος многомилостивый καὶ и ἀληθινὸς истинный7 καὶ и δικαιοσύνην праведность διατηρῶν сохраняющий καὶ и ποιῶν творящий ἔλεος милость εἰς в χιλιάδας, тысячах, ἀφαιρῶν снимающий ἀνομίας беззакония καὶ и ἀδικίας неправедности καὶ и ἁμαρτίας, грехи, καὶ и οὐ не καθαριεῖ очистит τὸν ἔνοχον повинного ἐπάγων принося ἀνομίας беззакония πατέρων отцов ἐπὶ на τέκνα детей καὶ и ἐπὶ на τέκνα детей τέκνων детей ἐπὶ на τρίτην третье καὶ и τετάρτην четвёртое γενεάν. поколение.8 καὶ И σπεύσας поспешивший Μωσῆς Моисей κύψας нагнувшийся ἐπὶ к τὴν γῆν земле προσεκύνησεν поклонился9 καὶ и εἶπεν сказал: Εἰ Если εὕρηκα я нашёл χάριν благосклонность ἐνώπιόν перед σου, Тобой, συμπορευθήτω [да] идёт κύριός Господь μου мой μεθ᾽ с ἡμῶν· нами; λαὸς народ γὰρ ведь σκληροτράχηλός упрямый ἐστιν, есть, καὶ и ἀφελεῖς сними σὺ ты τὰς ἁμαρτίας грехи ἡμῶν наши καὶ и τὰς ἀνομίας беззакония ἡμῶν, наши, καὶ и ἐσόμεθα будем σοί. Тебе.10 καὶ И εἶπεν сказал κύριος Господь πρὸς к Μωυσῆν Моисею: Ἰδοὺ Вот ἐγὼ Я τίθημί кладу σοι тебе διαθήκην· Завет; ἐνώπιον в присутствии παντὸς всего τοῦ λαοῦ народа σου твоего ποιήσω Я сделаю ἔνδοξα, славные [дела́], которые οὐ не γέγονεν сделались ἐν на πάσῃ всей τῇ γῇ земле καὶ и ἐν во παντὶ всяком ἔθνει, народе, καὶ и ὄψεται увидит πᾶς всякий λαός, народ, ἐν среди οἷς которых εἶ есть σύ, ты, τὰ ἔργα дела́ κυρίου Го́спода ὅτι потому что θαυμαστά удивительные [дела́] ἐστιν есть которые ἐγὼ Я ποιήσω сделаю σοι. тебе.11 πρόσεχε Удержи σὺ ты πάντα, всё, ὅσα сколькое ἐγὼ Я ἐντέλλομαί указываю σοι. тебе. ἰδοὺ Вот ἐγὼ Я ἐκβάλλω изгоняю πρὸ перед προσώπου лицом ὑμῶν вашим τὸν Αμορραῖον Аморрея καὶ и Χαναναῖον Хананея καὶ и Χετταῖον Хеттея καὶ и Φερεζαῖον Ферезея καὶ и Ευαῖον Евея καὶ и Γεργεσαῖον Гергесея καὶ и Ιεβουσαῖον· Иевусея;12 πρόσεχε Удержи σεαυτῷ, себе, μήποτε чтобы не θῇς устроил διαθήκην завет τοῖς [к] ἐγκαθημένοις сидящим ἐπὶ на τῆς γῆς, земле, εἰς в ἣν которую εἰσπορεύῃ вхо́дите εἰς в αὐτήν, неё, μή не σοι тебе γένηται случится πρόσκομμα преткновение ἐν среди ὑμῖν. вас.13 τοὺς βωμοὺς Алтари αὐτῶν их καθελεῖτε рассыпьте καὶ и τὰς στήλας статуи αὐτῶν их συντρίψετε сокруши́те καὶ и τὰ ἄλση священные рощи αὐτῶν их ἐκκόψετε уничтожьте καὶ и τὰ γλυπτὰ резные [изображения] τῶν θεῶν богов αὐτῶν их κατακαύσετε сожгите ἐν в πυρί. огне.14 οὐ Нет γὰρ ведь μὴ не προσκυνήσητε покло́нитесь θεῷ богу ἑτέρῳ· другому; γὰρ ведь κύριος Господь θεὸς Бог ζηλωτὸν достойное ревности ὄνομα, имя, θεὸς Бог ζηλωτής ревнитель ἐστιν. Он есть.15 μήποτε Не когда-либо θῇς устроишь διαθήκην завет τοῖς [к] ἐγκαθημένοις сидящим πρὸς у ἀλλοφύλους иноплеменных ἐπὶ на τῆς γῆς, земле, καὶ и ἐκπορνεύσωσιν будешь