keyboard_arrow_left keyboard_arrow_up

Книга пророка Исаии глава 10

Ἠσαΐας 10

Подстрочный перевод Библии

1 οὐαὶ Го́ре τοῖς γράφουσιν пишущим πονηρίαν· злонамеренность; γράφοντες пишущие γὰρ ведь πονηρίαν злонамеренность γράφουσιν пишущим2 ἐκκλίνοντες уклоняющие κρίσιν суд πτωχῶν, нищих, ἁρπάζοντες присваивающие κρίμα суд πενήτων убогим τοῦ λαοῦ народа μου Моего ὥστε чтобы εἶναι быть αὐτοῖς им χήραν вдове εἰς в ἁρπαγὴν расхищение καὶ и ὀρφανὸν сироте εἰς в προνομήν. забранное.3 καὶ И τί что́ ποιήσουσιν сделают ἐν в τῇ ἡμέρᾳ день τῆς ἐπισκοπῆς посещения γὰρ ведь θλῖψις бедствие ὑμῖν вам πόρρωθεν издалека ἥξει· придёт; καὶ и πρὸς к τίνα кому καταφεύξεσθε побежите τοῦ [чтобы] βοηθηθῆναι помог καὶ и ποῦ где καταλείψετε оставите τὴν δόξαν славу ὑμῶν вашу4 τοῦ [чтобы] μὴ не ἐμπεσεῖν впасть εἰς в ἐπαγωγήν порабощение ἐπὶ при πᾶσι всех τούτοις этих οὐκ не ἀπεστράφη отвратится θυμός, ярость, ἀλλ᾽ но ἔτι ещё χεὶρ рука ὑψηλή. высокая.5 Οὐαὶ Го́ре Ἀσσυρίοις· ассириянам; ῥάβδος жезл τοῦ θυμοῦ ярости μου Моей καὶ и ὀργῆς гнев ἐστιν есть ἐν в ταῖς χερσὶν руках αὐτῶν. их.6 τὴν ὀργήν Гнев μου мой εἰς на ἔθνος племя ἄνομον беззаконное ἀποστελῶ пошлю καὶ и τῷ ἐμῷ моему λαῷ народу συντάξω прикажу ποιῆσαι сделать σκῦλα добычу καὶ и προνομὴν расхищение καὶ и καταπατεῖν растоптать τὰς πόλεις города́ καὶ и θεῖναι положить αὐτὰς их εἰς в κονιορτόν. пыли.7 αὐτὸς Он δὲ же οὐχ не οὕτως так ἐνεθυμήθη подумал καὶ и τῇ ψυχῇ душой οὐχ не οὕτως так λελόγισται, посчитал, ἀλλὰ но ἀπαλλάξει отклонил νοῦς ум αὐτοῦ его καὶ и τοῦ [чтобы] ἔθνη народы ἐξολεθρεῦσαι убивать οὐκ не ὀλίγα. малые.8 καὶ И ἐὰν если εἴπωσιν скажут αὐτῷ ему: Σὺ Ты μόνος один εἶ есть ἄρχων, начальник,9 καὶ и ἐρεῖ он скажет: Οὐκ Не ἔλαβον взял τὴν χώραν страну τὴν ἐπάνω сверху Βαβυλῶνος Вавилона καὶ и Χαλαννη, Халанни, οὗ где πύργος башня ᾠκοδομήθη была построена καὶ и ἔλαβον взял Ἀραβίαν Аравию καὶ и Δαμασκὸν Дамаск καὶ и Σαμάρειαν· Самарию;10 ὃν каким τρόπον образом ταύτας эти ἔλαβον взял ἐν в τῇ χειρί руке μου, моей, καὶ и πάσας все τὰς ἀρχὰς начальства λήμψομαι. я возьму. ὀλολύξατε, рыдайте, τὰ γλυπτὰ резные [изображения] ἐν в Ιερουσαλημ Иерусалиме καὶ и ἐν в Σαμαρείᾳ· Самарии;11 ὃν каким τρόπον образом γὰρ ведь ἐποίησα я сделал Σαμαρείᾳ Самарии καὶ и τοῖς χειροποιήτοις рукотворным αὐτῆς, её, οὕτως так ποιήσω сделаю καὶ и Ιερουσαλημ Иерусалиму καὶ и τοῖς εἰδώλοις идолам αὐτῆς. его.12 καὶ И ἔσται будет ὅταν когда συντελέσῃ закончит κύριος Господь πάντα всё ποιῶν творящий ἐν в τῷ ὄρει горе́ Σιων Сиона καὶ и ἐν в Ιερουσαλημ, Иерусалиме, ἐπάξει наведёт ἐπὶ на τὸν νοῦν ум τὸν μέγαν, великого, τὸν ἄρχοντα начальника τῶν Ἀσσυρίων, ассириян, καὶ и ἐπὶ на τὸ ὕψος высоту τῆς δόξης славы τῶν ὀφθαλμῶν глаз αὐτοῦ. его.13 εἶπεν Сказал γάρ ведь: Τῇ ἰσχύι силой ποιήσω сделаю καὶ и τῇ σοφίᾳ мудростью τῆς συνέσεως, понимания, ἀφελῶ отниму ὅρια пределы ἐθνῶν народов καὶ и τὴν ἰσχὺν могущество αὐτῶν их προνομεύσω пленю καὶ и σείσω сотрясу πόλεις города́ κατοικουμένας населённые14 καὶ и τὴν οἰκουμένην обитаемую [землю] ὅλην всю καταλήμψομαι захвачу τῇ χειρὶ рукой ὡς как νοσσιὰν гнездо καὶ и ὡς как καταλελειμμένα оставшееся ᾠὰ яйцо ἀρῶ, возьму, καὶ и οὐκ не ἔστιν есть ὃς который διαφεύξεταί избежит με меня или ἀντείπῃ будет перечить μοι. мне.15 μὴ Не δοξασθήσεται будет прославлен ἀξίνη топор ἄνευ без τοῦ κόπτοντος рубившего ἐν [с использованием] αὐτῇ его или ὑψωθήσεται будет возвышена πρίων ἄνευ без τοῦ ἕλκοντος тянущего αὐτόν её ὡσαύτως так же ἐάν если τις кто-либо ἄρῃ взял [бы] ῥάβδον посох или ξύλον. дерево.16 καὶ И οὐχ не οὕτως, так, ἀλλὰ но ἀποστελεῖ пошлёт κύριος Господь σαβαωθ Саваоф εἰς на τὴν σὴν твою τιμὴν честь ἀτιμίαν, непочтение, καὶ и εἰς на τὴν σὴν твою δόξαν славу πῦρ огонь καιόμενον горящий καυθήσεται· будет гореть;17 καὶ и ἔσται будет τὸ φῶς свет τοῦ Ισραηλ Израиля εἰς в πῦρ огонь καὶ и ἁγιάσει освятит αὐτὸν его ἐν в πυρὶ огне καιομένῳ горящем καὶ и φάγεται истребит ὡσεὶ будто χόρτον траву τὴν ὕλην. леса. τῇ ἡμέρᾳ [В] день ἐκείνῃ тот18 ἀποσβεσθήσεται пропадут τὰ ὄρη го́ры καὶ и οἱ βουνοὶ холмы καὶ и οἱ δρυμοί, дубы, καὶ и καταφάγεται пожрёт ἀπὸ от ψυχῆς души́ ἕως до σαρκῶν· те́ла; καὶ и ἔσται будет φεύγων бегущий ὡς как φεύγων бегущий ἀπὸ от φλογὸς пламени καιομένης· горящего;19 καὶ и οἱ καταλειφθέντες оставшиеся ἀπ᾽ из αὐτῶν них ἔσονται будут ἀριθμός, [малое] число, καὶ и παιδίον ребёнок γράψει напишет αὐτούς. их.20 Καὶ И ἔσται будет ἐν в τῇ ἡμέρᾳ день ἐκείνῃ тот οὐκέτι не προστεθήσεται будет приложено τὸ καταλειφθὲν оставшееся Ισραηλ, Израиля, καὶ и οἱ σωθέντες спасшийся τοῦ Ιακωβ Иакова οὐκέτι нет μὴ не πεποιθότες убеждённые ὦσιν будут ἐπὶ на τοὺς ἀδικήσαντας обидевших αὐτούς, их, ἀλλὰ но ἔσονται они будут πεποιθότες убеждённые ἐπὶ на τὸν θεὸν Бога τὸν ἅγιον Святого τοῦ Ισραηλ Израиля τῇ ἀληθείᾳ, [в] истине,21 καὶ и ἔσται будет τὸ καταλειφθὲν оставшееся τοῦ Ιακωβ Иакова ἐπὶ к θεὸν Богу ἰσχύοντα. крепкому.22 καὶ И ἐὰν если γένηται сделается λαὸς народ Ισραηλ Израиля ὡς как ἄμμος песок τῆς