keyboard_arrow_left keyboard_arrow_up

Книга пророка Исаии глава 46

Ἠσαΐας 46

Подстрочный перевод Библии

1 Ἔπεσε Пал Βηλ, Вил, συνετρίβη был сокрушён Δαγων, Дагон, ἐγένετο сделались τὰ γλυπτὰ резные [изображения] αὐτῶν их εἰς для θηρία зверей καὶ и κτήνη· скота; αἴρετε берите αὐτὰ их καταδεδεμένα носи́те ὡς как φορτίον бремя κοπιῶντι трудящемуся2 καὶ и πεινῶντι голодающие καὶ и ἐκλελυμένῳ лишенные сил οὐκ не ἰσχύοντι могущие ἅμα, вместе, οἳ которые οὐ не δυνήσονται смогут σωθῆναι быть спасёнными ἀπὸ от πολέμου, во́йска, αὐτοὶ они δὲ же αἰχμάλωτοι пленниками ἤχθησαν. принесены были.3 Ἀκούσατέ Послушайте μου, Меня, οἶκος дом τοῦ Ιακωβ Иакова καὶ и πᾶν всё τὸ κατάλοιπον остальное τοῦ Ισραηλ Израиля οἱ αἰρόμενοι взятые ἐκ от κοιλίας утробы καὶ и παιδευόμενοι наказываемые ἐκ от παιδίου· ребёнка;4 ἕως до γήρους старости ἐγώ Я εἰμι, есть, καὶ и ἕως до [тех пор как] ἂν уже́ καταγηράσητε, состаритесь, ἐγώ Я εἰμι· есть; ἐγὼ Я ἀνέχομαι терплю ὑμῶν, вас, ἐγὼ Я ἐποίησα сделал καὶ и ἐγὼ Я ἀνήσω, стерплю, ἐγὼ Я ἀναλήμψομαι подниму καὶ и σώσω спасу ὑμᾶς. вас.5 τίνι Кому με Меня ὡμοιώσατε уподобите? ἴδετε Посмотри́те τεχνάσασθε, хитрящие, οἱ πλανώμενοι. вводимые в заблуждение.6 οἱ συμβαλλόμενοι Собирающие χρυσίον золото ἐκ из μαρσιππίου мехового мешка для денег καὶ и ἀργύριον серебро ἐν на ζυγῷ весы στήσουσιν ставят ἐν в σταθμῷ весе καὶ и μισθωσάμενοι нанявшие χρυσοχόον золотых дел мастера ἐποίησαν сделали χειροποίητα рукотворных καὶ и κύψαντες наклонившиеся προσκυνοῦσιν поклоняются αὐτοῖς. им.7 αἴρουσιν носят αὐτὸ его ἐπὶ на τῶν ὤμων, плечах, καὶ и πορεύονται· идут; ἐὰν если δὲ же θῶσιν поставят αὐτό, его, ἐπὶ на τοῦ τόπου месте αὐτοῦ его μένει, остаётся, οὐ нет μὴ не κινηθῇ· сдвинется; καὶ и ὃς который [человек] ἂν если βοήσῃ воззовёт πρὸς к αὐτόν, нему, οὐ нет μὴ не εἰσακούσῃ, услышит, ἀπὸ от κακῶν зла οὐ нет μὴ не σώσῃ спасёт αὐτόν. его.8 μνήσθητε Вспомните ταῦτα это καὶ и στενάξατε, застоните, μετανοήσατε, покайтесь, οἱ πεπλανημένοι, заблудшие, ἐπιστρέψατε обратитесь τῇ καρδίᾳ. сердцем.9 καὶ И μνήσθητε вспомните τὰ которое πρότερα прежде ἀπὸ от τοῦ αἰῶνος, ве́ка, ὅτι что ἐγώ Я εἰμι есть θεός, Бог, καὶ и οὐκ не ἔστιν есть ἔτι ещё πλὴν кроме ἐμοῦ Меня10 ἀναγγέλλων возвещающий πρότερον прежде τὰ ἔσχατα последние πρὶν прежде αὐτὰ им γενέσθαι, случиться, καὶ и ἅμα вместе συνετελέσθη· кончиться; καὶ и εἶπα [Я] сказал: Πᾶσά Всякое μου Моё βουλὴ решение στήσεται, станет, καὶ и πάντα, всё, ὅσα сколькое βεβούλευμαι, замыслил, ποιήσω· сделаю;11 καλῶν Призывающий ἀπ᾽ от ἀνατολῶν востока πετεινὸν птицу καὶ и ἀπὸ от γῆς земли́ πόρρωθεν вдали περὶ о ὧν которых βεβούλευμαι, замыслил, ἐλάλησα Я произнёс καὶ и ἤγαγον, привёл, ἔκτισα создал καὶ и ἐποίησα, сделал, ἤγαγον привёл αὐτὸν его καὶ и εὐόδωσα устроил τὴν ὁδὸν путь αὐτοῦ. его.12 ἀκούσατέ Послушайте μου, Меня, οἱ ἀπολωλεκότες погубляющие τὴν καρδίαν сердце οἱ μακρὰν вдали ἀπὸ от τῆς δικαιοσύνης. праведности.13 ἤγγισα Приблизил τὴν δικαιοσύνην праведность μου Мою́ καὶ и τὴν σωτηρίαν спасение τὴν которое παρ᾽ у ἐμοῦ Меня οὐ не βραδυνῶ· буду медлить; δέδωκα дал ἐν в Σιων Сионе σωτηρίαν спасение τῷ Ισραηλ Израилю εἰς во δόξασμα. славу.