keyboard_arrow_left keyboard_arrow_up

Книга пророка Исаии глава 33

Ἠσαΐας 33

Подстрочный перевод Библии

1 Οὐαὶ Увы τοῖς ταλαιπωροῦσιν обижающим ὑμᾶς, вас, ὑμᾶς вас δὲ же οὐδεὶς никто ποιεῖ сделает ταλαιπώρους, несчастных, καὶ и ἀθετῶν отвергающий ὑμᾶς вас οὐκ не ἀθετεῖ· отвергнет; ἁλώσονται будут захвачены οἱ ἀθετοῦντες отвергающие καὶ и παραδοθήσονται будут переданы καὶ и ὡς как σὴς моль ἐπὶ на ἱματίου одежде οὕτως так ἡττηθήσονται. будут побеждены.2 κύριε, Господь, ἐλέησον помилуй ἡμᾶς, нас, ἐπὶ на σοὶ Тебя γὰρ ведь πεποίθαμεν· Мы убеждены; ἐγενήθη сделалось τὸ σπέρμα семя τῶν ἀπειθούντων не покоряющихся εἰς на ἀπώλειαν, погубление, δὲ же σωτηρία спасение ἡμῶν наше ἐν во καιρῷ время θλίψεως. угнетения.3 διὰ Из-за φωνὴν го́лоса τοῦ φόβου страха σου Твоего ἐξέστησαν изумились λαοὶ народы ἀπὸ от τοῦ φόβου страха σου, Твоего, καὶ и διεσπάρησαν были рассеяны τὰ ἔθνη. племена.4 νῦν Теперь δὲ же συναχθήσεται соберутся τὰ σκῦλα добычи ὑμῶν ваши μικροῦ малого καὶ и μεγάλου· большого; ὃν каким τρόπον образом ἐάν если τις кто-либо συναγάγῃ собрал ἀκρίδας, саранчу, οὕτως так ἐμπαίξουσιν поглумятся ὑμῖν. вам.5 ἅγιος Святой θεὸς Бог κατοικῶν живущий ἐν в ὑψηλοῖς, высоком, ἐνεπλήσθη наполнил Σιων Сион κρίσεως судом καὶ и δικαιοσύνης. праведностью.6 ἐν В νόμῳ Законе παραδοθήσονται, будут переданы, ἐν в θησαυροῖς сокровищах σωτηρία спасение ἡμῶν, наше, ἐκεῖ там σοφία мудрость καὶ и ἐπιστήμη знание καὶ и εὐσέβεια благочестие πρὸς к τὸν κύριον· Господу; οὗτοί эти εἰσιν есть θησαυροὶ сокровища δικαιοσύνης. праведности.7 ἰδοὺ Вот δὴ поэтому ἐν в τῷ φόβῳ страхе ὑμῶν [от] вас αὐτοὶ они φοβηθήσονται· устрашатся; οὓς которых ἐφοβεῖσθε, [вы] боялись, φοβηθήσονται устрашатся ἀφ᾽ от ὑμῶν· вас; ἄγγελοι вестники γὰρ ведь ἀποσταλήσονται будут посланы ἀξιοῦντες предлагающие εἰρήνην мир πικρῶς горько κλαίοντες плачущие παρακαλοῦντες просящие εἰρήνην. мир.8 ἐρημωθήσονται Опустеют γὰρ ведь αἱ τούτων этих ὁδοί· пути; πέπαυται прекратится φόβος страх τῶν [от] ἐθνῶν, народов, καὶ и πρὸς к τούτους этим διαθήκη завет αἴρεται, отнимается, καὶ и οὐ нет μὴ не λογίσησθε посчитаете αὐτοὺς их ἀνθρώπους. [за] людей.9 ἐπένθησεν Возрыдала γῆ, земля, ᾐσχύνθη посрамится Λίβανος, Ливан, ἕλη болота ἐγένετο сделался Σαρων· Сарон; φανερὰ явные ἔσται будут Γαλιλαία Галилея καὶ и Κάρμηλος. Кармил.10 νῦν Теперь ἀναστήσομαι, встану, λέγει говорит κύριος, Господь, νῦν теперь δοξασθήσομαι, прославлюсь, νῦν теперь ὑψωθήσομαι· буду возвышен;11 νῦν теперь ὄψεσθε, увидите, νῦν теперь αἰσθηθήσεσθε· ощутите; ματαία тщетна ἔσται будет ἰσχὺς сила τοῦ πνεύματος духа ὑμῶν, вашего, πῦρ огонь ὑμᾶς вас κατέδεται. пожрёт.12 καὶ И ἔσονται будут ἔθνη народы κατακεκαυμένα сожжены ὡς как ἄκανθα терновник ἐν в ἀγρῷ поле ἐρριμμένη брошенный καὶ и κατακεκαυμένη. сожжённый.13 ἀκούσονται Услышат οἱ которые πόρρωθεν вдали которые [дела́] ἐποίησα, Я сделал, γνώσονται узна́ют οἱ ἐγγίζοντες приближающиеся [к] τὴν ἰσχύν могуществу μου. Моему.14 ἀπέστησαν Отступили οἱ которые ἐν в Σιων Сионе ἄνομοι, беззаконные, λήμψεται возьмёт τρόμος дрожь τοὺς ἀσεβεῖς· нечестивых; τίς кто ἀναγγελεῖ возвестит ὑμῖν вам ὅτι что πῦρ огонь καίεται горит? τίς Кто ἀναγγελεῖ возвестит ὑμῖν вам τὸν τόπον место τὸν αἰώνιον вечное?15 πορευόμενος Идущий ἐν в δικαιοσύνῃ, праведности, λαλῶν говорящий εὐθεῖαν прямой ὁδόν, путь, μισῶν ненавидящий ἀνομίαν беззаконие καὶ и ἀδικίαν неправедность καὶ и τὰς χεῖρας ру́ки ἀποσειόμενος отряхивающий ἀπὸ от δώρων, взяток, βαρύνων тяготящий τὰ ὦτα уши ἵνα чтобы μὴ не ἀκούσῃ послушать κρίσιν суд αἵματος, крови́, καμμύων закрывающий τοὺς ὀφθαλμοὺς глаза́ ἵνα чтобы μὴ не ἴδῃ он увидел ἀδικίαν, неправедность,16 οὗτος этот οἰκήσει поселится ἐν в ὑψηλῷ высокой σπηλαίῳ пещере πέτρας скалы́ ἰσχυρᾶς· сильной; ἄρτος хлеб αὐτῷ ему δοθήσεται, будет дан, καὶ и τὸ ὕδωρ вода αὐτοῦ его πιστόν. верная.17 βασιλέα Царя μετὰ со δόξης славой ὄψεσθε, увидите, καὶ и οἱ ὀφθαλμοὶ глаза́ ὑμῶν ваши ὄψονται увидят γῆν землю πόρρωθεν. издалека.18 ψυχὴ Душа́ ὑμῶν ваша μελετήσει обучится φόβον· страху; ποῦ где εἰσιν есть οἱ γραμματικοί грамотные ποῦ где εἰσιν есть οἱ συμβουλεύοντες советники ποῦ где ἐστιν есть ἀριθμῶν исчисляющий τοὺς τρεφομένους питаемых19 μικρὸν малый καὶ и μέγαν большой λαόν народ которому οὐ не συνεβουλεύσαντο вместе решили οὐδὲ и не ᾔδει увидел βαθύφωνον глубокий голос ὥστε чтобы μὴ не ἀκοῦσαι услышать λαὸς народ πεφαυλισμένος, пренебрегаемый, καὶ и οὐκ не ἔστιν есть τῷ ἀκούοντι слышащему σύνεσις. знание.20 ἰδοὺ Вот Σιων Сион πόλις город τὸ σωτήριον спасения ἡμῶν· нашего; οἱ ὀφθαλμοί глаза́ σου твои ὄψονται увидят Ιερουσαλημ, Иерусалим, πόλις город πλουσία, богатый, σκηναὶ шатры αἳ которые οὐ нет μὴ не σεισθῶσιν, поколеблются, οὐδὲ и нет μὴ не κινηθῶσιν зашевелятся οἱ πάσσαλοι колышки τῆς σκηνῆς шатра αὐτῆς его εἰς во τὸν αἰῶνα век χρόνον, времени, οὐδὲ и [даже] не τὰ σχοινία верёвки αὐτῆς его οὐ нет μὴ не διαρραγῶσιν. разорвутся.21 ὅτι Потому что τὸ ὄνομα имя κυρίου Го́спода μέγα великое ὑμῖν· вам; τόπος место ὑμῖν вам ἔσται, будет, ποταμοὶ ре́ки καὶ и διώρυγες каналы πλατεῖς широкие καὶ и εὐρύχωροι· обширные; οὐ не πορεύσῃ пойдёшь ταύτην [по] этому τὴν ὁδόν, пути, οὐδὲ и не πορεύσεται пойдёт πλοῖον корабль ἐλαῦνον. плывущий.22 γὰρ Ведь θεός Бог μου мой μέγας великий ἐστίν, есть, οὐ не παρελεύσεταί пройдёт με меня κύριος· Господь; κριτὴς Судья ἡμῶν наш κύριος, Господь, ἄρχων Начальник ἡμῶν наш κύριος, Господь, βασιλεὺς царь ἡμῶν наш κύριος, Господь, οὗτος Этот ἡμᾶς нас σώσει. спасёт.23 ἐρράγησαν Разорвались τὰ σχοινία верёвки σου, твои, ὅτι потому что οὐκ не ἐνίσχυσεν· окрепли; ἱστός ткань σου твоя ἔκλινεν, опала, οὐ не χαλάσει спали τὰ ἱστία· паруса; οὐκ не ἀρεῖ возьмёт σημεῖον, знамя, ἕως до οὗ которого [времени] παραδοθῇ будет передан εἰς в προνομήν· расхищение; τοίνυν следовательно πολλοὶ многие χωλοὶ хромые προνομὴν расхищение ποιήσουσιν. сделают.24 καὶ И οὐ нет μὴ не εἴπῃ скажет: Κοπιῶ Тружусь λαὸς народ ἐνοικῶν живущий ἐν в αὐτοῖς· них; ἀφέθη будет прощён γὰρ ведь αὐτοῖς им ἁμαρτία. грех.