θαλάσσης, мо́ря, τὸ κατάλειμμα остаток αὐτῶν их σωθήσεται· будет спасён; λόγον сказанное γὰρ ведь συντελῶν оканчивающий καὶ и συντέμνων заканчивающий ἐν в δικαιοσύνῃ, праведности,23 ὅτι потому что λόγον сказанное συντετμημένον заканчивая ποιήσει сделает θεὸς Бог ἐν в τῇ οἰκουμένῃ обитаемой [земле] ὅλῃ. всей.24 Διὰ Из-за τοῦτο этого τάδε это λέγει говорит κύριος Господь σαβαωθ Саваоф: Μὴ Не φοβοῦ, бойся, λαός народ μου Мой οἱ κατοικοῦντες обитающие ἐν на Σιων, Сионе, ἀπὸ перед Ἀσσυρίων, ассириянами, ὅτι что ἐν в ῥάβδῳ посохе πατάξει поразит σε· тебя; πληγὴν бедствие γὰρ ведь ἐγὼ Я ἐπάγω наведу ἐπὶ на σὲ тебя τοῦ [чтобы] ἰδεῖν увидеть ὁδὸν путь Αἰγύπτου. Египта.25 ἔτι Ещё γὰρ ведь μικρὸν малое [время] καὶ и παύσεται прекратится ὀργή, гнев, δὲ же θυμός ярость μου Моя́ ἐπὶ на τὴν βουλὴν решение αὐτῶν· их;26 καὶ и ἐπεγερεῖ воздвигнет θεὸς Бог ἐπ᾽ на αὐτοὺς них κατὰ согласно τὴν πληγὴν бедствия τὴν Μαδιαμ Мадиама ἐν в τόπῳ месте θλίψεως, угнетения, καὶ и θυμὸς ярость αὐτοῦ его τῇ ὁδῷ пути τῇ κατὰ вдоль θάλασσαν мо́ря εἰς на τὴν ὁδὸν путь τὴν который κατ᾽ в Αἴγυπτον. Египет.27 καὶ И ἔσται будет ἐν в τῇ ἡμέρᾳ день ἐκείνῃ тот ἀφαιρεθήσεται будет φόβος страх αὐτοῦ его ἀπὸ перед σοῦ тобой καὶ и ζυγὸς ярмо αὐτοῦ его ἀπὸ с τοῦ ὤμου плеча σου, твоего, καὶ и καταφθαρήσεται уничтожит ζυγὸς ярмо ἀπὸ с τῶν ὤμων плечей ὑμῶν. ваших.28 ἥξει Придёт γὰρ ведь εἰς в τὴν πόλιν город Αγγαι Аггай καὶ и παρελεύσεται пройдёт εἰς в Μαγεδω Магедо καὶ и ἐν в Μαχμας Махмас θήσει положит τὰ σκεύη вещи αὐτοῦ· его;29 καὶ и παρελεύσεται пройдёт φάραγγα ущелье καὶ и ἥξει придёт εἰς в Αγγαι, Аггай, φόβος страх λήμψεται возьмёт Ραμα Раму πόλιν город Σαουλ· Саула; φεύξεται убежит30 θυγάτηρ дочь Γαλλιμ, Галлима, ἐπακούσεται услышит Λαισα, Лаиса, ἐπακούσεται услышит Αναθωθ· Анафофа;31 ἐξέστη Вздрогнет Μαδεβηνα Мадевина καὶ и οἱ κατοικοῦντες населяющие Γιββιρ· Гиввир; παρακαλεῖτε утешайте32 σήμερον сегодня ἐν на ὁδῷ пути τοῦ μεῖναι, остаться, τῇ χειρὶ рукой παρακαλεῖτε, утешайте, τὸ ὄρος, гору, τὴν θυγατέρα дочь Σιων, Сиона, καὶ и οἱ βουνοὶ холмы οἱ которые ἐν в Ιερουσαλημ. Иерусалиме.33 ἰδοὺ Вот γὰρ ведь δεσπότης Владыка κύριος Господь σαβαωθ Саваоф συνταράσσει повергнет в смятение τοὺς ἐνδόξους славных μετὰ с ἰσχύος, силой, καὶ и οἱ ὑψηλοὶ высокие τῇ ὕβρει дерзость συντριβήσονται, истребятся, καὶ и οἱ ὑψηλοὶ высокие ταπεινωθήσονται, смирятся,34 καὶ и πεσοῦνται падут οἱ ὑψηλοὶ высокие μαχαίρᾳ, [в] мече, δὲ же Λίβανος Ливан σὺν с τοῖς ὑψηλοῖς высокими πεσεῖται. упадёт.