keyboard_arrow_left keyboard_arrow_up

Книга Исход глава 4

Ἔξοδος 4

Подстрочный перевод Библии

1 ἀπεκρίθη Ответил δὲ же Μωσῆς Моисей καὶ и εἶπεν сказал: Ἐὰν Если οὖν итак μὴ не πιστεύσωσίν они поверят μοι мне μηδὲ и не εἰσακούσωσιν послушают τῆς φωνῆς го́лоса μου, моего, ἐροῦσιν скажут γὰρ ведь ὅτι что: Οὐκ Не ὦπταί был явлен σοι тебе θεός, Бог, τί что ἐρῶ скажу πρὸς к αὐτούς ним?2 εἶπεν Сказал δὲ же αὐτῷ ему κύριος Господь: Τί Что́ τοῦτό это ἐστιν есть τὸ ἐν в τῇ χειρί руке σου твоей? Он δὲ же εἶπεν сказал: ᾽Ράβδος. Посох.3 καὶ И εἶπεν сказал: ᾽Ρῖψον αὐτὴν его ἐπὶ на τὴν γῆν. землю. καὶ И ἔρριψεν он бросил αὐτὴν его ἐπὶ на τὴν γῆν, землю, καὶ и ἐγένετο сделался ὄφις· змей; καὶ и ἔφυγεν убежал Μωσῆς Моисей ἀπ᾽ от αὐτοῦ. него.4 καὶ И εἶπεν сказал κύριος Господь πρὸς к Μωυσῆν Моисею: Ἔκτεινον Вытяни τὴν χεῖρα руку καὶ и ἐπιλαβοῦ ухвати τῆς κέρκου· хвост; ἐκτείνας вытянувший οὖν итак τὴν χεῖρα руку ἐπελάβετο ухватил τῆς κέρκου, хвост, καὶ и ἐγένετο сделался ῥάβδος посох ἐν в τῇ χειρὶ руке αὐτοῦ· его;5 ἵνα чтобы πιστεύσωσίν они поверили σοι тебе ὅτι что ὦπταί был явлен σοι тебе κύριος Господь θεὸς Бог τῶν πατέρων отцов αὐτῶν, их, θεὸς Бог Αβρααμ Авраама καὶ и θεὸς Бог Ισαακ Исаака καὶ и θεὸς Бог Ιακωβ. Иакова.6 εἶπεν Сказал δὲ же αὐτῷ ему κύριος Господь πάλιν опять: Εἰσένεγκε Вложи τὴν χεῖρά руку σου твою εἰς под τὸν κόλπον подмышку σου. твою. καὶ И εἰσήνεγκεν вложил τὴν χεῖρα руку αὐτοῦ его εἰς под τὸν κόλπον подмышку αὐτοῦ· его; καὶ и ἐξήνεγκεν вынул τὴν χεῖρα руку αὐτοῦ его ἐκ из τοῦ κόλπου подмышки αὐτοῦ, его, καὶ и ἐγενήθη сделалась χεὶρ рука αὐτοῦ его ὡσεὶ будто χιών. снег.7 καὶ И εἶπεν сказал: Πάλιν Опять εἰσένεγκε вложи τὴν χεῖρά руку σου твою εἰς под τὸν κόλπον подмышку σου. твою. καὶ И εἰσήνεγκεν вложил τὴν χεῖρα руку εἰς под τὸν κόλπον подмышку αὐτοῦ· его; καὶ и ἐξήνεγκεν вынул αὐτὴν её ἐκ из τοῦ κόλπου подмышки αὐτοῦ, его, καὶ и πάλιν опять ἀπεκατέστη восстановилась εἰς в τὴν χρόαν цвете τῆς σαρκὸς плоть αὐτοῦ. его.8 ἐὰν Если δὲ же μὴ не πιστεύσωσίν они поверят σοι тебе μηδὲ и не εἰσακούσωσιν услышат τῆς φωνῆς го́лоса τοῦ σημείου знамения τοῦ πρώτου, первого, πιστεύσουσίν будут верить σοι тебе τῆς φωνῆς [через] голос τοῦ σημείου знамения τοῦ ἐσχάτου. последнего.9 καὶ И ἔσται будет ἐὰν если μὴ не πιστεύσωσίν они поверят σοι тебе τοῖς δυσὶ [в] двух σημείοις знамениях τούτοις этих μηδὲ и не εἰσακούσωσιν послушают τῆς φωνῆς го́лоса σου, твоего, λήμψῃ возьмёшь ἀπὸ от τοῦ ὕδατος воды́ τοῦ ποταμοῦ реки́ καὶ и ἐκχεεῖς вылей ἐπὶ на τὸ ξηρόν, су́шу, καὶ и ἔσται будет τὸ ὕδωρ, вода, которую ἐὰν если λάβῃς возьмёшь ἀπὸ из τοῦ ποταμοῦ, реки́, αἷμα кровь ἐπὶ на τοῦ ξηροῦ. суше.10 εἶπεν Сказал δὲ же Μωσῆς Моисей πρὸς к κύριον Господу: Δέομαι, Молю, κύριε, Господи, οὐχ не ἱκανός достоин εἰμι я есть