keyboard_arrow_left keyboard_arrow_up

Книга пророка Исаии глава 38

Ἠσαΐας 38

Подстрочный перевод Библии

1 Ἐγένετο Случилось δὲ же ἐν во τῷ καιρῷ время ἐκείνῳ то ἐμαλακίσθη заболел Εζεκιας Езекия ἕως до θανάτου· смерти; καὶ и ἦλθεν пришёл πρὸς к αὐτὸν нему Ησαιας Исаия υἱὸς сын Αμως Амоса προφήτης пророк καὶ и εἶπεν сказал πρὸς к αὐτόν нему: Τάδε Это λέγει говорит κύριος Господь: Τάξαι Определи περὶ о τοῦ οἴκου доме σου, твоём, ἀποθνῄσκεις умираешь γὰρ ведь σὺ ты καὶ и οὐ не ζήσῃ. будешь жить.2 καὶ И ἀπέστρεψεν повернул Εζεκιας Езекия τὸ πρόσωπον лицо αὐτοῦ его πρὸς к τὸν τοῖχον стене καὶ и προσηύξατο помолился πρὸς к κύριον Господу3 λέγων говорящий: Μνήσθητι, Вспомни, κύριε, Господь, ὡς как ἐπορεύθην ходил ἐνώπιόν перед σου Тобой μετὰ в ἀληθείας истине ἐν в καρδίᾳ сердце ἀληθινῇ истинном καὶ и τὰ ἀρεστὰ угодное ἐνώπιόν перед σου Тобой ἐποίησα· я делал; καὶ и ἔκλαυσεν заплакал Εζεκιας Езекия κλαυθμῷ [в] плаче μεγάλῳ. великом.4 καὶ И ἐγένετο сделалось λόγος слово κυρίου Го́спода πρὸς к Ησαιαν Исаии λέγων говорящее:5 Πορεύθητι Отправься καὶ и εἰπὸν скажи Εζεκια Езекии: Τάδε Это λέγει говорит κύριος Господь θεὸς Бог Δαυιδ Давида τοῦ πατρός отца σου твоего: Ἤκουσα Я услышал τῆς φωνῆς голос τῆς προσευχῆς молитвы σου твоей καὶ и εἶδον Я увидел τὰ δάκρυά слёзы σου· твои; ἰδοὺ вот προστίθημι прибавляю πρὸς ко τὸν χρόνον времени σου твоему ἔτη лет δέκα десять πέντε· [и] пять;6 καὶ и ἐκ из χειρὸς руки́ βασιλέως царя Ἀσσυρίων Ассирии σώσω спасу σε тебя καὶ и ὑπὲρ ради τῆς πόλεως го́рода ταύτης этого ὑπερασπιῶ. защищу.7 τοῦτο Это δέ же σοι тебе τὸ σημεῖον знамение παρὰ от κυρίου Го́спода ὅτι что θεὸς Бог ποιήσει сделает τὸ ῥῆμα слово τοῦτο· это;8 τὴν σκιὰν тень τῶν ἀναβαθμῶν, ступеней, οὓς которыми κατέβη сошло ἥλιος, солнце, τοὺς δέκα десять ἀναβαθμοὺς ступеней τοῦ οἴκου до́ма τοῦ πατρός отца σου, твоего, ἀποστρέψω возвращу τὸν ἥλιον солнце τοὺς δέκα десять ἀναβαθμούς. ступеней. καὶ И ἀνέβη поднялось ἥλιος солнце τοὺς δέκα десять ἀναβαθμούς, ступеней, οὓς которыми κατέβη сошла σκιά. тень.9 Προσευχὴ Молитва Εζεκιου Езекии βασιλέως царя τῆς Ιουδαίας, Иудеи, ἡνίκα когда ἐμαλακίσθη заболел καὶ и ἀνέστη восстал ἐκ от τῆς μαλακίας недугов αὐτοῦ. его.10 Ἐγὼ Я εἶπα сказал: Ἐν В τῷ ὕψει высоте τῶν ἡμερῶν дней μου моих ἐν в πύλαις дверях ᾅδου ада καταλείψω оставлю τὰ ἔτη годы τὰ ἐπίλοιπα. оставшиеся.11 εἶπα [Я] сказал: Οὐκέτι нет μὴ не ἴδω увижу τὸ σωτήριον спасение τοῦ θεοῦ Бога