keyboard_arrow_left keyboard_arrow_up

Книга пророка Исаии глава 27

Ἠσαΐας 27

Подстрочный перевод Библии

1 Τῇ ἡμέρᾳ [В] день ἐκείνῃ тот ἐπάξει наведёт θεὸς Бог τὴν μάχαιραν меч τὴν ἁγίαν святой καὶ и τὴν μεγάλην большой καὶ и τὴν ἰσχυρὰν сильный ἐπὶ на τὸν δράκοντα дракона ὄφιν зме́я φεύγοντα, бегущего, ἐπὶ на τὸν δράκοντα дракона ὄφιν зме́я σκολιὸν лукавого καὶ и ἀνελεῖ уничтожит τὸν δράκοντα. дракона.2 τῇ ἡμέρᾳ [В] день ἐκείνῃ тот ἀμπελὼν виноград καλός· хороший; ἐπιθύμημα желание ἐξάρχειν петь κατ᾽ про αὐτῆς. него.3 ἐγὼ Я πόλις город ἰσχυρά, сильный, πόλις город πολιορκουμένη, осаждённый, μάτην тщетно ποτιῶ напою αὐτήν· его; ἁλώσεται будет захвачен γὰρ ведь νυκτός, ночью, ἡμέρας днём δὲ же πεσεῖται упадёт τὸ τεῖχος. стена.4 οὐκ Не ἔστιν есть который οὐκ не ἐπελάβετο возьмёт αὐτῆς· его; τίς кто με меня θήσει поставит φυλάσσειν сторожить καλάμην тростник ἐν в ἀγρῷ поле διὰ из-за τὴν πολεμίαν вражды ταύτην этой ἠθέτηκα отринул αὐτήν. его. τοίνυν Следовательно διὰ из-за τοῦτο этого ἐποίησεν сделал κύριος Господь θεὸς Бог πάντα, всё, ὅσα сколькое συνέταξεν. определил. κατακέκαυμαι, Сгорев,5 βοήσονται закричат οἱ ἐνοικοῦντες обитающие ἐν в αὐτῇ, нём, ποιήσωμεν давайте сделаем εἰρήνην мир αὐτῷ, ему, ποιήσωμεν давайте сделаем εἰρήνην. мир.6 οἱ ἐρχόμενοι, Приходящие, τέκνα дети Ιακωβ, Иакова, βλαστήσει прорастёт καὶ и ἐξανθήσει расцветёт Ισραηλ, Израиль, καὶ и ἐμπλησθήσεται насытится οἰκουμένη обитаемая [земля] τοῦ καρποῦ плодом αὐτοῦ. её.7 μὴ Не ὡς как αὐτὸς сам ἐπάταξεν, ударил, καὶ и αὐτὸς сам οὕτως так πληγήσεται, будет ударен, καὶ и ὡς как αὐτὸς сам ἀνεῖλεν, убил, οὕτως так ἀναιρεθήσεται будет убит8 μαχόμενος ссорясь καὶ и ὀνειδίζων упрекая ἐξαποστελεῖ отпустит αὐτούς· их; οὐ не σὺ ты ἦσθα был μελετῶν старающийся τῷ πνεύματι духом τῷ σκληρῷ тяжёлом ἀνελεῖν убить αὐτοὺς их πνεύματι духом θυμοῦ ярости?9 διὰ Через τοῦτο это ἀφαιρεθήσεται будет отнято ἀνομία беззаконие Ιακωβ, Иакова, καὶ и τοῦτό это ἐστιν есть εὐλογία благословение αὐτοῦ, его, ὅταν когда ἀφέλωμαι сниму αὐτοῦ его τὴν ἁμαρτίαν, грех, ὅταν когда θῶσιν положат πάντας все τοὺς λίθους камни τῶν βωμῶν жертвенников κατακεκομμένους разбитыми ὡς как κονίαν пыль λεπτήν· мелкую; καὶ и οὐ нет μὴ не μείνῃ останутся τὰ δένδρα деревья αὐτῶν, их, καὶ и τὰ εἴδωλα идолы αὐτῶν их ἐκκεκομμένα будут порублены ὥσπερ как δρυμὸς лес μακράν. далеко.10 τὸ κατοικούμενον Обитаемое ποίμνιον стадо ἀνειμένον распущено ἔσται будет ὡς как ποίμνιον стадо καταλελειμμένον· оставленное; καὶ и ἔσται будет πολὺν многое χρόνον время εἰς на βόσκημα, корм, καὶ и ἐκεῖ там ἀναπαύσονται. они отдохнут.11 καὶ И μετὰ со χρόνον временем οὐκ не ἔσται будет ἐν в αὐτῇ нём πᾶν всякой χλωρὸν зелени διὰ из-за τὸ ξηρανθῆναι. высохла. γυναῖκες Женщины ἐρχόμεναι приходящие ἀπὸ от θέας, театрального зрелища, δεῦτε· идите; οὐ не γὰρ ведь λαός народ ἐστιν есть ἔχων имеющий σύνεσιν, понимание, διὰ из-за τοῦτο этого οὐ нет μὴ не οἰκτιρήσῃ пожалеет ποιήσας Сделавший αὐτούς, их, οὐδὲ и не πλάσας Создатель αὐτοὺς их οὐ нет μὴ не ἐλεήσῃ. помилует.12 καὶ И ἔσται будет ἐν в τῇ ἡμέρᾳ день ἐκείνῃ тот συμφράξει заградит κύριος Господь ἀπὸ от τῆς διώρυγος канала τοῦ ποταμοῦ реки́ ἕως до ᾽Ρινοκορούρων, Ринокорыры, ὑμεῖς вы δὲ же συναγάγετε соберите τοὺς υἱοὺς сыновей Ισραηλ Израиля κατὰ по ἕνα одному ἕνα. одному.13 καὶ И ἔσται будет ἐν в τῇ ἡμέρᾳ день ἐκείνῃ тот σαλπιοῦσιν вострубят τῇ σάλπιγγι трубой τῇ μεγάλῃ, громкой, καὶ и ἥξουσιν придут οἱ ἀπολόμενοι погубленные ἐν в τῇ χώρᾳ стране τῶν Ἀσσυρίων Ассирии καὶ и οἱ ἀπολόμενοι погубленные ἐν в Αἰγύπτῳ Египте καὶ и προσκυνήσουσιν поклонятся τῷ κυρίῳ Господу ἐπὶ на τὸ ὄρος горе́ τὸ ἅγιον святой ἐν в Ιερουσαλημ. Иерусалиме.