keyboard_arrow_left keyboard_arrow_up

Книга Левит глава 25

Λευϊτικòν 25

Подстрочный перевод Библии

1 Καὶ И ἐλάλησεν сказал κύριος Господь πρὸς к Μωυσῆν Моисею ἐν на τῷ ὄρει горе́ Σινα Синая λέγων говорящий2 Λάλησον Скажи τοῖς υἱοῖς сыновьям Ισραηλ Израиля καὶ и ἐρεῖς скажешь πρὸς к αὐτούς ним: Ἐὰν Если εἰσέλθητε войдёте εἰς в τὴν γῆν, землю, ἣν которую ἐγὼ Я δίδωμι даю ὑμῖν, вам, καὶ и ἀναπαύσεται отдохнёт γῆ, земля, ἣν которую ἐγὼ Я δίδωμι даю ὑμῖν, вам, σάββατα субботы τῷ κυρίῳ. Господу.3 ἓξ Шесть ἔτη лет σπερεῖς посеешь τὸν ἀγρόν поле σου твоё καὶ и ἓξ шесть ἔτη лет τεμεῖς обрежешь τὴν ἄμπελόν виноградную лозу σου твою καὶ и συνάξεις соберёшь τὸν καρπὸν плод αὐτῆς. её.4 τῷ δὲ Же ἔτει год τῷ ἑβδόμῳ седьмой σάββατα субботы ἀνάπαυσις отдых ἔσται будет τῇ γῇ, земле, σάββατα субботы τῷ κυρίῳ· Господу; τὸν ἀγρόν поле σου твоё οὐ не σπερεῖς посеешь καὶ и τὴν ἄμπελόν виноградную лозу σου твою οὐ не τεμεῖς обрежешь5 καὶ и τὰ αὐτόματα сами собой ἀναβαίνοντα восходящие τοῦ ἀγροῦ по́ля σου твоего οὐκ не ἐκθερίσεις пожнёшь καὶ и τὴν σταφυλὴν гроздь винограда τοῦ ἁγιάσματός приношения σου твоего οὐκ не ἐκτρυγήσεις· соберёшь; ἐνιαυτὸς год ἀναπαύσεως отдыха ἔσται будет τῇ γῇ. земле.6 καὶ И ἔσται будут τὰ σάββατα субботы τῆς γῆς земли́ βρώματά пища σοι тебе καὶ и τῷ παιδί рабу σου твоему καὶ и τῇ παιδίσκῃ рабыне σου твоей καὶ и τῷ μισθωτῷ наёмнику σου твоему καὶ и τῷ παροίκῳ поселенцу τῷ προσκειμένῳ находящемуся πρὸς у σέ, тебя,7 καὶ и τοῖς κτήνεσίν скоту σου твоему καὶ и τοῖς θηρίοις зверям τοῖς ἐν на τῇ γῇ земле σου твоей ἔσται будет πᾶν всякий τὸ γένημα плод αὐτοῦ его εἰς в βρῶσιν. пищу.8 Καὶ И ἐξαριθμήσεις исчислишь σεαυτῷ себе ἑπτὰ семь ἀναπαύσεις покоя ἐτῶν, лет, ἑπτὰ семь ἔτη лет ἑπτάκις, семь раз, καὶ и ἔσονταί будут σοι тебе ἑπτὰ семь ἑβδομάδες седмиц ἐτῶν лет ἐννέα девять καὶ и τεσσαράκοντα сорок ἔτη. лет.9 καὶ и διαγγελεῖτε возвестите σάλπιγγος трубы́ φωνῇ голосом ἐν во πάσῃ всей τῇ γῇ земле ὑμῶν вашей τῷ μηνὶ месяц τῷ ἑβδόμῳ седьмой τῇ δεκάτῃ десятый [день] τοῦ μηνός· месяца; τῇ ἡμέρᾳ день τοῦ ἱλασμοῦ примирительной жертвой διαγγελεῖτε возвестите σάλπιγγι трубой ἐν во πάσῃ всей τῇ γῇ земле ὑμῶν вашей10 καὶ и ἁγιάσετε освя́тите τὸ ἔτος год τὸ πεντηκοστὸν пятидесятый ἐνιαυτὸν год