ἐπὶ на τῆς γῆς, земле, οὐκέτι нет μὴ не ἴδω увижу ἄνθρωπον человека12 ἐκ из τῆς συγγενείας родства μου. моего. κατέλιπον Оставил τὸ λοιπὸν остальное τῆς ζωῆς жизни μου· моей; ἐξῆλθεν вышел καὶ и ἀπῆλθεν ушёл ἀπ᾽ от ἐμοῦ меня ὥσπερ как καταλύων разрушающий σκηνὴν шатёр πήξας, вбитый, τὸ πνεῦμά дух μου мой παρ᾽ у ἐμοὶ меня ἐγένετο сделался ὡς как ἱστὸς ткань ἐρίθου ткачиха ἐγγιζούσης приближающаяся ἐκτεμεῖν. отрезать. ἐν В τῇ ἡμέρᾳ день ἐκείνῃ тот παρεδόθην был передан13 ἕως до πρωῒ утра́ ὡς как λέοντι· льву; οὕτως так τὰ ὀστᾶ кости μου мои συνέτριψεν, сокрушил, ἀπὸ от γὰρ ведь τῆς ἡμέρας дня ἕως до τῆς νυκτὸς но́чи παρεδόθην. был передан.14 ὡς Как χελιδών, ласточка, οὕτως так φωνήσω, прокричу, καὶ и ὡς как περιστερά, голубка, οὕτως так μελετήσω· постараюсь; ἐξέλιπον изнемогали γάρ ведь μου мои οἱ ὀφθαλμοὶ глаза́ τοῦ [чтобы] βλέπειν смотреть εἰς в τὸ ὕψος высоту τοῦ οὐρανοῦ неба πρὸς к τὸν κύριον, Господу, ὃς Который ἐξείλατό изъял με меня15 καὶ и ἀφείλατό отнял [у] μου меня τὴν ὀδύνην боль τῆς ψυχῆς. души́.16 κύριε, Господь, περὶ о αὐτῆς ней γὰρ ведь ἀνηγγέλη возвестил σοι, тебе, καὶ и ἐξήγειράς возбудил μου моё τὴν πνοήν, дыхание, καὶ и παρακληθεὶς утешившийся ἔζησα. я ожил.17 εἵλου Избрал γάρ ведь μου мою́ τὴν ψυχήν, ду́шу, ἵνα чтобы μὴ не ἀπόληται, погиб, καὶ и ἀπέρριψας [Ты] выбросил ὀπίσω позади μου меня πάσας все τὰς ἁμαρτίας грехи μου. мои.18 οὐ Не γὰρ ведь οἱ ἐν в ᾅδου аду αἰνέσουσίν прославят σε, Тебя, οὐδὲ и не οἱ ἀποθανόντες умершие εὐλογήσουσίν благословят σε, Тебя, οὐδὲ и не ἐλπιοῦσιν будут надеяться οἱ которые ἐν в ᾅδου аду τὴν ἐλεημοσύνην милости σου· Твоей;19 οἱ ζῶντως Живые εὐλογήσουσίν благословят σε Тебя ὃν каким τρόπον образом κἀγώ. и я. ἀπὸ От γὰρ ведь τῆς σήμερον сегодня παιδία детей ποιήσω, сделаю, которые ἀναγγελοῦσιν скажут τὴν δικαιοσύνην [о] праведности σου, Твоей,20 κύριε Господь τῆς σωτηρίας спасения μου· моего; καὶ и οὐ не παύσομαι прекращу εὐλογῶν благословляющий σε тебя μετὰ с ψαλτηρίου псалтерием πάσας все τὰς ἡμέρας дни τῆς ζωῆς жизни μου моей κατέναντι напротив τοῦ οἴκου до́ма τοῦ θεοῦ. Бога.21 Καὶ И εἶπεν сказал Ησαιας Исаия πρὸς к Εζεκιαν Езекию: Λαβὲ Возьми παλάθην сушёные плоды ἐκ из σύκων смокв καὶ и τρῖψον растолчи καὶ и κατάπλασαι, намажься, καὶ и ὑγιὴς здоровым ἔσῃ. будешь.22 καὶ И εἶπεν сказал Εζεκιας Езекия: Τοῦτο Это τὸ σημεῖον, знамение, ὅτι что ἀναβήσομαι взойду εἰς в τὸν οἶκον дом κυρίου Го́спода τοῦ θεοῦ. Бога.