keyboard_arrow_left keyboard_arrow_up

Книга пророка Иоиля глава 2

Ἰωὴλ 2

Подстрочный перевод Библии

1 Σαλπίσατε Воструби́те σάλπιγγι трубой ἐν на Σιων, Сионе, κηρύξατε возвестите ἐν на ὄρει горе́ ἁγίῳ святой μου, Моей, καὶ и συγχυθήτωσαν смутятся πάντες все οἱ κατοικοῦντες населяющие τὴν γῆν, землю, διότι потому что πάρεστιν присутствует ἡμέρα день κυρίου, Го́спода, ὅτι потому что ἐγγύς, близко,2 ἡμέρα день σκότους тьмы καὶ и γνόφου, мрака, ἡμέρα день νεφέλης о́блака καὶ и ὁμίχλης. тумана. ὡς как ὄρθρος рассвет χυθήσεται распространится ἐπὶ на τὰ ὄρη го́ры λαὸς народ πολὺς многий καὶ и ἰσχυρός· сильный; ὅμοιος подобен αὐτῷ ему οὐ не γέγονεν сделался ἀπὸ от τοῦ αἰῶνος ве́ка καὶ и μετ᾽ после αὐτὸν него οὐ не προστεθήσεται будет приложено ἕως в ἐτῶν годы εἰς в γενεὰς поколения γενεῶν. поколений.3 τὰ ἔμπροσθεν Перед αὐτοῦ ним πῦρ огонь ἀναλίσκον, пожирает, καὶ и τὰ ὀπίσω за αὐτοῦ ним ἀναπτομένη палит φλόξ· пламя; ὡς как παράδεισος рая τρυφῆς роскошь γῆ земля πρὸ перед προσώπου лицом αὐτοῦ, его, καὶ а τὰ ὄπισθεν сзади αὐτοῦ него πεδίον равнина ἀφανισμοῦ, исчезновения, καὶ и ἀνασῳζόμενος спасения οὐκ не ἔσται будет αὐτῷ. [от] него.4 ὡς как ὅρασις виде́ние ἵππων лошадей ὄψις лицо αὐτῶν, их, καὶ и ὡς как ἱππεῖς конники οὕτως так καταδιώξονται· они будут преследовать;5 ὡς как φωνὴ звук ἁρμάτων колесниц ἐπὶ на τὰς κορυφὰς вершинах τῶν ὀρέων гор ἐξαλοῦνται они будут скакать καὶ и ὡς как φωνὴ звук φλογὸς пламени πυρὸς огня κατεσθιούσης пожирающего καλάμην тростник καὶ и ὡς как λαὸς народ πολὺς многий καὶ и ἰσχυρὸς сильный παρατασσόμενος выстроенный εἰς для πόλεμον. войны́.6 ἀπὸ От προσώπου лица́ αὐτοῦ его συντριβήσονται истребятся λαοί, народы, πᾶν всякое πρόσωπον лицо ὡς как πρόσκαυμα обожжённая χύτρας. глина.7 ὡς Как μαχηταὶ храбрецы δραμοῦνται они побегут καὶ и ὡς как ἄνδρες мужчины πολεμισταὶ воины ἀναβήσονται поднимутся ἐπὶ на τὰ τείχη, сте́ны, καὶ и ἕκαστος каждый ἐν по τῇ ὁδῷ пути αὐτοῦ его πορεύσεται, пойдёт, καὶ и οὐ нет μὴ не ἐκκλίνωσιν собьются [с] τὰς τρίβους доро́г αὐτῶν, их,8 καὶ и ἕκαστος каждый ἀπὸ от τοῦ ἀδελφοῦ брата αὐτοῦ его οὐκ не ἀφέξεται· удалён; καταβαρυνόμενοι отягчаемы ἐν в τοῖς ὅπλοις оружии αὐτῶν их πορεύσονται отправятся καὶ и ἐν в τοῖς βέλεσιν стрелах αὐτῶν их πεσοῦνται падут καὶ а οὐ нет μὴ не συντελεσθῶσιν. истощатся.9 τῆς πόλεως Город ἐπιλήμψονται они захватят καὶ и ἐπὶ по τῶν τειχέων стенам δραμοῦνται побегут καὶ и ἐπὶ на τὰς οἰκίας дома́ ἀναβήσονται поднимутся καὶ и διὰ через θυρίδων окна εἰσελεύσονται войдут ὡς как κλέπται. воры.10 πρὸ Перед προσώπου лицом αὐτῶν их συγχυθήσεται смешается γῆ земля καὶ и σεισθήσεται поколеблется οὐρανός, небо, ἥλιος солнце καὶ и σελήνη луна συσκοτάσουσιν, померкнут, καὶ и τὰ ἄστρα звёзды δύσουσιν понизят τὸ φέγγος свет αὐτῶν. их.11 καὶ И κύριος