keyboard_arrow_left keyboard_arrow_up

Книга пророка Исаии глава 41

Ἠσαΐας 41

Подстрочный перевод Библии

1 Ἐγκαινίζεσθε Посвятите праздник πρός ко με, Мне, νῆσοι, острова, οἱ γὰρ ведь ἄρχοντες начальники ἀλλάξουσιν изменят ἰσχύν· силу; ἐγγισάτωσαν [да] приблизятся καὶ и λαλησάτωσαν [да] говорят ἅμα, вместе, τότε тогда κρίσιν суд ἀναγγειλάτωσαν. [пусть] сообщат.2 τίς Кто ἐξήγειρεν возбудил ἀπὸ от ἀνατολῶν востока δικαιοσύνην, праведность, ἐκάλεσεν призвал αὐτὴν её κατὰ к πόδας ногам αὐτοῦ, Его, καὶ и πορεύσεται пойдёт δώσει даст ἐναντίον перед ἐθνῶν народами καὶ и βασιλεῖς цари ἐκστήσει испугаются καὶ и δώσει даст εἰς на γῆν землю τὰς μαχαίρας мечи αὐτῶν их καὶ и ὡς как φρύγανα хворост ἐξωσμένα отверженный τὰ τόξα стре́лы αὐτῶν· их;3 καὶ и διώξεται будет преследовать αὐτοὺς их καὶ и διελεύσεται пройдёт ἐν в εἰρήνῃ мире ὁδὸς дорога τῶν ποδῶν ног αὐτοῦ. Его.4 τίς Кто ἐνήργησεν совершил καὶ и ἐποίησεν сделал ταῦτα это ἐκάλεσεν призвал αὐτὴν её καλῶν Призывающий αὐτὴν её ἀπὸ от γενεῶν поколений ἀρχῆς, нача́ла, ἐγὼ Я θεὸς Бог πρῶτος, первый, καὶ и εἰς в τὰ ἐπερχόμενα приходящие ἐγώ Я εἰμι. есть.5 εἴδοσαν Видели ἔθνη народы καὶ и ἐφοβήθησαν, устрашились, τὰ ἄκρα края́ τῆς γῆς земли́ ἤγγισαν приблизились καὶ и ἤλθοσαν пришли ἅμα вместе.6 κρίνων Судящий ἕκαστος каждый τῷ πλησίον ближнего καὶ и τῷ ἀδελφῷ брату βοηθῆσαι [чтобы] помочь καὶ и ἐρεῖ скажет:7 Ἴσχυσεν Смог ἀνὴρ человек τέκτων плотник καὶ и χαλκεὺς медник τύπτων бьющий σφύρῃ молотом ἅμα вместе ἐλαύνων· выковать; ποτὲ когда-нибудь μὲν ведь ἐρεῖ скажет: Σύμβλημα Соединение καλόν хорошее ἐστιν· есть; ἰσχύρωσαν укрепим αὐτὰ их ἐν [с использованием] ἥλοις, гвоздей, θήσουσιν прибьют αὐτὰ их καὶ и οὐ не κινηθήσονται. будет двигаться.8 Σὺ Ты δέ, же, Ισραηλ, Израиль, παῖς раб μου Мой Ιακωβ, Иаков, ὃν которого ἐξελεξάμην, Я избрал, σπέρμα семя Αβρααμ, Авраама, ὃν которого ἠγάπησα, Я полюбил,9 οὗ которого ἀντελαβόμην взял ἀπ᾽ от ἄκρων краёв τῆς γῆς земли́ καὶ и ἐκ с τῶν σκοπιῶν возвышенных мест αὐτῆς её ἐκάλεσά призвал σε тебя καὶ и εἶπά [Я] сказал σοι тебе: Παῖς Раб μου мой εἶ, ты есть, ἐξελεξάμην Я избрал σε тебя καὶ и οὐκ не ἐγκατέλιπόν оставил σε, тебя,10 μὴ не φοβοῦ, бойся, μετὰ с σοῦ тобой γάρ ведь εἰμι· Я есть; μὴ не πλανῶ, заблуждайся, ἐγὼ Я γάρ ведь εἰμι есть θεός