keyboard_arrow_left keyboard_arrow_up

Книга пророка Исаии глава 5

Ἠσαΐας 5

Подстрочный перевод Библии

1 Ἄισω δὴ поэтому τῷ ἠγαπημένῳ Возлюбленному ᾆσμα песнь τοῦ ἀγαπητοῦ Любимого τῷ ἀμπελῶνί винограднику μου. моему. ἀμπελὼν Виноград ἐγενήθη сделался τῷ ἠγαπημένῳ Возлюбленному ἐν на κέρατι вершине ἐν на τόπῳ месте πίονι. плодородном.2 καὶ И φραγμὸν ограду περιέθηκα устроил вокруг καὶ и ἐχαράκωσα обнёс частоколом καὶ и ἐφύτευσα посадил ἄμπελον виноградную лозу σωρηχ καὶ и ᾠκοδόμησα построил πύργον башню ἐν в μέσῳ середине αὐτοῦ неё καὶ и προλήνιον пресс ὤρυξα выкопал ἐν в αὐτῷ· нём; καὶ и ἔμεινα ждал τοῦ [чтобы] ποιῆσαι [он] сделал σταφυλήν, гроздь винограда, ἐποίησεν сделал δὲ же ἀκάνθας. колючие растения.3 καὶ И νῦν, теперь, ἄνθρωπος человек τοῦ Ιουδα Иуды καὶ и οἱ ἐνοικοῦντες обитающие ἐν в Ιερουσαλημ, Иерусалиме, κρίνατε рассуди́те ἐν среди ἐμοὶ Меня καὶ и ἀνὰ по μέσον середине [между] τοῦ ἀμπελῶνός виноградника μου. моего.4 τί Что ποιήσω Я сделаю ἔτι ещё τῷ ἀμπελῶνί винограднику μου Моему καὶ и οὐκ не ἐποίησα Я сделал αὐτῷ ему διότι потому что ἔμεινα ждал τοῦ [чтобы] ποιῆσαι [он] сделал σταφυλήν, гроздь винограда, ἐποίησεν сделал δὲ же ἀκάνθας. колючие растения.5 νῦν Теперь δὲ же ἀναγγελῶ Я сообщу ὑμῖν вам τί что ποιήσω Я сделаю τῷ ἀμπελῶνί винограднику μου· Моему; ἀφελῶ отниму τὸν φραγμὸν ограду αὐτοῦ его καὶ и ἔσται будет εἰς на διαρπαγήν, опустошение, καὶ и καθελῶ разрушу τὸν τοῖχον стену αὐτοῦ его καὶ и ἔσται будет εἰς на καταπάτημα, попирание,6 καὶ и ἀνήσω покину τὸν ἀμπελῶνά виноградник μου Мой καὶ и οὐ нет μὴ не τμηθῇ обрежу οὐδὲ и нет μὴ не σκαφῇ, вскопаю, καὶ и ἀναβήσεται взойдёт εἰς в αὐτὸν нём ὡς как εἰς в χέρσον бесплодной земле ἄκανθα· терновник; καὶ и ταῖς νεφέλαις облакам ἐντελοῦμαι повелю τοῦ [чтобы] μὴ не βρέξαι пошёл εἰς на αὐτὸν него ὑετόν. дождь.7 γὰρ Ведь ἀμπελὼν виноград κυρίου Го́спода σαβαωθ Саваофа οἶκος дом τοῦ Ισραηλ Израиля ἐστίν есть καὶ и ἄνθρωπος человек τοῦ Ιουδα Иуды νεόφυτον новонасаженный [сад] ἠγαπημένον· возлюбленного; ἔμεινα ждал τοῦ [чтобы] ποιῆσαι сделать κρίσιν, суд, ἐποίησεν сделал δὲ же ἀνομίαν беззаконие καὶ и οὐ не δικαιοσύνην праведность ἀλλὰ но κραυγήν. крик.8 Οὐαὶ Увы οἱ συνάπτοντες соединяющим οἰκίαν дом πρὸς к οἰκίαν дому καὶ и ἀγρὸν поле πρὸς к ἀγρὸν полю ἐγγίζοντες, приближающиеся, ἵνα чтобы τοῦ πλησίον ближнего ἀφέλωνταί отнять τι· что-нибудь; μὴ не οἰκήσετε поселились μόνοι одни ἐπὶ на τῆς γῆς земле9 ἠκούσθη было услышано γὰρ ведь εἰς в τὰ ὦτα уши κυρίου Го́спода σαβαωθ Саваофа ταῦτα· это; ἐὰν если γὰρ ведь γένωνται сделались οἰκίαι дома́ πολλαί, многие, εἰς в ἔρημον пустыню ἔσονται будут μεγάλαι больши́е καὶ и καλαί, прекрасные, καὶ и οὐκ не ἔσονται будут οἱ ἐνοικοῦντες обитающие ἐν в αὐταῖς. них.10 οὗ Которого [времени] γὰρ ведь ἐργῶνται работающий δέκα десятью ζεύγη парами βοῶν, быков, ποιήσει сделает κεράμιον кувшин ἕν, один, καὶ и σπείρων сеющий ἀρτάβας артабов ἓξ шесть ποιήσει сделает μέτρα меры τρία. три.11 οὐαὶ Увы οἱ ἐγειρόμενοι просыпающимся τὸ πρωῒ рано утром καὶ и τὸ σικερα сикер διώκοντες, гонящие, οἱ μένοντες ожидающим τὸ ὀψέ· вечера; γὰρ ведь οἶνος вино αὐτοὺς их συγκαύσει. сожжётся вместе [с ними].12 μετὰ С γὰρ ведь κιθάρας кифарами καὶ и ψαλτηρίου псалтерием καὶ и τυμπάνων бубнами καὶ и αὐλῶν свирелями τὸν οἶνον вино πίνουσιν, пьют, τὰ δὲ же ἔργα [на] дела́ κυρίου Го́спода οὐκ не ἐμβλέπουσιν смотрят καὶ и τὰ ἔργα дела́ τῶν χειρῶν рук αὐτοῦ Его οὐ не κατανοοῦσιν. замечают.13 τοίνυν Итак αἰχμάλωτος пленным λαός народ μου Мой ἐγενήθη сделался διὰ через τὸ μὴ не εἰδέναι знать αὐτοὺς им τὸν κύριον, Го́спода, καὶ и πλῆθος множество ἐγενήθη сделалось νεκρῶν мёртвых διὰ через λιμὸν голод καὶ и δίψαν жажду ὕδατος. воды́.14 καὶ И ἐπλάτυνεν расширил ᾅδης ад τὴν ψυχὴν ду́шу αὐτοῦ его καὶ и διήνοιξεν раскрыл τὸ στόμα рот αὐτοῦ его τοῦ [чтобы] μὴ не διαλιπεῖν, перестать, καὶ и καταβήσονται сойдут οἱ ἔνδοξοι славные καὶ и οἱ μεγάλοι великие καὶ и οἱ πλούσιοι богатые καὶ и οἱ λοιμοὶ заразные болезни αὐτῆς. её.15 καὶ и ταπεινωθήσεται будет принижен ἄνθρωπος, человек, καὶ и ἀτιμασθήσεται обесчещен ἀνήρ, мужчина, καὶ и οἱ ὀφθαλμοὶ глаза́ οἱ μετέωροι надменные ταπεινωθήσονται· смирятся;16 καὶ и ὑψωθήσεται будет возвышен κύριος Господь σαβαωθ Саваоф ἐν в κρίματι, суде, καὶ и θεὸς Бог ἅγιος Святой δοξασθήσεται будет прославлен ἐν в δικαιοσύνῃ. праведности.17 καὶ И βοσκηθήσονται будут пастись οἱ διηρπασμένοι разграбленные ὡς как ταῦροι, быки, καὶ и τὰς ἐρήμους пустыни τῶν ἀπειλημμένων отвоёванные ἄρνες о́вцы φάγονται. съедят.18 οὐαὶ Увы οἱ ἐπισπώμενοι тянущим τὰς ἁμαρτίας грехи ὡς как σχοινίῳ мерой μακρῷ большой καὶ и ὡς как ζυγοῦ ярма ἱμάντι ремнём δαμάλεως телицы τὰς ἀνομίας, беззакония,19 οἱ λέγοντες говорящие: Τὸ τάχος Вскоре ἐγγισάτω [да] приблизятся которые [дела́] ποιήσει, сделает, ἵνα чтобы ἴδωμεν, мы увидели, καὶ и ἐλθάτω придёт βουλὴ совет τοῦ ἁγίου Святого Ισραηλ, Израиля, ἵνα чтобы γνῶμεν. мы узнали.20 οὐαὶ Увы οἱ λέγοντες говорящие τὸ πονηρὸν злое καλὸν [как] хорошее καὶ и τὸ καλὸν хорошее πονηρόν, [как] злое, οἱ τιθέντες ставящие τὸ σκότος тьму φῶς [как] свет καὶ и τὸ φῶς свет σκότος, [как] тьму, οἱ τιθέντες ставящие τὸ πικρὸν горькое γλυκὺ [как] сладкое καὶ и τὸ γλυκὺ сладкое πικρόν. [как] горькое.21 οὐαὶ Увы οἱ συνετοὶ разумные ἐν в ἑαυτοῖς себе καὶ и ἐνώπιον перед ἑαυτῶν собой ἐπιστήμονες. сведущие.22 