keyboard_arrow_left keyboard_arrow_up

Книга пророка Исаии глава 14

Ἠσαΐας 14

Подстрочный перевод Библии

1 Καὶ И ἐλεήσει утешит κύριος Господь τὸν Ιακωβ Иакова καὶ и ἐκλέξεται изберёт ἔτι ещё τὸν Ισραηλ, Израиля, καὶ и ἀναπαύσονται отдохнут ἐπὶ на τῆς γῆς земле αὐτῶν, их, καὶ и γιώρας пришелец προστεθήσεται будет приложен πρὸς к αὐτοὺς ним καὶ и προστεθήσεται будет приложен πρὸς к τὸν οἶκον дому Ιακωβ, Иакова,2 καὶ и λήμψονται возьмут αὐτοὺς их ἔθνη народы καὶ и εἰσάξουσιν приведут εἰς в τὸν τόπον место αὐτῶν, их, καὶ и κατακληρονομήσουσιν унаследуют καὶ и πληθυνθήσονται приумножатся ἐπὶ на τῆς γῆς земле τοῦ θεοῦ Бога εἰς в [отношении] δούλους рабов καὶ и δούλας· рабынь; καὶ и ἔσονται будут αἰχμάλωτοι пленниками οἱ αἰχμαλωτεύσαντες пленившие αὐτούς, их, καὶ и κυριευθήσονται обладаемыми οἱ κυριεύσαντες обладавшие αὐτῶν. ими.3 Καὶ И ἔσται будет ἐν в τῇ ἡμέρᾳ день ἐκείνῃ тот ἀναπαύσει успокоит σε тебя θεὸς Бог ἐκ от τῆς ὀδύνης бедствия καὶ и τοῦ θυμοῦ ярости σου твоей καὶ и τῆς δουλείας неволи σου твоей τῆς σκληρᾶς, жестокой, ἧς которой ἐδούλευσας служил αὐτοῖς. им.4 καὶ И λήμψῃ примешь τὸν θρῆνον плач τοῦτον этот ἐπὶ на τὸν βασιλέα царя Βαβυλῶνος Вавилона καὶ и ἐρεῖς скажешь ἐν в τῇ ἡμέρᾳ день ἐκείνῃ тот: Πῶς Как ἀναπέπαυται дал отдых ἀπαιτῶν истязающий καὶ и ἀναπέπαυται дал отдых ἐπισπουδαστής принуждающий5 συνέτριψεν сокрушил θεὸς Бог τὸν ζυγὸν ярмо τῶν ἁμαρτωλῶν, грешных, τὸν ζυγὸν ярмо τῶν ἀρχόντων· начальников;6 πατάξας ударивший ἔθνος народ θυμῷ ярости πληγῇ ударом ἀνιάτῳ, неизлечимым, παίων поражая ἔθνος народ πληγὴν бедствием θυμοῦ, ярости, которая οὐκ не ἐφείσατο, пощадила,7 ἀνεπαύσατο отдыхает πεποιθώς. убеждённый. πᾶσα Вся γῆ земля βοᾷ вопиёт μετ᾽ с εὐφροσύνης, весельем,8 καὶ и τὰ ξύλα деревья τοῦ Λιβάνου Ливана εὐφράνθησαν возвеселились ἐπὶ о σοὶ тебе καὶ и κέδρος кедр τοῦ Λιβάνου Ливана. Ἀφ С οὗ которого [времени] σὺ ты κεκοίμησαι, уснул, οὐκ не ἀνέβη взошёл κόπτων рубящий ἡμᾶς. нас.9 ᾅδης Ад κάτωθεν снизу ἐπικράνθη ожесточился συναντήσας встретившийся σοι, тебе, συνηγέρθησάν совосстали σοι [с] тобой πάντες все οἱ γίγαντες исполины οἱ ἄρξαντες обладавшие τῆς γῆς землёй οἱ ἐγείραντες поднявшиеся ἐκ с τῶν θρόνων престолов αὐτῶν их πάντας все βασιλεῖς цари ἐθνῶν. народов.10 πάντες Все ἀποκριθήσονται ответят καὶ и ἐροῦσίν скажут σοι тебе: Καὶ И σὺ ты ἑάλως пленён ὥσπερ как καὶ и ἡμεῖς, мы, ἐν среди ἡμῖν нас δὲ же κατελογίσθης. будешь сосчитан.11 κατέβη Сошла δὲ же εἰς