Бог σου твой ἐνισχύσας укрепляющий σε тебя καὶ и ἐβοήθησά Я помог σοι тебе καὶ и ἠσφαλισάμην утвердил σε тебя τῇ δεξιᾷ правой [рукой] τῇ δικαίᾳ праведной μου. Моей.11 ἰδοὺ Вот αἰσχυνθήσονται устыдятся καὶ и ἐντραπήσονται посрамятся πάντες все οἱ ἀντικείμενοί противостоящие σοι· тебе; ἔσονται они будут γὰρ ведь ὡς как οὐκ не ὄντες сущие καὶ и ἀπολοῦνται погибнут πάντες все οἱ ἀντίδικοί противники σου. твои.12 ζητήσεις Будешь искать αὐτοὺς их καὶ и οὐ нет μὴ не εὕρῃς найдёшь τοὺς ἀνθρώπους, людей, οἳ которые παροινήσουσιν ругаются εἰς на σέ· тебя; ἔσονται они будут γὰρ ведь ὡς как οὐκ не ὄντες сущие καὶ и οὐκ не ἔσονται будут οἱ ἀντιπολεμοῦντές воевать против σε. тебя.13 ὅτι Потому что ἐγὼ Я θεός Бог σου твой κρατῶν держащий τῆς δεξιᾶς правую руку σου, твою, λέγων говорящий σοι тебе: Μὴ Не φοβοῦ, бойся,14 Ιακωβ, Иаков, ὀλιγοστὸς малочисленный Ισραηλ· Израиля; ἐγὼ Я ἐβοήθησά помог σοι, тебе, λέγει говорит θεὸς Бог λυτρούμενός выкупающий σε, тебя, Ισραηλ. Израиль.15 ἰδοὺ Вот ἐποίησά Я сделал σε тебя ὡς как τροχοὺς колёса ἁμάξης телеги ἀλοῶντας молотящей καινοὺς новые πριστηροειδεῖς, зубчатые, καὶ и ἀλοήσεις смолотишь ὄρη го́ры καὶ и λεπτυνεῖς перемелешь βουνοὺς холмы καὶ и ὡς как χνοῦν пыль θήσεις· положишь;16 καὶ и λικμήσεις, провеешь, καὶ и ἄνεμος ветер λήμψεται возьмёт αὐτούς, их, καὶ и καταιγὶς буря διασπερεῖ рассеет αὐτούς, их, σὺ ты δὲ же εὐφρανθήσῃ будешь радоваться ἐν в τοῖς ἁγίοις святых Ισραηλ. Израиля. καὶ и ἀγαλλιάσονται возвеселятся17 οἱ πτωχοὶ нищие καὶ и οἱ ἐνδεεῖς· нуждающиеся; ζητήσουσιν будут искать γὰρ ведь ὕδωρ, воду, καὶ и οὐκ не ἔσται, будет, γλῶσσα язык αὐτῶν их ἀπὸ от τῆς δίψης жажды ἐξηράνθη· был высушен; ἐγὼ Я κύριος Господь θεός, Бог, ἐγὼ Я ἐπακούσομαι, услышу, θεὸς Бог Ισραηλ, Израиля, καὶ и οὐκ не ἐγκαταλείψω оставлю αὐτούς, их,18 ἀλλὰ но ἀνοίξω открою ἐπὶ на τῶν ὀρέων горах ποταμοὺς ре́ки καὶ и ἐν в μέσῳ середине πεδίων равнин πηγάς, источники, ποιήσω Я сделаю τὴν ἔρημον пустыню εἰς в ἕλη болота καὶ и τὴν διψῶσαν жаждущую γῆν землю ἐν в ὑδραγωγοῖς, приводящую воду,19 θήσω помещу εἰς в τὴν ἄνυδρον безводную γῆν землю κέδρον кедр καὶ и πύξον самшит καὶ и μυρσίνην мирт καὶ и κυπάρισσον кипарис καὶ и λεύκην, белый тополь,20 ἵνα чтобы ἴδωσιν они увидели καὶ и γνῶσιν узнали καὶ и ἐννοηθῶσιν заметили