keyboard_arrow_left keyboard_arrow_up

Книга пророка Исаии глава 42

Ἠσαΐας 42

Подстрочный перевод Библии

1 Ιακωβ Иаков παῖς ребёнок μου, мой, ἀντιλήμψομαι возьму αὐτοῦ· его; Ισραηλ Израиль ἐκλεκτός избранный μου, Мой, προσεδέξατο приняла αὐτὸν его ψυχή душа́ μου· Моя́; ἔδωκα Я дал τὸ πνεῦμά дух μου Мой ἐπ᾽ на αὐτόν, него, κρίσιν суд τοῖς ἔθνεσιν народам ἐξοίσει. вынесет.2 οὐ Не κεκράξεται закричит οὐδὲ и не ἀνήσει, отступится, οὐδὲ и не ἀκουσθήσεται будет услышан ἔξω вне φωνὴ голос αὐτοῦ. его.3 κάλαμον Тростник τεθλασμένον раздавленный οὐ не συντρίψει разломает καὶ и λίνον лён καπνιζόμενον дымящийся οὐ не σβέσει, погасит, ἀλλὰ но εἰς в ἀλήθειαν истине ἐξοίσει вынесет κρίσιν. суд.4 ἀναλάμψει Загорится καὶ и οὐ не θραυσθήσεται, потухнет, ἕως пока [не] ἂν θῇ положит ἐπὶ на τῆς γῆς земле κρίσιν· суд; καὶ и ἐπὶ на τῷ ὀνόματι имя αὐτοῦ Его ἔθνη народы ἐλπιοῦσιν. будут надеяться.5 οὕτως Так λέγει говорит κύριος Господь θεὸς Бог ποιήσας сделавший τὸν οὐρανὸν небо καὶ и πήξας укрепивший αὐτόν, его, στερεώσας утвердивший τὴν γῆν землю καὶ и τὰ которое ἐν на αὐτῇ ней καὶ и διδοὺς дающий πνοὴν дыхание τῷ λαῷ народу τῷ ἐπ᾽ на αὐτῆς ней καὶ и πνεῦμα дух τοῖς πατοῦσιν топчущим αὐτήν· её;6 ἐγὼ Я κύριος Господь θεὸς Бог ἐκάλεσά призвал σε Тебя ἐν в δικαιοσύνῃ праведности καὶ и κρατήσω ухвачу τῆς χειρός руку σου Твою καὶ и ἐνισχύσω укреплю σε Тебя καὶ и ἔδωκά Я дал σε Тебя εἰς в διαθήκην завет γένους, рода, εἰς в φῶς свет ἐθνῶν народов7 ἀνοῖξαι открыть ὀφθαλμοὺς глаза́ τυφλῶν, слепых, ἐξαγαγεῖν вывести ἐκ из δεσμῶν уз δεδεμένους связанных καὶ и ἐξ из οἴκου до́ма φυλακῆς тюрьмы́ καθημένους сидящих ἐν во σκότει. тьме.8 ἐγὼ Я κύριος Господь θεός, Бог, τοῦτό это μού Моё ἐστιν есть τὸ ὄνομα· имя; τὴν δόξαν славу μου Мою́ ἑτέρῳ другому οὐ не δώσω дам οὐδὲ и не τὰς ἀρετάς совершенства μου Моего τοῖς γλυπτοῖς. резным [изображениям].9 τὰ которые [дела́] ἀπ᾽ от ἀρχῆς нача́ла ἰδοὺ вот ἥκασιν, пришли, καὶ и καινὰ новые которые ἐγὼ Я ἀναγγελῶ, сообщу, καὶ и πρὸ прежде τοῦ которого [времени] ἀνατεῖλαι произойти ἐδηλώθη было сделано ясно ὑμῖν. вам.10 Ὑμνήσατε Пойте τῷ κυρίῳ Господу ὕμνον гимн καινόν, новый, ἀρχὴ нача́ло αὐτοῦ· Его; δοξάζετε прославляйте τὸ ὄνομα имя αὐτοῦ Его ἀπ᾽ от ἄκρου кра́я τῆς γῆς, земли́, οἱ καταβαίνοντες сходящие εἰς в τὴν θάλασσαν море καὶ и πλέοντες плывущие [по] αὐτήν, нему, αἱ νῆσοι острова καὶ и οἱ κατοικοῦντες населяющие αὐτάς. их.11 εὐφράνθητι, Возвеселись, ἔρημος пустыня καὶ и αἱ κῶμαι сёла αὐτῆς, её, ἐπαύλεις дворы καὶ и οἱ κατοικοῦντες населяющие Κηδαρ· Кидар; εὐφρανθήσονται возрадуются οἱ κατοικοῦντες населяющие πέτραν, скалу, ἀπ᾽ от ἄκρων краёв τῶν ὀρέων гор βοήσουσιν· закричат;12 δώσουσιν дадут τῷ θεῷ Богу δόξαν, славу, τὰς ἀρετὰς совершенства αὐτοῦ Его ἐν на ταῖς νήσοις островах ἀναγγελοῦσιν. сообщат.13 κύριος Господь θεὸς Бог τῶν δυνάμεων сил ἐξελεύσεται выйдет καὶ и