keyboard_arrow_left keyboard_arrow_up

Книга Левит глава 21

Λευϊτικòν 21

Подстрочный перевод Библии

1 Καὶ И εἶπεν сказал κύριος Господь πρὸς к Μωυσῆν Моисею λέγων говорящий: Εἰπὸν Скажи τοῖς ἱερεῦσιν священникам τοῖς υἱοῖς сыновьям Ααρων Аарона καὶ и ἐρεῖς скажешь πρὸς к αὐτούς ним: Ἐν В ταῖς ψυχαῖς [мёртвых] душах οὐ не μιανθήσονται [да] осквернятся ἐν в τῷ ἔθνει народе αὐτῶν их2 ἀλλ᾽ кроме чем ἐν в τῷ οἰκείῳ домашнем τῷ ἔγγιστα ближнего αὐτῶν, их, ἐπὶ по πατρὶ отцу καὶ и μητρὶ матери καὶ и υἱοῖς сыновьям καὶ и θυγατράσιν, дочерям, ἐπ᾽ по ἀδελφῷ брату3 καὶ и ἐπ᾽ по ἀδελφῇ сестре παρθένῳ девице τῇ ἐγγιζούσῃ приближающейся αὐτῷ ему τῇ которая μὴ не ἐκδεδομένῃ выдана ἀνδρί, мужу, ἐπὶ относительно τούτοις этих μιανθήσεται. будут осквернены.4 οὐ Не μιανθήσεται будет осквернён ἐξάπινα внезапно ἐν в τῷ λαῷ народе αὐτοῦ его εἰς в βεβήλωσιν осквернение αὐτοῦ. его.5 καὶ И φαλάκρωμα плешь οὐ не ξυρηθήσεσθε обреют τὴν κεφαλὴν [на] голову ἐπὶ по νεκρῷ трупу καὶ и τὴν ὄψιν внешний вид τοῦ πώγωνος οὐ не ξυρήσονται обреют καὶ и ἐπὶ за τὰς σάρκας тела́ αὐτῶν их οὐ не κατατεμοῦσιν порежут ἐντομίδας. порезы.6 ἅγιοι Святые ἔσονται они будут τῷ θεῷ Богу αὐτῶν их καὶ и οὐ не βεβηλώσουσιν осквернят τὸ ὄνομα имя τοῦ θεοῦ Бога αὐτῶν· их; τὰς γὰρ ведь θυσίας жертвы κυρίου Го́спода δῶρα дары τοῦ θεοῦ Бога αὐτῶν их αὐτοὶ они προσφέρουσιν приносят καὶ и ἔσονται будут ἅγιοι. святые.7 γυναῖκα Женщину πόρνην развратницу καὶ и βεβηλωμένην осквернённую οὐ не λήμψονται возьмут καὶ и γυναῖκα жену ἐκβεβλημένην изгнанную ἀπὸ от ἀνδρὸς мужа αὐτῆς· её; ἅγιός святой ἐστιν он есть τῷ κυρίῳ Господу θεῷ Богу αὐτοῦ. его.8 καὶ И ἁγιάσει освятит αὐτόν, его, τὰ δῶρα дары κυρίου Го́спода τοῦ θεοῦ Бога ὑμῶν вашего οὗτος этот προσφέρει· приносит; ἅγιος святой ἔσται, [да] будет, ὅτι потому что ἅγιος святой ἐγὼ Я κύριος Господь ἁγιάζων освящающий αὐτούς. их.9 καὶ И θυγάτηρ дочь ἀνθρώπου человека ἱερέως священника ἐὰν если βεβηλωθῇ осквернится τοῦ [чтобы] ἐκπορνεῦσαι, прелюбодействовать, τὸ ὄνομα имя τοῦ πατρὸς отца αὐτῆς её αὐτὴ она βεβηλοῖ· оскверняет; ἐπὶ в πυρὸς огне κατακαυθήσεται. будет сожжена.10 Καὶ И ἱερεὺς священник μέγας большой ἀπὸ из τῶν ἀδελφῶν братьев αὐτοῦ, его, τοῦ [на] которого ἐπικεχυμένου возлитого ἐπὶ на τὴν κεφαλὴν голову τοῦ ἐλαίου ма́сла τοῦ χριστοῦ помазания καὶ и τετελειωμένου достигшего ἐνδύσασθαι надеть τὰ ἱμάτια, одежды, τὴν κεφαλὴν голову οὐκ не ἀποκιδαρώσει откроет καὶ и τὰ ἱμάτια одежды οὐ не διαρρήξει раздерёт.11 καὶ И ἐπὶ по πάσῃ всякой ψυχῇ душе́ τετελευτηκυίᾳ умершей οὐκ не εἰσελεύσεται, будет входить, ἐπὶ по πατρὶ отцу αὐτοῦ его οὐδὲ и не ἐπὶ по μητρὶ матери αὐτοῦ его οὐ не μιανθήσεται· осквернит;12 