keyboard_arrow_left keyboard_arrow_up

Книга Левит глава 6

Λευϊτικòν 6

Подстрочный перевод Библии

1 Καὶ И ἐλάλησεν сказал κύριος Господь πρὸς к Μωυσῆν Моисею λέγων говорящий:2 Ψυχὴ Душа́ ἐὰν если ἁμάρτῃ согрешит καὶ и παριδὼν игнорирующая παρίδῃ проигнорирует τὰς ἐντολὰς заповеди κυρίου Го́спода καὶ и ψεύσηται обманет τὰ πρὸς к τὸν πλησίον ближнему ἐν в παραθήκῃ вверенном на хранение или περὶ о κοινωνίας пожертвовании или περὶ относительно ἁρπαγῆς грабительства или ἠδίκησέν сделала неправедно τι что-нибудь τὸν πλησίον ближнему3 или εὗρεν нашла ἀπώλειαν пропажу καὶ и ψεύσηται обманула περὶ о αὐτῆς ней καὶ и ὀμόσῃ поклялась ἀδίκως несправедливо περὶ о ἑνὸς одном ἀπὸ из πάντων, всех, ὧν которые ἐὰν если ποιήσῃ сделает ἄνθρωπος человек ὥστε чтобы ἁμαρτεῖν согрешить ἐν в τούτοις, этом,4 καὶ и ἔσται будет ἡνίκα когда ἐὰν если ἁμάρτῃ согрешит καὶ и πλημμελήσῃ, преступит, καὶ и ἀποδῷ отдаст τὸ ἅρπαγμα, захваченное, которое ἥρπασεν, схватил, или τὸ ἀδίκημα, несправедливость, которую ἠδίκησεν, он сделал неправедно, или τὴν παραθήκην, вверенное на хранение, ἥτις которое παρετέθη вверили αὐτῷ, ему, или τὴν ἀπώλειαν, пропажу, ἣν которую εὗρεν, нашёл,5 ἀπὸ из παντὸς всякого πράγματος, де́ла, οὗ [в] котором ὤμοσεν поклялся περὶ о αὐτοῦ нём ἀδίκως, несправедливо, καὶ и ἀποτείσει уплатит αὐτὸ его τὸ κεφάλαιον общую суму καὶ и τὸ πέμπτον пятую часть προσθήσει прибавит ἐπ᾽ от αὐτό· неё; τίνος что-либо ἐστίν, есть, αὐτῷ [за] ним ἀποδώσει отдаст [в] который ἡμέρᾳ день ἐλεγχθῇ. был изобличён.6 καὶ И τῆς πλημμελείας проступок αὐτοῦ его οἴσει поведёт τῷ κυρίῳ Господу κριὸν барана ἀπὸ из τῶν προβάτων овец ἄμωμον безупречного τιμῆς [по] цене εἰς в которой ἐπλημμέλησεν преступил αὐτῷ. им.7 καὶ И ἐξιλάσεται помолится περὶ о αὐτοῦ нём ἱερεὺς священник ἔναντι перед κυρίου, Господом, καὶ и ἀφεθήσεται будет прощено αὐτῷ ему περὶ относительно ἑνὸς одного [проступка] ἀπὸ из πάντων, всех, ὧν которые ἐποίησεν он сделал καὶ и ἐπλημμέλησεν преступил αὐτῷ. им.8 Καὶ И ἐλάλησεν сказал κύριος Господь πρὸς к Μωυσῆν Моисею λέγων говоря:9 Ἔντειλαι Прикажи Ααρων Аарону καὶ и τοῖς υἱοῖς сыновьям αὐτοῦ его λέγων говорящий: Οὗτος Это νόμος закон τῆς ὁλοκαυτώσεως· всесожжения; αὐτὴ само ὁλοκαύτωσις всесожжение ἐπὶ на τῆς καύσεως сожжение αὐτῆς его ἐπὶ на τοῦ θυσιαστηρίου жертвеннике ὅλην всю τὴν νύκτα ночь ἕως до τὸ πρωί, утра́, καὶ и τὸ πῦρ огонь τοῦ θυσιαστηρίου жертвенника καυθήσεται будет гореть ἐπ᾽ на αὐτοῦ, нём, οὐ не σβεσθήσεται. будет погашен.10 καὶ И ἐνδύσεται [да] оденет ἱερεὺς священник χιτῶνα хитон λινοῦν льняной καὶ и περισκελὲς нижнее бельё λινοῦν льняное