keyboard_arrow_left keyboard_arrow_up

Книга пророка Исаии глава 43

Ἠσαΐας 43

Подстрочный перевод Библии

1 Καὶ И νῦν теперь οὕτως так λέγει говорит κύριος Господь θεὸς Бог ποιήσας сделавший σε, тебя, Ιακωβ, Иаков, πλάσας создатель σε, тебя, Ισραηλ Израиль: Μὴ Не φοβοῦ, бойся, ὅτι потому что ἐλυτρωσάμην выкупил σε· тебя; ἐκάλεσά призвал σε тебя τὸ ὄνομά [по] имени σου, твоём, ἐμὸς мой εἶ есть σύ. ты.2 καὶ И ἐὰν если διαβαίνῃς будешь проходить δι᾽ через ὕδατος, воду, μετὰ с σοῦ тобой εἰμι, Я есть, καὶ и ποταμοὶ ре́ки οὐ не συγκλύσουσίν σε· тебя; καὶ и ἐὰν если διέλθῃς пройдёшь διὰ через πυρός, огонь, οὐ нет μὴ не κατακαυθῇς, сгоришь, φλὸξ пламя οὐ не κατακαύσει сожжёт σε. тебя.3 ὅτι Потому что ἐγὼ Я κύριος Господь θεός Бог σου твой ἅγιος святой Ισραηλ Израиля σῴζων спасающий σε· тебя; ἐποίησά я сделал σου твою ἄλλαγμα цену Αἴγυπτον Египет καὶ и Αἰθιοπίαν Эфиопию καὶ и Σοήνην Соину ὑπὲρ за σοῦ. тебя.4 ἀφ᾽ От οὗ которого [времени] ἔντιμος до́рог ἐγένου ты сделался ἐναντίον перед μου, Мной, ἐδοξάσθης, прославился, κἀγώ и Я σε тебя ἠγάπησα· полюбил; καὶ и δώσω дам ἀνθρώπους людей πολλοὺς многих ὑπὲρ за σοῦ тебя καὶ и ἄρχοντας начальников ὑπὲρ за τῆς κεφαλῆς голову σου. твою.5 μὴ Не φοβοῦ, бойся, ὅτι потому что μετὰ с σοῦ тобой εἰμι· Я есть; ἀπὸ от ἀνατολῶν востока ἄξω приведу τὸ σπέρμα семя σου твоё καὶ и ἀπὸ от δυσμῶν запада συνάξω соберу σε. тебя.6 ἐρῶ Я скажу τῷ βορρᾷ северу: Ἄγε, Приведи, καὶ и τῷ λιβί юго-западу: Μὴ Не κώλυε· препятствуй; ἄγε приведи τοὺς υἱούς сыновей μου Моих ἀπὸ от γῆς земли́ πόρρωθεν вдали καὶ и τὰς θυγατέρας дочерей μου Моих ἀπ᾽ от ἄκρων краёв τῆς γῆς, земли́,7 πάντας всех ὅσοι сколькие ἐπικέκληνται называются τῷ ὀνόματί именем μου. Моим. ἐν В γὰρ ведь τῇ δόξῃ славе μου Моей κατεσκεύασα устроил αὐτὸν его καὶ и ἔπλασα создал καὶ и ἐποίησα сделал αὐτόν· его;8 καὶ и ἐξήγαγον вывел λαὸν народ τυφλόν, слепой, καὶ и ὀφθαλμοί глаза́ εἰσιν есть ὡσαύτως так же τυφλοί, слепые, καὶ и κωφοὶ глухие τὰ ὦτα уши ἔχοντες. имеющие.9 πάντα Все τὰ ἔθνη народы συνήχθησαν были собраны ἅμα, вместе, καὶ и συναχθήσονται соберутся ἄρχοντες начальники ἐξ из αὐτῶν· них; τίς кто ἀναγγελεῖ возвестит ταῦτα это или τὰ ἐξ от ἀρχῆς нача́ла τίς кто ἀναγγελεῖ возвестит ὑμῖν вам ἀγαγέτωσαν [да] приведут τοὺς μάρτυρας свидетелей αὐτῶν их καὶ и δικαιωθήτωσαν оправдаются καὶ и εἰπάτωσαν пусть скажут ἀληθῆ. истинное.10 γένεσθέ Сделайтесь μοι Мне μάρτυρες, свидетели, κἀγὼ и Я μάρτυς, свидетель, λέγει говорит κύριος Господь θεός, Бог, καὶ и παῖς, ребёнок, ὃν которого ἐξελεξάμην, Я избрал, ἵνα чтобы γνῶτε вы узнали καὶ и πιστεύσητε вы поверили καὶ и συνῆτε услышали ὅτι что ἐγώ Я εἰμι, есть, ἔμπροσθέν прежде μου Меня οὐκ не ἐγένετο сделался ἄλλος другой θεὸς бог καὶ и μετ᾽ после ἐμὲ Меня οὐκ не ἔσται· будет;11 ἐγὼ Я θεός, Бог, καὶ и οὐκ не ἔστιν есть πάρεξ помимо ἐμοῦ Меня σῴζων. спасающий.12 ἀνήγγειλα [Я] возвестил καὶ и ἔσωσα, спас, ὠνείδισα поругал καὶ и οὐκ не ἦν был ἐν среди ὑμῖν вас ἀλλότριος· чужеземец; ὑμεῖς вы ἐμοὶ Мне μάρτυρες свидетели