keyboard_arrow_left keyboard_arrow_up

Книга пророка Исаии глава 30

Ἠσαΐας 30

Подстрочный перевод Библии

1 Οὐαὶ Увы τέκνα дети ἀποστάται, отступившие, τάδε это λέγει говорит κύριος, Господь, ἐποιήσατε вы сделали βουλὴν решение οὐ не δι᾽ через ἐμοῦ Меня καὶ и συνθήκας соглашение οὐ не διὰ через τοῦ πνεύματός дух μου Мой προσθεῖναι прибавить ἁμαρτίας грехи ἐφ᾽ на ἁμαρτίαις, грехи,2 οἱ πορευόμενοι идущие καταβῆναι сойти εἰς в Αἴγυπτον, Египет, ἐμὲ Меня δὲ же οὐκ не ἐπηρώτησαν, спросили, τοῦ [чтобы] βοηθηθῆναι помощь [получить] ὑπὸ от Φαραω фараона καὶ и σκεπασθῆναι защиту ὑπὸ от Αἰγυπτίων. египтян.3 ἔσται Будет γὰρ ведь ὑμῖν вам σκέπη Φαραω фараона εἰς в αἰσχύνην стыд καὶ и τοῖς πεποιθόσιν полагающимся ἐπ᾽ на Αἴγυπτον Египет ὄνειδος. поношение.4 ὅτι Потому что εἰσὶν есть ἐν в Τάνει Тане ἀρχηγοὶ главные ἄγγελοι вестники πονηροί· злые; μάτην тщетно κοπιάσουσιν потрудятся5 πρὸς к λαόν, народу, ὃς который οὐκ не ὠφελήσει принесёт пользу αὐτοὺς им οὔτε и не εἰς на βοήθειαν помощь οὔτε и не εἰς на ὠφέλειαν, пользу, ἀλλὰ но εἰς на αἰσχύνην стыд καὶ и ὄνειδος. поношение.6 ὅρασις Виде́ние τῶν τετραπόδων четвероногих τῶν ἐν в τῇ ἐρήμῳ. пустыне. Ἐν В τῇ θλίψει угнетении καὶ и τῇ στενοχωρίᾳ, притеснении, λέων лев καὶ и σκύμνος детёныш λέοντος льва ἐκεῖθεν оттуда καὶ и ἀσπίδες змеи καὶ и ἔκγονα потомки ἀσπίδων змей πετομένων, летящих, οἳ которых ἔφερον доставляли ἐπ᾽ на ὄνων ослах καὶ и καμήλων верблюдах τὸν πλοῦτον богатство αὐτῶν их πρὸς к ἔθνος народу который οὐκ не ὠφελήσει принесёт пользу αὐτοὺς им εἰς на βοήθειαν, помощь, ἀλλὰ но εἰς на αἰσχύνην стыд καὶ и ὄνειδος. поношение.7 Αἰγύπτιοι Египтяне μάταια тщетно καὶ и κενὰ бесплодно ὠφελήσουσιν помогут ὑμᾶς· вам; ἀπάγγειλον сообщи αὐτοῖς им ὅτι что: Ματαία Тщетно παράκλησις утешение ὑμῶν ваше αὕτη. это.8 Νῦν Теперь οὖν итак καθίσας севший γράψον напиши ἐπὶ на πυξίου дощечку ταῦτα это καὶ и εἰς в βιβλίον, книгу, ὅτι потому что ἔσται будет εἰς в ἡμέρας дни καιρῶν времён ταῦτα это καὶ и ἕως εἰς во τὸν αἰῶνα. век.9 ὅτι Потому что λαὸς народ ἀπειθής непокорный ἐστιν, есть, υἱοὶ сыновья́ ψευδεῖς, лжецов, οἳ которые οὐκ не ἠβούλοντο захотели ἀκούειν слышать τὸν νόμον Закон τοῦ θεοῦ, Бога,10 οἱ λέγοντες говорящие τοῖς προφήταις пророкам: Μὴ Не ἀναγγέλλετε возвещайте ἡμῖν, нам, καὶ и τοῖς τὰ ὁράματα виде́ния ὁρῶσιν видящим: Μὴ Не λαλεῖτε говорите ἡμῖν, нам, ἀλλὰ но ἡμῖν