keyboard_arrow_left keyboard_arrow_up

Книга Левит глава 19

Λευϊτικòν 19

Подстрочный перевод Библии

1 Καὶ И ἐλάλησεν сказал κύριος Господь πρὸς к Μωυσῆν Моисею λέγων говорящий:2 Λάλησον Скажи τῇ συναγωγῇ собранию τῶν υἱῶν сыновей Ισραηλ Израиля καὶ и ἐρεῖς скажешь πρὸς к αὐτούς ним: Ἅγιοι Святые ἔσεσθε, будьте, ὅτι потому что ἐγὼ Я ἅγιος, святой, κύριος Господь θεὸς Бог ὑμῶν. ваш.3 ἕκαστος Каждый πατέρα отца αὐτοῦ его καὶ и μητέρα мать αὐτοῦ его φοβείσθω, [да] боится, καὶ и τὰ σάββατά субботы μου Мои φυλάξεσθε· сохраните; ἐγὼ Я κύριος Господь θεὸς Бог ὑμῶν. ваш.4 οὐκ Не ἐπακολουθήσετε последуйте εἰδώλοις идолам καὶ и θεοὺς богов χωνευτοὺς литых οὐ не ποιήσετε сделаете ὑμῖν· вам; ἐγὼ Я κύριος Господь θεὸς Бог ὑμῶν. ваш.5 καὶ И ἐὰν если θύσητε закололи θυσίαν жертву σωτηρίου спасения τῷ κυρίῳ, Господу, δεκτὴν приятную ὑμῶν вам θύσετε. заколите.6 [В] который ἂν если ἡμέρᾳ день θύσητε, закололи, βρωθήσεται будет поглощена καὶ и τῇ αὔριον· завтра; καὶ и ἐὰν если καταλειφθῇ останется ἕως до ἡμέρας дня τρίτης, третьего, ἐν в πυρὶ огне κατακαυθήσεται. будет сожжена.7 ἐὰν Если δὲ же βρώσει пищей βρωθῇ была поглощена τῇ ἡμέρᾳ [в] день τῇ τρίτῃ, третий, ἄθυτόν отвергнута в качестве жертвы ἐστιν, есть, οὐ не δεχθήσεται· будет воспринята;8 δὲ же ἔσθων едящий αὐτὸ её ἁμαρτίαν грех λήμψεται, получит, ὅτι потому что τὰ ἅγια святое κυρίου Го́спода ἐβεβήλωσεν· осквернил; καὶ и ἐξολεθρευθήσονται будут истреблены αἱ ψυχαὶ ду́ши αἱ ἔσθουσαι едящие ἐκ из τοῦ λαοῦ народа αὐτῶν. их.9 Καὶ И ἐκθεριζόντων пожинающий ὑμῶν вашу τὸν θερισμὸν жатву τῆς γῆς земли́ ὑμῶν вашей οὐ не συντελέσετε [да] окончит τὸν θερισμὸν жатву ὑμῶν вашего τοῦ ἀγροῦ по́ля ἐκθερίσαι пожав καὶ и τὰ ἀποπίπτοντα падающее τοῦ θερισμοῦ жатвы σου твоей οὐ не συλλέξεις [да] соберёшь10 καὶ и τὸν ἀμπελῶνά [в] виноградник σου твой οὐκ не ἐπανατρυγήσεις вернёшься οὐδὲ и не τοὺς ῥῶγας оборванных τοῦ ἀμπελῶνός виноградника σου твоего συλλέξεις· соберёшь; τῷ πτωχῷ нищему καὶ и τῷ προσηλύτῳ пришельцу καταλείψεις [да] оставишь αὐτά· их; ἐγώ Я εἰμι есть κύριος Господь θεὸς Бог ὑμῶν. ваш.11 Οὐ Не κλέψετε. украдите. οὐ Не ψεύσεσθε. обманите. οὐ Не συκοφαντήσει опорочь ἕκαστος каждый τὸν πλησίον. ближнего.12 καὶ И οὐκ не ὀμεῖσθε поклянитесь τῷ ὀνόματί именем μου Моим ἐπ᾽ в ἀδίκῳ неправедном καὶ и οὐ не βεβηλώσετε оскверните τὸ ὄνομα имя τοῦ θεοῦ Бога ὑμῶν· вашего; ἐγώ Я εἰμι есть κύριος Господь θεὸς Бог ὑμῶν. ваш.13 οὐκ Не ἀδικήσεις [да] обидишь τὸν πλησίον ближнего καὶ и οὐχ не ἁρπάσεις, разграбишь, καὶ и οὐ нет μὴ не κοιμηθήσεται ляжет спать μισθὸς плата τοῦ μισθωτοῦ наёмника παρὰ у σοὶ тебя ἕως до πρωί. утра́.14 οὐ Не κακῶς плохо ἐρεῖς скажешь κωφὸν [на] глухого καὶ и ἀπέναντι против τυφλοῦ слепого οὐ не προσθήσεις добавишь σκάνδαλον препятствие