καὶ и διαβοήσετε огласите ἄφεσιν прощение ἐπὶ на τῆς γῆς земле πᾶσιν всем τοῖς κατοικοῦσιν населяющим αὐτήν· её; ἐνιαυτὸς год ἀφέσεως прощения σημασία знак αὕτη этот ἔσται будет ὑμῖν, вам, καὶ и ἀπελεύσεται пойдёт εἷς один ἕκαστος каждый εἰς в τὴν κτῆσιν приобретение αὐτοῦ, его, καὶ и ἕκαστος каждый εἰς в τὴν πατρίδα отечество αὐτοῦ его ἀπελεύσεσθε. отправитесь.11 ἀφέσεως Прощения σημασία знак αὕτη, это, τὸ ἔτος год τὸ πεντηκοστὸν пятидесятый ἐνιαυτὸς год ἔσται будет ὑμῖν· вам; οὐ не σπερεῖτε посеете οὐδὲ и не ἀμήσετε пожнёте τὰ αὐτόματα сами собой ἀναβαίνοντα восходящие [плоды] αὐτῆς её καὶ и οὐ не τρυγήσετε соберёте τὰ ἡγιασμένα освящённые [Богу] αὐτῆς, её,12 ὅτι потому что ἀφέσεως прощения σημασία знак ἐστίν, есть, ἅγιον святой ἔσται будет ὑμῖν, вам, ἀπὸ от τῶν πεδίων равнин φάγεσθε будете есть τὰ γενήματα плоды αὐτῆς. её.13 Ἐν В τῷ ἔτει год τῆς ἀφέσεως прощения σημασίᾳ знак αὐτῆς его ἐπανελεύσεται возвратится ἕκαστος каждый εἰς в τὴν κτῆσιν приобретение αὐτοῦ. его.14 ἐὰν Если δὲ же ἀποδῷ отдал πρᾶσιν продажей τῷ πλησίον ближнему σου твоему ἐὰν если καὶ и κτήσῃ приобрёл παρὰ у τοῦ πλησίον ближнего σου, твоего, μὴ не θλιβέτω угнетает ἄνθρωπος человек τὸν πλησίον· ближнего;15 κατὰ по ἀριθμὸν числу ἐτῶν лет μετὰ после τὴν σημασίαν знака κτήσῃ приобрёл παρὰ у τοῦ πλησίον, ближнего, κατὰ по ἀριθμὸν числу ἐνιαυτῶν лет γενημάτων плодов ἀποδώσεταί [да] продастся σοι. тебе.16 καθότι так, как ἂν если πλεῖον более τῶν ἐτῶν, лет, πληθύνῃ умножит τὴν ἔγκτησιν право владения αὐτοῦ, его, καὶ и καθότι так, как ἂν если ἔλαττον менее τῶν ἐτῶν, лет, ἐλαττονώσῃ уменьшится τὴν κτῆσιν приобретение αὐτοῦ· его; ὅτι потому что ἀριθμὸν числом γενημάτων плодов αὐτοῦ его οὕτως так ἀποδώσεταί [да] продастся σοι. тебе.17 μὴ Не θλιβέτω [да] угнетает ἄνθρωπος человек τὸν πλησίον ближнего καὶ и φοβηθήσῃ убоишься κύριον Го́спода τὸν θεόν Бога σου· твоего; ἐγώ Я εἰμι есть κύριος Господь θεὸς Бог ὑμῶν. ваш.18 καὶ И ποιήσετε исполните πάντα все τὰ δικαιώματά требования μου Мои καὶ и πάσας все τὰς κρίσεις суды μου Мои καὶ и φυλάξασθε сохраняйте καὶ и ποιήσετε исполните αὐτὰ их καὶ и κατοικήσετε посе́литесь ἐπὶ на τῆς γῆς земле πεποιθότες· убеждённые;19 καὶ и δώσει даст γῆ земля τὰ ἐκφόρια произведения αὐτῆς, её, καὶ и φάγεσθε будете есть εἰς в πλησμονὴν наполнение καὶ и κατοικήσετε посе́литесь πεποιθότες убеждённые ἐπ᾽ на αὐτῆς. ней.20 ἐὰν Если δὲ же λέγητε говорите: Τί Что́ φαγόμεθα будем есть ἐν в τῷ ἔτει год τῷ ἑβδόμῳ седьмой τούτῳ, этот, ἐὰν если μὴ не σπείρωμεν сеем μηδὲ и не συναγάγωμεν собираем τὰ γενήματα плоды ἡμῶν наши?21 καὶ и ἀποστελῶ пошлю τὴν εὐλογίαν благословение μου Моё ὑμῖν вам ἐν в τῷ ἔτει год τῷ ἕκτῳ, шестой, καὶ и ποιήσει сотворит τὰ γενήματα плоды αὐτῆς его εἰς на τὰ τρία три ἔτη. года.22 καὶ И σπερεῖτε посеете τὸ ἔτος [в] год τὸ ὄγδοον восьмой καὶ и φάγεσθε будете есть ἀπὸ от τῶν γενημάτων плодов παλαιά· старых; ἕως до τοῦ ἔτους года τοῦ ἐνάτου, девятого, ἕως до [тех пор, пока] ἂν уже́ ἔλθῃ придёт τὸ γένημα плод αὐτῆς, его, φάγεσθε будете есть παλαιὰ старые παλαιῶν. старые.23 καὶ И γῆ земля οὐ не πραθήσεται будет продана εἰς в βεβαίωσιν, гарантирование, ἐμὴ Моя́ γάρ ведь ἐστιν есть γῆ, земля, διότι потому что προσήλυτοι пришельцы καὶ и πάροικοι поселенцы ὑμεῖς вы ἐστε есть ἐναντίον перед μου· Мною;24 καὶ и κατὰ по πᾶσαν всей γῆν земле κατασχέσεως владения ὑμῶν вашего λύτρα воздаяние δώσετε дадите τῆς γῆς. земле.25 ἐὰν Если δὲ же πένηται бедствующий ἀδελφός брат σου твой который μετὰ с σοῦ тобой καὶ и ἀποδῶται продаёт ἀπὸ из τῆς κατασχέσεως владения αὐτοῦ его καὶ и ἔλθῃ придёт ἀγχιστεύων находящийся рядом ἐγγίζων приближающийся ἔγγιστα ближний αὐτοῦ, его, καὶ и λυτρώσεται выкупит τὴν πρᾶσιν покупкой τοῦ ἀδελφοῦ [продаваемое] брата αὐτοῦ. его.26 ἐὰν Если δὲ же μὴ не будет τινι кому ἀγχιστεύων находящегося рядом καὶ и εὐπορηθῇ добудет τῇ χειρὶ рукой καὶ и εὑρεθῇ будет найдено αὐτῷ ему τὸ ἱκανὸν достаточное λύτρα воздаяние αὐτοῦ, его,27 καὶ и συλλογιεῖται исчислит τὰ ἔτη годы τῆς πράσεως продажи αὐτοῦ его καὶ и ἀποδώσει отдаст которое ὑπερέχει превосходит τῷ ἀνθρώπῳ, человеку, которому ἀπέδοτο вручил ἑαυτὸν своё αὐτῷ, ему, καὶ и ἀπελεύσεται придёт εἰς во τὴν κατάσχεσιν владение αὐτοῦ. его.28 ἐὰν Если δὲ же μὴ не εὐπορηθῇ будет богата χεὶρ рука αὐτοῦ его τὸ ἱκανὸν достаточно ὥστε чтобы ἀποδοῦναι отдать αὐτῷ, ему, καὶ и ἔσται будет πρᾶσις продажа τῷ κτησαμένῳ приобретением αὐτὰ их ἕως до τοῦ ἕκτου шестого ἔτους года τῆς ἀφέσεως· прощения; καὶ и ἐξελεύσεται выйдет τῇ ἀφέσει, [по] прощению, καὶ и ἀπελεύσεται придёт εἰς во τὴν κατάσχεσιν владение αὐτοῦ. его.29 Ἐὰν Если δέ же τισ кто ἀποδῶται продаёт οἰκίαν дом οἰκητὴν обитаемый ἐν в πόλει городе τετειχισμένῃ, ограждённом, καὶ и ἔσται будет λύτρωσις выкуп αὐτῆς, его, ἕως до [тех пор как] πληρωθῇ будет исполнен ἐνιαυτὸς год ἡμερῶν, дней, ἔσται будет λύτρωσις выкуп αὐτῆς. его.30 ἐὰν Если δὲ же μὴ не λυτρωθῇ, будет выкуплен, ἕως до [тех пор как] ἂν если πληρωθῇ будет исполнен αὐτῆς его ἐνιαυτὸς год ὅλος, весь, κυρωθήσεται будет утверждён οἰκία дом οὖσα сущий ἐν в πόλει городе τῇ ἐχούσῃ имеющем τεῖχος стену βεβαίως прочно τῷ κτησαμένῳ приобретением αὐτὴν его εἰς в τὰς γενεὰς поколения αὐτοῦ его καὶ и οὐκ не ἐξελεύσεται уйдёт ἐν в τῇ ἀφέσει. прощении.31 αἱ Которые δὲ же οἰκίαι дома́ αἱ ἐν в ἐπαύλεσιν, лагерях, αἷς которые οὐκ не ἔστιν есть ἐν в αὐταῖς них τεῖχος стена κύκλῳ, вокруг, πρὸς к τὸν ἀγρὸν полю τῆς γῆς земли́ λογισθήτωσαν· будут засчитаны; λυτρωταὶ освобождаемы διὰ во παντὸς всякое [время] ἔσονται они будут καὶ и ἐν в τῇ ἀφέσει прощении ἐξελεύσονται. выйдут.32 καὶ И αἱ πόλεις города́ τῶν Λευιτῶν левитов οἰκίαι дома́ τῶν πόλεων городов αὐτῶν их κατασχέσεως владения λυτρωταὶ освобождаемы διὰ во παντὸς всякое [время] ἔσονται будут τοῖς Λευίταις· левитам;33 καὶ и ὃς который ἂν если λυτρωσάμενος выкупленный παρὰ у τῶν Λευιτῶν, левитов, καὶ и ἐξελεύσεται выйдет διάπρασις распродажа αὐτῶν их οἰκιῶν домов πόλεως го́рода κατασχέσεως владения αὐτῶν их ἐν в τῇ ἀφέσει, прощении, ὅτι потому что οἰκίαι дома́ τῶν πόλεων городов τῶν Λευιτῶν левитов κατάσχεσις владение αὐτῶν их ἐν μέσῳ среди υἱῶν сыновей Ισραηλ. Израиля.34 καὶ И οἱ ἀγροὶ поля́ οἱ которые ἀφωρισμένοι разделяют ταῖς πόλεσιν города́ αὐτῶν их οὐ не πραθήσονται, будут проданы, ὅτι потому что κατάσχεσις владение αἰωνία вечное τοῦτο это αὐτῶν их ἐστιν. есть.35 Ἐὰν Если δὲ же πένηται бедствующий ἀδελφός брат σου твой καὶ и ἀδυνατήσῃ ослабеет ταῖς χερσὶν руками παρὰ у σοί, тебя, ἀντιλήμψῃ удержи αὐτοῦ его ὡς как προσηλύτου пришельца καὶ и παροίκου, поселенца, καὶ и ζήσεται будет жить ἀδελφός брат σου твой μετὰ с σοῦ. тобой.36 οὐ Не λήμψῃ возьмёшь παρ᾽ у αὐτοῦ него τόκον [под] проценты οὐδὲ и не ἐπὶ во πλήθει множестве καὶ и φοβηθήσῃ убоишься τὸν θεόν