нам λαλεῖτε говорите καὶ и ἀναγγέλλετε возвещайте ἡμῖν нам ἑτέραν другое πλάνησιν заблуждение11 καὶ и ἀποστρέψατε совратите ἡμᾶς нас ἀπὸ с τῆς ὁδοῦ пути ταύτης, этого, ἀφέλετε отнимите ἀφ᾽ от ἡμῶν нас τὸν τρίβον стезю τοῦτον эту καὶ и ἀφέλετε отнимите ἀφ᾽ от ἡμῶν нас τὸν ἅγιον святое τοῦ Ισραηλ. Израиля.12 διὰ Из-за τοῦτο этого οὕτως так λέγει говорит κύριος Господь ἅγιος Святой τοῦ Ισραηλ Израиля: Ὅτι Потому что ἠπειθήσατε не покорились τοῖς λόγοις словам τούτοις этим καὶ и ἠλπίσατε надеетесь ἐπὶ на ψεύδει ложь καὶ и ὅτι потому что ἐγόγγυσας ропщете καὶ и πεποιθὼς убеждённые ἐγένου сделались ἐπὶ на τῷ λόγῳ слово τούτῳ, это,13 διὰ через τοῦτο это ἔσται будет ὑμῖν вам ἁμαρτία грех αὕτη этот ὡς как τεῖχος стена πῖπτον падающая παραχρῆμα тотчас πόλεως го́рода ὀχυρᾶς укреплённого ἑαλωκυίας, захваченного, ἧς которого παραχρῆμα тотчас πάρεστιν присутствует τὸ πτῶμα, падение,14 καὶ и τὸ πτῶμα падение αὐτῆς его ἔσται будет ὡς как σύντριμμα разрушение ἀγγείου сосуда ὀστρακίνου, глиняного, ἐκ из κεραμίου глины λεπτὰ хрупкой ὥστε чтобы μὴ не εὑρεῖν найти ἐν в αὐτοῖς них ὄστρακον черепок ἐν в котором πῦρ огонь ἀρεῖς возьмёшь καὶ и ἐν в который ἀποσυριεῖς вольёшь ὕδωρ воды́ μικρόν. немного.15 οὕτω Так λέγει говорит κύριος Господь ἅγιος Святой τοῦ Ισραηλ Израиля: Ὅταν Когда ἀποστραφεὶς обратившийся στενάξῃς, застонешь, τότε тогда σωθήσῃ будешь спасён καὶ и γνώσῃ узнаешь ποῦ где ἦσθα· [ты] был; ὅτε когда ἐπεποίθεις уповал ἐπὶ на τοῖς ματαίοις, тщетные [вещи], ματαία тщетна ἰσχὺς сила ὑμῶν ваша ἐγενήθη. сделалась. καὶ И οὐκ не ἠβούλεσθε хотели ἀκούειν, слышать,16 ἀλλ᾽ Но εἴπατε вы сказали: Ἐφ᾽ На ἵππων лошадях φευξόμεθα· побежим; διὰ из-за τοῦτο этого φεύξεσθε· побежите; καὶ и εἴπατε вы сказали: Ἐπὶ На κούφοις лёгких ἀναβάται всадниках ἐσόμεθα· будем; διὰ из-за τοῦτο этого κοῦφοι скорейшие ἔσονται будут οἱ διώκοντες преследующие ὑμᾶς. вас.17 διὰ Из-за φωνὴν го́лоса ἑνὸς одного φεύξονται побегут χίλιοι, тысячи, καὶ и διὰ из-за φωνὴν го́лоса πέντε пяти φεύξονται побегут πολλοί, многие, ἕως до [тех пор как] ἂν уже́ καταλειφθῆτε будут оставлены ὡς как ἱστὸς шест ἐπ᾽ на ὄρους горе́ καὶ и ὡς как σημαίαν знамя φέρων несущий ἐπὶ на βουνοῦ. холме.18 καὶ И πάλιν опять μενεῖ останется θεὸς Бог τοῦ [чтобы] οἰκτιρῆσαι пожалеть ὑμᾶς вас καὶ и διὰ через τοῦτο это ὑψωθήσεται будет возвышен τοῦ [чтобы] ἐλεῆσαι помиловать ὑμᾶς· вас; διότι