в ᾅδου ад δόξα слава σου, твоя, πολλή многое σου твоё εὐφροσύνη· утешение; ὑποκάτω под σου тобой στρώσουσιν постелют σῆψιν, гниение, καὶ и τὸ κατακάλυμμά покров σου твой σκώληξ. червь.12 πῶς Как ἐξέπεσεν упала ἐκ с τοῦ οὐρανοῦ неба ἑωσφόρος утренняя звезда πρωῒ рано утром ἀνατέλλων восходящая συνετρίβη была сокрушена εἰς на τὴν γῆν землю ἀποστέλλων посылающий πρὸς ко πάντα всем τὰ ἔθνη. народам.13 σὺ Ты δὲ же εἶπας сказал ἐν в τῇ διανοίᾳ уме σου твоём: Εἰς На τὸν οὐρανὸν небо ἀναβήσομαι, взойду, ἐπάνω выше τῶν ἄστρων звёзд τοῦ οὐρανοῦ неба θήσω помещу τὸν θρόνον престол μου, мой, καθιῶ воссяду ἐν в ὄρει горе́ ὑψηλῷ высокой ἐπὶ на τὰ ὄρη горах τὰ ὑψηλὰ высоких τὰ πρὸς к βορρᾶν, северу,14 ἀναβήσομαι взойду ἐπάνω выше τῶν νεφελῶν, облаков, ἔσομαι буду ὅμοιος подобен τῷ ὑψίστῳ. Высочайшему.15 νῦν Теперь δὲ же εἰς в ᾅδου ад καταβήσῃ низойдешь καὶ и εἰς в τὰ θεμέλια основания τῆς γῆς. земли́.16 οἱ ἰδόντες Увидевшие σε тебя θαυμάσουσιν удивятся ἐπὶ относительно σοὶ тебя καὶ и ἐροῦσιν скажут: Οὗτος Этот ἄνθρωπος человек παροξύνων раздражал τὴν γῆν, землю, σείων сотрясал βασιλεῖς царей17 θεὶς преклонивший τὴν οἰκουμένην обитаемую [землю] ὅλην всю ἔρημον пустыней καὶ и τὰς πόλεις города́ καθεῖλεν, разрушил, τοὺς ἐν в ἐπαγωγῇ пленных οὐκ не ἔλυσεν. он развязал.18 πάντες Все οἱ βασιλεῖς цари τῶν ἐθνῶν народов ἐκοιμήθησαν почили ἐν с τιμῇ, честью, ἄνθρωπος человек ἐν в τῷ οἴκῳ доме αὐτοῦ· его;19 σὺ ты δὲ же ῥιφήσῃ повержен ἐν в τοῖς ὄρεσιν горах ὡς как νεκρὸς мёртвый ἐβδελυγμένος презренный μετὰ с πολλῶν многими τεθνηκότων умершими ἐκκεκεντημένων пронзёнными μαχαίραις мечём καταβαινόντων сходящими εἰς в ᾅδου. ад. ὃν Каким τρόπον образом ἱμάτιον накидка ἐν в αἵματι крови́ πεφυρμένον намоченная οὐκ не ἔσται будет καθαρόν, чистой,20 οὕτως так οὐδὲ и не σὺ ты ἔσῃ будешь καθαρός, чистый, διότι потому что τὴν γῆν землю μου Мою́ ἀπώλεσας погубил καὶ и τὸν λαόν народ μου Мой ἀπέκτεινας· убил; οὐ нет μὴ не μείνῃς останешься εἰς на τὸν αἰῶνα век χρόνον, времени, σπέρμα семя πονηρόν. злое.21 ἑτοίμασον Приготовил τὰ τέκνα детей σου твоих σφαγῆναι быть убитыми ταῖς ἁμαρτίαις [за] грехи τοῦ πατρός отца σου, твоего, ἵνα чтобы μὴ не ἀναστῶσιν воскреснут καὶ и τὴν γῆν землю κληρονομήσωσιν унаследуют καὶ и ἐμπλήσωσι наполнят τὴν γῆν землю πόλεων. городами.22 Καὶ И ἐπαναστήσομαι восстану αὐτοῖς, [против] них, λέγει говорит κύριος Господь σαβαωθ, Саваоф, καὶ и ἀπολῶ погублю αὐτῶν их ὄνομα имя καὶ и κατάλειμμα