συντρίψει сокрушит πόλεμον, войну, ἐπεγερεῖ возбудит ζῆλον ревность καὶ и βοήσεται возопиёт ἐπὶ на τοὺς ἐχθροὺς врагов αὐτοῦ Его μετὰ с ἰσχύος. силой.14 ἐσιώπησα, Умолк, μὴ не καὶ и ἀεὶ всегда σιωπήσομαι буду молчать καὶ и ἀνέξομαι буду выдерживать, ἐκαρτέρησα терпел ὡς как τίκτουσα, рождающая, ἐκστήσω истреблю καὶ и ξηρανῶ иссушу ἅμα. одновременно.15 καὶ и θήσω положу ποταμοὺς ре́ки εἰς в νήσους острова καὶ и ἕλη болота ξηρανῶ. иссушу.16 καὶ И ἄξω приведу τυφλοὺς слепых ἐν в ὁδῷ, пути, который οὐκ не ἔγνωσαν, они узнали, καὶ и τρίβους, дорогами, οὓς которых οὐκ не ᾔδεισαν, они знали, πατῆσαι ходить ποιήσω сделаю αὐτούς· им; ποιήσω сделаю αὐτοῖς им τὸ σκότος тьму εἰς во φῶς свет καὶ и τὰ σκολιὰ искривлённое εἰς в εὐθεῖαν· прямое; ταῦτα эти τὰ ῥήματα слова́ ποιήσω сделаю καὶ и οὐκ не ἐγκαταλείψω оставлю αὐτούς. их.17 αὐτοὶ Они δὲ же ἀπεστράφησαν были возвращены εἰς в τὰ ὀπίσω· назад; αἰσχύνθητε посрамитесь αἰσχύνην, стыдом, οἱ πεποιθότες убеждённые ἐπὶ на τοῖς γλυπτοῖς резные [изображения] οἱ λέγοντες говорящие τοῖς χωνευτοῖς литым [изображениям]: Ὑμεῖς Вы ἐστε есть θεοὶ боги ἡμῶν. наши.18 Οἱ κωφοί, Глухие, ἀκούσατε, послушайте, καὶ и οἱ τυφλοί, слепые, ἀναβλέψατε взгляните ἰδεῖν. увидеть.19 καὶ И τίς кто τυφλὸς слепой ἀλλ᾽ кроме чем οἱ παῖδές рабы μου Мои καὶ и κωφοὶ глухие ἀλλ᾽ кроме чем οἱ κυριεύοντες владевшие αὐτῶν ими καὶ и ἐτυφλώθησαν ослепли οἱ δοῦλοι рабы τοῦ θεοῦ. Бога.20 εἴδετε Вы увидели πλεονάκις, многократно, καὶ и οὐκ не ἐφυλάξασθε· сохранили; ἠνοιγμένα открытые τὰ ὦτα, уши, καὶ и οὐκ не ἠκούσατε. вы услышали.21 κύριος Господь θεὸς Бог ἐβούλετο хотел ἵνα чтобы δικαιωθῇ оправдался καὶ и μεγαλύνῃ возвеличил αἴνεσιν. хвалу.22 καὶ И εἶδον, я увидел, καὶ и ἐγένετο сделался λαὸς народ πεπρονομευμένος καὶ и διηρπασμένος· разграбленный; γὰρ ведь παγὶς западня ἐν в τοῖς ταμιείοις хранилищах πανταχοῦ, повсюду, καὶ и ἐν в οἴκοις домах ἅμα, вместе, ὅπου где ἔκρυψαν скрыли αὐτούς, их, ἐγένοντο сделались εἰς в προνομήν, расхищение, καὶ и οὐκ не ἦν был ἐξαιρούμενος изымающий ἅρπαγμα, захваченное, καὶ и οὐκ не ἦν был λέγων говорящий: Ἀπόδος. Отдай.23 τίς Кто ἐν среди ὑμῖν, вас, ὃς который ἐνωτιεῖται внемлет ταῦτα, этому, εἰσακούσεται услышит εἰς τὰ которые [события] ἐπερχόμενα приходящие24 τίς кто ἔδωκεν дал εἰς на διαρπαγὴν опустошение Ιακωβ Иакова καὶ и Ισραηλ Израиля τοῖς προνομεύουσιν пленяющим αὐτόν его? οὐχὶ Не θεός, Бог [ли], которому ἡμάρτοσαν согрешили αὐτῷ Ему καὶ и οὐκ не ἐβούλοντο хотели ἐν в ταῖς ὁδοῖς путях αὐτοῦ Его πορεύεσθαι идти οὐδὲ и не ἀκούειν слышать τοῦ νόμου Закона αὐτοῦ Его25 καὶ и ἐπήγαγεν навёл ἐπ᾽ на αὐτοὺς них ὀργὴν гнев θυμοῦ ярости αὐτοῦ, Его, καὶ и κατίσχυσεν укрепилась αὐτοὺς им πόλεμος война καὶ и οἱ συμφλέγοντες сжигающие αὐτοὺς их κύκλῳ, вокруг, καὶ и οὐκ не ἔγνωσαν узнали ἕκαστος каждый αὐτῶν [из] них οὐδὲ и не ἔθεντο положили ἐπὶ на ψυχήν. ду́шу.