keyboard_arrow_left keyboard_arrow_up

Книга пророка Исаии глава 44

Ἠσαΐας 44

Подстрочный перевод Библии

1 νῦν Теперь δὲ же ἄκουσον, услышь, παῖς раб μου Мой Ιακωβ Иаков καὶ и Ισραηλ, Израиль, ὃν которого ἐξελεξάμην· Я избрал;2 οὕτως так λέγει говорит κύριος Господь θεὸς Бог ποιήσας сделавший σε тебя καὶ и πλάσας Создатель σε тебя ἐκ из κοιλίας утробы: Ἔτι Ещё βοηθηθήσῃ, поможет тебе, μὴ не φοβοῦ, бойся, παῖς раб μου Мой Ιακωβ Иаков καὶ и ἠγαπημένος возлюбленный Ισραηλ, Израиль, ὃν которого ἐξελεξάμην· Я избрал;3 ὅτι потому что ἐγὼ Я δώσω дам ὕδωρ воду ἐν в δίψει жажде τοῖς πορευομένοις идущим ἐν в ἀνύδρῳ, безводной [земле], ἐπιθήσω возложу τὸ πνεῦμά дух μου Мой ἐπὶ на τὸ σπέρμα семя σου твоё καὶ и τὰς εὐλογίας благословения μου Мои ἐπὶ на τὰ τέκνα детей σου, твоих,4 καὶ и ἀνατελοῦσιν взойдут ὡσεὶ будто χόρτος трава ἀνὰ по μέσον середине ὕδατος воды́ καὶ и ὡς как ἰτέα ива ἐπὶ при παραρρέον текущей ὕδωρ. воде.5 οὗτος Этот ἐρεῖ скажет: Τοῦ θεοῦ Бога εἰμι, я есть, καὶ и οὗτος этот βοήσεται возопиёт ἐπὶ относительно τῷ ὀνόματι имени Ιακωβ, Иакова, καὶ и ἕτερος другой ἐπιγράψει напишет: Τοῦ θεοῦ Бога εἰμι, я есть, ἐπὶ относительно τῷ ὀνόματι имени Ισραηλ. Израиля.6 Οὕτως Так λέγει говорит θεὸς Бог βασιλεὺς Царь τοῦ Ισραηλ Израиля ῥυσάμενος избавивший αὐτὸν его θεὸς Бог σαβαωθ Саваоф: Ἐγὼ Я πρῶτος первый καὶ и ἐγὼ Я μετὰ после ταῦτα, этого, πλὴν кроме ἐμοῦ Меня οὐκ не ἔστιν есть θεός. Бог.7 τίς Кто ὥσπερ как ἐγώ Я? στήτω [Да] встанет καλεσάτω [да] назовётся καὶ и ἑτοιμασάτω приготовит μοι Мне ἀφ᾽ от οὗ которого [времени] ἐποίησα Я сделал ἄνθρωπον человека εἰς во τὸν αἰῶνα, век, καὶ и τὰ ἐπερχόμενα приходящие πρὸ прежде τοῦ ἐλθεῖν прийти ἀναγγειλάτωσαν сообщат ὑμῖν. вам.8 μὴ Не παρακαλύπτεσθε· укрывайтесь; οὐκ не ἀπ᾽ от ἀρχῆς нача́ла ἠνωτίσασθε внимали καὶ и ἀπήγγειλα поведал ὑμῖν вам μάρτυρες свидетели ὑμεῖς вы ἐστε, есть, εἰ или ἔστιν есть θεὸς бог πλὴν кроме ἐμοῦ· Меня; καὶ и οὐκ не ἦσαν были τότε. тогда.9 οἱ πλάσσοντες Лепящие καὶ и γλύφοντες вырезывающие πάντες все μάταιοι суетны οἱ ποιοῦντες делающие τὰ καταθύμια близкие сердцу αὐτῶν, их, которые οὐκ не ὠφελήσει принесут пользу αὐτούς· их; ἀλλὰ но αἰσχυνθήσονται устыдятся10 πάντες все οἱ πλάσσοντες лепящие θεὸν бога καὶ и γλύφοντες вырезающие ἀνωφελῆ, бесполезное,11 καὶ и πάντες все ὅθεν откуда ἐγένοντο сделались ἐξηράνθησαν, иссохли, καὶ и κωφοὶ глухие ἀπὸ от ἀνθρώπων людей συναχθήτωσαν [да] соберутся πάντες все καὶ и στήτωσαν [да] поставят ἅμα, вместе, ἐντραπήτωσαν [да] посрамятся καὶ и αἰσχυνθήτωσαν устыдятся ἅμα. вместе.12 ὅτι Потому что ὤξυνεν заточил τέκτων плотник σίδηρον, железо, σκεπάρνῳ молотом εἰργάσατο сделал αὐτὸ его καὶ и ἐν [с использованием] τερέτρῳ сверла ἔτρησεν просверлил αὐτό, его, εἰργάσατο сделал αὐτὸ его ἐν [с использованием] τῷ βραχίονι мышцей τῆς ἰσχύος силы αὐτοῦ· его; καὶ и πεινάσει проголодается καὶ и ἀσθενήσει ослабнет καὶ и οὐ нет μὴ не πίῃ попьёт ὕδωρ. воду.13 ἐκλεξάμενος Избравший τέκτων плотник ξύλον дерево ἔστησεν поставил αὐτὸ его ἐν μέτρῳ мерой καὶ и ἐν в κόλλῃ клее ἐρρύθμισεν устроил αὐτό, его, ἐποίησεν сделал αὐτὸ его ὡς как μορφὴν образ ἀνδρὸς человека καὶ и ὡς как ὡραιότητα привлекательность ἀνθρώπου человека στῆσαι поставить αὐτὸ его ἐν в οἴκῳ. доме.14 Которое ἔκοψεν вырубил ξύλον дерево ἐκ из τοῦ δρυμοῦ, леса, которое ἐφύτευσεν посадил κύριος Господь καὶ и ὑετὸς дождь ἐμήκυνεν, возвысил,15 ἵνα чтобы было ἀνθρώποις людям εἰς на καῦσιν· сожжение; καὶ и λαβὼν взявший ἀπ᾽ от αὐτοῦ него ἐθερμάνθη, согрелся, καὶ и καύσαντες сжегши ἔπεψαν испёк ἄρτους хлебы ἐπ᾽ на αὐτῶν· них; τὸ δὲ же λοιπὸν остальное εἰργάσαντο сделал εἰς в θεούς, богов, καὶ и προσκυνοῦσιν поклоняются αὐτούς. им.16 οὗ Которого τὸ ἥμισυ половину αὐτοῦ его κατέκαυσαν [он] сжёг ἐν в πυρὶ огне καὶ и καύσαντες горящего [его] ἔπεψαν испекли ἄρτους хлебы ἐπ᾽ на αὐτῶν· них; καὶ и ἐπ᾽ на αὐτοῦ нём κρέας мясо ὀπτήσας пожарил, ἔφαγεν съел καὶ и ἐνεπλήσθη· наелся; καὶ и θερμανθεὶς согревшись εἶπεν сказал: Ἡδύ Беззаботно μοι мне ὅτι потому что ἐθερμάνθην согрелся καὶ и εἶδον увидел πῦρ. огонь.17 τὸ δὲ Же λοιπὸν [из] остального ἐποίησεν сделал εἰς в θεὸν бога γλυπτὸν истукан καὶ и προσκυνεῖ поклоняется αὐτῷ ему καὶ и προσεύχεται молится λέγων говорящий: Ἐξελοῦ Избавь με, меня, ὅτι потому что θεός бог μου мой εἶ есть σύ. ты.18 οὐκ Не ἔγνωσαν узнали φρονῆσαι, осмыслить, ὅτι потому что ἀπημαυρώθησαν помутились τοῦ [чтобы] βλέπειν видеть τοῖς ὀφθαλμοῖς глазами αὐτῶν их καὶ и τοῦ νοῆσαι заметить τῇ καρδίᾳ сердцем αὐτῶν. их.19 καὶ И οὐκ не ἐλογίσατο задумался τῇ καρδίᾳ сердцем αὐτοῦ его οὐδὲ и ἀνελογίσατο осмыслил ἐν в τῇ ψυχῇ душе́ αὐτοῦ его οὐδὲ и не ἔγνω узнал τῇ φρονήσει [в] мышлении ὅτι что τὸ ἥμισυ половину αὐτοῦ его κατέκαυσεν сжёг ἐν в πυρὶ огне καὶ и ἔπεψεν выпек ἐπὶ на τῶν ἀνθράκων углях αὐτοῦ его ἄρτους хлебы καὶ и ὀπτήσας пожарил κρέας мясо, ἔφαγεν съел καὶ и τὸ λοιπὸν остальное αὐτοῦ его εἰς в βδέλυγμα мерзость