keyboard_arrow_left keyboard_arrow_up

Книга пророка Исаии глава 3

Ἠσαΐας 3

Подстрочный перевод Библии

1 Ἰδοὺ Вот δὴ поэтому δεσπότης Владыка κύριος Господь σαβαωθ Саваоф ἀφελεῖ отнимет ἀπὸ от τῆς Ιουδαίας Иудеи καὶ и ἀπὸ от Ιερουσαλημ Иерусалима ἰσχύοντα сильного καὶ и ἰσχύουσαν, сильную, ἰσχὺν силу ἄρτου хлеба καὶ и ἰσχὺν силу ὕδατος, воды́,2 γίγαντα гиганта καὶ и ἰσχύοντα сильного καὶ и ἄνθρωπον человека πολεμιστὴν воина καὶ и δικαστὴν судью καὶ и προφήτην пророка καὶ и στοχαστὴν мыслителя καὶ и πρεσβύτερον старейшину3 καὶ и πεντηκόνταρχον пятидесяти начальника καὶ и θαυμαστὸν замечательного σύμβουλον советника καὶ и σοφὸν мудрого ἀρχιτέκτονα строителя καὶ и συνετὸν разумного ἀκροατήν· ученика;4 καὶ и ἐπιστήσω поставлю νεανίσκους юношей ἄρχοντας начальниками αὐτῶν, их, καὶ и ἐμπαῖκται глумители κυριεύσουσιν буду владеть αὐτῶν. ими.5 καὶ И συμπεσεῖται умопомрачится λαός, народ, ἄνθρωπος человек πρὸς против ἄνθρωπον человека καὶ и ἄνθρωπος человек πρὸς против τὸν πλησίον ближнего αὐτοῦ· его; προσκόψει нанесёт оскорбления τὸ παιδίον ребёнок πρὸς против τὸν πρεσβύτην, старца, ἄτιμος презренный πρὸς против τὸν ἔντιμον. почитаемого.6 ὅτι Потому что ἐπιλήμψεται схватит ἄνθρωπος человек τοῦ ἀδελφοῦ брата αὐτοῦ его или τοῦ οἰκείου домашнего τοῦ πατρὸς отца αὐτοῦ его λέγων говорящий: Ἱμάτιον Накидку ἔχεις, имеешь, ἀρχηγὸς предводителем ἡμῶν нашим γενοῦ, будь, καὶ и τὸ βρῶμα пища τὸ ἐμὸν моя́ ὑπὸ от σὲ тебя ἔστω. пусть будет.7 καὶ И ἀποκριθεὶς ответивший ἐρεῖ скажет ἐν в τῇ ἡμέρᾳ день ἐκείνῃ тот: Οὐκ Не ἔσομαί я буду σου твой ἀρχηγός· предводитель; οὐ не γὰρ ведь ἔστιν есть ἐν в τῷ οἴκῳ доме μου моём ἄρτος хлеб οὐδὲ и не ἱμάτιον· накидка; οὐκ не ἔσομαι я буду ἀρχηγὸς предводитель τοῦ λαοῦ народа τούτου. этого.8 ὅτι потому что ἀνεῖται покинутый Ιερουσαλημ, Иерусалим, καὶ и Ιουδαία Иудея συμπέπτωκεν, разрушена, καὶ и αἱ γλῶσσαι слова́ αὐτῶν их μετὰ с ἀνομίας, беззакониями, τὰ πρὸς против κύριον Го́спода ἀπειθοῦντες· не покоряющиеся; διότι потому, что νῦν теперь ἐταπεινώθη смирилась δόξα слава αὐτῶν, их,9 καὶ и αἰσχύνη позор τοῦ προσώπου лица́ αὐτῶν их ἀντέστη противостал αὐτοῖς· им; τὴν δὲ же ἁμαρτίαν грех αὐτῶν их ὡς как Σοδομων Содома ἀνήγγειλαν возвестили καὶ и ἐνεφάνισαν. заявили. οὐαὶ Увы τῇ ψυχῇ душе́ αὐτῶν, их, διότι потому что βεβούλευνται замыслили βουλὴν решение πονηρὰν злое καθ᾽ против ἑαυτῶν самих себя10 εἰπόντες сказавшие: Δήσωμεν Свяжем τὸν δίκαιον, праведного, ὅτι потому что δύσχρηστος бесполезный ἡμῖν нам ἐστιν· есть; τοίνυν следовательно τὰ γενήματα плоды τῶν ἔργων дел αὐτῶν их φάγονται. съедят.11 οὐαὶ Увы τῷ ἀνόμῳ· беззаконному; πονηρὰ злое κατὰ по τὰ ἔργα делам τῶν χειρῶν рук αὐτοῦ его συμβήσεται случится αὐτῷ. ему.12 λαός Народ μου, Мой, οἱ πράκτορες каратели ὑμῶν ваши καλαμῶνται пожинают ὑμᾶς, вас, καὶ и οἱ ἀπαιτοῦντες вымогатели κυριεύουσιν господствуют ὑμῶν· [над] вами; λαός народ μου, Мой, οἱ μακαρίζοντες прославляющие ὑμᾶς вас πλανῶσιν