keyboard_arrow_left keyboard_arrow_up

Книга пророка Исаии глава 2

Ἠσαΐας 2

Подстрочный перевод Библии

1 λόγος Слово γενόμενος сделавшееся παρὰ от κυρίου Го́спода πρὸς к Ησαιαν Исаию υἱὸν сыну Αμως Амоса περὶ относительно τῆς Ιουδαίας Иудеи καὶ и περὶ относительно Ιερουσαλημ. Иерусалима.2 Ὅτι Потому что ἔσται будет ἐν в ταῖς ἐσχάταις последние ἡμέραις дни ἐμφανὲς явлено τὸ ὄρος гору κυρίου Го́спода καὶ и οἶκος дом τοῦ θεοῦ Бога ἐπ᾽ на ἄκρων краях τῶν ὀρέων гор καὶ и ὑψωθήσεται будет возвышена ὑπεράνω превыше τῶν βουνῶν· холмов; καὶ и ἥξουσιν придут ἐπ᾽ к αὐτὸ ней πάντα все τὰ ἔθνη, народы,3 καὶ и πορεύσονται отправятся ἔθνη народы πολλὰ многие καὶ и ἐροῦσιν скажут: Δεῦτε Идите καὶ и ἀναβῶμεν взойдём εἰς на τὸ ὄρος гору κυρίου Го́спода καὶ и εἰς в τὸν οἶκον дом τοῦ θεοῦ Бога Ιακωβ, Иакова, καὶ и ἀναγγελεῖ возвестит ἡμῖν нам τὴν ὁδὸν путь αὐτοῦ, Его, καὶ и πορευσόμεθα пойдём ἐν по αὐτῇ· нему; ἐκ из γὰρ ведь Σιων Сиона ἐξελεύσεται выйдет νόμος закон καὶ и λόγος слово κυρίου Го́спода ἐξ из Ιερουσαλημ. Иерусалима.4 καὶ И κρινεῖ будет судить ἀνὰ в μέσον середине [между] τῶν ἐθνῶν народов καὶ и ἐλέγξει будет обличать λαὸν народ πολύν, многий, καὶ и συγκόψουσιν перекуют τὰς μαχαίρας мечи αὐτῶν их εἰς на ἄροτρα плуги καὶ и τὰς ζιβύνας ко́пья αὐτῶν их εἰς на δρέπανα, серпы, καὶ и οὐ не λήμψεται возьмёт ἔτι уже́ ἔθνος народ ἐπ᾽ на ἔθνος народ μάχαιραν, меч, καὶ и οὐ нет μὴ не μάθωσιν будут учиться ἔτι уже́ πολεμεῖν. воевать.5 Καὶ И νῦν, теперь, οἶκος дом τοῦ Ιακωβ, Иакова, δεῦτε идите πορευθῶμεν пойдём τῷ φωτὶ светом κυρίου. Го́спода.6 ἀνῆκεν Оставил [Он] γὰρ ведь τὸν λαὸν народ αὐτοῦ Его τὸν οἶκον дом τοῦ Ισραηλ, Израиля, ὅτι потому что ἐνεπλήσθη наполнилась ὡς как τὸ ἀπ᾽ от ἀρχῆς нача́ла χώρα страна αὐτῶν их κληδονισμῶν волхований ὡς как τῶν ἀλλοφύλων, иноплеменных, καὶ и τέκνα детей πολλὰ много ἀλλόφυλα иноплеменных ἐγενήθη сделалось αὐτοῖς. им.7 ἐνεπλήσθη Наполнилась γὰρ ведь χώρα страна αὐτῶν их ἀργυρίου серебром καὶ и χρυσίου, золотом, καὶ и οὐκ не ἦν было ἀριθμὸς числу τῶν θησαυρῶν сокровищ αὐτῶν· их; καὶ и ἐνεπλήσθη наполнилась γῆ земля ἵππων, лошадьми, καὶ и οὐκ не ἦν было ἀριθμὸς числу τῶν ἁρμάτων колесниц αὐτῶν· их;8 καὶ и ἐνεπλήσθη наполнилась γῆ земля βδελυγμάτων мерзостями τῶν ἔργων дел τῶν χειρῶν рук αὐτῶν, их, καὶ и προσεκύνησαν поклонились οἷς которым ἐποίησαν сделали οἱ δάκτυλοι пальцы αὐτῶν· их;9 καὶ и ἔκυψεν преклонился ἄνθρωπος, человек, καὶ и ἐταπεινώθη смирился ἀνήρ, мужчина, καὶ и οὐ нет μὴ не