keyboard_arrow_left keyboard_arrow_up

Книга Исход глава 5

Ἔξοδος 5

Подстрочный перевод Библии

1 Καὶ И μετὰ после ταῦτα этого εἰσῆλθεν вошёл Μωσῆς Моисей καὶ и Ααρων Аарон πρὸς к Φαραω фараону καὶ и εἶπαν сказали αὐτῷ ему: Τάδε Это λέγει говорит κύριος Господь θεὸς Бог Ισραηλ Израиля: Ἐξαπόστειλον Отпусти τὸν λαόν народ μου, Мой, ἵνα чтобы μοι Мне ἑορτάσωσιν отпраздновали ἐν в τῇ ἐρήμῳ. пустыне.2 καὶ И εἶπεν сказал Φαραω фараон: Τίς Кто ἐστιν есть οὗ которого εἰσακούσομαι услышу τῆς φωνῆς голос αὐτοῦ его ὥστε чтобы ἐξαποστεῖλαι отпустить τοὺς υἱοὺς сыновей Ισραηλ Израиля? οὐκ Не οἶδα знаю τὸν κύριον Го́спода καὶ и τὸν Ισραηλ Израиля οὐκ не ἐξαποστέλλω. отпущу.3 καὶ И λέγουσιν говорят αὐτῷ ему: θεὸς Бог τῶν Εβραίων евреев προσκέκληται призвал ἡμᾶς· нас; πορευσόμεθα отправимся οὖν итак ὁδὸν путь τριῶν трёх ἡμερῶν дней εἰς в τὴν ἔρημον, пустыню, ὅπως чтобы θύσωμεν мы закололи τῷ θεῷ Богу ἡμῶν, нашему, μήποτε чтобы не συναντήσῃ встретилась ἡμῖν нам θάνατος смерть или φόνος. убийство.4 καὶ И εἶπεν сказал αὐτοῖς им βασιλεὺς царь Αἰγύπτου Египта: Ἵνα [же есть] τί, что, Μωυσῆ Моисей καὶ и Ααρων, Аарон, διαστρέφετε отвращаете τὸν λαόν народ μου мой ἀπὸ от τῶν ἔργων дел? ἀπέλθατε Отправляйтесь ἕκαστος каждый ὑμῶν [из] вас πρὸς к τὰ ἔργα делам αὐτοῦ. его.5 καὶ И εἶπεν сказал Φαραω фараон: Ἰδοὺ Вот νῦν ныне πολυπληθεῖ умножился λαός· народ; μὴ не οὖν итак καταπαύσωμεν удержим αὐτοὺς их ἀπὸ от τῶν ἔργων. дел.6 συνέταξεν Приказал δὲ же Φαραω фараон τοῖς ἐργοδιώκταις надсмотрщикам τοῦ λαοῦ народа καὶ и τοῖς γραμματεῦσιν писцам λέγων говорящий:7 Οὐκέτι не προστεθήσεται будет приложено διδόναι давать ἄχυρον солому τῷ λαῷ народу εἰς для τὴν πλινθουργίαν делания кирпичей καθάπερ как ἐχθὲς вчера καὶ и τρίτην третьего ἡμέραν· дня; αὐτοὶ сами πορευέσθωσαν пойдут καὶ и συναγαγέτωσαν соберут ἑαυτοῖς себе ἄχυρα. солому.8 καὶ И τὴν σύνταξιν налог τῆς πλινθείας, кирпича, ἧς который αὐτοὶ они ποιοῦσιν делают καθ᾽ по [отношению к] ἑκάστην каждому ἡμέραν, дню, ἐπιβαλεῖς возложи́те αὐτοῖς, им, οὐκ не ἀφελεῖς отнимите οὐδέν· ничего; σχολάζουσιν незанятые γάρ· ведь; διὰ через τοῦτο это κεκράγασιν кричат λέγοντες говорящие: Πορευθῶμεν Пойдём καὶ и θύσωμεν заколем τῷ θεῷ Богу ἡμῶν. нашему.9 βαρυνέσθω [Да] отягощают τὰ ἔργα дела́ τῶν ἀνθρώπων людей τούτων, этих, καὶ и μεριμνάτωσαν [да] заботят ταῦτα эти καὶ и μὴ не μεριμνάτωσαν [да] заботят ἐν в λόγοις словах κενοῖς. пустых.10 κατέσπευδον Торопили δὲ же αὐτοὺς их οἱ ἐργοδιῶκται надсмотрщики καὶ и οἱ γραμματεῖς писцы καὶ и ἔλεγον говорили πρὸς к τὸν λαὸν народу λέγοντες говорящие: Τάδε Это λέγει говорит Φαραω фараон: Οὐκέτι не δίδωμι даю ὑμῖν вам ἄχυρα· солому;11 αὐτοὶ сами ὑμεῖς вы πορευόμενοι идущие συλλέγετε соберите ἑαυτοῖς себе ἄχυρα солому ὅθεν откуда ἐὰν если εὕρητε, найдёте, οὐ не γὰρ ведь ἀφαιρεῖται отнимает ἀπὸ от τῆς συντάξεως устройства [кирпичей] ὑμῶν ваших οὐθέν. ничто.12 