потому что κριτὴς судья κύριος Господь θεὸς Бог ἡμῶν наш ἐστιν, есть, καὶ и ποῦ где καταλείψετε оставите τὴν δόξαν славу ὑμῶν вашу? μακάριοι Счастливы οἱ ἐμμένοντες оставшиеся ἐν в αὐτῷ. Нём.19 Διότι Потому что λαὸς народ ἅγιος святой ἐν в Σιων Сионе οἰκήσει, поселится, καὶ и Ιερουσαλημ Иерусалим κλαυθμῷ [в] плаче ἔκλαυσεν заплакал: Ἐλέησόν Помилуй με· меня; ἐλεήσει помилует σε тебя τὴν φωνὴν голос τῆς κραυγῆς крика σου· твоего; ἡνίκα когда εἶδεν, Он увидел, ἐπήκουσέν услышал σου. тебя.20 καὶ И δώσει даст κύριος Господь ὑμῖν вам ἄρτον хлеб θλίψεως угнетения καὶ и ὕδωρ воду στενόν, стеснения, καὶ и οὐκέτι нет μὴ не ἐγγίσωσίν приблизятся σοι [к] тебе οἱ πλανῶντές вводящие в заблуждение σε· тебя; ὅτι потому что οἱ ὀφθαλμοί глаза́ σου твои ὄψονται увидят τοὺς πλανῶντάς обманывающих σε, тебя,21 καὶ и τὰ ὦτά уши σου твои ἀκούσονται услышат τοὺς λόγους слова́ τῶν [которых] ὀπίσω позади σε тебя πλανησάντων, обманывающих, οἱ которые λέγοντες говорящие: Αὕτη Это ὁδός, путь, πορευθῶμεν пойдём ἐν по αὐτῇ нему εἴτε и если δεξιὰ вправо εἴτε и если ἀριστερά. влево.22 καὶ И ἐξαρεῖς удалишь τὰ εἴδωλα идолы τὰ περιηργυρωμένα посеребрённые καὶ и τὰ περικεχρυσωμένα, позолоченные, λεπτὰ хрупкими ποιήσεις сделаешь καὶ и λικμήσεις сокрушишь ὡς как ὕδωρ воду ἀποκαθημένης оскверняющейся καὶ и ὡς как κόπρον помёт ὤσεις отбросишь αὐτά. их.23 τότε Тогда ἔσται будет ὑετὸς дождь τῷ σπέρματι семени τῆς γῆς земли́ σου, твоей, καὶ и ἄρτος хлеб τοῦ γενήματος плода τῆς γῆς земли́ σου твоей ἔσται будет πλησμονὴ сытный καὶ и λιπαρός· изобильный; καὶ и βοσκηθήσεταί будет пастись σου твой τὰ κτήνη скот τῇ ἡμέρᾳ [в] день ἐκείνῃ тот τόπον [на] месте πίονα плодородном καὶ и εὐρύχωρον, обширном,24 οἱ ταῦροι быки ὑμῶν ваши καὶ и οἱ βόες коровы οἱ ἐργαζόμενοι обрабатывающие τὴν γῆν землю φάγονται съедят ἄχυρα солому ἀναπεποιημένα смешанную ἐν с κριθῇ ячменём λελικμημένα. веяным.25 καὶ И ἔσται будет ἐπὶ на παντὸς всякой ὄρους горе́ ὑψηλοῦ высокой καὶ и ἐπὶ на παντὸς всяком βουνοῦ холме μετεώρου приподнятом ὕδωρ вода διαπορευόμενον текущая ἐν в τῇ ἡμέρᾳ день ἐκείνῃ, тот, ὅταν когда ἀπόλωνται погибнут πολλοὶ многие καὶ и ὅταν когда πέσωσιν падут πύργοι. башни.26 καὶ И ἔσται будет τὸ φῶς свет τῆς σελήνης луны ὡς как τὸ φῶς свет τοῦ ἡλίου солнца καὶ и τὸ φῶς свет τοῦ ἡλίου солнца ἔσται будет ἑπταπλάσιον семикратный ἐν в τῇ ἡμέρᾳ, день, ὅταν когда ἰάσηται