ἐποίησεν сделал καὶ и προσκυνοῦσιν поклоняются αὐτῷ. ему.20 γνῶτε Узнайте ὅτι что σποδὸς зола καρδία сердце αὐτῶν, их, καὶ и πλανῶνται, заблуждаются, καὶ и οὐδεὶς никакой δύναται может ἐξελέσθαι избавить τὴν ψυχὴν ду́шу αὐτοῦ· его; ἴδετε, посмотри́те, οὐκ не ἐρεῖτε [да] скажете ὅτι что Ψεῦδος ложь ἐν в τῇ δεξιᾷ правой [руке] μου моей.21 Μνήσθητι Вспомни ταῦτα, это, Ιακωβ Иаков καὶ и Ισραηλ, Израиль, ὅτι потому что παῖς раб μου Мой εἶ есть σύ· ты; ἔπλασά создал σε тебя παῖδά раба μου, Моего, καὶ и σύ, ты, Ισραηλ, Израиль, μὴ не ἐπιλανθάνου забывай μου. Меня.22 ἰδοὺ Вот γὰρ ведь ἀπήλειψα загладил ὡς как νεφέλην облако τὰς ἀνομίας беззакония σου твои καὶ и ὡς как γνόφον мрак τὰς ἁμαρτίας грехи σου· твои; ἐπιστράφητι вернись πρός ко με, Мне, καὶ и λυτρώσομαί выкуплю σε. тебя.23 εὐφράνθητε, Возвеселитесь, οὐρανοί, небеса, ὅτι потому что ἠλέησεν помиловал θεὸς Бог τὸν Ισραηλ· Израиля; σαλπίσατε, Воструби́те, θεμέλια основания τῆς γῆς, земли́, βοήσατε, воззовите, ὄρη, го́ры, εὐφροσύνην, веселие, οἱ βουνοὶ холмы καὶ и πάντα все τὰ ξύλα деревья τὰ ἐν на αὐτοῖς, них, ὅτι потому что ἐλυτρώσατο освободил θεὸς Бог τὸν Ιακωβ, Иакова, καὶ и Ισραηλ Израиль δοξασθήσεται. прославится.24 Οὕτως Так λέγει говорит κύριος Господь λυτρούμενός выкупающий σε тебя καὶ и πλάσσων образовавший σε тебя ἐκ из κοιλίας утробы: Ἐγὼ Я κύριος Господь συντελῶν совершающий πάντα всё ἐξέτεινα простёр τὸν οὐρανὸν небо μόνος один καὶ и ἐστερέωσα укрепил τὴν γῆν. землю.25 τίς Кто ἕτερος другой διασκεδάσει уничтожит σημεῖα знамения ἐγγαστριμύθων чревовещателей καὶ и μαντείας гадания ἀπὸ от καρδίας, се́рдца, ἀποστρέφων поворачивающий φρονίμους умных εἰς в τὰ которое ὀπίσω позади καὶ и τὴν βουλὴν решение αὐτῶν их μωρεύων делающий глупым26 καὶ и ἱστῶν устанавливающий ῥήματα слова́ παιδὸς слуги́ αὐτοῦ Его καὶ и τὴν βουλὴν решение τῶν ἀγγέλων вестников αὐτοῦ Его ἀληθεύων подтверждающий λέγων говорящий Ιερουσαλημ Иерусалиму: Κατοικηθήσῃ, Населишься, καὶ и ταῖς πόλεσιν городам τῆς Ιουδαίας Иудеи: Οἰκοδομηθήσεσθε, Воздвигнетесь, καὶ и τὰ ἔρημα пустыни αὐτῆς её ἀνατελεῖ· прорастут;27 λέγων Говорящий τῇ ἀβύσσῳ бездне: Ἐρημωθήσῃ, Опустеешь, καὶ и τοὺς ποταμούς ре́ки σου твои ξηρανῶ· иссушу;28 λέγων Говорящий Κύρῳ Киру φρονεῖν, думать, καὶ и: Πάντα Все τὰ θελήματά желания μου мои ποιήσει· сделает; λέγων Говорящий Ιερουσαλημ Иерусалиму: Οἰκοδομηθήσῃ, Воздвигнешься, καὶ и τὸν οἶκον до́ма τὸν ἅγιόν святого μου Моего θεμελιώσω. положу основание.