keyboard_arrow_left keyboard_arrow_up

Книга пророка Исаии глава 9

Ἠσαΐας 9

Подстрочный перевод Библии

1 Τοῦτο Это πρῶτον первое ποίει, делай, ταχὺ быстро ποίει, делай, χώρα страна Ζαβουλων, Завулона, γῆ земля Νεφθαλιμ Неффалима ὁδὸν путь θαλάσσης мо́ря καὶ и οἱ λοιποὶ остальные οἱ которые τὴν παραλίαν побережье κατοικοῦντες населяющие καὶ и πέραν [на] противоположной стороне τοῦ Ιορδάνου, Иордана, Γαλιλαία Галилея τῶν ἐθνῶν, язычников, τὰ μέρη пределы τῆς Ιουδαίας. Иудеи.2 λαὸς Народ πορευόμενος идущий ἐν во σκότει, тьме, ἴδετε увидьте φῶς свет μέγα· великий; οἱ κατοικοῦντες обитающие ἐν в χώρᾳ стране καὶ и σκιᾷ тени́ θανάτου, смерти, φῶς свет λάμψει будет сиять ἐφ᾽ на ὑμᾶς. вас.3 τὸ πλεῖστον большинство τοῦ λαοῦ, народа, которое κατήγαγες вывел ἐν в εὐφροσύνῃ веселии σου, твоём, καὶ и εὐφρανθήσονται возрадуются ἐνώπιόν перед σου тобой ὡς как οἱ εὐφραινόμενοι восхищающиеся ἐν в ἀμήτῳ урожай καὶ и ὃν каким τρόπον образом οἱ которые διαιρούμενοι разделяющие σκῦλα. добычу.4 διότι Потому что ἀφῄρηται отнял ζυγὸς ярмо которое ἐπ᾽ на αὐτῶν них κείμενος лежащее καὶ и ῥάβδος жезл ἐπὶ на τοῦ τραχήλου шеи αὐτῶν· их; τὴν γὰρ ведь ῥάβδον жезл τῶν ἀπαιτούντων притеснителей διεσκέδασεν уничтожил κύριος Господь ὡς как τῇ ἡμέρᾳ [в] день τῇ ἐπὶ вблизи Μαδιαμ. Мадиама.5 ὅτι Потому что πᾶσαν всякую στολὴν одежду ἐπισυνηγμένην собранную δόλῳ хитростью καὶ и ἱμάτιον накидку μετὰ с καταλλαγῆς примирением ἀποτείσουσιν уплатят καὶ и θελήσουσιν пожелают εἰ если [бы] ἐγενήθησαν были сделаны πυρίκαυστοι. спаленные.6 ὅτι Потому что παιδίον ребёнок ἐγεννήθη был рождён ἡμῖν, нам, υἱὸς Сын καὶ и ἐδόθη дан ἡμῖν, нам, οὗ Которого ἀρχὴ власть ἐγενήθη сделалась ἐπὶ на τοῦ ὤμου плече αὐτοῦ, Его, καὶ и καλεῖται называется τὸ ὄνομα имя αὐτοῦ Его: Μεγάλης Великий βουλῆς совета ἄγγελος· Ангел; ἐγὼ Я γὰρ ведь ἄξω приведу εἰρήνην мир ἐπὶ на τοὺς ἄρχοντας, начальников, εἰρήνην мир καὶ и ὑγίειαν исцеление αὐτῷ. его.7 μεγάλη Великая ἀρχὴ власть αὐτοῦ, Его, καὶ и τῆς εἰρήνης мира αὐτοῦ Его οὐκ не ἔστιν есть ὅριον предел ἐπὶ на τὸν θρόνον престоле Δαυιδ Давида καὶ и τὴν βασιλείαν царство αὐτοῦ Его κατορθῶσαι воздвигнуть αὐτὴν его καὶ и ἀντιλαβέσθαι утвердить αὐτῆς его ἐν в δικαιοσύνῃ праведности καὶ и ἐν в κρίματι суде ἀπὸ от τοῦ νῦν ныне καὶ и εἰς на τὸν αἰῶνα век χρόνον· времени; ζῆλος ревность κυρίου Го́спода σαβαωθ Саваофа ποιήσει сделает ταῦτα. это.8 Θάνατον Смерть ἀπέστειλεν послал κύριος Господь ἐπὶ на Ιακωβ, Иакова, καὶ и ἦλθεν пришла ἐπὶ на Ισραηλ, Израиля,9 καὶ и γνώσονται узнает πᾶς всякий λαὸς народ τοῦ Εφραιμ Эфраима καὶ и οἱ ἐγκαθήμενοι находящиеся ἐν в Σαμαρείᾳ Самарии ἐφ᾽ при ὕβρει дерзости καὶ и ὑψηλῇ высоким καρδίᾳ сердцем λέγοντες говорящие:10 Πλίνθοι кирпичи πεπτώκασιν, падут, ἀλλὰ но δεῦτε идите λαξεύσωμεν вытешем λίθους камни καὶ и ἐκκόψωμεν вырубим συκαμίνους шелковицы