ἐνδύσεται [да] оденет περὶ на τὸ σῶμα тело αὐτοῦ его καὶ и ἀφελεῖ удалит τὴν κατακάρπωσιν, пепел, ἣν который ἂν καταναλώσῃ потребит τὸ πῦρ огонь τὴν ὁλοκαύτωσιν, всесожжения, ἀπὸ с τοῦ θυσιαστηρίου жертвенника καὶ и παραθήσει положит αὐτὸ его ἐχόμενον рядом τοῦ [у] θυσιαστηρίου. жертвенника.11 καὶ И ἐκδύσεται снимет τὴν στολὴν одежду αὐτοῦ его καὶ и ἐνδύσεται наденет στολὴν одежду ἄλλην другую καὶ и ἐξοίσει вынесет τὴν κατακάρπωσιν пепел ἔξω вне τῆς παρεμβολῆς становища εἰς в τόπον место καθαρόν. чистое.12 καὶ И πῦρ огонь ἐπὶ на τὸ θυσιαστήριον жертвеннике καυθήσεται будет гореть ἀπ᾽ от αὐτοῦ него καὶ и οὐ не σβεσθήσεται, будет погашен, καὶ и καύσει сожжёт ἱερεὺς священник ἐπ᾽ на αὐτὸ нём ξύλα дрова τὸ πρωῒ рано утром καὶ и στοιβάσει навалит ἐπ᾽ на αὐτοῦ него τὴν ὁλοκαύτωσιν всесожжение καὶ и ἐπιθήσει наложит ἐπ᾽ на αὐτὸ него τὸ στέαρ жир τοῦ σωτηρίου· благодарственной жертвы;13 καὶ и πῦρ огонь διὰ во παντὸς всякое [время] καυθήσεται будет гореть ἐπὶ на τὸ θυσιαστήριον, жертвеннике, οὐ не σβεσθήσεται. будет погашен.14 Οὗτος Это νόμος закон τῆς θυσίας, жертвы, ἣν которую προσάξουσιν [да] приносят αὐτὴν её οἱ υἱοὶ сыновья́ Ααρων Аарона ἔναντι перед κυρίου Господом ἀπέναντι напротив τοῦ θυσιαστηρίου· жертвенника;15 καὶ и ἀφελεῖ отделит ἀπ᾽ от αὐτοῦ неё τῇ δρακὶ горсть ἀπὸ из τῆς σεμιδάλεως муки́ τῆς θυσίας жертвы σὺν с τῷ ἐλαίῳ маслом αὐτῆς её καὶ и σὺν с τῷ λιβάνῳ ладаном αὐτῆς её τὰ которые ὄντα пребывающие ἐπὶ на τῆς θυσίας жертве καὶ и ἀνοίσει вознесёт ἐπὶ на τὸ θυσιαστήριον жертвенник κάρπωμα· приношение; ὀσμὴ запах εὐωδίας, благоухания, τὸ μνημόσυνον воспоминание αὐτῆς её τῷ κυρίῳ. Господу.16 τὸ δὲ Же καταλειφθὲν оставшееся ἀπ᾽ от αὐτῆς неё ἔδεται [да] съест Ααρων Аарон καὶ и οἱ υἱοὶ сыновья́ αὐτοῦ· его; ἄζυμα опресноки βρωθήσεται [да] будут съедены ἐν в τόπῳ месте ἁγίῳ, святом, ἐν во αὐλῇ дворе τῆς σκηνῆς скинии τοῦ μαρτυρίου свидетельства ἔδονται съешь αὐτήν. её.17 οὐ Не πεφθήσεται должна быть испечена ἐζυμωμένη· заквашенная; μερίδα часть αὐτὴν её ἔδωκα Я дал αὐτοῖς им ἀπὸ от τῶν καρπωμάτων приношений κυρίου· Го́спода; ἅγια святое ἁγίων святых ὥσπερ как τὸ которую τῆς ἁμαρτίας греха καὶ и ὥσπερ как τὸ которую τῆς πλημμελείας. проступка.18 πᾶν Всякий ἀρσενικὸν мужеского пола τῶν [из] ἱερέων священников ἔδονται будет есть αὐτήν· её; νόμιμον установление αἰώνιον вечное εἰς в τὰς γενεὰς поколения ὑμῶν ваши ἀπὸ от τῶν καρπωμάτων приношений κυρίου. Го́спода. πᾶς, Всякий, ὃς который ἐὰν если ἅψηται коснулся αὐτῶν, их, ἁγιασθήσεται. освятится.19 Καὶ И ἐλάλησεν сказал κύριος Господь πρὸς к Μωυσῆν Моисею λέγων говоря:20 Τοῦτο Это