καὶ и ἐπιστῶνται уразумели ἅμα вместе ὅτι что χεὶρ рука κυρίου Го́спода ἐποίησεν сделала ταῦτα это πάντα всё καὶ и ἅγιος Святой τοῦ Ισραηλ Израиля κατέδειξεν. сделал.21 Ἐγγίζει Близок κρίσις суд ὑμῶν, ваш, λέγει говорит κύριος Господь θεός· Бог; ἤγγισαν приблизились αἱ βουλαὶ замыслы ὑμῶν, ваши, λέγει говорит βασιλεὺς царь Ιακωβ. Иакова.22 ἐγγισάτωσαν [Да] приблизятся καὶ и ἀναγγειλάτωσαν сообщат ὑμῖν вам которые [дела́] συμβήσεται, случатся, или τὰ πρότερα прежде τίνα которое ἦν было εἴπατε, вы сказали, καὶ и ἐπιστήσομεν мы озаботим τὸν νοῦν ум καὶ и γνωσόμεθα узнаем τί что τὰ ἔσχατα, последние [дни], καὶ и τὰ ἐπερχόμενα приходящие εἴπατε вы сказали ἡμῖν. нам.23 ἀναγγείλατε Возвестите ἡμῖν нам τὰ ἐπερχόμενα приходящие ἐπ᾽ в ἐσχάτου, последние [дни], καὶ и γνωσόμεθα узнаем ὅτι что θεοί боги ἐστε· вы есть; εὖ хорошо ποιήσατε сделайте καὶ и κακώσατε, причините зло, καὶ и θαυμασόμεθα удивимся καὶ и ὀψόμεθα увидим ἅμα· вместе;24 ὅτι потому что πόθεν откуда ἐστὲ есть ὑμεῖς вы καὶ и πόθεν откуда ἐργασία занятие ὑμῶν ваше ἐκ от γῆς· земли́; βδέλυγμα мерзость ἐξελέξαντο они выбрали ὑμᾶς. вам.25 ἐγὼ Я δὲ же ἤγειρα собрал τὸν ἀπὸ от βορρᾶ севера καὶ и τὸν ἀφ᾽ от ἡλίου солнца ἀνατολῶν, востока, κληθήσονται будут названы τῷ ὀνόματί именем μου· Моим; ἐρχέσθωσαν [да] придут ἄρχοντες, начальники, καὶ и ὡς как πηλὸς грязь κεραμέως гончара καὶ и ὡς как κεραμεὺς горшечник καταπατῶν попирающий τὸν πηλόν, грязь, οὕτως так καταπατηθήσεσθε. будете попраны.26 τίς Кто γὰρ ведь ἀναγγελεῖ возвестит τὰ которые [дела́] ἐξ от ἀρχῆς, нача́ла, ἵνα чтобы γνῶμεν, узнали, καὶ и τὰ которые [дела́] ἔμπροσθεν, впереди, καὶ и ἐροῦμεν скажем ὅτι что ἀληθῆ истинное ἐστιν есть? οὐκ Не ἔστιν есть προλέγων предсказывающий οὐδὲ и не ἀκούων слышащий ὑμῶν ваших τοὺς λόγους. слов.27 ἀρχὴν Нача́ло Σιων Сиону δώσω дам καὶ и Ιερουσαλημ Иерусалим παρακαλέσω утешу εἰς в ὁδόν. пути.28 ἀπὸ От γὰρ ведь τῶν ἐθνῶν язычников ἰδοὺ вот οὐδείς, никто, καὶ и ἀπὸ от τῶν εἰδώλων идолов αὐτῶν их οὐκ не ἦν было который ἀναγγέλλων· возвещающий; καὶ и ἐὰν если ἐρωτήσω спрошу αὐτούς их: Πόθεν Откуда ἐστέ, вы есть, οὐ нет μὴ не ἀποκριθῶσίν они ответят μοι. Мне.29 εἰσὶν Они есть γὰρ ведь οἱ ποιοῦντες делающие ὑμᾶς, вас, καὶ и μάτην лживо οἱ πλανῶντες вводящие в заблуждение ὑμᾶς. вас.