καὶ и κέδρους кедры καὶ и οἰκοδομήσωμεν построим ἑαυτοῖς себе πύργον. башню.11 καὶ И ῥάξει низвергнет θεὸς Бог τοὺς ἐπανιστανομένους восстающих ἐπ᾽ на ὄρος гору Σιων Сион ἐπ᾽ на αὐτοὺς них καὶ и τοὺς ἐχθροὺς врагов αὐτῶν их διασκεδάσει, уничтожит,12 Συρίαν Сирию ἀφ᾽ от ἡλίου солнца ἀνατολῶν востока καὶ и τοὺς Ἕλληνας Эллинов ἀφ᾽ от ἡλίου солнца δυσμῶν запада τοὺς κατεσθίοντας пожирающих τὸν Ισραηλ Израиля ὅλῳ всем τῷ στόματι. ртом. ἐπὶ При τούτοις этих πᾶσιν всех οὐκ не ἀπεστράφη отвратится θυμός, ярость, ἀλλ᾽ но ἔτι ещё χεὶρ рука ὑψηλή. высокая.13 καὶ И λαὸς народ οὐκ не ἀπεστράφη, отвратится, ἕως до [тех пор как] ἐπλήγη, был поражён, καὶ и τὸν κύριον Го́спода οὐκ не ἐξεζήτησαν. произвели изыскания.14 καὶ И ἀφεῖλεν отнял κύριος Господь ἀπὸ от Ισραηλ Израиля κεφαλὴν голову καὶ и οὐράν, хвост, μέγαν великого καὶ и μικρὸν малого ἐν в μιᾷ один ἡμέρᾳ, день,15 πρεσβύτην старца καὶ и τοὺς τὰ πρόσωπα лицами θαυμάζοντας восхищённых αὕτη это ἀρχή нача́ло καὶ и προφήτην пророка διδάσκοντα учащего ἄνομα беззаконию οὗτος этот οὐρά. хвост.16 καὶ И ἔσονται будут οἱ μακαρίζοντες прославляющие τὸν λαὸν народ τοῦτον этот πλανῶντες обманывающие καὶ и πλανῶσιν обманывают ὅπως чтобы καταπίωσιν поглотили αὐτούς. их.17 διὰ Через τοῦτο это ἐπὶ относительно τοὺς νεανίσκους юношей αὐτῶν их οὐκ не εὐφρανθήσεται будет радоваться θεὸς Бог καὶ и τοὺς ὀρφανοὺς осиротелых αὐτῶν их καὶ и τὰς χήρας вдов αὐτῶν их οὐκ не ἐλεήσει, утешит, ὅτι потому что πάντες все ἄνομοι беззаконные καὶ и πονηροί, злые, καὶ и πᾶν всякий στόμα рот λαλεῖ говорит ἄδικα. несправедливое. ἐπὶ При πᾶσιν всех τούτοις этих οὐκ не ἀπεστράφη отвратится θυμός, ярость, ἀλλ᾽ но ἔτι ещё χεὶρ рука ὑψηλή. высокая.18 καὶ И καυθήσεται будет гореть ὡς как πῦρ огонь ἀνομία беззаконие καὶ и ὡς как ἄγρωστις полевая трава ξηρὰ сухая βρωθήσεται [да] будет съедено ὑπὸ πυρός· огнём; καὶ и καυθήσεται будет гореть ἐν в τοῖς δάσεσι чащах τοῦ δρυμοῦ, леса, καὶ и συγκαταφάγεται съест τὰ κύκλῳ вокруг τῶν βουνῶν холмов πάντα. всех.19 διὰ Из-за θυμὸν ярости ὀργῆς гнева κυρίου Го́спода συγκέκαυται сгорит γῆ земля ὅλη, вся, καὶ и ἔσται будет λαὸς народ ὡς как ὑπὸ πυρὸς огнём κατακεκαυμένος· сожжённый; ἄνθρωπος человек τὸν ἀδελφὸν брата αὐτοῦ его οὐκ не ἐλεήσει, утешит,20 ἀλλὰ но ἐκκλινεῖ уклонится εἰς в τὰ δεξιά, правую [сторону], ὅτι потому что πεινάσει, испытает голод, καὶ и φάγεται будет есть ἐκ из τῶν ἀριστερῶν, левой [стороны́], καὶ и οὐ нет μὴ не ἐμπλησθῇ насытится ἄνθρωπος человек ἔσθων едящий τὰς σάρκας тела́ τοῦ βραχίονος рукой αὐτοῦ. его.21 φάγεται Будет есть γὰρ ведь Μανασση Манассия τοῦ Εφραιμ Эфраима καὶ и Εφραιμ Эфраим τοῦ Μανασση, Манассию, ὅτι потому что ἅμα вместе πολιορκήσουσιν осадят τὸν Ιουδαν. Иуду. ἐπὶ При τούτοις этих πᾶσιν всех οὐκ не ἀπεστράφη отвратится θυμός, ярость, ἀλλ᾽ но ἔτι ещё χεὶρ рука ὑψηλή. высокая.