keyboard_arrow_left keyboard_arrow_up

Книга пророка Исаии глава 45

Ἠσαΐας 45

Подстрочный перевод Библии

1 Οὕτως Так λέγει говорит κύριος Господь θεὸς Бог τῷ χριστῷ помазанному μου Моему Κύρῳ, Киру, οὗ которого ἐκράτησα удержал τῆς δεξιᾶς [за] правую [руку] ἐπακοῦσαι внимают ἔμπροσθεν перед αὐτοῦ ним ἔθνη, народы, καὶ и ἰσχὺν могущество βασιλέων царей διαρρήξω, разрушу, ἀνοίξω открою ἔμπροσθεν перед αὐτοῦ ним θύρας, ворота, καὶ и πόλεις города́ οὐ не συγκλεισθήσονται затворятся2 Ἐγὼ Я ἔμπροσθέν перед σου тобой πορεύσομαι пойду καὶ и ὄρη го́ры ὁμαλιῶ, уравняю, θύρας ворота χαλκᾶς медные συντρίψω сокрушу καὶ и μοχλοὺς затворы σιδηροῦς железные συγκλάσω сломаю3 καὶ и δώσω дам σοι тебе θησαυροὺς сокровища σκοτεινούς, тёмные, ἀποκρύφους сокровенные ἀοράτους невидимые ἀνοίξω открою σοι, тебе, ἵνα чтобы γνῷς узнал ὅτι что ἐγὼ Я κύριος Господь θεὸς Бог καλῶν называющий τὸ ὄνομά имя σου, твоё, θεὸς Бог Ισραηλ. Израиля.4 ἕνεκεν Ради Ιακωβ Иакова τοῦ παιδός раба μου Моего καὶ и Ισραηλ Израиля τοῦ ἐκλεκτοῦ избранного μου Моего ἐγὼ Я καλέσω позову σε тебя τῷ ὀνόματί именем σου твоим καὶ и προσδέξομαί приму σε, тебя, σὺ ты δὲ же οὐκ не ἔγνως узнал με. Меня.5 ὅτι Что ἐγὼ Я κύριος Господь θεός, Бог, καὶ и οὐκ не ἔστιν есть ἔτι ещё πλὴν кроме ἐμοῦ Меня θεός, Бог, καὶ и οὐκ не ᾔδεις ты знал με, Меня,6 ἵνα чтобы γνῶσιν узнали οἱ ἀπὸ от ἀνατολῶν востока ἡλίου солнца καὶ и οἱ которые ἀπὸ от δυσμῶν запада ὅτι что οὐκ не ἔστιν есть πλὴν кроме ἐμοῦ· Меня; ἐγὼ Я κύριος Господь θεός, Бог, καὶ и οὐκ не ἔστιν есть ἔτι· ещё;7 ἐγὼ Я κατασκευάσας соорудивший φῶς свет καὶ и ποιήσας сделавший σκότος, тьму, ποιῶν творящий εἰρήνην мир καὶ и κτίζων создающий κακά· зло; ἐγὼ Я κύριος Господь θεὸς Бог ποιῶν творящий ταῦτα это πάντα. всё.8 εὐφρανθήτω [Да] возрадуется οὐρανὸς небо ἄνωθεν, сверху, καὶ и αἱ νεφέλαι облака́ ῥανάτωσαν [да] кропят δικαιοσύνην· праведность; ἀνατειλάτω да прорастит γῆ земля ἔλεος милость καὶ и δικαιοσύνην праведность ἀνατειλάτω взойдут ἅμα· одновременно; ἐγώ Я εἰμι есть κύριος Господь κτίσας создавший σε. тебя.9 Ποῖον Какое βέλτιον лучшее κατεσκεύασα устроил ὡς как πηλὸν глину κεραμέως гончара μὴ не ἀροτριῶν пашущий ἀροτριάσει будет пахать τὴν γῆν землю ὅλην весь τὴν ἡμέραν день μὴ не ἐρεῖ скажет πηλὸς глина τῷ κεραμεῖ горшечнику: Τί Что́ ποιεῖς, делаешь, ὅτι как οὐκ не ἐργάζῃ делаешь οὐδὲ и не ἔχεις имеешь χεῖρας рук?10 Который λέγων говорящий τῷ πατρί отцу: Τί Зачем γεννήσεις родишь? καὶ и τῇ μητρί матери: Τί Зачем ὠδινήσεις мучишься в родах?11 ὅτι Потому что οὕτως так λέγει говорит κύριος Господь θεὸς Бог ἅγιος святой Ισραηλ Израиля ποιήσας сделавший τὰ ἐπερχόμενα грядущие [дела́]: Ἐρωτήσατέ Спроси́те με Меня περὶ о τῶν υἱῶν сыновьях μου Моих καὶ и περὶ о τῶν θυγατέρων дочерях μου Моих καὶ и περὶ о τῶν ἔργων делах τῶν χειρῶν рук μου Моих ἐντείλασθέ укажите μοι. Мне.12 ἐγὼ Я ἐποίησα сделал γῆν землю καὶ и ἄνθρωπον человека ἐπ᾽ на αὐτῆς, ней, ἐγὼ Я τῇ χειρί рукой μου Моей ἐστερέωσα укрепил τὸν οὐρανόν, небо, ἐγὼ Я πᾶσι всем τοῖς ἄστροις звёздам ἐνετειλάμην. приказал.13 ἐγὼ Я ἤγειρα поднял αὐτὸν его μετὰ с δικαιοσύνης праведностью βασιλέα, царя, καὶ и πᾶσαι все αἱ ὁδοὶ пути αὐτοῦ его εὐθεῖαι· прямые; οὗτος этот οἰκοδομήσει устроит τὴν πόλιν город μου Мой καὶ и τὴν αἰχμαλωσίαν пленение τοῦ λαοῦ народа μου моего ἐπιστρέψει вернёт οὐ не μετὰ после λύτρων выкупа οὐδὲ и не μετὰ после δώρων, даров, εἶπεν сказал κύριος Господь σαβαωθ. Саваоф.14 Οὕτως Так λέγει говорит κύριος Господь σαβαωθ Саваоф: Ἐκοπίασεν Потрудился Αἴγυπτος Египет καὶ и ἐμπορία торговля Αἰθιόπων, Эфиопии, καὶ и οἱ Σεβωιν саваимские ἄνδρες мужчины ὑψηλοὶ высокие ἐπὶ к σὲ тебе διαβήσονται перейдут καὶ и σοὶ тебе ἔσονται будут δοῦλοι рабы καὶ и ὀπίσω за σου тобой ἀκολουθήσουσιν последуют δεδεμένοι связанные χειροπέδαις [в] кандалы καὶ и προσκυνήσουσίν поклонятся σοι тебе καὶ и ἐν среди σοὶ тебя προσεύξονται, помолятся, ὅτι потому что ἐν среди σοὶ тебя θεός Бог ἐστιν, есть, καὶ и ἐροῦσιν скажут: Οὐκ Не ἔστιν есть θεὸς Бог πλὴν кроме σοῦ· твоего;15 σὺ Ты γὰρ ведь εἶ есть θεός, Бог, καὶ и οὐκ не ᾔδειμεν, знаем [другого], θεὸς Бог τοῦ Ισραηλ Израиля σωτήρ. Спаситель.16 αἰσχυνθήσονται Устыдятся καὶ и ἐντραπήσονται посрамятся πάντες все οἱ ἀντικείμενοι противостоящие αὐτῷ Ему καὶ и πορεύσονται отправятся ἐν в αἰσχύνῃ. позоре. ἐγκαινίζεσθε Обновляйтесь πρός ко με, Мне, νῆσοι. острова.17 Ισραηλ Израиль σῴζεται спасается ὑπὸ от κυρίου Го́спода σωτηρίαν спасением αἰώνιον· вечным; οὐκ не αἰσχυνθήσονται устыдятся οὐδὲ и нет μὴ не ἐντραπῶσιν посрамятся ἕως до τοῦ αἰῶνος. ве́ка.18 Οὕτως Так λέγει говорит κύριος Господь ποιήσας сделавший τὸν οὐρανόν- небо- οὗτος Этот θεὸς Бог καταδείξας изобретший τὴν γῆν землю καὶ и ποιήσας сделавший αὐτήν, её, αὐτὸς Он διώρισεν разделил αὐτήν, её, οὐκ не εἰς на κενὸν пустое ἐποίησεν сделал αὐτὴν её ἀλλὰ но κατοικεῖσθαι- для веселия- Ἐγώ Я εἰμι, есть, καὶ и οὐκ не ἔστιν есть ἔτι. ещё.19 οὐκ Не ἐν κρυφῇ тайно λελάληκα Я произнёс οὐδὲ и не ἐν в τόπῳ месте γῆς земли́ σκοτεινῷ· тайном; οὐκ не εἶπα [Я] сказал τῷ σπέρματι семени Ιακωβ Иакова: Μάταιον Суетного ζητήσατε· ищите; ἐγώ Я εἰμι есть ἐγώ Я εἰμι есть κύριος Господь λαλῶν произносящий δικαιοσύνην праведность καὶ и ἀναγγέλλων возвещающий ἀλήθειαν. истину.20 συνάχθητε Будьте собраны καὶ и ἥκετε, приходи́те, βουλεύσασθε совещайтесь ἅμα, вместе, οἱ σῳζόμενοι спасаемые ἀπὸ от τῶν ἐθνῶν. народов. οὐκ Не ἔγνωσαν осознали οἱ αἴροντες возносящие τὸ ξύλον дерево γλύμμα резьбой αὐτῶν их καὶ и προσευχόμενοι молящиеся ὡς как πρὸς к θεούς, богам, οἳ которые οὐ не σῴζουσιν. спасают.21 εἰ Если ἀναγγελοῦσιν, возвестят, ἐγγισάτωσαν, [да] приблизятся, ἵνα чтобы γνῶσιν они узнали ἅμα вместе τίς Кто ἀκουστὰ слышимый ἐποίησεν сделал ταῦτα эти [дела́] ἀπ᾽ от ἀρχῆς. нача́ла. τότε Тогда ἀνηγγέλη было возвещено ὑμῖν вам: Ἐγὼ Я θεός, Бог, καὶ и οὐκ не ἔστιν есть ἄλλος другой πλὴν кроме ἐμοῦ· Меня; δίκαιος праведный καὶ и σωτὴρ спаситель οὐκ не ἔστιν есть πάρεξ после ἐμοῦ. Меня.22 ἐπιστράφητε Обратитесь πρός ко με Мне καὶ и σωθήσεσθε, спасётесь, οἱ ἀπ᾽ от ἐσχάτου крайнего [ме́ста] τῆς γῆς· земли́; ἐγώ Я εἰμι есть θεός, Бог, καὶ и οὐκ не ἔστιν есть ἄλλος. другой.23 κατ᾽ во ἐμαυτοῦ Мне Самом ὀμνύω клянусь: μὴν Подлинно ἐξελεύσεται выйдет ἐκ из τοῦ στόματός уст μου Моих δικαιοσύνη, праведность, οἱ λόγοι слова́ μου Мои οὐκ не ἀποστραφήσονται вернутся ὅτι как ἐμοὶ Мне κάμψει преклонится πᾶν всякое γόνυ колено καὶ и ἐξομολογήσεται исповедуется πᾶσα всякий γλῶσσα язык τῷ θεῷ Богу24 λέγων говорящий: Δικαιοσύνη Праведность καὶ и δόξα слава πρὸς к αὐτὸν Нему ἥξουσιν, придут, καὶ и αἰσχυνθήσονται устыдятся πάντες все οἱ ἀφορίζοντες отлучившие ἑαυτούς· себя самих;25 ἀπὸ от κυρίου Го́спода δικαιωθήσονται будут оправданы καὶ и ἐν в τῷ θεῷ Боге ἐνδοξασθήσονται прославится πᾶν всякое τὸ σπέρμα семя τῶν υἱῶν сыновей Ισραηλ. Израиля.