οὐαὶ Увы οἱ ἰσχύοντες сильные ὑμῶν ваши οἱ которые τὸν οἶνον вино πίνοντες пьющие καὶ и οἱ δυνάσται правители οἱ которые κεραννύντες смешивающие τὸ σικερα, сикер,23 οἱ δικαιοῦντες оправдывающие τὸν ἀσεβῆ нечестивого ἕνεκεν из-за δώρων даров καὶ и τὸ δίκαιον праведное τοῦ δικαίου праведного αἴροντες. носящие.24 διὰ Из-за τοῦτο этого ὃν каким τρόπον образом καυθήσεται будет гореть καλάμη стерня ὑπὸ от ἄνθρακος угля πυρὸς огня καὶ и συγκαυθήσεται сожжётся ὑπὸ от φλογὸς пламени ἀνειμένης, разгоревшегося, ῥίζα корень αὐτῶν их ὡς как χνοῦς пепел ἔσται, будет, καὶ и τὸ ἄνθος цветок αὐτῶν их ὡς как κονιορτὸς пыль ἀναβήσεται· взойдёт; οὐ не γὰρ ведь ἠθέλησαν пожелали τὸν νόμον Закон κυρίου Го́спода σαβαωθ, Саваофа, ἀλλὰ но τὸ λόγιον слово τοῦ ἁγίου Святого Ισραηλ Израиля παρώξυναν. раздражили.25 καὶ И ἐθυμώθη разъярился ὀργῇ гневом κύριος Господь σαβαωθ Саваоф ἐπὶ на τὸν λαὸν народ αὐτοῦ, Его, καὶ и ἐπέβαλεν наложил τὴν χεῖρα руку αὐτοῦ Его ἐπ᾽ на αὐτοὺς них καὶ и ἐπάταξεν поразил αὐτούς, их, καὶ и παρωξύνθη воспылали τὰ ὄρη, го́ры, καὶ и ἐγενήθη сделались τὰ θνησιμαῖα трупы αὐτῶν их ὡς как κοπρία удобрения ἐν в μέσῳ середине ὁδοῦ. пути. καὶ И ἐν во πᾶσι всех τούτοις этих οὐκ не ἀπεστράφη отвращается θυμός, ярость, ἀλλ᾽ но ἔτι ещё χεὶρ рука ὑψηλή. высока.26 τοιγαροῦν Итак ἀρεῖ поднимет σύσσημον знак ἐν в τοῖς ἔθνεσιν народах τοῖς которые μακρὰν вдали καὶ и συριεῖ посвищет αὐτοῖς им ἀπ᾽ от ἄκρου крайнего [ме́ста] τῆς γῆς, земли́, καὶ и ἰδοὺ вот ταχὺ быстро κούφως легко ἔρχονται· приходят;27 οὐ не πεινάσουσιν будут испытывать голод οὐδὲ и не κοπιάσουσιν будут утомляться οὐδὲ и не νυστάξουσιν будут дремать οὐδὲ и не κοιμηθήσονται будут спать οὐδὲ и не λύσουσιν будут распоясывать τὰς ζώνας пояса́ αὐτῶν их ἀπὸ от τῆς ὀσφύος бедра αὐτῶν, их, οὐδὲ и не μὴ не ῥαγῶσιν порвутся οἱ ἱμάντες ремни τῶν ὑποδημάτων обуви αὐτῶν· их;28 ὧν которых τὰ βέλη стре́лы ὀξεῖά острые ἐστιν есть καὶ и τὰ τόξα луки αὐτῶν их ἐντεταμένα, натянутые, οἱ πόδες копыта τῶν ἵππων лошадей αὐτῶν их ὡς как στερεὰ твёрдая πέτρα скала ἐλογίσθησαν, подобны, οἱ τροχοὶ колёса τῶν ἁρμάτων колесниц αὐτῶν их ὡς как καταιγίς· буря;29 ὁρμῶσιν устремляются ὡς как λέοντες львы καὶ и παρέστηκαν преследуют ὡς как σκύμνος детёныш λέοντος· льва; καὶ и ἐπιλήμψεται хватают καὶ и βοήσει закричат ὡς как θηρίου зверь καὶ и ἐκβαλεῖ, изгонят, καὶ и οὐκ не ἔσται будет ῥυόμενος избавляющий αὐτούς. их.30 καὶ И βοήσει закричат δι᾽ из-за αὐτοὺς них ἐν в τῇ ἡμέρᾳ день ἐκείνῃ тот ὡς как φωνὴ звук θαλάσσης мо́ря κυμαινούσης· бушующего; καὶ и ἐμβλέψονται посмотрят εἰς на τὴν γῆν, землю, καὶ и ἰδοὺ вот σκότος тьма σκληρὸν сильная ἐν в τῇ ἀπορίᾳ безысходности αὐτῶν. их.