πρὸ прежде τῆς ἐχθὲς вчерашнего [дня] οὐδὲ и не πρὸ прежде τῆς τρίτης третьего ἡμέρας дня οὐδὲ и не ἀφ᾽ от οὗ которого [времени] ἤρξω на́чал λαλεῖν говорить τῷ θεράποντί слуге σου· твоему; ἰσχνόφωνος запинающийся καὶ и βραδύγλωσσος заикающийся ἐγώ я εἰμι. есть.11 εἶπεν Сказал δὲ же κύριος Господь πρὸς к Μωυσῆν Моисею: Τίς Кто ἔδωκεν дал στόμα уста ἀνθρώπῳ, человеку, καὶ и τίς кто ἐποίησεν сделал δύσκωφον глухого καὶ и κωφόν, немого, βλέποντα смотрящего καὶ и τυφλόν слепого οὐκ [разве] не ἐγὼ Я θεός Бог?12 καὶ И νῦν теперь πορεύου, иди, καὶ и ἐγὼ Я ἀνοίξω открою τὸ στόμα уста σου твои καὶ и συμβιβάσω наставлю σε тебя [на] которое μέλλεις готовишься λαλῆσαι. произнести.13 καὶ И εἶπεν сказал Μωσῆς Моисей: Δέομαι, Молю, κύριε, Господи, προχείρισαι избери δυνάμενον могущего ἄλλον, другого, ὃν которого ἀποστελεῖς. пошли.14 καὶ И θυμωθεὶς разгневавшийся ὀργῇ гневом κύριος Господь ἐπὶ на Μωυσῆν Моисея εἶπεν сказал: Οὐκ [Разве] не ἰδοὺ вот Ααρων Аарон ἀδελφός брат σου твой Λευίτης левит ἐπίσταμαι знаю ὅτι что λαλῶν говорящий λαλήσει будет говорить αὐτός он σοι· тебе; καὶ и ἰδοὺ вот αὐτὸς он ἐξελεύσεται выйдет εἰς чтобы συνάντησίν встретится с σοι тобой καὶ и ἰδών увидевший σε тебя χαρήσεται будет радоваться ἐν в ἑαυτῷ. себе.15 καὶ И ἐρεῖς скажешь πρὸς к αὐτὸν нему καὶ и δώσεις дашь τὰ ῥήματά слова́ μου Мои εἰς в τὸ στόμα уста αὐτοῦ· его; καὶ и ἐγὼ Я ἀνοίξω открою τὸ στόμα уста σου твои καὶ и τὸ στόμα уста αὐτοῦ его καὶ и συμβιβάσω наставлю ὑμᾶς вас которые ποιήσετε. сделаете.16 καὶ И αὐτός он σοι тебе προσλαλήσει произнесёт πρὸς к τὸν λαόν, народу, καὶ и αὐτὸς он ἔσται будет σου твой στόμα, рот, σὺ ты δὲ же αὐτῷ ему ἔσῃ будешь τὰ которые [вещи] πρὸς от τὸν θεόν. Бога.17 καὶ И τὴν ῥάβδον посох ταύτην этот τὴν στραφεῖσαν обратившийся εἰς в ὄφιν зме́я λήμψῃ возьми ἐν в τῇ χειρί руке σου, твоей, ἐν в котором ποιήσεις сделаешь ἐν в αὐτῇ нём τὰ σημεῖα. знамения.18 Ἐπορεύθη Пошёл δὲ же Μωσῆς Моисей καὶ и ἀπέστρεψεν вернулся πρὸς к Ιοθορ Иофору τὸν γαμβρὸν тестю αὐτοῦ его καὶ и λέγει говорит: Πορεύσομαι Пойду καὶ и ἀποστρέψω вернусь πρὸς к τοὺς ἀδελφούς братьям μου моим τοὺς ἐν в Αἰγύπτῳ Египте καὶ и ὄψομαι увижу εἰ если ἔτι ещё ζῶσιν. живут. καὶ И εἶπεν сказал Ιοθορ Иофор Μωυσῇ Моисею: Βάδιζε Иди ὑγιαίνων. здравствующий.19 μετὰ После δὲ же τὰς ἡμέρας дней τὰς πολλὰς многих ἐκείνας тех ἐτελεύτησεν скончался βασιλεὺς царь Αἰγύπτου. Египта. εἶπεν Сказал δὲ же κύριος Господь πρὸς к Μωυσῆν Моисею ἐν в Μαδιαμ Мадиаме: Βάδιζε Иди ἄπελθε придёшь εἰς в Αἴγυπτον· Египет; τεθνήκασιν умерли γὰρ ведь πάντες все οἱ ζητοῦντές ищущие σου твоей τὴν ψυχήν. души́.20 ἀναλαβὼν Забравший δὲ же Μωσῆς Моисей τὴν γυναῖκα жену καὶ и τὰ παιδία детей ἀνεβίβασεν посадил αὐτὰ их ἐπὶ на τὰ ὑποζύγια вьючных животных καὶ и ἐπέστρεψεν возвратился