τὸ δῶρον дар Ααρων Аарона καὶ и τῶν υἱῶν сыновей αὐτοῦ, его, который προσοίσουσιν принесут κυρίῳ Господу ἐν в τῇ ἡμέρᾳ, день, [в] который ἂν χρίσῃς помажешь αὐτόν· его; τὸ δέκατον десятая [часть] τοῦ οιφι эфы σεμιδάλεως муки́ εἰς в θυσίαν жертву διὰ во παντός, всякое [время], τὸ ἥμισυ половину αὐτῆς её τὸ πρωῒ рано утром καὶ и τὸ ἥμισυ половину αὐτῆς её τὸ δειλινόν. вечером.21 ἐπὶ на τηγάνου сковороде ἐν в ἐλαίῳ масле ποιηθήσεται, сделаешь, πεφυραμένην замешенную οἴσει [да] принесёт αὐτήν, её, ἑλικτά, вымешанную, θυσίαν жертвой ἐκ из κλασμάτων, кусков, θυσίαν жертвой ὀσμὴν запах εὐωδίας благоухания κυρίῳ. Господу.22 ἱερεὺς Священник χριστὸς помазанник ἀντ вместо αὐτοῦ него ἐκ из τῶν υἱῶν сыновей αὐτοῦ его ποιήσει сделает αὐτήν· её; νόμος закон αἰώνιος, вечный, ἅπαν всё ἐπιτελεσθήσεται. [да] будет исполнено.23 καὶ И πᾶσα всякая θυσία жертва ἱερέως священника ὁλόκαυτος сожжена ἔσται будет καὶ и οὐ не βρωθήσεται. [да] будет съедена.24 Καὶ И ἐλάλησεν сказал κύριος Господь πρὸς к Μωυσῆν Моисею λέγων говоря:25 Λάλησον Скажи Ααρων Аарону καὶ и τοῖς υἱοῖς сыновьям αὐτοῦ его λέγων говоря: Οὗτος Это νόμος закон τῆς ἁμαρτίας· греха; ἐν на τόπῳ, месте, οὗ где σφάζουσιν закалывают τὸ ὁλοκαύτωμα, всесожжение, σφάξουσιν [да] заколют τὰ περὶ о τῆς ἁμαρτίας грехе ἔναντι перед κυρίου· Господом; ἅγια святое ἁγίων святых ἐστίν. есть.26 ἱερεὺς Священник ἀναφέρων возносящий αὐτὴν её ἔδεται съест αὐτήν· её; ἐν на τόπῳ месте ἁγίῳ святом βρωθήσεται, [да] будет съедена, ἐν во αὐλῇ дворе τῆς σκηνῆς скинии τοῦ μαρτυρίου. свидетельства.27 πᾶς Всякий ἁπτόμενος касающийся τῶν κρεῶν мяса αὐτῆς её ἁγιασθήσεται· освятится; καὶ и который ἐὰν если ἐπιρραντισθῇ был забрызган ἀπὸ от τοῦ αἵματος кро́ви αὐτῆς её ἐπὶ на τὸ ἱμάτιον, одежду, которая ἐὰν если ῥαντισθῇ была обрызгана ἐπ᾽ на αὐτὸ нём πλυθήσεται омоется ἐν в τόπῳ месте ἁγίῳ. святом.28 καὶ И σκεῦος вещь ὀστράκινον, глиняная, οὗ [в] которой ἐὰν если ἑψηθῇ была сварена ἐν в αὐτῷ, ней, συντριβήσεται· будет разбита; ἐὰν если δὲ же ἐν в σκεύει сосуде χαλκῷ медном ἑψηθῇ, была сварена, ἐκτρίψει очистит αὐτὸ его καὶ и ἐκκλύσει сполоснёт ὕδατι. [в] воде.29 πᾶς Всякий ἄρσην мужеского пола ἐν среди τοῖς ἱερεῦσιν священников φάγεται будет есть αὐτά· их; ἅγια святые ἁγίων святых ἐστὶν есть κυρίου. Го́спода.30 καὶ И πάντα все τὰ которые περὶ о τῆς ἁμαρτίας, грехе, ὧν которые ἐὰν если εἰσενεχθῇ будут принесены ἀπὸ от τοῦ αἵματος кро́ви αὐτῶν их εἰς в τὴν σκηνὴν скинию τοῦ μαρτυρίου свидетельства ἐξιλάσασθαι помолиться ἐν в τῷ ἁγίῳ, святом, οὐ не βρωθήσεται· [да] будут съедены; ἐν в πυρὶ огне κατακαυθήσεται. будут сожжены.