прелюбодействовать ὀπίσω за τῶν θεῶν богами αὐτῶν их καὶ и θύσωσι заколют τοῖς θεοῖς богам αὐτῶν их καὶ и καλέσωσίν позовут σε тебя καὶ и φάγῃς ты съешь τῶν [от] θυμάτων жертв αὐτῶν, их,16 καὶ и λάβῃς возьмёшь τῶν θυγατέρων дочерей αὐτῶν их τοῖς υἱοῖς сыновьям σου твоим καὶ и τῶν θυγατέρων дочерей σου твоих δῷς дашь τοῖς υἱοῖς сыновьям αὐτῶν, их, καὶ и ἐκπορνεύσωσιν будут прелюбодействовать αἱ θυγατέρες дочери σου твои ὀπίσω за τῶν θεῶν богами αὐτῶν их καὶ и ἐκπορνεύσωσιν будут прелюбодействовать τοὺς υἱούς сыновья́ σου твои ὀπίσω за τῶν θεῶν богами αὐτῶν. их.17 καὶ И θεοὺς богов χωνευτοὺς литых οὐ не ποιήσεις сделаешь σεαυτῷ. себе.18 καὶ И τὴν ἑορτὴν праздник τῶν ἀζύμων опресноков φυλάξῃ· сохранишь; ἑπτὰ семь ἡμέρας дней φάγῃ будешь есть ἄζυμα, опресноки, καθάπερ подобно тому как ἐντέταλμαί указал σοι, тебе, εἰς во τὸν καιρὸν время ἐν в μηνὶ месяц τῶν νέων· новых [плодов]; ἐν в γὰρ ведь μηνὶ месяц τῶν νέων новых [плодов] ἐξῆλθες ты вышел ἐξ из Αἰγύπτου. Египта.19 πᾶν Всякий διανοῖγον разверзающий μήτραν материнское лоно ἐμοί, Мне, τὰ ἀρσενικά, мужского пола, πρωτότοκον первенца μόσχου тёлки καὶ и πρωτότοκον первенца προβάτου. овцы́.20 καὶ И πρωτότοκον первенца ὑποζυγίου ослицы λυτρώσῃ выкупишь προβάτῳ· овцой; ἐὰν если δὲ же μὴ не λυτρώσῃ выкупишь αὐτό, его, τιμὴν цену δώσεις. дашь. πᾶν Всякого πρωτότοκον первенца τῶν υἱῶν сыновей σου твоих λυτρώσῃ. выкупишь. οὐκ Не ὀφθήσῃ явишься ἐνώπιόν перед μου Мной κενός. пустой.21 ἓξ Шесть ἡμέρας дней ἐργᾷ, делай, τῇ δὲ же ἑβδόμῃ [в] седьмой καταπαύσεις· [да] предашься покою; τῷ σπόρῳ [от] посева καὶ и τῷ ἀμήτῳ жатвы καταπαύσεις. [да] предашься покою.22 καὶ И ἑορτὴν праздник ἑβδομάδων седмиц ποιήσεις сделаешь μοι Мне ἀρχὴν [от] нача́ла θερισμοῦ жатвы πυρῶν пшеницы καὶ и ἑορτὴν праздник συναγωγῆς сбора μεσοῦντος в средине τοῦ ἐνιαυτοῦ. года.23 τρεῖς Три καιροὺς срока τοῦ ἐνιαυτοῦ [в] год ὀφθήσεται будет сделан видим πᾶν всякий ἀρσενικόν мужского пола σου твоего ἐνώπιον перед κυρίου Господом τοῦ θεοῦ Богом Ισραηλ· Израиля;24 ὅταν Когда γὰρ ведь ἐκβάλω изгоню τὰ ἔθνη народы πρὸ перед προσώπου лицом σου твоим καὶ и πλατύνω расширю τὰ ὅριά пределы σου, твои, οὐκ не ἐπιθυμήσει возжелает οὐδεὶς никто τῆς γῆς земли́ σου, твоей, ἡνίκα когда ἂν ἀναβαίνῃς поднимешься ὀφθῆναι явиться ἐναντίον перед κυρίου Господом τοῦ θεοῦ Богом σου твоим τρεῖς три καιροὺς срока τοῦ ἐνιαυτοῦ. [в] год.25 οὐ Не σφάξεις [да] заколешь ἐπὶ при ζύμῃ закваске αἷμα кровь θυμιαμάτων жертв μου. Моих. καὶ И οὐ не κοιμηθήσεται переночуют εἰς до τὸ πρωῒ утра́ θύματα жертвы τῆς ἑορτῆς праздника τοῦ πασχα. Пасхи.26 τὰ πρωτογενήματα Начатки τῆς γῆς земли́ σου твоей θήσεις положишь εἰς в