keyboard_arrow_left keyboard_arrow_up

Книга пророка Исаии глава 24

Ἠσαΐας 24

Подстрочный перевод Библии

1 Ἰδοὺ Вот κύριος Господь καταφθείρει уничтожит τὴν οἰκουμένην обитаемую [землю] καὶ и ἐρημώσει опустошит αὐτὴν её καὶ и ἀνακαλύψει обнажит τὸ πρόσωπον лицо αὐτῆς её καὶ и διασπερεῖ рассеет τοὺς ἐνοικοῦντας обитающих ἐν на αὐτῇ. ней.2 καὶ И ἔσται будет λαὸς народ ὡς как ἱερεὺς жрец καὶ и παῖς слуга ὡς как κύριος господин καὶ и θεράπαινα служанка ὡς как κυρία, госпожа, ἔσται будет ἀγοράζων покупающий ὡς как πωλῶν продающий καὶ и δανείζων берущий в займы ὡς как δανειζόμενος дающий взаймы καὶ и ὀφείλων имеющий долг ὡς как которому ὀφείλει. имеют долг.3 φθορᾷ Тлением φθαρήσεται истлеет γῆ, земля, καὶ и προνομῇ набегом προνομευθήσεται заберётся γῆ· земля; τὸ γὰρ ведь στόμα уста κυρίου Го́спода ἐλάλησεν сказали ταῦτα. это.4 ἐπένθησεν Возрыдала γῆ, земля, καὶ и ἐφθάρη истребилась οἰκουμένη, обитаемая [земля], ἐπένθησαν возрыдали οἱ ὑψηλοὶ высокие τῆς γῆς. земли́.5 δὲ Же γῆ земля ἠνόμησεν поступил нечестиво διὰ через τοὺς κατοικοῦντας населяющих αὐτήν, её, διότι потому что παρέβησαν преступили τὸν νόμον Закон καὶ и ἤλλαξαν поменяли τὰ προστάγματα, повеления, διαθήκην Завет αἰώνιον. вечный.6 διὰ Из-за τοῦτο этого ἀρὰ проклятие ἔδεται съест τὴν γῆν, землю, ὅτι потому что ἡμάρτοσαν согрешили οἱ κατοικοῦντες населяющие αὐτήν· её; διὰ из-за τοῦτο этого πτωχοὶ нищие ἔσονται будут οἱ ἐνοικοῦντες живущие ἐν на τῇ γῇ, земле, καὶ и καταλειφθήσονται останется ἄνθρωποι [из] людей ὀλίγοι. немногие.7 πενθήσει Заплачет οἶνος, вино, πενθήσει заплачет ἄμπελος, виноградная лоза, στενάξουσιν застонут πάντες все οἱ εὐφραινόμενοι веселящие τὴν ψυχήν. ду́шу.8 πέπαυται Прекратилось εὐφροσύνη веселье τυμπάνων, бубнами, πέπαυται прекратилось αὐθάδεια самодовольство καὶ и πλοῦτος богатство ἀσεβῶν, нечестивых, πέπαυται прекратился φωνὴ звук κιθάρας. кифар.9 ᾐσχύνθησαν, Устыдились, οὐκ не ἔπιον выпили οἶνον, вино, πικρὸν горькой ἐγένετο сделалась τὸ σικερα сикера τοῖς πίνουσιν. пьющим.10 ἠρημώθη Был опустошён πᾶσα всякий πόλις, город, κλείσει закроется οἰκίαν дом τοῦ [чтобы] μὴ не εἰσελθεῖν. войти.11 ὀλολύζετε Вопите περὶ о τοῦ οἴνου вине πανταχῇ· всюду; πέπαυται прекратилось πᾶσα всякое εὐφροσύνη веселье τῆς γῆς. земли́.12 καὶ И καταλειφθήσονται останутся πόλεις города́ ἔρημοι, пустынные, καὶ и οἶκοι дома́ ἐγκαταλελειμμένοι оставленные ἀπολοῦνται. погибнут.13 