keyboard_arrow_left keyboard_arrow_up

Книга пророка Исаии глава 54

Ἠσαΐας 54

Подстрочный перевод Библии

1 Εὐφράνθητι, Возвеселись, στεῖρα бесплодная οὐ не τίκτουσα, рождающая, ῥῆξον воскликни καὶ и βόησον, закричи, οὐκ не ὠδίνουσα, испытывающая боль, ὅτι потому что πολλὰ много τὰ τέκνα детей τῆς ἐρήμου пустыни μᾶλλον более чем τῆς ἐχούσης [у] имеющей τὸν ἄνδρα, мужа, εἶπεν сказал γὰρ ведь κύριος. Господь.2 πλάτυνον Расширь τὸν τόπον место τῆς σκηνῆς шатра σου твоего καὶ и τῶν αὐλαιῶν завес σου, твоих, πῆξον, устрой, μὴ не φείσῃ· будь бережливой; μάκρυνον продли τὰ σχοινίσματά отмеренную землю σου твою καὶ и τοὺς πασσάλους колышки σου твои κατίσχυσον. укрепи.3 ἔτι Ещё εἰς τὰ δεξιὰ вправо καὶ и εἰς τὰ ἀριστερὰ влево ἐκπέτασον, простри, καὶ и τὸ σπέρμα семя σου твоё ἔθνη народы κληρονομήσει, унаследует, καὶ и πόλεις города́ ἠρημωμένας опустевшие κατοικιεῖς. населишь.4 μὴ Не φοβοῦ бойся ὅτι что κατῃσχύνθης, посрамлена, μηδὲ и не ἐντραπῇς стыдись ὅτι что ὠνειδίσθης· упрекаема; ὅτι потому что αἰσχύνην стыд αἰώνιον вечный ἐπιλήσῃ забудешь καὶ и ὄνειδος упрёки τῆς χηρείας вдовства σου твоего οὐ нет μὴ не μνησθήσῃ. будешь помнить.5 ὅτι Потому что κύριος Господь ποιῶν делающий σε, тебя, κύριος Господь σαβαωθ Саваоф ὄνομα имя αὐτῷ· Ему; καὶ и ῥυσάμενός избавивший σε тебя αὐτὸς Он θεὸς Бог Ισραηλ, Израиля, πάσῃ всей τῇ γῇ земле κληθήσεται. будет назван.6 οὐχ Не ὡς как γυναῖκα жену καταλελειμμένην оставленную καὶ и ὀλιγόψυχον малодушную κέκληκέν призвал σε тебя κύριος Господь οὐδ᾽ и не ὡς как γυναῖκα жену ἐκ от νεότητος юности μεμισημένην, возненавиженную, εἶπεν сказал θεός Бог σου· твой;7 χρόνον [на] время μικρὸν малое κατέλιπόν оставил σε тебя καὶ и μετὰ с ἐλέους милостью μεγάλου великой ἐλεήσω помилую σε, тебя,8 ἐν в θυμῷ ярости μικρῷ малой ἀπέστρεψα отвернул τὸ πρόσωπόν лицо μου Моё ἀπὸ от σοῦ тебя καὶ и ἐν в ἐλέει милости αἰωνίῳ вечной ἐλεήσω помилую σε, тебя, εἶπεν сказал ῥυσάμενός избавивший σε тебя κύριος. Господь.9 ἀπὸ От τοῦ ὕδατος воды́ τοῦ [которая] ἐπὶ при Νωε Ное τοῦτό это μοί Мне ἐστιν· есть; καθότι так, как ὤμοσα Я поклялся αὐτῷ ему ἐν во τῷ χρόνῳ время ἐκείνῳ то τῇ γῇ [о] земле μὴ не θυμωθήσεσθαι разгневаться ἐπὶ на σοὶ тебя ἔτι ещё μηδὲ и не ἐν в ἀπειλῇ устрашении σου твоём10 τὰ ὄρη го́ры μεταστήσεσθαι удалить οὐδὲ и не οἱ βουνοί холмы σου твои μετακινηθήσονται, передвинуть, οὕτως так οὐδὲ и не τὸ παρ᾽ у ἐμοῦ Меня σοι [к] тебе ἔλεος милость ἐκλείψει оскудеет οὐδὲ и не διαθήκη завет τῆς εἰρήνης мира σου твой οὐ нет μὴ не μεταστῇ· удалил; εἶπεν сказал γὰρ ведь κύριος Господь: Ἵλεώς Милостив [буду] σοι. [к] тебе.11 Ταπεινὴ Смиренная καὶ и ἀκατάστατος, неустойчивая, οὐ не παρεκλήθης, имела утешения, ἰδοὺ вот ἐγὼ Я ἑτοιμάζω приготавливаю σοὶ тебе ἄνθρακα карбункул τὸν λίθον камень σου твой καὶ и τὰ θεμέλιά основание σου твоё σάπφειρον сапфир12 καὶ и θήσω положу τὰς ἐπάλξεις крепостную стену σου твою ἴασπιν яшма καὶ и τὰς πύλας воро́та σου твои λίθους камни κρυστάλλου кристалла καὶ и τὸν περίβολόν ограда σου твоя λίθους камни ἐκλεκτοὺς отборные13 καὶ и πάντας все τοὺς υἱούς сыны σου твои διδακτοὺς научены θεοῦ Богом καὶ и ἐν в πολλῇ многом εἰρήνῃ покое τὰ τέκνα дети σου. твои.14 καὶ И ἐν в δικαιοσύνῃ праведности οἰκοδομηθήσῃ· воздвигнешься; ἀπέχου удалишься ἀπὸ от ἀδίκου неправедного καὶ и οὐ не φοβηθήσῃ, убоишься, καὶ и τρόμος дрожь οὐκ не ἐγγιεῖ приблизится σοι. [к] тебе.15 ἰδοὺ Вот προσήλυτοι прозелиты προσελεύσονταί придут σοι [к] тебе δι᾽ из-за ἐμοῦ Меня καὶ и ἐπὶ у σὲ тебя καταφεύξονται. найдут убежище.16 ἰδοὺ Вот ἐγὼ Я κτίζω создал σε, тебя, οὐχ не ὡς как χαλκεὺς кузнец φυσῶν раздувая ἄνθρακας угли καὶ и ἐκφέρων вынося σκεῦος вещь εἰς на ἔργον· дело; ἐγὼ Я δὲ же ἔκτισά создал σε тебя οὐκ не εἰς на ἀπώλειαν гибель φθεῖραι [чтобы] погубить17 πᾶν всякую σκεῦος вещь φθαρτόν. тленную. ἐπὶ Относительно σὲ тебя οὐκ не εὐοδώσω, благоустрою, καὶ и πᾶσα всякий φωνὴ голос ἀναστήσεται восстанет ἐπὶ на σὲ тебя εἰς на κρίσιν· суд; πάντας всех αὐτοὺς их ἡττήσεις, победишь, οἱ δὲ же ἔνοχοί виновные σου твои ἔσονται будут ἐν в αὐτῇ. нём. ἔστιν Есть κληρονομία наследство τοῖς θεραπεύουσιν служащим κύριον, Господу, καὶ и ὑμεῖς вы ἔσεσθέ будете μοι Мне δίκαιοι, праведные, λέγει говорит κύριος. Господь.