keyboard_arrow_left keyboard_arrow_up

Книга пророка Исаии глава 29

Ἠσαΐας 29

Подстрочный перевод Библии

1 Οὐαὶ Увы πόλις город Αριηλ, Ариил, ἣν который Δαυιδ Давид ἐπολέμησεν· воевал; συναγάγετε соберите γενήματα плоды ἐνιαυτὸν год ἐπ᾽ на ἐνιαυτόν, год, φάγεσθε будете есть γὰρ ведь σὺν с Μωαβ. Моавом.2 ἐκθλίψω Я стесню γὰρ ведь Αριηλ, Ариил, καὶ и ἔσται будет αὐτῆς его ἰσχὺς могущество καὶ и τὸ πλοῦτος богатство ἐμοί. Мне.3 καὶ И κυκλώσω окружу ὡς как Δαυιδ Давид ἐπὶ σὲ тебя καὶ и βαλῶ положу περὶ вокруг σὲ тебя χάρακα укреплённый лагерь καὶ и θήσω помещу περὶ вокруг σὲ тебя πύργους, башни,4 καὶ и ταπεινωθήσονται смирятся οἱ λόγοι слова́ σου твои εἰς до τὴν γῆν, земли, καὶ и εἰς в τὴν γῆν землю οἱ λόγοι слова́ σου твои δύσονται· опустятся; καὶ и ἔσται будет ὡς как οἱ φωνοῦντες взывающих ἐκ из τῆς γῆς земли́ φωνή голос σου, твой, καὶ и πρὸς к τὸ ἔδαφος земле φωνή голос σου твой ἀσθενήσει. ослабнет.5 καὶ И ἔσται будет ὡς как κονιορτὸς пыль ἀπὸ от τροχοῦ колеса πλοῦτος богатство τῶν ἀσεβῶν нечестивых καὶ и ὡς как χνοῦς пыль φερόμενος, носящаяся, καὶ и ἔσται будет ὡς как στιγμὴ мгновение παραχρῆμα тотчас6 παρὰ у κυρίου Го́спода σαβαωθ· Саваофа; ἐπισκοπὴ посещение γὰρ ведь ἔσται будет μετὰ с βροντῆς громом καὶ и σεισμοῦ землетрясением καὶ и φωνῆς звуком μεγάλης, громким, καταιγὶς буря φερομένη носящаяся καὶ и φλὸξ пламя πυρὸς огня κατεσθίουσα. поедающее.7 καὶ И ἔσται будет ὡς как ἐνυπνιαζόμενος видящий сны ἐν во ὕπνῳ сне πλοῦτος богатство τῶν ἐθνῶν народов πάντων, всех, ὅσοι сколькие ἐπεστράτευσαν восставали ἐπὶ на Αριηλ, Ариил, καὶ и πάντες все οἱ στρατευσάμενοι нападавшие ἐπὶ на Ιερουσαλημ Иерусалим καὶ и πάντες все οἱ συνηγμένοι собранные ἐπ᾽ против αὐτὴν него καὶ и θλίβοντες огорчающие αὐτήν. его.8 καὶ И ἔσονται будут ὡς как οἱ ἐν во ὕπνῳ сне πίνοντες пьющие καὶ и ἔσθοντες, едящие, καὶ и ἐξαναστάντων вставшим μάταιον напрасный αὐτῶν их τὸ ἐνύπνιον, сон, καὶ и ὃν каким τρόπον образом ἐνυπνιάζεται во сне διψῶν испытывающий жажду ὡς как πίνων пьющий καὶ и ἐξαναστὰς вставший ἔτι ещё διψᾷ, будет испытывать жажду, δὲ же ψυχὴ душа́ αὐτοῦ его εἰς на κενὸν пустое ἤλπισεν, уповала, οὕτως так ἔσται будет πλοῦτος богатство πάντων всех τῶν ἐθνῶν, народов, ὅσοι сколькие ἐπεστράτευσαν восставали ἐπὶ на τὸ ὄρος гору Σιων. Сион.9 ἐκλύθητε Ослабейте καὶ и ἔκστητε ужаснитесь καὶ и κραιπαλήσατε почувствуйте похмелье οὐκ не ἀπὸ от σικερα сикеры οὐδὲ и не ἀπὸ от οἴνου· вина́;10 ὅτι потому что πεπότικεν напоил ὑμᾶς вас κύριος Господь πνεύματι духом κατανύξεως оцепенения καὶ и καμμύσει закроет τοὺς ὀφθαλμοὺς глаза́ αὐτῶν их καὶ и τῶν προφητῶν пророков αὐτῶν их καὶ и τῶν ἀρχόντων начальников αὐτῶν, их, οἱ ὁρῶντες видящих τὰ κρυπτά. тайные [дела́].11 καὶ И ἔσονται будут ὑμῖν вам πάντα все τὰ ῥήματα слова́ ταῦτα эти ὡς как οἱ λόγοι слова́ τοῦ βιβλίου книги τοῦ ἐσφραγισμένου запечатанной τούτου, этой, которую ἐὰν если δῶσιν дадут αὐτὸ её ἀνθρώπῳ человеку ἐπισταμένῳ знающему γράμματα письмо λέγοντες говорящие: Ἀνάγνωθι Прочти ταῦτα· это; καὶ и ἐρεῖ скажет: Οὐ Не δύναμαι могу ἀναγνῶναι, прочитать, ἐσφράγισται запечатана γάρ. ведь.12 καὶ И δοθήσεται будет дана τὸ βιβλίον книга τοῦτο эта εἰς в χεῖρας ру́ки ἀνθρώπου человека μὴ не ἐπισταμένου знающего γράμματα, письмо, καὶ и ἐρεῖ скажут αὐτῷ ему: Ἀνάγνωθι Прочти τοῦτο· это; καὶ и ἐρεῖ скажет: Οὐκ Не ἐπίσταμαι знаю γράμματα. письмо.13 Καὶ И εἶπεν сказал κύριος Господь: Ἐγγίζει Приближается μοι [ко] Мне λαὸς народ οὗτος этот τοῖς χείλεσιν губами αὐτῶν их τιμῶσίν почитают με, Меня, δὲ же καρδία сердце αὐτῶν их πόρρω далеко ἀπέχει отстоит ἀπ᾽ от ἐμοῦ, Меня, μάτην тщетно δὲ же σέβονταί почитают με Меня διδάσκοντες учащие ἐντάλματα заповедям ἀνθρώπων людей καὶ и διδασκαλίας. учениям.14 διὰ Из-за τοῦτο этого ἰδοὺ вот ἐγὼ Я προσθήσω прибавлю τοῦ [чтобы] μεταθεῖναι переселить τὸν λαὸν народ τοῦτον этот καὶ и μεταθήσω переселю αὐτοὺς их καὶ и ἀπολῶ погублю τὴν σοφίαν мудрость τῶν σοφῶν мудрых καὶ и τὴν σύνεσιν разум τῶν συνετῶν разумных κρύψω. скрою.15 οὐαὶ Увы οἱ βαθέως глубоко βουλὴν решение ποιοῦντες делающие καὶ и οὐ не διὰ через κυρίου· Го́спода; οὐαὶ Увы οἱ ἐν в κρυφῇ тайне βουλὴν решение ποιοῦντες делающие καὶ и ἔσται будут ἐν во σκότει тьме τὰ ἔργα дела́ αὐτῶν их καὶ и ἐροῦσιν скажут: Τίς Кто ἡμᾶς нас ἑώρακεν увидел καὶ и τίς кто ἡμᾶς нас γνώσεται узнает или которые [дела́] ἡμεῖς мы ποιοῦμεν делаем.16 οὐχ Не ὡς как πηλὸς