остаток καὶ и σπέρμα- семя- τάδε это λέγει говорит κύριος- Господь-23 καὶ и θήσω положу τὴν Βαβυλωνίαν Вавилонь ἔρημον пустыней ὥστε чтобы κατοικεῖν обитать ἐχίνους, ежам, καὶ и ἔσται будет εἰς в οὐδέν· ничто; καὶ и θήσω положу αὐτὴν её πηλοῦ глины βάραθρον про́пасть εἰς в ἀπώλειαν. погубление.24 τάδε Это λέγει говорит κύριος Господь σαβαωθ Саваоф: Ὃν Каким τρόπον образом εἴρηκα, Я сказал, οὕτως так ἔσται, будет, καὶ и ὃν каким τρόπον образом βεβούλευμαι, замыслил, οὕτως так μενεῖ, останется,25 τοῦ [чтобы] ἀπολέσαι уничтожить τοὺς Ἀσσυρίους ассириян ἀπὸ с τῆς γῆς земли́ τῆς ἐμῆς Моей καὶ и ἀπὸ с τῶν ὀρέων гор μου, Моих, καὶ и ἔσονται будут εἰς в καταπάτημα, попирание, καὶ и ἀφαιρεθήσεται будет отнято ἀπ᾽ от αὐτῶν них ζυγὸς ярмо αὐτῶν, их, καὶ и τὸ κῦδος слава αὐτῶν их ἀπὸ с τῶν ὤμων плечей ἀφαιρεθήσεται. будет отнята.26 αὕτη Это βουλή, совет, ἣν который βεβούλευται замыслил κύριος Господь ἐπὶ на τὴν οἰκουμένην обитаемую [землю] ὅλην, всю, καὶ и αὕτη это χεὶρ рука ὑψηλὴ высокая ἐπὶ на πάντα все τὰ ἔθνη народы τῆς οἰκουμένης. обитаемой [земли́].27 Которое γὰρ ведь θεὸς Бог ἅγιος Святой βεβούλευται, замыслил, τίς кто διασκεδάσει уничтожит καὶ и τὴν χεῖρα руку τὴν ὑψηλὴν высокую τίς кто ἀποστρέψει отвратит?28 Τοῦ Которого ἔτους, года, οὗ [в] котором ἀπέθανεν умер Αχαζ Ахаз βασιλεύς, царь, ἐγενήθη сделалось τὸ ῥῆμα слово τοῦτο. это.29 Μὴ Не εὐφρανθείητε, радуйтесь, πάντες все οἱ ἀλλόφυλοι, иноплеменники, συνετρίβη было сокрушено γὰρ ведь ζυγὸς ярмо τοῦ παίοντος бъющее ὑμᾶς· вас; ἐκ от γὰρ ведь σπέρματος семени ὄφεων змей ἐξελεύσεται выйдут ἔκγονα потомки ἀσπίδων, змей, καὶ и τὰ ἔκγονα потомки αὐτῶν их ἐξελεύσονται выйдут ὄφεις змеи πετόμενοι. летающие.30 καὶ И βοσκηθήσονται будут накормлены πτωχοὶ нищие δι᾽ через αὐτοῦ, него, πτωχοὶ нищие δὲ же ἄνδρες мужчины ἐπ᾽ в εἰρήνης мире ἀναπαύσονται· отдыхали; ἀνελεῖ уничтожит δὲ же λιμῷ [в] голоде τὸ σπέρμα семя σου твоё καὶ и τὸ κατάλειμμά остаток σου твой ἀνελεῖ. уничтожит.31 ὀλολύζετε, Вопите, πύλαι воро́та πόλεων, городов, κεκραγέτωσαν закричите πόλεις города́ τεταραγμέναι, сотрясаемые, οἱ ἀλλόφυλοι иноплеменные πάντες, все, ὅτι потому что καπνὸς дым ἀπὸ с βορρᾶ севера ἔρχεται, приходит, καὶ и οὐκ не ἔστιν есть τοῦ [который] εἶναι. был.32 καὶ И τί что ἀποκριθήσονται ответят βασιλεῖς цари ἐθνῶν народов? ὅτι Что κύριος Господь ἐθεμελίωσεν основал Σιων, Сион, καὶ и δι᾽ через αὐτοῦ него σωθήσονται спасутся οἱ ταπεινοὶ смиренные τοῦ λαοῦ. народа.