исцелит κύριος Господь τὸ σύντριμμα порченое τοῦ λαοῦ народа αὐτοῦ, Его, καὶ и τὴν ὀδύνην боль τῆς πληγῆς раны σου твоей ἰάσεται. исцелит.27 Ἰδοὺ Вот τὸ ὄνομα имя κυρίου Го́спода διὰ через χρόνου время ἔρχεται приходит πολλοῦ, многое, καιόμενος горящая θυμός, ярость, μετὰ со δόξης славой τὸ λόγιον слово τῶν χειλέων уст αὐτοῦ, Его, τὸ λόγιον слово ὀργῆς гнева πλῆρες, полное, καὶ и ὀργὴ гнев τοῦ θυμοῦ ярости ὡς как πῦρ огонь ἔδεται. съест.28 καὶ И τὸ πνεῦμα дух αὐτοῦ Его ὡς как ὕδωρ вода ἐν в φάραγγι ущелье σῦρον влекущая ἥξει придёт ἕως до τοῦ τραχήλου шеи καὶ и διαιρεθήσεται разделится τοῦ [чтобы] ἔθνη народы ταράξαι встревожить ἐπὶ о πλανήσει заблуждении ματαίᾳ, тщетном, καὶ и διώξεται будет преследовать αὐτοὺς их πλάνησις заблуждение καὶ и λήμψεται возьмёт αὐτοὺς их κατὰ перед πρόσωπον лицом αὐτῶν. их.29 μὴ Не διὰ через παντὸς всякое [время] δεῖ надлежит ὑμᾶς вам εὐφραίνεσθαι веселиться καὶ и εἰσπορεύεσθαι входить εἰς в τὰ ἅγιά святые μου Мои διὰ во παντὸς всякое [время] ὡσεὶ будто ἑορτάζοντας празднующим καὶ и ὡσεὶ будто εὐφραινομένους веселящимся εἰσελθεῖν прийти μετὰ со αὐλοῦ свирелью εἰς на τὸ ὄρος гору τοῦ κυρίου Го́спода πρὸς к τὸν θεὸν Богу τοῦ Ισραηλ Израиля30 καὶ и ἀκουστὴν слышимой ποιήσει сделает θεὸς Бог τὴν δόξαν славу τῆς φωνῆς го́лоса αὐτοῦ Его καὶ и τὸν θυμὸν ярость τοῦ βραχίονος руки́ αὐτοῦ Его δείξει покажет μετὰ с θυμοῦ яростью καὶ и ὀργῆς гневом καὶ и φλογὸς пламенем κατεσθιούσης· пожирающим; κεραυνώσει поразит молнией βιαίως насильно καὶ и ὡς как ὕδωρ вода καὶ и χάλαζα град συγκαταφερομένη сходящий βίᾳ. с силой.31 διὰ Через γὰρ ведь φωνὴν голос κυρίου Го́спода ἡττηθήσονται будут побеждены Ἀσσύριοι ассирияне τῇ πληγῇ, бедствием, которым ἂν πατάξῃ поразит αὐτούς. их.32 καὶ И ἔσται будет αὐτῷ ему κυκλόθεν, вокруг, ὅθεν откуда ἦν была αὐτῷ ему ἐλπὶς надежда τῆς βοηθείας, помощи, ἐφ᾽ на которую αὐτὸς он ἐπεποίθει· был убеждён; αὐτοὶ они μετὰ с αὐλῶν свирелями καὶ и κιθάρας кифарами πολεμήσουσιν будут воевать [против] αὐτὸν него ἐκ от μεταβολῆς. переселения.33 σὺ Ты γὰρ ведь πρὸ прежде ἡμερῶν дней ἀπαιτηθήσῃ· будешь истязан; μὴ не καὶ и σοὶ тебе ἡτοιμάσθη приготовил βασιλεύειν царствовать φάραγγα про́пасть βαθεῖαν, глубокую, ξύλα дрова κείμενα, лежащие, πῦρ [для] огня καὶ и ξύλα дрова πολλά многие θυμὸς ярость κυρίου Го́спода ὡς как φάραγξ про́пасть ὑπὸ от θείου серы καιομένη. горящая.