грязь τοῦ κεραμέως гончара λογισθήσεσθε посчитается μὴ не ἐρεῖ скажет τὸ πλάσμα лепнина τῷ πλάσαντι слепившему: Οὐ Не σύ ты με меня ἔπλασας вылепил или τὸ ποίημα творение τῷ ποιήσαντι сделавшему: Οὐ Не συνετῶς разумно με меня ἐποίησας ты сделал.17 οὐκέτι не μικρὸν малое [время] καὶ и μετατεθήσεται будет перемещён Λίβανος Ливан ὡς как τὸ ὄρος гора τὸ Χερμελ Хермель καὶ и τὸ ὄρος гора τὸ Χερμελ Хермель εἰς в δρυμὸν лес λογισθήσεται будет приравнена18 καὶ И ἀκούσονται услышат ἐν в τῇ ἡμέρᾳ день ἐκείνῃ тот κωφοὶ глухие λόγους слова́ βιβλίου, книги, καὶ и οἱ которые ἐν во τῷ σκότει тьме καὶ и οἱ которые ἐν во τῇ ὁμίχλῃ мгле ὀφθαλμοὶ глаза́ τυφλῶν слепых βλέψονται· будут смотреть;19 καὶ и ἀγαλλιάσονται возвеселятся πτωχοὶ нищие διὰ через κύριον Го́спода ἐν в εὐφροσύνῃ, веселии, καὶ и οἱ ἀπηλπισμένοι отчаявшиеся τῶν [из] ἀνθρώπων людей ἐμπλησθήσονται насытятся εὐφροσύνης. весельем.20 ἐξέλιπεν Исчез ἄνομος, беззаконный, καὶ и ἀπώλετο погиб ὑπερήφανος, надменный, καὶ и ἐξωλεθρεύθησαν истреблены οἱ ἀνομοῦντες поступающие нечестиво ἐπὶ на κακίᾳ зло21 καὶ и οἱ ποιοῦντες делающие ἁμαρτεῖν [чтобы] согрешить ἀνθρώπους людям ἐν в λόγῳ· слове; πάντας всех δὲ же τοὺς ἐλέγχοντας порицаемых ἐν в πύλαις дверях πρόσκομμα преткновение θήσουσιν возложат καὶ и ἐπλαγίασαν совратят ἐν в ἀδίκοις неправдах δίκαιον. праведного.22 διὰ Из-за τοῦτο этого τάδε это λέγει говорит κύριος Господь ἐπὶ на τὸν οἶκον дом Ιακωβ, Иакова, ὃν которого ἀφώρισεν Он отделил ἐξ от Αβρααμ Авраама: Οὐ Не νῦν теперь αἰσχυνθήσεται будет посрамлён Ιακωβ Иаков οὐδὲ и не νῦν теперь τὸ πρόσωπον лицо μεταβαλεῖ изменится Ισραηλ· Израиля;23 ἀλλ᾽ но ὅταν когда ἴδωσιν увидят τὰ τέκνα дети αὐτῶν их τὰ ἔργα дела́ μου, Мои, δι᾽ из-за ἐμὲ Меня ἁγιάσουσιν освятят τὸ ὄνομά имя μου Моё καὶ и ἁγιάσουσιν освятят τὸν ἅγιον святого Ιακωβ Иакова καὶ и τὸν θεὸν Бога τοῦ Ισραηλ Израиля φοβηθήσονται. устрашатся.24 καὶ И γνώσονται узна́ют οἱ которые τῷ πνεύματι духом πλανώμενοι вводящие в заблуждение σύνεσιν, понимание, οἱ которые δὲ же γογγύζοντες ропщущие μαθήσονται научатся ὑπακούειν, слушаться, καὶ и αἱ γλώσσαι языки αἱ ψελλίζουσαι косноязычные μαθήσονται научатся λαλεῖν говорить εἰρήνην. мир.