ταῦτα Это πάντα всё ἔσται будет ἐν на τῇ γῇ земле ἐν в μέσῳ среде τῶν ἐθνῶν, народов, ὃν каким τρόπον образом ἐάν если τις кто-либо καλαμήσηται собирает ἐλαίαν, оливки, οὕτως так καλαμήσονται соберут αὐτούς, их, καὶ и ἐὰν если παύσηται прекратится τρύγητος. жатва.14 οὗτοι Эти φωνῇ голосом βοήσονται, закричат, οἱ δὲ же καταλειφθέντες оставшиеся ἐπὶ на τῆς γῆς земле εὐφρανθήσονται возрадуются ἅμα вместе τῇ δόξῃ славе κυρίου. Го́спода. ταραχθήσεται Поколеблет τὸ ὕδωρ воду τῆς θαλάσσης· мо́ря;15 διὰ Из-за τοῦτο этого δόξα слава κυρίου Го́спода ἐν на ταῖς νήσοις островах ἔσται будет τῆς θαλάσσης, мо́ря, τὸ ὄνομα имя κυρίου Го́спода ἔνδοξον славное ἔσται будет: Κύριε Господь θεὸς Бог Ισραηλ. Израиля.16 ἀπὸ От τῶν πτερύγων крыльев τῆς γῆς земли́ τέρατα чудеса ἠκούσαμεν мы услышали: Ἐλπὶς Надежда τῷ εὐσεβεῖ. благочестивому. καὶ И ἐροῦσιν скажут: Οὐαὶ Увы τοῖς ἀθετοῦσιν, отвергающим, οἱ которые ἀθετοῦντες отвергают τὸν νόμον. Закон.17 φόβος Страх καὶ и βόθυνος яма καὶ и παγὶς западня ἐφ᾽ на ὑμᾶς вас τοὺς ἐνοικοῦντας обитающих ἐπὶ на τῆς γῆς· земле;18 καὶ и ἔσται будет φεύγων бегущий τὸν φόβον страхом ἐμπεσεῖται упадёт εἰς в τὸν βόθυνον, яму, δὲ же ἐκβαίνων вылезший ἐκ из τοῦ βοθύνου ямы ἁλώσεται будет захвачен ὑπὸ через τῆς παγίδος, западню, ὅτι потому что θυρίδες окна ἐκ τοῦ οὐρανοῦ неба ἠνεῴχθησαν, открылись, καὶ и σεισθήσεται содрогнутся τὰ θεμέλια основания τῆς γῆς. земли́.19 ταραχῇ Волнением ταραχθήσεται взволнуется γῆ, земля, καὶ и ἀπορίᾳ скудостью ἀπορηθήσεται оскудеет γῆ· земля;20 ἔκλινεν склонится καὶ и σεισθήσεται поколеблется ὡς как ὀπωροφυλάκιον амбар γῆ земля ὡς как μεθύων пьяный καὶ и κραιπαλῶν хмельной καὶ и πεσεῖται упадёт καὶ и οὐ нет μὴ не δύνηται может ἀναστῆναι, подняться, κατίσχυσεν укрепилось γὰρ ведь ἐπ᾽ на αὐτῆς ней ἀνομία. беззаконие.21 καὶ И ἐπάξει наведёт θεὸς Бог ἐπὶ на τὸν κόσμον мир τοῦ οὐρανοῦ неба τὴν χεῖρα руку καὶ и ἐπὶ на τοὺς βασιλεῖς царей τῆς γῆς· земли́;22 καὶ и συνάξουσιν соберут καὶ и ἀποκλείσουσιν закроют εἰς в ὀχύρωμα крепость καὶ и εἰς в δεσμωτήριον, тюрьму, διὰ во πολλῶν многих γενεῶν поколений ἐπισκοπὴ надзор ἔσται будет αὐτῶν. их.23 καὶ И τακήσεται растают πλίνθος, кирпичи, καὶ и πεσεῖται упадёт τὸ τεῖχος, стена, ὅτι потому что βασιλεύσει будет царствовать κύριος Господь ἐν в Σιων Сионе καὶ и ἐν в Ιερουσαλημ Иерусалиме καὶ и ἐνώπιον перед [лицом] τῶν πρεσβυτέρων старейшин δοξασθήσεται. будет славен.