καὶ и ἐκ из τῶν ἁγίων святых οὐκ не ἐξελεύσεται [да] выйдет καὶ и οὐ не βεβηλώσει [да] осквернит τὸ ἡγιασμένον освящённое τοῦ θεοῦ Бога αὐτοῦ, его, ὅτι потому что τὸ ἅγιον святой ἔλαιον елей τὸ χριστὸν помазание τοῦ θεοῦ Бога ἐπ᾽ на αὐτῷ· нём; ἐγὼ Я κύριος. Господь.13 οὗτος Этот γυναῖκα женой παρθένον девушку ἐκ из τοῦ γένους рода αὐτοῦ его λήμψεται· [да] возьмёт;14 χήραν вдову δὲ же καὶ и ἐκβεβλημένην изгнанную καὶ и βεβηλωμένην осквернённую καὶ и πόρνην, развратницу, ταύτας этих οὐ не λήμψεται, возьмёт, ἀλλ᾽ но скорее παρθένον девушку ἐκ из τοῦ γένους рода αὐτοῦ его λήμψεται возьмёт γυναῖκα· женой;15 καὶ и οὐ не βεβηλώσει [да] обесславит τὸ σπέρμα семя αὐτοῦ его ἐν в τῷ λαῷ народе αὐτοῦ· его; ἐγὼ Я κύριος Господь ἁγιάζων освящающий αὐτόν. его.16 Καὶ И ἐλάλησεν сказал κύριος Господь πρὸς к Μωυσῆν Моисею λέγων говорящий:17 Εἰπὸν Скажи Ααρων Аарону: Ἄνθρωπος Человек ἐκ из τοῦ γένους рода σου твоего εἰς в τὰς γενεὰς поколения ὑμῶν, ваши, τίνι кому ἐὰν если будет ἐν в αὐτῷ нём μῶμος, порок, οὐ не προσελεύσεται [да] подойдёт προσφέρειν приносить τὰ δῶρα дары τοῦ θεοῦ Бога αὐτοῦ. его.18 πᾶς Всякий ἄνθρωπος, человек, которому ἂν если будет ἐν в αὐτῷ нём μῶμος, порок, οὐ не προσελεύσεται, [да] подойдёт, ἄνθρωπος человек χωλὸς хромой или τυφλὸς слепой или κολοβόρριν курносый или ὠτότμητος лопоухий19 или ἄνθρωπος, человек, которому ἐστιν есть ἐν в αὐτῷ нём σύντριμμα разрушение χειρὸς руки́ или σύντριμμα разрушение ποδός, ноги́,20 или κυρτὸς горбатый или ἔφηλος облезающий или πτίλος безволосый τοὺς ὀφθαλμοὺς глазами или ἄνθρωπος, человек, которому ἂν если будет ἐν в αὐτῷ нём ψώρα ἀγρία жестокие или λιχήν, лишай, или μόνορχις, одно яичко,21 πᾶς, всякий, которому ἐστιν есть ἐν в αὐτῷ нём μῶμος, порок, ἐκ из τοῦ σπέρματος семени Ααρων Аарона τοῦ ἱερέως, священника, οὐκ не ἐγγιεῖ приблизится τοῦ [чтобы] προσενεγκεῖν приносить τὰς θυσίας жертвы τῷ θεῷ Богу σου· твоему; ὅτι потому что μῶμος порок ἐν в αὐτῷ, нём, τὰ δῶρα дары τοῦ θεοῦ Бога οὐ не προσελεύσεται [да] подойдёт προσενεγκεῖν. приносить.22 τὰ δῶρα Дары τοῦ θεοῦ Бога τὰ ἅγια святое τῶν ἁγίων святых καὶ и ἀπὸ от τῶν ἁγίων святынь φάγεται· будет есть;23 πλὴν однако πρὸς к τὸ καταπέτασμα завесе οὐ не προσελεύσεται [да] подойдёт καὶ и πρὸς к τὸ θυσιαστήριον жертвеннику οὐκ не ἐγγιεῖ, приблизится, ὅτι потому что μῶμον порок ἔχει· имеет; καὶ и οὐ не βεβηλώσει [да] осквернит τὸ ἅγιον святое τοῦ θεοῦ Бога αὐτοῦ, его, ὅτι потому что ἐγώ Я εἰμι есть κύριος Господь ἁγιάζων освящающий αὐτούς. их.24 καὶ И ἐλάλησεν сказал Μωσῆς Моисей πρὸς к Ααρων Аарону καὶ и τοὺς υἱοὺς сыновьям αὐτοῦ его καὶ и πρὸς ко πάντας всем υἱοὺς сыновьям Ισραηλ. Израиля.