Господь δώσει даст φωνὴν голос αὐτοῦ Его πρὸ перед προσώπου лицом δυνάμεως во́йска αὐτοῦ, Его, ὅτι потому что πολλή многий ἐστιν есть σφόδρα очень παρεμβολὴ стан αὐτοῦ, Его, ὅτι потому что ἰσχυρὰ сильны ἔργα дела́ λόγων слов αὐτοῦ· Его; διότι потому что μεγάλη великий ἡμέρα день τοῦ κυρίου, Го́спода, μεγάλη великий καὶ и ἐπιφανὴς явный σφόδρα, очень, καὶ и τίς кто ἔσται будет ἱκανὸς достоин αὐτῇ его12 καὶ и νῦν теперь λέγει говорит κύριος Господь θεὸς Бог ὑμῶν ваш Ἐπιστράφητε Обратитесь πρός ко με Мне ἐξ от ὅλης всего τῆς καρδίας се́рдца ὑμῶν вашего καὶ и ἐν в νηστείᾳ посте καὶ и ἐν в κλαυθμῷ плаче καὶ и ἐν в κοπετῷ· биении себя в грудь;13 καὶ и διαρρήξατε раздирайте τὰς καρδίας сердца́ ὑμῶν ваши καὶ а μὴ не τὰ ἱμάτια одежды ὑμῶν ваши καὶ и ἐπιστράφητε обратитесь πρὸς к κύριον Господу τὸν θεὸν Богу ὑμῶν, вашему, ὅτι потому что ἐλεήμων милостивый καὶ и οἰκτίρμων отзывчивый ἐστίν, Он есть, μακρόθυμος снисходительный καὶ и πολυέλεος многомилостивый καὶ и μετανοῶν сожалеющий ἐπὶ относительно ταῖς κακίαις. злых.14 τίς Кто οἶδεν знает εἰ или ἐπιστρέψει обратится καὶ и μετανοήσει переменит мысли καὶ и ὑπολείψεται оставит ὀπίσω за αὐτοῦ Ним εὐλογίαν, благословение, θυσίαν жертву καὶ и σπονδὴν возлияние κυρίῳ Господу τῷ θεῷ Богу ἡμῶν нашему15 σαλπίσατε Воструби́те σάλπιγγι трубой ἐν на Σιων, Сионе, ἁγιάσατε освяти́те νηστείαν, пост, κηρύξατε возвестите θεραπείαν, исцеление,16 συναγάγετε соберите λαόν, народ, ἁγιάσατε освяти́те ἐκκλησίαν, собрание, ἐκλέξασθε выберите πρεσβυτέρους, пресвитеров, συναγάγετε снесите νήπια младенцев θηλάζοντα сосущих μαστούς, гру́ди, ἐξελθάτω пусть выйдет νυμφίος жених ἐκ из τοῦ κοιτῶνος спальни αὐτοῦ его καὶ и νύμφη невеста ἐκ из τοῦ παστοῦ брачной комнаты αὐτῆς. её.17 ἀνὰ По μέσον середине [между] τῆς κρηπῖδος основанием τοῦ θυσιαστηρίου жертвенника κλαύσονται [да] плачут οἱ ἱερεῖς священники οἱ λειτουργοῦντες служащие κυρίῳ Господу καὶ и ἐροῦσιν скажут Φεῖσαι, Пощади, κύριε, Господи, τοῦ λαοῦ народ σου Твой καὶ и μὴ не δῷς дай τὴν κληρονομίαν наследство σου Твоё εἰς в ὄνειδος поношение τοῦ κατάρξαι управляющим αὐτῶν им ἔθνη, народам, ὅπως чтобы μὴ не εἴπωσιν сказали ἐν в τοῖς ἔθνεσιν народах Ποῦ Где ἐστιν есть θεὸς Бог αὐτῶν их?18 Καὶ И ἐζήλωσεν возревновал κύριος Господь τὴν γῆν [о] земле αὐτοῦ Его καὶ и ἐφείσατο пощадил τοῦ λαοῦ народ αὐτοῦ. Его.19 καὶ И ἀπεκρίθη ответил κύριος Господь καὶ и εἶπεν сказал τῷ λαῷ народу αὐτοῦ Его Ἰδοὺ Вот ἐγὼ Я ἐξαποστέλλω пошлю ὑμῖν вам τὸν σῖτον пшеницу καὶ и τὸν οἶνον вино καὶ и τὸ ἔλαιον, масло, καὶ и ἐμπλησθήσεσθε вы будете насыщаться αὐτῶν, ими, καὶ и οὐ не δώσω дам ὑμᾶς вас οὐκέτι уже́ εἰς в ὀνειδισμὸν поношение ἐν τοῖς ἔθνεσι· народам;20 καὶ и τὸν которого ἀπὸ с βορρᾶ севера ἐκδιώξω удалю ἀφ᾽ от ὑμῶν вас καὶ и ἐξώσω изгоню αὐτὸν его εἰς в γῆν землю