льстят ὑμᾶς вам καὶ и τὸν τρίβον стезю τῶν ποδῶν ног ὑμῶν ваших ταράσσουσιν. вздымают.13 ἀλλὰ Но νῦν теперь καταστήσεται станет εἰς на κρίσιν суд κύριος Господь καὶ и στήσει поставит εἰς на κρίσιν суд τὸν λαὸν народ αὐτοῦ, Его,14 αὐτὸς сам κύριος Господь εἰς на κρίσιν суд ἥξει придёт μετὰ со τῶν πρεσβυτέρων старейшинами τοῦ λαοῦ народа καὶ и μετὰ с τῶν ἀρχόντων начальниками αὐτοῦ его. Ὑμεῖς Вы δὲ же τί зачем ἐνεπυρίσατε сжигаете τὸν ἀμπελῶνά виноградник μου Мой καὶ и ἁρπαγὴ грабите τοῦ πτωχοῦ нищего ἐν в τοῖς οἴκοις домах ὑμῶν ваших15 τί Зачем ὑμεῖς вы ἀδικεῖτε обижаете τὸν λαόν народ μου мой καὶ и τὸ πρόσωπον лицо τῶν πτωχῶν нищих καταισχύνετε пристыжаете?16 Τάδε Это λέγει говорит κύριος Господь: Ἀνθ За ὧν [то, что] ὑψώθησαν возвысились αἱ θυγατέρες дочери Σιων Сиона καὶ и ἐπορεύθησαν пошли ὑψηλῷ надменной τραχήλῳ шеей καὶ и ἐν в νεύμασιν моргании ὀφθαλμῶν глаз καὶ и τῇ πορείᾳ движении τῶν ποδῶν ног ἅμα одновременно σύρουσαι волочащие τοὺς χιτῶνας одежды καὶ и τοῖς ποσὶν ногами ἅμα одновременно παίζουσαι, играющие,17 καὶ и ταπεινώσει принизит θεὸς Бог ἀρχούσας властвующих θυγατέρας дочерей Σιων, Сиона, καὶ и κύριος Господь ἀποκαλύψει откроет τὸ σχῆμα внешность αὐτῶν их18 ἐν в τῇ ἡμέρᾳ день ἐκείνῃ тот καὶ и ἀφελεῖ отнимет κύριος Господь τὴν δόξαν славу τοῦ ἱματισμοῦ одеяния αὐτῶν их καὶ и τοὺς κόσμους украшения αὐτῶν их καὶ и τὰ ἐμπλόκια заколки καὶ и τοὺς κοσύμβους бахрому καὶ и τοὺς μηνίσκους полумесяцы19 καὶ и τὸ κάθεμα ожерелье καὶ и τὸν κόσμον украшение τοῦ προσώπου лица́ αὐτῶν их20 καὶ и τὴν σύνθεσιν соединение τοῦ κόσμου украшения τῆς δόξης славы καὶ и τοὺς χλιδῶνας украшения καὶ и τὰ ψέλια нарукавники καὶ и τὸ ἐμπλόκιον заколку καὶ и τὰ περιδέξια браслеты καὶ и τοὺς δακτυλίους ко́льца καὶ и τὰ ἐνώτια се́рьги21 καὶ и τὰ περιπόρφυρα пурпурные καὶ и τὰ μεσοπόρφυρα 22 καὶ и τὰ ἐπιβλήματα покрывала τὰ κατὰ в τὴν οἰκίαν дом καὶ и τὰ διαφανῆ прозрачные [ткани] Λακωνικὰ 23 καὶ и τὰ βύσσινα виссонновые καὶ и τὰ ὑακίνθινα гиацинтовые καὶ и τὰ κόκκινα алые καὶ и τὴν βύσσον, виссон, σὺν с χρυσίῳ золотом καὶ и ὑακίνθῳ гиацинтовой [нитью] συγκαθυφασμένα переплетенные καὶ и θέριστρα покрывала κατάκλιτα. дивана.24 καὶ и ἔσται будет ἀντὶ вместо ὀσμῆς запаха ἡδείας ароматного κονιορτός, пыль, καὶ и ἀντὶ вместо ζώνης по́яса σχοινίῳ верёвка ζώσῃ живая καὶ и ἀντὶ вместо τοῦ κόσμου украшения τῆς κεφαλῆς головы́ τοῦ χρυσίου [из] золота φαλάκρωμα плешь ἕξεις будешь иметь διὰ через τὰ ἔργα дела́ σου твои καὶ и ἀντὶ вместо τοῦ χιτῶνος одежды τοῦ μεσοπορφύρου περιζώσῃ препояшешь σάκκον. мешковину.25 καὶ и υἱός сын σου твой κάλλιστος, добрейший, ὃν которого ἀγαπᾷς, любишь, μαχαίρᾳ [в] мече πεσεῖται, упадёт, καὶ и οἱ ἰσχύοντες сильные ὑμῶν ваши μαχαίρᾳ [в] мече πεσοῦνται. падут.26 καὶ И ταπεινωθήσονται уменьшатся καὶ и πενθήσουσιν заплачут αἱ θῆκαι ларцы τοῦ κόσμου украшения ὑμῶν, вашего, καὶ и καταλειφθήσῃ останутся μόνη одиноко καὶ и εἰς в τὴν γῆν землю ἐδαφισθήσῃ. уничтожатся.