Бога σου, твоего, ἐγὼ Я κύριος, Господь, καὶ и ζήσεται будет жить ἀδελφός брат σου твой μετὰ с σοῦ. тобой.37 τὸ ἀργύριόν Серебро σου твоё οὐ не δώσεις дашь αὐτῷ ему ἐπὶ для τόκῳ прибыли καὶ и ἐπὶ относительно πλεονασμὸν избытка οὐ не δώσεις дашь αὐτῷ ему τὰ βρώματά пищу σου. твою.38 ἐγὼ Я κύριος Господь θεὸς Бог ὑμῶν ваш ἐξαγαγὼν выведший ὑμᾶς вас ἐκ из γῆς земли́ Αἰγύπτου Египта δοῦναι [чтобы] дать ὑμῖν вам τὴν γῆν землю Χανααν Ханаан ὥστε чтобы εἶναι быть ὑμῶν вам θεός. Богом.39 Ἐὰν Если δὲ же ταπεινωθῇ будет принижен ἀδελφός брат σου твой παρὰ у σοὶ тебя καὶ и πραθῇ будет продан σοι, тебе, οὐ не δουλεύσει будет служить σοι тебе δουλείαν рабство οἰκέτου· раба;40 ὡς как μισθωτὸς наёмник или πάροικος поселенец ἔσται будет σοι, тебе, ἕως до τοῦ ἔτους года τῆς ἀφέσεως прощения ἐργᾶται будет работать παρὰ у σοί. тебя.41 καὶ И ἐξελεύσεται выйдет τῇ ἀφέσει прощением καὶ и τὰ τέκνα дети αὐτοῦ его μετ᾽ с αὐτοῦ ним καὶ и ἀπελεύσεται пойдёт εἰς в τὴν γενεὰν род αὐτοῦ, его, εἰς во τὴν κατάσχεσιν владение τὴν πατρικὴν отца ἀποδραμεῖται, убежит,42 διότι потому что οἰκέται слу́ги μού Мои εἰσιν есть οὗτοι, эти, οὓς которых ἐξήγαγον вывел ἐκ из γῆς земли́ Αἰγύπτου, Египта, οὐ не πραθήσεται продашь ἐν πράσει продажей οἰκέτου· раба;43 οὐ не κατατενεῖς отяготишь αὐτὸν его ἐν в τῷ μόχθῳ усилии καὶ и φοβηθήσῃ убоишься κύριον Го́спода τὸν θεόν Бога σου. твоего.44 καὶ И παῖς раб καὶ и παιδίσκη, рабыня, ὅσοι сколькие ἂν если γένωνταί сделались σοι тебе ἀπὸ из τῶν ἐθνῶν, народов, ὅσοι сколькие κύκλῳ вокруг σού тебя εἰσιν, есть, ἀπ᾽ от αὐτῶν них κτήσεσθε приобретёте δοῦλον раба καὶ и δούλην. рабыню.45 καὶ И ἀπὸ из τῶν υἱῶν сыновей τῶν παροίκων поселенцев τῶν ὄντων сущих ἐν среди ὑμῖν, вас, ἀπὸ из τούτων этих κτήσεσθε приобретёте καὶ и ἀπὸ из τῶν συγγενῶν родственников αὐτῶν, их, ὅσοι сколькие ἂν если γένωνται сделались ἐν в τῇ γῇ земле ὑμῶν· вашей; ἔστωσαν пусть будут ὑμῖν вам εἰς во κατάσχεσιν. владение.46 καὶ И καταμεριεῖτε разде́лите αὐτοὺς их τοῖς τέκνοις детям ὑμῶν вашим μεθ᾽ после ὑμᾶς, вас, καὶ и ἔσονται будут ὑμῖν вам κατόχιμοι собственностью εἰς во τὸν αἰῶνα· век; τῶν ἀδελφῶν братьев ὑμῶν ваших τῶν [из] υἱῶν сыновей Ισραηλ Израиля ἕκαστος каждый τὸν ἀδελφὸν брата αὐτοῦ его οὐ не κατατενεῖ отяготит