τὸν οἶκον дом κυρίου Го́спода τοῦ θεοῦ Бога σου. твоего. οὐ Не προσοίσεις принесёшь ἄρνα ягнёнка ἐν в γάλακτι молоке μητρὸς матери αὐτοῦ. его.27 Καὶ И εἶπεν сказал κύριος Господь πρὸς к Μωυσῆν Моисею: Γράψον Напиши σεαυτῷ себе τὰ ῥήματα слова́ ταῦτα· эти; ἐπὶ относительно γὰρ ведь τῶν λόγων слов τούτων этих τέθειμαί положил σοι тебе διαθήκην Завет καὶ и τῷ Ισραηλ. Израилю.28 καὶ И ἦν был ἐκεῖ там Μωσῆς Моисей ἐναντίον перед κυρίου Господом τεσσαράκοντα сорок ἡμέρας дней καὶ и τεσσαράκοντα сорок νύκτας· ночей; ἄρτον хлеб οὐκ не ἔφαγεν съел καὶ и ὕδωρ воду οὐκ не ἔπιεν· попил; καὶ и ἔγραψεν написал τὰ ῥήματα слова́ ταῦτα эти ἐπὶ на τῶν πλακῶν пли́ты τῆς διαθήκης, Завета, τοὺς δέκα десять λόγους. слов.29 ὡς Когда δὲ же κατέβαινεν сходил Μωσῆς Моисей ἐκ с τοῦ ὄρους, горы́, καὶ и αἱ δύο две πλάκες плиты́ ἐπὶ в τῶν χειρῶν руках Μωυσῆ· Моисея; καταβαίνοντος сходящего δὲ же αὐτοῦ его ἐκ с τοῦ ὄρους горы́ Μωσῆς Моисей οὐκ не ᾔδει знал ὅτι что δεδόξασται исполнен славой ὄψις внешний вид τοῦ χρώματος кожи τοῦ προσώπου лица́ αὐτοῦ его ἐν когда τῷ λαλεῖν говорить αὐτὸν его αὐτῷ. Ему.30 καὶ И εἶδεν увидел Ααρων Аарон καὶ и πάντες все οἱ πρεσβύτεροι старейшины Ισραηλ Израиля τὸν Μωυσῆν Моисея καὶ и ἦν был δεδοξασμένη исполнен славой ὄψις внешний вид τοῦ χρώματος кожи τοῦ προσώπου лица́ αὐτοῦ, его, καὶ и ἐφοβήθησαν они устрашились ἐγγίσαι приблизиться αὐτοῦ. [к] нему.31 καὶ И ἐκάλεσεν призвал αὐτοὺς их Μωσῆς, Моисей, καὶ и ἐπεστράφησαν повернулись πρὸς к αὐτὸν нему Ααρων Аарон καὶ и πάντες все οἱ ἄρχοντες начальники τῆς συναγωγῆς, собрания, καὶ и ἐλάλησεν говорил αὐτοῖς им Μωσῆς. Моисей.32 καὶ И μετὰ после ταῦτα этих προσῆλθον подошли πρὸς к αὐτὸν нему πάντες все οἱ υἱοὶ сыновья́ Ισραηλ, Израиля, καὶ и ἐνετείλατο заповедал αὐτοῖς им πάντα, всё, ὅσα сколькое ἐλάλησεν сказал κύριος Господь πρὸς к αὐτὸν нему ἐν на τῷ ὄρει горе́ Σινα. Синай.33 καὶ И ἐπειδὴ так, как κατέπαυσεν перестал λαλῶν говорящий πρὸς к αὐτούς, ним, ἐπέθηκεν возложил ἐπὶ на τὸ πρόσωπον лицо αὐτοῦ его κάλυμμα. покров.34 ἡνίκα Когда δ᾽ же ἂν εἰσεπορεύετο входил Μωσῆς Моисей ἔναντι перед κυρίου Господом λαλεῖν говорить αὐτῷ, Ему, περιῃρεῖτο снимал τὸ κάλυμμα покров ἕως пока [не] τοῦ ἐκπορεύεσθαι. выходить. καὶ И ἐξελθὼν вышедший ἐλάλει говорил πᾶσιν всем τοῖς υἱοῖς сыновьям Ισραηλ Израиля ὅσα сколькое ἐνετείλατο приказал αὐτῷ ему κύριος, Господь,35 καὶ и εἶδον увидели οἱ υἱοὶ сыновья́ Ισραηλ Израиля τὸ πρόσωπον лицо Μωυσῆ Моисея ὅτι что δεδόξασται, прославлено, καὶ и περιέθηκεν налагал Μωσῆς Моисей κάλυμμα покров ἐπὶ на τὸ πρόσωπον лицо ἑαυτοῦ, своё, ἕως до [тех пор как] ἂν если εἰσέλθῃ войдёт συλλαλεῖν говорить с αὐτῷ. Ним.