keyboard_arrow_left keyboard_arrow_up

Книга пророка Исаии глава 57

Ἠσαΐας 57

Подстрочный перевод Библии

1 Ἴδετε Посмотри́те ὡς как δίκαιος праведный ἀπώλετο, погиб, καὶ и οὐδεὶς никто ἐκδέχεται принимает τῇ καρδίᾳ, сердцем, καὶ и ἄνδρες люди δίκαιοι праведные αἴρονται, возьмутся, καὶ и οὐδεὶς никто κατανοεῖ. поймёт. ἀπὸ От γὰρ ведь προσώπου лица́ ἀδικίας неправедности ἦρται взялся δίκαιος· праведный;2 ἔσται будет ἐν в εἰρήνῃ мире ταφὴ погребение αὐτοῦ, его, ἦρται взялся ἐκ от τοῦ μέσου. среды́.3 ὑμεῖς Вы δὲ же προσαγάγετε придите ὧδε, сюда, υἱοὶ сыновья́ ἄνομοι, беззаконные, σπέρμα семя μοιχῶν прелюбодеев καὶ и πόρνης· развратницы;4 ἐν в τίνι чём ἐνετρυφήσατε наслаждаетесь καὶ и ἐπὶ на τίνα что ἠνοίξατε открываете τὸ στόμα уста ὑμῶν ваши καὶ и ἐπὶ на τίνα что ἐχαλάσατε освобождаете τὴν γλῶσσαν язык ὑμῶν ваш οὐχ [разве] не ὑμεῖς вы ἐστε есть τέκνα дети ἀπωλείας, гибели, σπέρμα семя ἄνομον беззаконное5 οἱ которые παρακαλοῦντες просящие ἐπὶ к τὰ εἴδωλα идолам ὑπὸ под δένδρα деревьями δασέα, густыми, σφάζοντες закалывающие τὰ τέκνα детей αὐτῶν их ἐν в ταῖς φάραγξιν ущельях ἀνὰ по μέσον середине [между] τῶν πετρῶν. скал.6 ἐκείνη То σου твоя μερίς, часть, οὗτός это σου твой κλῆρος, жребий, κἀκείνοις тем ἐξέχεας пролил σπονδὰς возлияния κἀκείνοις тем ἀνήνεγκας принёс θυσίας· жертвы; ἐπὶ при τούτοις этом οὖν итак οὐκ [разве] не ὀργισθήσομαι вознегодую?7 ἐπ᾽ На ὄρος горе́ ὑψηλὸν высокой καὶ и μετέωρον, возвышенной, ἐκεῖ там σου твоя κοίτη, постель, κἀκεῖ и там ἀνεβίβασας возложил θυσίας. жертвы.8 καὶ И ὀπίσω за τῶν σταθμῶν косяками τῆς θύρας двери́ σου твоей ἔθηκας ты положил μνημόσυνά памятную записку σου· твою; ᾤου думал ὅτι что ἐὰν если ἀπ᾽ от ἐμοῦ Меня ἀποστῇς, отступишь, πλεῖόν больше τι что-нибудь ἕξεις· будешь иметь; ἠγάπησας ты полюбил τοὺς κοιμωμένους спящих μετὰ с σοῦ тобой9 καὶ и ἐπλήθυνας умножил τὴν πορνείαν разврат σου твой μετ᾽ с αὐτῶν ними καὶ и πολλοὺς многих ἐποίησας ты сделал τοὺς которые μακρὰν вдали ἀπὸ от σοῦ тебя καὶ и ἀπέστειλας послал πρέσβεις послов ὑπὲρ за τὰ ὅριά пределы σου твои καὶ и ἀπέστρεψας вернулись καὶ и ἐταπεινώθης смирился ἕως до ᾅδου. ада.10 ταῖς πολυοδίαις Многими путями σου твоими ἐκοπίασας трудился καὶ и οὐκ не εἶπας сказал: Παύσομαι Прекращу ἐνισχύουσα укрепившийся ὅτι потому что ἔπραξας сделал ταῦτα, это, διὰ через τοῦτο это οὐ не κατεδεήθης искренне умолял μου Меня σύ. ты.11 τίνα Кого εὐλαβηθεῖσα остерёгся ἐφοβήθης устрашиться καὶ и ἐψεύσω солгал ты με Мне καὶ и οὐκ не ἐμνήσθης вспомнил μου Моего οὐδὲ и не ἔλαβές принял με Меня εἰς в τὴν διάνοιαν разум οὐδὲ и не εἰς в τὴν καρδίαν сердце σου твоё κἀγώ и Я σε тебя ἰδὼν увидевший παρορῶ, проигнорировал, καὶ и ἐμὲ Меня οὐκ не ἐφοβήθης. устрашился.12 κἀγὼ И Я ἀπαγγελῶ возвещу τὴν δικαιοσύνην праведность μου Мою́ καὶ и τὰ κακά злые [дела́] σου, твои, которые οὐκ не ὠφελήσουσίν принесут пользу σε. тебе.13 ὅταν Когда ἀναβοήσῃς, воззовёшь, ἐξελέσθωσάν [да] избавят σε тебя ἐν в τῇ θλίψει угнетении σου· твоём; τούτους эти γὰρ ведь πάντας все ἄνεμος ветер λήμψεται возьмёт καὶ и ἀποίσει отнесёт καταιγίς. буря. οἱ δὲ Же ἀντεχόμενοί держащиеся μου Меня κτήσονται приобретут γῆν землю καὶ и κληρονομήσουσιν унаследуют τὸ ὄρος гору τὸ ἅγιόν святую μου. Мою́.14 καὶ И ἐροῦσιν скажут: Καθαρίσατε Очистите ἀπὸ перед προσώπου лицом αὐτοῦ Его ὁδοὺς пути καὶ и ἄρατε возьмите σκῶλα прерятствия ἀπὸ с τῆς ὁδοῦ пути τοῦ λαοῦ народа μου. моего.15 Τάδε Это λέγει говорит κύριος Господь ὕψιστος Высочайший ἐν в ὑψηλοῖς высоком κατοικῶν живущий τὸν αἰῶνα, [во] век, ἅγιος Святой ἐν среди ἁγίοις святых ὄνομα имя αὐτῷ, Ему, κύριος Господь ὕψιστος Высочайший ἐν среди ἁγίοις святых ἀναπαυόμενος отдыхающий καὶ и ὀλιγοψύχοις малодушным διδοὺς дающий μακροθυμίαν долготерпение καὶ и διδοὺς дающий ζωὴν жизнь τοῖς συντετριμμένοις терзаемым τὴν καρδίαν сердцем16 Οὐκ Не εἰς во τὸν αἰῶνα век ἐκδικήσω отомщу ὑμᾶς вам οὐδὲ и не διὰ во παντὸς всякое [время] ὀργισθήσομαι вознегодую ὑμῖν· [на] вас; πνεῦμα дух γὰρ ведь παρ᾽ от ἐμοῦ Меня ἐξελεύσεται, выйдет, καὶ и πνοὴν дыхание πᾶσαν всякое ἐγὼ Я ἐποίησα. сделал.17 δι᾽ Из-за ἁμαρτίαν греха βραχύ малый τι какой-либо ἐλύπησα опечалил αὐτὸν его καὶ и ἐπάταξα поразил αὐτὸν его καὶ и ἀπέστρεψα отвернул τὸ πρόσωπόν лицо μου Моё ἀπ᾽ от αὐτοῦ, него, καὶ и ἐλυπήθη был опечален καὶ и ἐπορεύθη он пошёл στυγνὸς мрачный ἐν в ταῖς ὁδοῖς путях αὐτοῦ. его.18 τὰς ὁδοὺς Пути αὐτοῦ его ἑώρακα Я увидел καὶ и ἰασάμην исцелил αὐτὸν его καὶ и παρεκάλεσα Я утешил αὐτὸν его καὶ и ἔδωκα Я дал αὐτῷ ему παράκλησιν утешение ἀληθινήν, истинное,19 εἰρήνην мир ἐπ᾽ на εἰρήνην мир τοῖς которым μακρὰν вдали καὶ и τοῖς которым ἐγγὺς близко οὖσιν· находящимся; καὶ и εἶπεν сказал κύριος Господь: Ἰάσομαι Я исцелю αὐτούς. их.20 οἱ δὲ Же ἄδικοι неправедные οὕτως так κλυδωνισθήσονται взволнуются [как во́лны] καὶ и ἀναπαύσασθαι успокоиться οὐ не δυνήσονται. смогут.21 οὐκ Не ἔστιν есть χαίρειν радоваться τοῖς ἀσεβέσιν, нечестивым, εἶπεν сказал κύριος Господь θεός. Бог.