keyboard_arrow_left keyboard_arrow_up

Книга Левит глава 23

Λευϊτικòν 23

Подстрочный перевод Библии

1 Καὶ И εἶπεν сказал κύριος Господь πρὸς к Μωυσῆν Моисею λέγων говорящий:2 Λάλησον Скажи τοῖς υἱοῖς сыновьям Ισραηλ Израиля καὶ и ἐρεῖς скажешь πρὸς к αὐτούς ним: Αἱ ἑορταὶ Праздники κυρίου, Го́спода, ἃς которые καλέσετε назовёте αὐτὰς их κλητὰς избранные ἁγίας, святые, αὗταί эти εἰσιν есть ἑορταί праздники μου. Мои.3 ἓξ Шесть ἡμέρας дней ποιήσεις сделаешь ἔργα, дела́, καὶ и τῇ ἡμέρᾳ [в] день τῇ ἑβδόμῃ седьмой σάββατα субботы ἀνάπαυσις отдых κλητὴ избранная ἁγία святая τῷ κυρίῳ· Господу; πᾶν всякое ἔργον дело οὐ не ποιήσεις· сделаешь; σάββατά субботы ἐστιν есть τῷ κυρίῳ Господу ἐν во πάσῃ всяком κατοικίᾳ селении ὑμῶν. вашем.4 Αὗται Эти αἱ ἑορταὶ праздники τῷ κυρίῳ, Господу, κληταὶ избранные ἅγιαι, святые, ἃς которые καλέσετε назовёте αὐτὰς их ἐν во τοῖς καιροῖς времена αὐτῶν. их.5 ἐν В τῷ πρώτῳ первый μηνὶ месяц ἐν в τῇ τεσσαρεσκαιδεκάτῃ четырнадцатый ἡμέρᾳ день τοῦ μηνὸς месяца ἀνὰ по μέσον середине [между] τῶν ἑσπερινῶν вечерами πάσχα пасха τῷ κυρίῳ. Господу.6 καὶ И ἐν в τῇ πεντεκαιδεκάτῃ пятнадцатый ἡμέρᾳ день τοῦ μηνὸς месяца τούτου этого ἑορτὴ праздник τῶν ἀζύμων опресноков τῷ κυρίῳ· Господу; ἑπτὰ семь ἡμέρας дней ἄζυμα опресноки ἔδεσθε. будете есть.7 καὶ И ἡμέρα [в] день πρώτη первый κλητὴ избранная ἁγία святая ἔσται будет ὑμῖν, вам, πᾶν всякое ἔργον дело λατρευτὸν рабочее οὐ не ποιήσετε· сделаете;8 καὶ и προσάξετε принесёшь ὁλοκαυτώματα всесожжения τῷ κυρίῳ Господу ἑπτὰ семь ἡμέρας· дней; καὶ и ἑβδόμη седьмой ἡμέρα день κλητὴ избранная ἁγία святая ἔσται будет ὑμῖν, вам, πᾶν всякое ἔργον дело λατρευτὸν рабочее οὐ не ποιήσετε. сделаете.9 Καὶ И ἐλάλησεν сказал κύριος Господь πρὸς к Μωυσῆν Моисею λέγων говорящий:10 Εἰπὸν Скажи τοῖς υἱοῖς сыновьям Ισραηλ Израиля καὶ и ἐρεῖς скажешь πρὸς к αὐτούς ним: Ὅταν Когда εἰσέλθητε войдёте εἰς в τὴν γῆν, землю, ἣν которую ἐγὼ Я δίδωμι даю ὑμῖν, вам, καὶ и θερίζητε пожнёте τὸν θερισμὸν жатву αὐτῆς, её, καὶ и οἴσετε принесёте δράγμα сноп ἀπαρχὴν начатком τοῦ θερισμοῦ жатвы ὑμῶν вашей πρὸς к τὸν ἱερέα· священнику;11 καὶ и ἀνοίσει вознесёт τὸ δράγμα сноп ἔναντι перед κυρίου Господом δεκτὸν приятный ὑμῖν, вам, τῇ ἐπαύριον [на] следующий день τῆς πρώτης первой [субботы] ἀνοίσει вознесёт αὐτὸ его ἱερεύς. священник.12 καὶ И ποιήσετε сделаете ἐν в τῇ ἡμέρᾳ, день, ἐν в который ἂν φέρητε вы приносили τὸ δράγμα, сноп, πρόβατον барана ἄμωμον [в жертву] безупречного ἐνιαύσιον однолетнего εἰς во ὁλοκαύτωμα всесожжение τῷ κυρίῳ Господу13 καὶ и τὴν θυσίαν жертву αὐτοῦ его δύο две δέκατα десятых [частей] σεμιδάλεως муки́ ἀναπεποιημένης пшеничной ἐν в ἐλαίῳ масле, θυσία жертва τῷ κυρίῳ, Господу, ὀσμὴ запах εὐωδίας благоухания κυρίῳ Господу, καὶ и σπονδὴν возлияние αὐτοῦ его τὸ τέταρτον четвёртую [часть] τοῦ ειν ина οἴνου. вина́.14 καὶ А ἄρτον хлеб καὶ и πεφρυγμένα жаренные χίδρα зёрна νέα новые οὐ не φάγεσθε будете есть ἕως до εἰς в αὐτὴν тот же τὴν ἡμέραν день ταύτην, этот, ἕως пока ἂν уже́ προσενέγκητε принесёте ὑμεῖς вы τὰ δῶρα дары τῷ θεῷ Богу ὑμῶν· вашему; νόμιμον установление αἰώνιον вечное εἰς в τὰς γενεὰς поколения ὑμῶν ваши ἐν во πάσῃ всяком κατοικίᾳ селении ὑμῶν. вашем.15 Καὶ И ἀριθμήσετε [да] исчислите ὑμεῖς вы ἀπὸ от τῆς ἐπαύριον следующего дня τῶν σαββάτων, суббот, ἀπὸ от τῆς ἡμέρας, дня, ἧς [в] который ἂν προσενέγκητε принесёте τὸ δράγμα сноп τοῦ ἐπιθέματος, возложения, ἑπτὰ семь ἑβδομάδας седмиц ὁλοκλήρους· целых;16 ἕως до τῆς ἐπαύριον следующего дня τῆς ἐσχάτης далёкого ἑβδομάδος седмиц ἀριθμήσετε [да] исчислите πεντήκοντα пятьдесят ἡμέρας дней καὶ и προσοίσετε принесёте θυσίαν жертву νέαν новую τῷ κυρίῳ. Господу.17 ἀπὸ От τῆς κατοικίας обитания ὑμῶν вашего προσοίσετε принесёте ἄρτους хлебы ἐπίθεμα, возложения, δύο два ἄρτους· хлеба; ἐκ из δύο двух δεκάτων десятых [частей] σεμιδάλεως муки́ ἔσονται, они будут, ἐζυμωμένοι квашеные πεφθήσονται [да] испекутся πρωτογενημάτων [от] начатков τῷ κυρίῳ. Господу.18 καὶ И προσάξετε приведёшь μετὰ с τῶν ἄρτων хлебами ἑπτὰ семь ἀμνοὺς ягнят ἀμώμους безупречных ἐνιαυσίους однолетних καὶ и μόσχον телёнка ἕνα одного ἐκ из βουκολίου ста́да καὶ и κριοὺς барана δύο два ἀμώμους безупречными ἔσονται будут ὁλοκαύτωμα [во] всесожжение τῷ κυρίῳ Господу καὶ и αἱ θυσίαι жертвы αὐτῶν их καὶ и αἱ σπονδαὶ возлияния αὐτῶν, их, θυσίαν жертву ὀσμὴν запах εὐωδίας благоухания τῷ κυρίῳ. Господу.19 καὶ И ποιήσουσιν сделают χίμαρον козла ἐξ из αἰγῶν коз ἕνα одного περὶ о ἁμαρτίας грехе καὶ и δύο двух ἀμνοὺς ягнят ἐνιαυσίους однолетних εἰς в θυσίαν жертву σωτηρίου благодарственную μετὰ с τῶν ἄρτων хлебами τοῦ πρωτογενήματος· [от] начатков;20 καὶ и ἐπιθήσει возложит αὐτὰ их ἱερεὺς священник μετὰ с τῶν ἄρτων хлебами τοῦ πρωτογενήματος [от] начатков ἐπίθεμα возложением ἔναντι перед κυρίου Господом μετὰ с τῶν δύο двумя ἀμνῶν· [из] ягнят; ἅγια святое ἔσονται будут τῷ κυρίῳ, Господу, τῷ ἱερεῖ священнику τῷ προσφέροντι приносящему αὐτὰ их αὐτῷ ему ἔσται. будут.21 καὶ И καλέσετε назовёте ταύτην этот τὴν ἡμέραν день κλητήν· избранный; ἁγία святой ἔσται будет ὑμῖν, вам, πᾶν всякое ἔργον дело λατρευτὸν рабочее οὐ не ποιήσετε сделаете ἐν в αὐτῇ· нём; νόμιμον установление αἰώνιον вечное εἰς в τὰς γενεὰς поколения ὑμῶν ваши ἐν во πάσῃ всяком τῇ κατοικίᾳ селении ὑμῶν. вашем.22 καὶ И ὅταν когда θερίζητε пожнёте τὸν θερισμὸν жатву τῆς γῆς земли́ ὑμῶν, вашей, οὐ не συντελέσετε [да] окончит τὸ λοιπὸν [в] остальном τοῦ θερισμοῦ жатвы τοῦ ἀγροῦ по́ля σου твоего ἐν когда τῷ θερίζειν жать σε тебе καὶ и τὰ ἀποπίπτοντα падающее τοῦ θερισμοῦ жатвы σου твоей οὐ не συλλέξεις, соберёшь, τῷ πτωχῷ нищему καὶ и τῷ προσηλύτῳ пришельцу ὑπολείψῃ [да] оставишь αὐτά· их; ἐγὼ Я κύριος Господь θεὸς Бог ὑμῶν. ваш.23 Καὶ И ἐλάλησεν сказал κύριος Господь πρὸς к Μωυσῆν Моисею λέγων говорящий:24 Λάλησον Скажи τοῖς υἱοῖς сыновьям Ισραηλ Израиля λέγων говорящий: Τοῦ μηνὸς Месяца τοῦ ἑβδόμου седьмого μιᾷ [в] первый [день] τοῦ μηνὸς месяца ἔσται будет ὑμῖν вам ἀνάπαυσις, отдых, μνημόσυνον воспоминание σαλπίγγων, труб, κλητὴ избранный ἁγία святой ἔσται будет ὑμῖν· вам;25 πᾶν всякое ἔργον дело λατρευτὸν рабочее οὐ не ποιήσετε сделаете καὶ и προσάξετε принесёте ὁλοκαύτωμα всесожжение κυρίῳ. Господу.26 Καὶ И ἐλάλησεν сказал κύριος Господь πρὸς к Μωυσῆν Моисею λέγων говорящий:27 Καὶ И τῇ δεκάτῃ [в] десятый [день] τοῦ μηνὸς месяца τοῦ ἑβδόμου седьмого τούτου этот ἡμέρα день ἐξιλασμοῦ, примирения, κλητὴ избранный ἁγία святой ἔσται будет ὑμῖν, вам, καὶ и ταπεινώσετε смири́те τὰς ψυχὰς ду́ши ὑμῶν ваши καὶ и προσάξετε принесёте ὁλοκαύτωμα всесожжения τῷ κυρίῳ. Господу.28 πᾶν Всякое ἔργον дело οὐ не ποιήσετε сделаете ἐν в αὐτῇ самый τῇ ἡμέρᾳ день ταύτῃ· этот; ἔστιν есть γὰρ ведь ἡμέρα день ἐξιλασμοῦ примирения αὕτη этот ὑμῖν вам ἐξιλάσασθαι помолиться περὶ о ὑμῶν вас ἔναντι перед κυρίου Господом τοῦ θεοῦ Богом ὑμῶν. вашим.29 πᾶσα Всякая ψυχή, душа́, ἥτις которая μὴ не ταπεινωθήσεται будет принижена ἐν в αὐτῇ самый τῇ ἡμέρᾳ день ταύτῃ, этот, ἐξολεθρευθήσεται будет сгублена ἐκ из τοῦ λαοῦ народа αὐτῆς. её.30 καὶ И πᾶσα всякая ψυχή, душа́, ἥτις которая ποιήσει сделает ἔργον дело ἐν в αὐτῇ самый τῇ ἡμέρᾳ день ταύτῃ, этот, ἀπολεῖται погибнет ψυχὴ душа́ ἐκείνη та ἐκ из τοῦ λαοῦ народа αὐτῆς. её.31 πᾶν Всякое ἔργον дело οὐ не ποιήσετε· сделаете; νόμιμον установление αἰώνιον вечное εἰς в τὰς γενεὰς поколения ὑμῶν ваши ἐν во πάσαις всех κατοικίαις селениях ὑμῶν. ваших.32 σάββατα Субботой σαββάτων суббот ἔσται будет ὑμῖν, вам, καὶ и ταπεινώσετε смири́те τὰς ψυχὰς ду́ши ὑμῶν· ваши; ἀπὸ от ἐνάτης девятого τοῦ μηνὸς месяца ἀπὸ от ἑσπέρας ве́чера ἕως до ἑσπέρας ве́чера σαββατιεῖτε [да] субботствуете τὰ σάββατα субботы ὑμῶν. ваши.33 Καὶ И ἐλάλησεν сказал κύριος Господь πρὸς к Μωυσῆν Моисею λέγων говорящий:34 Λάλησον Скажи τοῖς υἱοῖς сыновьям Ισραηλ Израиля λέγων говорящий: Τῇ [В день] πεντεκαιδεκάτῃ пятнадцатый τοῦ μηνὸς месяца τοῦ ἑβδόμου седьмого