keyboard_arrow_left keyboard_arrow_up

Книга пророка Исаии глава 13

Ἠσαΐας 13

Подстрочный перевод Библии

1 Ὅρασις, Виде́ние, ἣν которое εἶδεν увидел Ησαιας Исаия υἱὸς сын Αμως Амоса κατὰ против Βαβυλῶνος. Вавилона.2 Ἐπ᾽ На ὄρους горе́ πεδινοῦ ровной ἄρατε поднимите σημεῖον, знамение, ὑψώσατε возноси́те τὴν φωνὴν голос αὐτοῖς, им, μὴ не φοβεῖσθε, бойтесь, παρακαλεῖτε увещевайте τῇ χειρί рукой: Ἀνοίξατε, Откройте, οἱ ἄρχοντες. начальники.3 ἐγὼ Я συντάσσω, организовываю, καὶ и ἐγὼ Я ἄγω веду αὐτούς· их; ἡγιασμένοι освящённые εἰσίν, они есть, καὶ и ἐγὼ Я ἄγω веду αὐτούς· их; γίγαντες исполины ἔρχονται приходят πληρῶσαι исполнить τὸν θυμόν ярость μου Мою́ χαίροντες радующиеся ἅμα вместе καὶ и ὑβρίζοντες. горячащиеся.4 φωνὴ Звук ἐθνῶν народов πολλῶν многих ἐπὶ на τῶν ὀρέων горах ὁμοία подобно ἐθνῶν народов πολλῶν, многих, φωνὴ звук βασιλέων царей καὶ и ἐθνῶν народов συνηγμένων. собравшихся. κύριος Господь σαβαωθ Саваоф ἐντέταλται приказал ἔθνει народу ὁπλομάχῳ облачённому в доспехи5 ἔρχεσθαι прийти ἐκ из γῆς земли́ πόρρωθεν вдали ἀπ᾽ от ἄκρου кра́я θεμελίου основания τοῦ οὐρανοῦ, неба, κύριος Господь καὶ и οἱ ὁπλομάχοι облачённые в доспехи αὐτοῦ, его, τοῦ [чтобы] καταφθεῖραι уничтожить τὴν οἰκουμένην обитаемую [землю] ὅλην. всю.6 ὀλολύζετε, Вопите, ἐγγὺς близко γὰρ ведь ἡμέρα день κυρίου, Го́спода, καὶ и συντριβὴ бедствие παρὰ от τοῦ θεοῦ Бога ἥξει. придёт.7 διὰ Из-за τοῦτο этого πᾶσα всякая χεὶρ рука ἐκλυθήσεται, ослабеет, καὶ и πᾶσα всякая ψυχὴ душа́ ἀνθρώπου человека δειλιάσει· убоится;8 καὶ и ταραχθήσονται заволнуются οἱ πρέσβεις, послы, καὶ и ὠδῖνες му́ки αὐτοὺς их ἕξουσιν будут иметь ὡς как γυναικὸς женщины τικτούσης· рождающей; καὶ и συμφοράσουσιν будут скорбеть ἕτερος другой πρὸς к τὸν ἕτερον другому καὶ и ἐκστήσονται будут поражены καὶ и τὸ πρόσωπον лицо αὐτῶν их ὡς как φλὸξ пламя μεταβαλοῦσιν. изменят.9 ἰδοὺ Вот γὰρ ведь ἡμέρα день κυρίου Го́спода ἀνίατος смертельный ἔρχεται приходит θυμοῦ ярости καὶ и ὀργῆς гнева θεῖναι положить τὴν οἰκουμένην обитаемую [землю] ὅλην всю ἔρημον пустыней καὶ и τοὺς ἁμαρτωλοὺς грешников ἀπολέσαι уничтожить ἐξ с αὐτῆς. неё.10 οἱ γὰρ Ведь ἀστέρες звёзды τοῦ οὐρανοῦ неба καὶ и Ὠρίων Орион καὶ и πᾶς весь κόσμος мир τοῦ οὐρανοῦ неба τὸ φῶς свет οὐ не δώσουσιν, дадут, καὶ и σκοτισθήσεται помрачится τοῦ ἡλίου солнца ἀνατέλλοντος, восходящее, καὶ и σελήνη луна οὐ не δώσει даст τὸ φῶς свет αὐτῆς. её.11 καὶ И ἐντελοῦμαι повелю τῇ οἰκουμένῃ обитаемой [земле] ὅλῃ всей κακὰ зло καὶ и τοῖς ἀσεβέσιν нечестивым τὰς ἁμαρτίας грехи αὐτῶν· их; καὶ и ἀπολῶ погублю ὕβριν дерзость ἀνόμων беззаконных καὶ и ὕβριν дерзость ὑπερηφάνων высокомерных ταπεινώσω. смирю.12 καὶ И ἔσονται будут οἱ καταλελειμμένοι оставленные ἔντιμοι уважаемые μᾶλλον лучше чем τὸ χρυσίον золото τὸ ἄπυρον, не переплавленное, καὶ и ἄνθρωπος человек μᾶλλον более ἔντιμος до́рог ἔσται будет чем λίθος камень ἐκ из Σουφιρ. Суфира.13 γὰρ Ведь οὐρανὸς небо θυμωθήσεται разъярится καὶ и γῆ земля σεισθήσεται поколеблется ἐκ от τῶν θεμελίων основавший αὐτῆς её διὰ через θυμὸν ярость ὀργῆς гнева κυρίου Го́спода σαβαωθ Саваофа τῇ ἡμέρᾳ, день, [в] который ἂν ἐπέλθῃ придёт θυμὸς ярость αὐτοῦ. Его.14 καὶ И ἔσονται будут οἱ καταλελειμμένοι оставшиеся ὡς как δορκάδιον молодая лань φεῦγον бегущая καὶ и ὡς как πρόβατον овца πλανώμενον, блуждающая, καὶ и οὐκ не ἔσται будет συνάγων, собирающий, ὥστε чтобы ἄνθρωπον человека εἰς в τὸν λαὸν народ αὐτοῦ его ἀποστραφῆναι вернуть καὶ и ἄνθρωπον человека εἰς в τὴν χώραν страну αὐτοῦ его διῶξαι. преследовать.15 ὃς Которых γὰρ ведь ἂν если ἁλῷ, захватишь, ἡττηθήσεται, поразишь, καὶ и οἵτινες которые συνηγμένοι собранные εἰσίν, есть, μαχαίρᾳ [в] мече πεσοῦνται· падут;16 καὶ и τὰ τέκνα детей αὐτῶν их ἐνώπιον перед αὐτῶν ними ῥάξουσιν низвергнут καὶ и τὰς οἰκίας дома́ αὐτῶν их προνομεύσουσιν пленят καὶ и τὰς γυναῖκας женщин αὐτῶν их ἕξουσιν. будут иметь.17 ἰδοὺ Вот ἐπεγείρω воздвигну ὑμῖν вам τοὺς Μήδους, Мидов, οἳ которые οὐ не λογίζονται считают ἀργύριον серебро οὐδὲ и не χρυσίου золота χρείαν нужду ἔχουσιν. имеют.18 τοξεύματα Отряд лучников νεανίσκων юношей συντρίψουσιν сокрушат καὶ и τὰ τέκνα детей ὑμῶν ваших οὐ нет μὴ не ἐλεήσωσιν, окажут сострадания, οὐδὲ и не ἐπὶ на τοῖς τέκνοις детях οὐ не φείσονται пощадят οἱ ὀφθαλμοὶ глаза́ αὐτῶν. их.19 καὶ И ἔσται будет Βαβυλών, Вавилонь, которая καλεῖται называется ἔνδοξος славной ὑπὸ под βασιλέως царём Χαλδαίων, халдеев, ὃν каким τρόπον образом κατέστρεψεν истребил θεὸς Бог Σοδομα Содом καὶ и Γομορρα· Гоморру;20 οὐ не κατοικηθήσεται будет обитаема εἰς во τὸν αἰῶνα век χρόνον, времени, οὐδὲ и нет μὴ не εἰσέλθωσιν войдут εἰς в αὐτὴν неё διὰ через πολλῶν многие γενεῶν, поколения, οὐδὲ и нет μὴ не διέλθωσιν пройдут αὐτὴν её Ἄραβες, Аравитяне, οὐδὲ и не ποιμένες пастухи οὐ нет μὴ не ἀναπαύσωνται отдохнут ἐν в αὐτῇ· ней;21 καὶ и ἀναπαύσονται будут отдыхать ἐκεῖ там θηρία, звери, καὶ и ἐμπλησθήσονται наполнятся αἱ οἰκίαι дома́ ἤχου, шумом, καὶ и ἀναπαύσονται будут отдыхать ἐκεῖ там σειρῆνες, сирены, καὶ и δαιμόνια демоны ἐκεῖ там ὀρχήσονται, будут танцевать,22 καὶ и ὀνοκένταυροι онокентавры ἐκεῖ там κατοικήσουσιν, будут обитать, καὶ и νοσσοποιήσουσιν создадут гнёзда ἐχῖνοι ежи ἐν в τοῖς οἴκοις домах αὐτῶν· их; ταχὺ скоро ἔρχεται придёт καὶ и οὐ не χρονιεῖ. замедлит.