καὶ и φοβηθήσῃ [да] убоишься κύριον Го́спода τὸν θεόν Бога σου· твоего; ἐγώ Я εἰμι есть κύριος Господь θεὸς Бог ὑμῶν. ваш.15 Οὐ Не ποιήσετε сделаете ἄδικον неправду ἐν на κρίσει· суде; οὐ не λήμψῃ возьмёшь πρόσωπον лицо πτωχοῦ нищего οὐδὲ и не θαυμάσεις восхитишься πρόσωπον лицу δυνάστου, сильного, ἐν в δικαιοσύνῃ праведности κρινεῖς судя́ τὸν πλησίον ближнего σου. твоего.16 οὐ Не πορεύσῃ пойдёшь δόλῳ хитростью ἐν в τῷ ἔθνει народ σου, твой, οὐκ не ἐπισυστήσῃ восстанешь ἐφ᾽ на αἷμα кровь τοῦ πλησίον ближнего σου· твоего; ἐγώ Я εἰμι есть κύριος Господь θεὸς Бог ὑμῶν. ваш.17 οὐ Не μισήσεις будешь ненавидеть τὸν ἀδελφόν брата σου твоего τῇ διανοίᾳ разумом σου, твоим, ἐλεγμῷ обличением ἐλέγξεις [да] обличишь τὸν πλησίον ближнего σου твоего καὶ и οὐ не λήμψῃ возьмёшь δι᾽ через αὐτὸν него ἁμαρτίαν. грех.18 καὶ И οὐκ не ἐκδικᾶταί отомстит σου твоя χείρ, рука, καὶ и οὐ не μηνιεῖς будешь враждовать τοῖς [к] υἱοῖς сыновьям τοῦ λαοῦ народа σου твоего καὶ и ἀγαπήσεις [да] будешь любить τὸν πλησίον ближнего σου твоего ὡς как σεαυτόν· тебя самого; ἐγώ Я εἰμι есть κύριος. Господь.19 Τὸν νόμον Закон μου мой φυλάξεσθε· сохраните; τὰ κτήνη скот σου твой οὐ не κατοχεύσεις случишь ἑτεροζύγῳ [с] инородным καὶ и τὸν ἀμπελῶνά виноградник σου твой οὐ не κατασπερεῖς засеивай διάφορον разными [семенами] καὶ и ἱμάτιον одежду ἐκ из δύο двух ὑφασμένον сотканную κίβδηλον двусмысленную οὐκ не ἐπιβαλεῖς возложишь σεαυτῷ. себе.20 Καὶ И ἐάν если τισ кто κοιμηθῇ переспит μετὰ с γυναικὸς женщиной κοίτην [на] постели σπέρματος семенем καὶ и αὐτὴ она οἰκέτις домашняя διαπεφυλαγμένη сохраняемая ἀνθρώπῳ мужу καὶ и αὐτὴ она λύτροις выкупом οὐ не λελύτρωται была выкуплена или ἐλευθερία свобода οὐκ не ἐδόθη была дана αὐτῇ, ей, ἐπισκοπὴ надзор ἔσται будет αὐτοῖς· им; οὐκ не ἀποθανοῦνται, умрут, ὅτι потому что οὐκ не ἀπηλευθερώθη. освободилась.21 καὶ И προσάξει [пусть] принесёт τῆς πλημμελείας проступка [ради] αὐτοῦ его τῷ κυρίῳ Господу παρὰ к τὴν θύραν двери́ τῆς σκηνῆς скинии τοῦ μαρτυρίου свидетельства κριὸν барана πλημμελείας· проступка;22 καὶ и ἐξιλάσεται помолится περὶ о αὐτοῦ нём ἱερεὺς священник ἐν в τῷ κριῷ баране τῆς πλημμελείας проступка ἔναντι перед κυρίου Господом περὶ о τῆς ἁμαρτίας, грехе, ἧς которым ἥμαρτεν, [он] согрешил, καὶ и ἀφεθήσεται будет прощён αὐτῷ ему ἁμαρτία, грех, ἣν которым ἥμαρτεν. [он] согрешил.23 Ὅταν Когда δὲ же εἰσέλθητε войдёте εἰς в τὴν γῆν, землю, ἣν которую κύριος Господь θεὸς Бог ὑμῶν ваш δίδωσιν даёт ὑμῖν, вам, καὶ и καταφυτεύσετε насадите πᾶν всякое ξύλον дерево βρώσιμον съедобное καὶ и περικαθαριεῖτε очистите τὴν ἀκαθαρσίαν нечистоту αὐτοῦ· его; καρπὸς плод αὐτοῦ его τρία три ἔτη года ἔσται будет ὑμῖν вам ἀπερικάθαρτος, нечистый, οὐ не βρωθήσεται· будет поглощён;24 καὶ и τῷ ἔτει год τῷ τετάρτῳ четвёртый ἔσται будет πᾶς всякий καρπὸς плод αὐτοῦ его ἅγιος святой αἰνετὸς похвальный τῷ κυρίῳ· Господу;25 ἐν в δὲ же τῷ ἔτει год τῷ πέμπτῳ пятый φάγεσθε будете есть τὸν καρπόν, плод, πρόσθεμα прибыль ὑμῖν вам τὰ γενήματα плоды αὐτοῦ· его; ἐγώ Я εἰμι есть κύριος Господь θεὸς Бог ὑμῶν. ваш.26 Μὴ Не ἔσθετε едите ἐπὶ на τῶν ὀρέων горах καὶ и οὐκ не οἰωνιεῖσθε гадайте οὐδὲ и не ὀρνιθοσκοπήσεσθε. предсказывайте.27 οὐ Не ποιήσετε сделаете σισόην пострижение ἐκ от τῆς κόμης волос τῆς κεφαλῆς головы́ ὑμῶν вашей οὐδὲ и не φθερεῖτε повредите τὴν ὄψιν вид τοῦ πώγωνος ὑμῶν. вашей.28 καὶ и ἐντομίδας порезов ἐπὶ относительно ψυχῇ [мёртвой] души́ οὐ не ποιήσετε сделаете ἐν на τῷ σώματι теле ὑμῶν вашем καὶ и γράμματα знаки στικτὰ колотые οὐ не ποιήσετε сделаете ἐν на ὑμῖν· вас; ἐγώ Я εἰμι есть κύριος Господь θεὸς Бог ὑμῶν. ваш.29 οὐ Не βεβηλώσεις [да] осквернишь τὴν θυγατέρα дочь σου твою ἐκπορνεῦσαι прелюбодействовать αὐτήν, ей, καὶ и οὐκ не ἐκπορνεύσει будет прелюбодействовать γῆ земля καὶ и γῆ земля πλησθήσεται будет наполнена ἀνομίας. беззакония.30 Τὰ σάββατά Субботы μου Мои φυλάξεσθε сохраните καὶ и ἀπὸ от τῶν ἁγίων святынь μου Моих φοβηθήσεσθε· устрашись; ἐγώ Я εἰμι есть κύριος. Господь.31 οὐκ Не ἐπακολουθήσετε последуете ἐγγαστριμύθοις чревовещателям καὶ и τοῖς [к] ἐπαοιδοῖς волхвам οὐ не προσκολληθήσεσθε прилепитесь ἐκμιανθῆναι оскверниться ἐν с αὐτοῖς· ними; ἐγώ Я εἰμι есть κύριος Господь θεὸς Бог ὑμῶν. ваш.32 ἀπὸ Перед προσώπου лицом πολιοῦ старика ἐξαναστήσῃ встанешь καὶ и τιμήσεις почтишь πρόσωπον лицо πρεσβυτέρου старшего καὶ и φοβηθήσῃ убоишься τὸν θεόν Бога σου· твоего; ἐγώ Я εἰμι есть κύριος Господь θεὸς Бог ὑμῶν. ваш.33 Ἐὰν Если δέ же τισ кто προσέλθῃ подойдёт προσήλυτος пришелец ὑμῖν [к] вам ἐν в τῇ γῇ земле ὑμῶν, вашей, οὐ не θλίψετε угнетайте αὐτόν· его;34 ὡς как αὐτόχθων коренной житель ἐν среди ὑμῖν вас ἔσται будет προσήλυτος пришелец προσπορευόμενος подходящий πρὸς к ὑμᾶς, вам, καὶ и ἀγαπήσεις будешь любить αὐτὸν его ὡς как σεαυτόν, тебя самого, ὅτι потому что προσήλυτοι пришельцы ἐγενήθητε вы были сделаны ἐν в γῇ земле Αἰγύπτῳ· Египте; ἐγώ Я εἰμι есть κύριος Господь θεὸς Бог ὑμῶν. ваш.35 οὐ Не ποιήσετε сделаете ἄδικον неправды ἐν на κρίσει суде ἐν в μέτροις мерах καὶ и ἐν в σταθμίοις гирях καὶ и ἐν в ζυγοῖς· весах;36 ζυγὰ весы δίκαια праведные καὶ и στάθμια гири δίκαια праведные καὶ и χοῦς мера δίκαιος праведная ἔσται [да] будут ὑμῖν· [у] вас; ἐγώ Я εἰμι есть κύριος Господь θεὸς Бог ὑμῶν ваш ἐξαγαγὼν выведший ὑμᾶς вас ἐκ из γῆς земли́ Αἰγύπτου. Египта.37 Καὶ И φυλάξεσθε сохраните πάντα весь τὸν νόμον закон μου мой καὶ и πάντα все τὰ προστάγματά повеления μου мои καὶ и ποιήσετε [да] сделаете αὐτά· их; ἐγώ Я εἰμι есть κύριος Господь θεὸς Бог ὑμῶν. ваш.