τούτου этого [времени] ἑορτὴ праздник σκηνῶν палаток ἑπτὰ семь ἡμέρας дней τῷ κυρίῳ. Господу.35 καὶ И ἡμέρα день πρώτη первый κλητὴ избранный ἁγία, святой, πᾶν всякое ἔργον дело λατρευτὸν рабочее οὐ не ποιήσετε. сделаете.36 ἑπτὰ Семь ἡμέρας дней προσάξετε [да] принесёте ὁλοκαυτώματα всесожжения τῷ κυρίῳ· Господу; καὶ и ἡμέρα день ὀγδόη восьмой κλητὴ избранный ἁγία святой ἔσται будет ὑμῖν, вам, καὶ и προσάξετε принесёте ὁλοκαυτώματα всесожжения τῷ κυρίῳ· Господу; ἐξόδιόν исход ἐστιν, есть, πᾶν всякое ἔργον дело λατρευτὸν рабочее οὐ не ποιήσετε. сделаете.37 Αὗται Эти αἱ ἑορταὶ праздники κυρίῳ, Господу, ἃς которые καλέσετε назовёте κλητὰς избранные ἁγίας святые ὥστε чтобы προσενέγκαι принести καρπώματα приношения τῷ κυρίῳ, Господу, ὁλοκαυτώματα всесожжения καὶ и θυσίας жертвы αὐτῶν их καὶ и σπονδὰς возлияния αὐτῶν их τὸ καθ᾽ каждый ἡμέραν день εἰς относительно ἡμέραν дня38 πλὴν кроме τῶν σαββάτων суббот κυρίου Го́спода καὶ и πλὴν кроме τῶν δομάτων даров ὑμῶν ваших καὶ и πλὴν кроме πασῶν всех τῶν εὐχῶν обетов ὑμῶν ваших καὶ и πλὴν кроме τῶν ἑκουσίων добровольных ὑμῶν, ваших, которые ἂν если δῶτε дадите τῷ κυρίῳ. Господу.39 Καὶ И ἐν в τῇ πεντεκαιδεκάτῃ пятнадцатый ἡμέρᾳ день τοῦ μηνὸς месяца τοῦ ἑβδόμου седьмого τούτου, этого [времени], ὅταν когда συντελέσητε окончите τὰ γενήματα плоды τῆς γῆς, земли́, ἑορτάσετε [да] празднуете τῷ κυρίῳ Господу ἑπτὰ семь ἡμέρας· дней; τῇ ἡμέρᾳ [в] день τῇ πρώτῃ первый ἀνάπαυσις, отдых, καὶ и τῇ ἡμέρᾳ [в] день τῇ ὀγδόῃ восьмой ἀνάπαυσις. отдых.40 καὶ И λήμψεσθε возьмёте τῇ ἡμέρᾳ [в] день τῇ πρώτῃ первый καρπὸν плод ξύλου дерева ὡραῖον прекрасный καὶ и κάλλυνθρα ветви φοινίκων финиковых пальм καὶ и κλάδους ветви ξύλου дерева δασεῖς масленичного καὶ и ἰτέας ивы καὶ и ἄγνου чистые κλάδους ветви ἐκ из χειμάρρου потока εὐφρανθῆναι радоваться ἔναντι перед κυρίου Господом τοῦ θεοῦ Богом ὑμῶν вашим ἑπτὰ семь ἡμέρας дней τοῦ ἐνιαυτοῦ· года;41 νόμιμον установление αἰώνιον вечное εἰς в τὰς γενεὰς поколения ὑμῶν· ваши; ἐν в τῷ μηνὶ месяц τῷ ἑβδόμῳ седьмой ἑορτάσετε празднуйте αὐτήν. его.42 ἐν В σκηναῖς палатках κατοικήσετε посе́литесь ἑπτὰ семь ἡμέρας, дней, πᾶς всякий αὐτόχθων коренной житель ἐν в Ισραηλ Израиле κατοικήσει будет обитать ἐν в σκηναῖς, палатках,43 ὅπως чтобы ἴδωσιν увидели αἱ γενεαὶ поколения ὑμῶν ваши ὅτι что ἐν в σκηναῖς палатках κατῴκισα поселил τοὺς υἱοὺς сыновей Ισραηλ Израиля ἐν когда τῷ ἐξαγαγεῖν вывести με Мне αὐτοὺς их ἐκ из γῆς земли́ Αἰγύπτου· Египта; ἐγὼ Я κύριος Господь θεὸς Бог ὑμῶν. ваш.44 Καὶ И ἐλάλησεν сказал Μωσῆς Моисей τὰς ἑορτὰς праздники κυρίου Го́спода τοῖς υἱοῖς сыновьям Ισραηλ. Израиля.