εἰς в Αἴγυπτον· Египет; ἔλαβεν взял δὲ же Μωσῆς Моисей τὴν ῥάβδον посох τὴν который παρὰ от τοῦ θεοῦ Бога ἐν в τῇ χειρὶ руке αὐτοῦ. его.21 εἶπεν Сказал δὲ же κύριος Господь πρὸς к Μωυσῆν Моисею: Πορευομένου Двигающегося σου тебя καὶ и ἀποστρέφοντος возвращающегося εἰς в Αἴγυπτον Египет ὅρα смотри πάντα все τὰ τέρατα, чудеса, которые ἔδωκα Я дал ἐν в ταῖς χερσίν руках σου, твоих, ποιήσεις сделаешь αὐτὰ их ἐναντίον перед Φαραω· фараоном; ἐγὼ Я δὲ же σκληρυνῶ ожесточу τὴν καρδίαν сердце αὐτοῦ, его, καὶ и οὐ нет μὴ не ἐξαποστείλῃ отпустит τὸν λαόν. народ.22 σὺ Ты δὲ же ἐρεῖς скажешь τῷ Φαραω фараону: Τάδε Это λέγει говорит κύριος Господь: Υἱὸς Сын πρωτότοκός первенец μου Мой Ισραηλ· Израиль;23 εἶπα [Я] сказал δέ же σοι тебе: Ἐξαπόστειλον Отпусти τὸν λαόν народ μου, Мой, ἵνα чтобы μοι Мне λατρεύσῃ· послужил; εἰ если μὲν ведь οὖν итак μὴ не βούλει хочешь ἐξαποστεῖλαι отпустить αὐτούς, их, ὅρα смотри οὖν итак ἐγὼ Я ἀποκτενῶ убью τὸν υἱόν сына σου твоего τὸν πρωτότοκον. первенца.24 Ἐγένετο Случилось δὲ же ἐν в τῇ ὁδῷ пути ἐν в τῷ καταλύματι помещении συνήντησεν встретился αὐτῷ ему ἄγγελος ангел κυρίου Го́спода καὶ и ἐζήτει искал αὐτὸν его ἀποκτεῖναι. убить.25 καὶ И λαβοῦσα взявшая Σεπφωρα Сепфора ψῆφον камень περιέτεμεν обрезала τὴν ἀκροβυστίαν необрезание τοῦ υἱοῦ сына αὐτῆς её καὶ и προσέπεσεν припала πρὸς к τοὺς πόδας ногам καὶ и εἶπεν сказала: Ἔστη Остановилась τὸ αἷμα кровь τῆς περιτομῆς обрезания τοῦ παιδίου ребёнка μου. моего.26 καὶ И ἀπῆλθεν отошёл ἀπ᾽ от αὐτοῦ, него, διότι потому что εἶπεν сказала: Ἔστη Остановилась τὸ αἷμα кровь τῆς περιτομῆς обрезания τοῦ παιδίου ребёнка μου. моего.27 Εἶπεν Сказал δὲ же κύριος Господь πρὸς к Ααρων Аарону: Πορεύθητι Отправься εἰς для [того, чтобы] συνάντησιν встретиться с Μωυσεῖ Моисеем εἰς в τὴν ἔρημον· пустыню; καὶ и ἐπορεύθη он пошёл καὶ и συνήντησεν встретил αὐτῷ его ἐν на τῷ ὄρει горе́ τοῦ θεοῦ, Бога, καὶ и κατεφίλησαν поцеловали ἀλλήλους. друг друга.28 καὶ И ἀνήγγειλεν сообщил Μωσῆς Моисей τῷ Ααρων Аарону πάντας все τοὺς λόγους слова́ κυρίου, Го́спода, οὓς которые ἀπέστειλεν, Он послал, καὶ и πάντα все τὰ σημεῖα, знамения, которые ἐνετείλατο приказал αὐτῷ. ему.29 ἐπορεύθη Пошёл δὲ же Μωσῆς Моисей καὶ и Ααρων Аарон καὶ и συνήγαγον собрали τὴν γερουσίαν старейшинство τῶν υἱῶν сыновей Ισραηλ. Израиля.30 καὶ И ἐλάλησεν сказал Ααρων Аарон πάντα все τὰ ῥήματα слова́ ταῦτα, эти, которые ἐλάλησεν сказал θεὸς Бог πρὸς к Μωυσῆν, Моисею, καὶ и ἐποίησεν сделал τὰ σημεῖα знамения ἐναντίον перед τοῦ λαοῦ. народом.31 καὶ И ἐπίστευσεν поверил λαὸς народ καὶ и ἐχάρη, обрадовался, ὅτι что ἐπεσκέψατο посетил θεὸς Бог τοὺς υἱοὺς сыновей Ισραηλ, Израиля, καὶ и ὅτι что εἶδεν увидел αὐτῶν их τὴν θλῖψιν· угнетение; κύψας нагнувшийся δὲ же λαὸς народ προσεκύνησεν. поклонился.