αὐτὸν его ἐν в τοῖς μόχθοις. трудах.47 Ἐὰν Если δὲ же εὕρῃ найдёт χεὶρ рука τοῦ προσηλύτου пришельца или τοῦ παροίκου поселенца τοῦ которого παρὰ у σοὶ тебя καὶ и ἀπορηθεὶς нуждающийся ἀδελφός брат σου твой πραθῇ будет продан τῷ προσηλύτῳ пришельцу или τῷ παροίκῳ поселенцу τῷ которому παρὰ у σοὶ тебя ἐκ от γενετῆς рождения προσηλύτῳ, пришельцу,48 μετὰ после τὸ πραθῆναι [быть] проданному αὐτῷ ему λύτρωσις выкуп ἔσται будет αὐτῷ· ему; εἷς один τῶν [из] ἀδελφῶν братьев αὐτοῦ его λυτρώσεται выкупит αὐτόν, его,49 ἀδελφὸς брат πατρὸς отца αὐτοῦ его или υἱὸς сын ἀδελφοῦ брата πατρὸς отца λυτρώσεται выкупит αὐτὸν его или ἀπὸ из τῶν οἰκείων домашних τῶν [из] σαρκῶν те́ла αὐτοῦ его ἐκ из τῆς φυλῆς племени αὐτοῦ его λυτρώσεται выкупит αὐτόν· его; ἐὰν если δὲ же εὐπορηθεὶς смогший ταῖς χερσὶν руками λυτρώσηται выкупить ἑαυτόν, самого себя,50 καὶ и συλλογιεῖται исчислит πρὸς к τὸν κεκτημένον приобретшему αὐτὸν его ἀπὸ от τοῦ ἔτους, года, οὗ [в] котором ἀπέδοτο вручил ἑαυτὸν себя αὐτῷ, ему, ἕως до τοῦ ἐνιαυτοῦ года τῆς ἀφέσεως, прощения, καὶ и ἔσται будет τὸ ἀργύριον серебро τῆς πράσεως продажи αὐτοῦ его ὡς как μισθίου· работника; ἔτος год ἐξ от ἔτους года ἔσται будет μετ᾽ после αὐτοῦ. него.51 ἐὰν Если δέ же τινι [у] какого-то πλεῖον больше τῶν ἐτῶν лет ᾖ, будет, πρὸς против ταῦτα этих ἀποδώσει отдаст τὰ λύτρα выкупы αὐτοῦ его ἀπὸ из τοῦ ἀργυρίου серебра τῆς πράσεως продажи αὐτοῦ· его;52 ἐὰν если δὲ же ὀλίγον немного καταλειφθῇ останутся ἀπὸ из τῶν ἐτῶν лет εἰς в τὸν ἐνιαυτὸν год τῆς ἀφέσεως, прощения, καὶ и συλλογιεῖται исчислит αὐτῷ ему κατὰ согласно τὰ ἔτη лет αὐτοῦ, его, καὶ и ἀποδώσει отдаст τὰ λύτρα выкупы αὐτοῦ. его.53 ὡς Как μισθωτὸς наёмник ἐνιαυτὸν год ἐξ от ἐνιαυτοῦ года ἔσται будет μετ᾽ с αὐτοῦ· ним; οὐ не κατατενεῖς отяготишь αὐτὸν его ἐν в τῷ μόχθῳ труде ἐνώπιόν перед σου. тобой.54 ἐὰν Если δὲ же μὴ не λυτρῶται выкупится κατὰ согласно ταῦτα, этих, ἐξελεύσεται выйдет ἐν в τῷ ἔτει год τῆς ἀφέσεως прощения αὐτὸς он καὶ и τὰ παιδία дети αὐτοῦ его μετ᾽ с αὐτοῦ. ним.55 ὅτι Потому что ἐμοὶ Мне οἱ υἱοὶ сыновья́ Ισραηλ Израиля οἰκέται, слу́ги, παῖδές рабы μου Мои οὗτοί эти εἰσιν, есть, οὓς которых ἐξήγαγον вывел ἐκ из γῆς земли́ Αἰγύπτου· Египта; ἐγὼ Я κύριος Господь θεὸς Бог ὑμῶν. ваш.