καὶ И διεσπάρη был рассеян λαὸς народ ἐν во ὅλῃ всём Αἰγύπτῳ Египте συναγαγεῖν [чтобы] собрать καλάμην тростник εἰς на ἄχυρα· солому;13 οἱ δὲ же ἐργοδιῶκται надсмотрщики κατέσπευδον торопили αὐτοὺς их λέγοντες говорящие: Συντελεῖτε Исполняйте τὰ ἔργα дела́ τὰ καθήκοντα надлежащие καθ᾽ за ἡμέραν день καθάπερ как καὶ и ὅτε когда τὸ ἄχυρον солому ἐδίδοτο давали ὑμῖν. вам.14 καὶ И ἐμαστιγώθησαν были бичуемы οἱ γραμματεῖς писцы τοῦ γένους рода τῶν υἱῶν сыновей Ισραηλ Израиля οἱ κατασταθέντες поставленные ἐπ᾽ над αὐτοὺς ними ὑπὸ через τῶν ἐπιστατῶν надзирателей τοῦ Φαραω фараона λέγοντες говорящие: Διὰ Из-за τί чего οὐ не συνετελέσατε исполнили τὰς συντάξεις налоги ὑμῶν ваши τῆς πλινθείας, кирпича, καθάπερ как ἐχθὲς вчера καὶ и τρίτην третьего ἡμέραν, дня, καὶ и τὸ τῆς σήμερον сегодня?15 εἰσελθόντες Вошедшие δὲ же οἱ γραμματεῖς писцы τῶν υἱῶν сыновей Ισραηλ Израиля κατεβόησαν взывали πρὸς к Φαραω фараону λέγοντες говорящие: Ἵνα [же есть] τί что οὕτως так ποιεῖς делаешь τοῖς σοῖς твоим οἰκέταις рабам?16 ἄχυρον Солома οὐ не δίδοται даётся τοῖς οἰκέταις рабам σου, твоим, καὶ а τὴν πλίνθον кирпич ἡμῖν нам λέγουσιν говорят ποιεῖν, делать, καὶ и ἰδοὺ вот οἱ παῖδές рабы σου твои μεμαστίγωνται· бичуемы; ἀδικήσεις обидишь οὖν итак τὸν λαόν народ σου. твой.17 καὶ И εἶπεν сказал αὐτοῖς им: Σχολάζετε, Бездельничаете, σχολασταί праздные ἐστε· вы есть; διὰ из-за τοῦτο этого λέγετε говорите: Πορευθῶμεν Пойдём θύσωμεν заколем τῷ θεῷ Богу ἡμῶν. нашему.18 νῦν Теперь οὖν итак πορευθέντες пошедшие ἐργάζεσθε· делайте; τὸ γὰρ ведь ἄχυρον солома οὐ не δοθήσεται будет дана ὑμῖν, вам, καὶ а τὴν σύνταξιν налог τῆς πλινθείας кирпича ἀποδώσετε. отдадите.19 ἑώρων Увидели δὲ же οἱ γραμματεῖς писцы τῶν [из] υἱῶν сыновей Ισραηλ Израиля ἑαυτοὺς себя ἐν в κακοῖς бедах λέγοντες говорящие: Οὐκ Не ἀπολείψετε [да] оставите τῆς πλινθείας кирпича τὸ καθῆκον должного τῇ ἡμέρᾳ. [в] день.20 συνήντησαν Встретились δὲ же Μωυσῇ Моисею καὶ и Ααρων Аарону ἐρχομένοις приходящих εἰς для συνάντησιν встретиться с αὐτοῖς ними ἐκπορευομένων выходящих αὐτῶν их ἀπὸ от Φαραω фараона21 καὶ и εἶπαν сказали αὐτοῖς им: Ἴδοι Видел θεὸς Бог ὑμᾶς вас καὶ и κρίναι, судил, ὅτι потому что ἐβδελύξατε сделали ненавидимым τὴν ὀσμὴν запах ἡμῶν наш ἐναντίον перед Φαραω фараоном καὶ и ἐναντίον перед τῶν θεραπόντων слугами αὐτοῦ его δοῦναι [чтобы] дать ῥομφαίαν меч εἰς в τὰς χεῖρας ру́ки αὐτοῦ его ἀποκτεῖναι убить ἡμᾶς. нас.22 ἐπέστρεψεν Обратился δὲ же Μωσῆς Моисей πρὸς к κύριον Господу καὶ и εἶπεν сказал: Κύριε, Господи, διὰ из-за τί чего ἐκάκωσας раздражил τὸν λαὸν народ τοῦτον этот καὶ и ἵνα [же есть] τί что ἀπέσταλκάς послал με меня23 καὶ и ἀφ᾽ от οὗ которого [времени] πεπόρευμαι пошёл πρὸς к Φαραω фараону λαλῆσαι произнести ἐπὶ в τῷ σῷ Твоём ὀνόματι, имени, ἐκάκωσεν причинил зло τὸν λαὸν народу τοῦτον, этому, καὶ и οὐκ не ἐρρύσω избавил τὸν λαόν народ σου. Твой.