keyboard_arrow_left keyboard_arrow_up

Книга Левит глава 24

Λευϊτικòν 24

Подстрочный перевод Библии

1 Καὶ И ἐλάλησεν сказал κύριος Господь πρὸς к Μωυσῆν Моисею λέγων говорящий:2 Ἔντειλαι Прикажи τοῖς υἱοῖς сыновьям Ισραηλ Израиля καὶ и λαβέτωσάν возьмут μοι Мне ἔλαιον масло ἐλάινον оливковое καθαρὸν чистое κεκομμένον выбитое εἰς для φῶς света καῦσαι зажигать λύχνον светильник διὰ во παντός. всякое [время].3 ἔξωθεν Извне τοῦ καταπετάσματος завесы ἐν в τῇ σκηνῇ скинии τοῦ μαρτυρίου свидетельства καύσουσιν зажгут αὐτὸν его Ααρων Аарон καὶ и οἱ υἱοὶ сыновья́ αὐτοῦ его ἀπὸ с ἑσπέρας ве́чера ἕως до πρωῒ раннего утра́ ἐνώπιον перед κυρίου Господом ἐνδελεχῶς· постоянно; νόμιμον установление αἰώνιον вечное εἰς в τὰς γενεὰς поколения ὑμῶν. ваши.4 ἐπὶ от τῆς λυχνίας светильника τῆς καθαρᾶς чистого καύσετε зажжёте τοὺς λύχνους светильники ἔναντι перед κυρίου Господом ἕως до τὸ πρωί. утра́.5 Καὶ И λήμψεσθε возьмёте σεμίδαλιν муку́ καὶ и ποιήσετε сделаете αὐτὴν [из] неё δώδεκα двенадцать ἄρτους, хлебов, δύο две δεκάτων десятых [частей] ἔσται будет ἄρτος хлеб εἷς· один;6 καὶ и ἐπιθήσετε возложи́те αὐτοὺς их δύο [на] две θέματα, основы, ἓξ шесть ἄρτους хлебов τὸ ἓν одну θέμα, основу, ἐπὶ на τὴν τράπεζαν стол τὴν καθαρὰν чистый ἔναντι перед κυρίου. Господом.7 καὶ и ἐπιθήσετε возложи́те ἐπὶ на τὸ θέμα основу λίβανον ладан καθαρὸν чистый καὶ и ἅλα, соль, καὶ и ἔσονται будут εἰς на ἄρτους хлебы εἰς в ἀνάμνησιν воспоминание προκείμενα предлежащее τῷ κυρίῳ. Господу.8 τῇ ἡμέρᾳ [В] день τῶν σαββάτων суббот προθήσεται поло́жите ἔναντι перед κυρίου Господом διὰ через παντὸς всякого ἐνώπιον в присутствии τῶν υἱῶν сыновей Ισραηλ Израиля, διαθήκην завет αἰώνιον. вечный.9 καὶ И ἔσται будет Ααρων Аарону καὶ и τοῖς υἱοῖς сыновьям αὐτοῦ, его, καὶ и φάγονται съедят αὐτὰ их ἐν в τόπῳ месте ἁγίῳ· святом; ἔστιν есть γὰρ ведь ἅγια святое τῶν ἁγίων святых τοῦτο это αὐτῷ ему ἀπὸ от τῶν θυσιαζομένων жертвующих τῷ κυρίῳ, Господу, νόμιμον установление αἰώνιον. вечное.10 Καὶ И ἐξῆλθεν вышел υἱὸς сын γυναικὸς женщины Ισραηλίτιδος израильской καὶ и οὗτος этот ἦν был υἱὸς сын Αἰγυπτίου египтянина ἐν среди τοῖς υἱοῖς сыновей Ισραηλ, Израиля, καὶ и ἐμαχέσαντο дрались ἐν в τῇ παρεμβολῇ стане который ἐκ из τῆς Ισραηλίτιδος израильтянки καὶ и который ἄνθρωπος человек Ισραηλίτης, израильтянин,11 καὶ и ἐπονομάσας названный υἱὸς сын τῆς γυναικὸς женщины τῆς Ισραηλίτιδος израильской τὸ ὄνομα имя [Бога] κατηράσατο, проклял, καὶ и ἤγαγον привели αὐτὸν его πρὸς к Μωυσῆν· Моисею; καὶ и τὸ ὄνομα имя τῆς μητρὸς матери αὐτοῦ его Σαλωμιθ Саломифь θυγάτηρ дочь Δαβρι Даври ἐκ из τῆς φυλῆς племени Δαν. Дана.12 καὶ И ἀπέθεντο поместили αὐτὸν его εἰς в φυλακὴν тюрьму διακρῖναι рассудить αὐτὸν [о] нём διὰ через προστάγματος повеление κυρίου. Го́спода.13 καὶ И ἐλάλησεν сказал κύριος Господь πρὸς к Μωυσῆν Моисею λέγων говорящий:14 Ἐξάγαγε Выведи τὸν καταρασάμενον проклявшего ἔξω вне τῆς παρεμβολῆς, становища, καὶ и ἐπιθήσουσιν возложат πάντες все οἱ ἀκούσαντες услышавшие τὰς χεῖρας ру́ки αὐτῶν их ἐπὶ на τὴν κεφαλὴν голову αὐτοῦ, его, καὶ и λιθοβολήσουσιν побьют αὐτὸν его πᾶσα всё συναγωγή. собрание.15 καὶ И τοῖς υἱοῖς сыновьям Ισραηλ Израиля λάλησον скажи καὶ и ἐρεῖς скажешь πρὸς к αὐτούς ним: Ἄνθρωπος, Человек, ὃς который ἐὰν если καταράσηται проклял θεόν, Бога, ἁμαρτίαν грех λήμψεται· получит;16 ὀνομάζων упоминающий δὲ же τὸ ὄνομα имя κυρίου Го́спода θανάτῳ смертью θανατούσθω· [да] умрёт; λίθοις камнями λιθοβολείτω побьют αὐτὸν его πᾶσα всё συναγωγὴ собрание Ισραηλ· Израиля; ἐάν если τε и προσήλυτος пришелец ἐάν если τε и αὐτόχθων, коренной житель, ἐν в τῷ ὀνομάσαι упомянуть αὐτὸν ему τὸ ὄνομα имя κυρίου Го́спода τελευτάτω. умрёт.17 καὶ И ἄνθρωπος, человек, ὃς который ἂν если πατάξῃ поразил ψυχὴν ду́шу ἀνθρώπου человека καὶ и ἀποθάνῃ, умрёт, θανάτῳ смертью θανατούσθω. [да] умрёт.18 καὶ И ὃς который ἂν если πατάξῃ поразил κτῆνος животное καὶ и ἀποθάνῃ, умрёт, ἀποτεισάτω уплатит ψυχὴν ду́шу ἀντὶ вместо ψυχῆς. души́.19 καὶ И ἐάν если τισ кто δῷ даст μῶμον порок τῷ πλησίον, ближнему, ὡς как ἐποίησεν сделал αὐτῷ, ему, ὡσαύτως так ἀντιποιηθήσεται [да] сделает в ответ αὐτῷ· ему;20 σύντριμμα разрушение ἀντὶ вместо συντρίμματος, разрушения, ὀφθαλμὸν глаз ἀντὶ вместо ὀφθαλμοῦ, гла́за, ὀδόντα зуб ἀντὶ вместо ὀδόντος· зуба; καθότι так, как ἂν если δῷ даст μῶμον порок τῷ ἀνθρώπῳ, человеку, οὕτως так δοθήσεται будет дано αὐτῷ. ему.21 ὃς Который ἂν если πατάξῃ поразил ἄνθρωπον человека καὶ и ἀποθάνῃ, умрёт, θανάτῳ смертью θανατούσθω· [да] умрёт;22 δικαίωσις оправдание μία одно ἔσται будет τῷ προσηλύτῳ пришельцу καὶ и τῷ ἐγχωρίῳ, местному, ὅτι потому что ἐγώ Я εἰμι есть κύριος Господь θεὸς Бог ὑμῶν. ваш.23 καὶ И ἐλάλησεν сказал Μωσῆς Моисей τοῖς υἱοῖς сыновьям Ισραηλ Израиля καὶ и ἐξήγαγον вывели τὸν καταρασάμενον проклявшего ἔξω из τῆς παρεμβολῆς становища καὶ и ἐλιθοβόλησαν побили αὐτὸν его ἐν λίθοις· камнями; καὶ и οἱ υἱοὶ сыновья́ Ισραηλ Израиля ἐποίησαν сделали καθὰ как συνέταξεν приказал κύριος Господь τῷ Μωυσῇ. Моисею.