κἀγὼ и Я μάρτυς, свидетель, λέγει говорит κύριος Господь θεός. Бог.13 ἔτι Ещё ἀπ᾽ от ἀρχῆς нача́ла καὶ и οὐκ не ἔστιν есть который ἐκ из τῶν χειρῶν рук μου Моих ἐξαιρούμενος· изымающий; ποιήσω, Я сделаю, καὶ и τίς кто ἀποστρέψει отвратит αὐτό его?14 Οὕτως Так λέγει говорит κύριος Господь θεὸς Бог λυτρούμενος выкупающий ὑμᾶς вас ἅγιος Святой Ισραηλ Израиля: Ἕνεκεν Ради ὑμῶν вас ἀποστελῶ пошлю εἰς в Βαβυλῶνα Вавилон καὶ и ἐπεγερῶ воздвигну πάντας всех φεύγοντας, бежавших, καὶ и Χαλδαῖοι халдеи ἐν на πλοίοις кораблях δεθήσονται. будут заключены.15 ἐγὼ Я κύριος Господь θεὸς Бог ἅγιος Святой ὑμῶν ваш καταδείξας показавший Ισραηλ Израилю βασιλέα царя ὑμῶν. вашего.16 οὕτως Так λέγει говорит κύριος Господь διδοὺς дающий ὁδὸν путь ἐν по θαλάσσῃ морю καὶ и ἐν по ὕδατι воде ἰσχυρῷ сильной τρίβον стезю17 ἐξαγαγὼν выведший ἅρματα колесницы καὶ и ἵππον конницу καὶ и ὄχλον множество ἰσχυρόν, сильное, ἀλλὰ но ἐκοιμήθησαν почили καὶ и οὐκ не ἀναστήσονται, восстанут, ἐσβέσθησαν угасли ὡς как λίνον лён ἐσβεσμένον погашенный18 Μὴ Не μνημονεύετε вспоминайте τὰ πρῶτα первых καὶ и τὰ ἀρχαῖα древнее μὴ не συλλογίζεσθε. размышляйте.19 ἰδοὺ Вот ποιῶ делаю καινὰ новые которые νῦν теперь ἀνατελεῖ, взойдут, καὶ и γνώσεσθε познаете αὐτά· их; καὶ и ποιήσω Я сделаю ἐν в τῇ ἐρήμῳ пустыне ὁδὸν путь καὶ и ἐν в τῇ ἀνύδρῳ безводной ποταμούς. ре́ки.20 εὐλογήσει Благословят με Меня τὰ θηρία звери τοῦ ἀγροῦ, по́ля, σειρῆνες сирены καὶ и θυγατέρες дочери στρουθῶν, воробьёв, ὅτι потому что ἔδωκα Я дал ἐν в τῇ ἐρήμῳ пустыне ὕδωρ воду καὶ и ποταμοὺς ре́ки ἐν в τῇ ἀνύδρῳ безводной ποτίσαι напоить τὸ γένος род μου Мой τὸ ἐκλεκτόν, выбранный,21 λαόν народ μου, Мой, ὃν который περιεποιησάμην сохранил τὰς ἀρετάς совершенства μου Мои διηγεῖσθαι. передать.22 οὐ Не νῦν теперь ἐκάλεσά призвал σε, тебя, Ιακωβ, Иаков, οὐδὲ и не κοπιᾶσαί потрудился σε тебя ἐποίησα, я сделал, Ισραηλ· Израиль;23 οὐκ не ἐμοὶ Мне πρόβατα [принёс] овец τῆς ὁλοκαρπώσεώς всесожжения σου, твоего, οὐδὲ и не ἐν в ταῖς θυσίαις жертвах σου твоих ἐδόξασάς прославил με, Меня, οὐδὲ и не ἔγκοπον утомлённым ἐποίησά Я сделал σε тебя ἐν в λιβάνῳ, ладане,24 οὐδὲ и не ἐκτήσω приобрёл μοι Мне ἀργυρίου [за] серебро θυμίαμα, фимиам, οὐδὲ и не τὸ στέαρ жир τῶν θυσιῶν жертв σου твоих ἐπεθύμησα, Я пожелал, ἀλλὰ но ἐν в ταῖς ἁμαρτίαις грехах σου твоих καὶ и ἐν в ταῖς ἀδικίαις неправедностях σου твоих προέστην предстал σου. твоих.25 ἐγώ Я εἰμι есть ἐγώ Я εἰμι есть ἐξαλείφων стирающий τὰς ἀνομίας беззакония σου твои καὶ и οὐ нет μὴ не μνησθήσομαι. вспомню.26 σὺ Ты δὲ же μνήσθητι вспомни καὶ и κριθῶμεν· [да] судимся; λέγε говори σὺ ты τὰς ἀνομίας беззакония σου твои πρῶτος, первый, ἵνα чтобы δικαιωθῇς. ты был оправдан.27 οἱ πατέρες Отцы ὑμῶν ваши πρῶτοι первые καὶ и οἱ ἄρχοντες начальники αὐτῶν их ἠνόμησαν поступали нечестиво εἰς в [отношении] ἐμέ, Меня,28 καὶ и ἐμίαναν запятнали οἱ ἄρχοντες начальники τὰ ἅγιά святые [вещи] μου, Мои, καὶ и ἔδωκα Я дал ἀπολέσαι уничтожить Ιακωβ Иакова καὶ и Ισραηλ Израиля εἰς в ὀνειδισμόν. поношение.