ἀνήσω стерплю αὐτούς. их.10 καὶ И νῦν теперь εἰσέλθετε войдите εἰς в τὰς πέτρας ска́лы καὶ и κρύπτεσθε спрячьтесь εἰς в τὴν γῆν землю ἀπὸ от προσώπου лица́ τοῦ φόβου страха κυρίου Го́спода καὶ и ἀπὸ от τῆς δόξης славы τῆς ἰσχύος силы αὐτοῦ, Его, ὅταν когда ἀναστῇ встанет θραῦσαι сокрушить τὴν γῆν. землю.11 οἱ γὰρ Ведь ὀφθαλμοὶ глаза́ κυρίου Го́спода ὑψηλοί, высокие, δὲ же ἄνθρωπος человек ταπεινός· низкий; καὶ и ταπεινωθήσεται будет принижена τὸ ὕψος высота τῶν ἀνθρώπων, людей, καὶ и ὑψωθήσεται будет возвышен κύριος Господь μόνος Один ἐν в τῇ ἡμέρᾳ день ἐκείνῃ. тот.12 ἡμέρα День γὰρ ведь κυρίου Го́спода σαβαωθ Саваофа ἐπὶ на πάντα всякого ὑβριστὴν дерзкого καὶ и ὑπερήφανον надменного καὶ и ἐπὶ на πάντα всякого ὑψηλὸν высокого καὶ и μετέωρον, возвышенного, καὶ и ταπεινωθήσονται, смирятся,13 καὶ и ἐπὶ на πᾶσαν всякий κέδρον кедр τοῦ Λιβάνου Ливана τῶν ὑψηλῶν высокий καὶ и μετεώρων возвышенный καὶ и ἐπὶ на πᾶν всякое δένδρον дерево βαλάνου дуба Βασαν Васана14 καὶ и ἐπὶ на πᾶν всякую ὄρος гору καὶ и ἐπὶ на πάντα всякий βουνὸν холм ὑψηλὸν высокий15 καὶ и ἐπὶ на πάντα всякую πύργον башню ὑψηλὸν высокую καὶ и ἐπὶ на πᾶν всякую τεῖχος стену ὑψηλὸν высокую16 καὶ и ἐπὶ на πᾶν всякое πλοῖον судно θαλάσσης мо́ря καὶ и ἐπὶ на πᾶσαν всякую θέαν наружность πλοίων судов κάλλους· 17 καὶ и ταπεινωθήσεται будет принижен πᾶς всякий ἄνθρωπος, человек, καὶ и πεσεῖται упадёт ὕψος высота ἀνθρώπων, людей, καὶ и ὑψωθήσεται будет возвышен κύριος Господь μόνος Один ἐν в τῇ ἡμέρᾳ день ἐκείνῃ. тот.18 καὶ И τὰ χειροποίητα рукотворных πάντα всех κατακρύψουσιν спрячут19 εἰσενέγκαντες принеся εἰς в τὰ σπήλαια пещеры καὶ и εἰς в τὰς σχισμὰς расщелины τῶν πετρῶν скал καὶ и εἰς в τὰς τρώγλας норы τῆς γῆς земли́ ἀπὸ от προσώπου лица́ τοῦ φόβου страха κυρίου Го́спода καὶ и ἀπὸ от τῆς δόξης славы τῆς ἰσχύος силы αὐτοῦ, Его, ὅταν когда ἀναστῇ встанет θραῦσαι сокрушить τὴν γῆν. землю.20 τῇ γὰρ ведь ἡμέρᾳ [в] день ἐκείνῃ тот ἐκβαλεῖ выбросит ἄνθρωπος человек τὰ βδελύγματα мерзости αὐτοῦ его τὰ ἀργυρᾶ серебряные καὶ и τὰ χρυσᾶ, золотые, которые ἐποίησαν сделали προσκυνεῖν, [чтобы] поклоняться, τοῖς ματαίοις тщетным καὶ и ταῖς νυκτερίσιν летучим мышам21 τοῦ [чтобы] εἰσελθεῖν войти εἰς в τὰς τρώγλας норы τῆς στερεᾶς твёрдой πέτρας скалы́ καὶ и εἰς в τὰς σχισμὰς расщелины τῶν πετρῶν скал ἀπὸ от προσώπου лица́ τοῦ φόβου страха κυρίου Го́спода καὶ и ἀπὸ от τῆς δόξης славы τῆς ἰσχύος силы αὐτοῦ, Его, ὅταν когда ἀναστῇ встанет θραῦσαι сокрушить τὴν γῆν. землю.