ἄνυδρον безводную καὶ и ἀφανιῶ истреблю τὸ πρόσωπον лицо αὐτοῦ его εἰς в τὴν θάλασσαν море τὴν πρώτην [в] первую [очередь] καὶ и τὰ которых ὀπίσω сзади αὐτοῦ его εἰς в τὴν θάλασσαν море τὴν ἐσχάτην, позже, καὶ и ἀναβήσεται взойдёт σαπρία αὐτοῦ, его, καὶ и ἀναβήσεται взойдёт βρόμος шум αὐτοῦ, его, ὅτι потому что ἐμεγάλυνεν возвеличивал τὰ ἔργα дела́ αὐτοῦ. его.21 θάρσει, Мужайся, γῆ, земля, χαῖρε радуйся καὶ и εὐφραίνου, веселись, ὅτι потому что ἐμεγάλυνεν возвеличился κύριος Господь τοῦ [чтобы] ποιῆσαι. сделать.22 θαρσεῖτε, Мужайся, κτήνη скот τοῦ πεδίου, равнины, ὅτι потому что βεβλάστηκεν произростили πεδία равнины τῆς ἐρήμου, пустыни, ὅτι потому что ξύλον дерево ἤνεγκεν принесло τὸν καρπὸν плод αὐτοῦ, его, ἄμπελος виноградная лоза καὶ и συκῆ смоковница ἔδωκαν да́ли τὴν ἰσχὺν могущество αὐτῶν. их.23 καὶ И τὰ τέκνα дети Σιων, Сиона, χαίρετε радуйтесь καὶ и εὐφραίνεσθε веселитесь ἐπὶ к τῷ κυρίῳ Господу θεῷ Богу ὑμῶν, вашему, διότι потому что ἔδωκεν Он дал ὑμῖν вам τὰ βρώματα пищу εἰς для δικαιοσύνην праведности καὶ и βρέξει изольёт ὑμῖν вам ὑετὸν дождь πρόιμον ранний καὶ и ὄψιμον поздний καθὼς как ἔμπροσθεν, прежде,24 καὶ и πλησθήσονται наполнятся αἱ ἅλωνες гу́мна σίτου, пшеницы, καὶ и ὑπερεκχυθήσονται переполнятся αἱ ληνοὶ точила οἴνου вина́ καὶ и ἐλαίου. ма́сла.25 καὶ и ἀνταποδώσω Я воздам ὑμῖν вам ἀντὶ вместо τῶν ἐτῶν, лет, ὧν которые κατέφαγεν пожрали ἀκρὶς саранча καὶ и βροῦχος кузнечик καὶ и ἐρυσίβη ржавчина καὶ и κάμπη, гусеница, δύναμίς сила μου Моя μεγάλη, великая, ἣν которую ἐξαπέστειλα послал εἰς на ὑμᾶς· вас;26 καὶ и φάγεσθε наедитесь ἐσθίοντες едящие καὶ и ἐμπλησθήσεσθε насытитесь καὶ и αἰνέσετε прославите τὸ ὄνομα имя κυρίου Го́спода τοῦ θεοῦ Бога ὑμῶν, вашего, которое ἐποίησεν Он сделал μεθ᾽ с ὑμῶν вами εἰς в θαυμάσια, чудесах, καὶ и οὐ нет μὴ не καταισχυνθῇ будет пристыжён λαός народ μου Мой εἰς во τὸν αἰῶνα· век;27 καὶ и ἐπιγνώσεσθε познаете ὅτι что ἐν в μέσῳ среде τοῦ Ἰσραηλ Израиля ἐγώ Я εἰμι, есть, καὶ и ἐγὼ Я κύριος Господь θεὸς Бог ὑμῶν, ваш, καὶ и οὐκ не ἔστιν есть ἔτι ещё πλὴν кроме ἐμοῦ, Меня, καὶ и οὐ нет μὴ не καταισχυνθῶσιν будет пристыжён οὐκέτι уже́ πᾶς весь λαός народ μου Мой εἰς во τὸν αἰῶνα. век.28 Καὶ И ἔσται будет μετὰ после ταῦτα этого καὶ и ἐκχεῶ изолью ἀπὸ от τοῦ πνεύματός Духа μου Моего ἐπὶ на πᾶσαν всякую σάρκα, плоть, καὶ и προφητεύσουσιν будут пророчествовать οἱ υἱοὶ сыновья́ ὑμῶν ваши καὶ и αἱ θυγατέρες дочери ὑμῶν, ваши, καὶ и οἱ πρεσβύτεροι старцам ὑμῶν вашим ἐνύπνια сны ἐνυπνιασθήσονται, будут сниться, καὶ и οἱ νεανίσκοι юноши ὑμῶν ваши ὁράσεις виде́ния ὄψονται· увидят;29 καὶ и ἐπὶ на τοὺς δούλους рабов καὶ и ἐπὶ на τὰς δούλας рабынь ἐν в ταῖς ἡμέραις дни ἐκείναις те ἐκχεῶ изолью ἀπὸ от τοῦ πνεύματός Духа μου. Моего.30 καὶ И δώσω дам τέρατα чудеса ἐν в τῷ οὐρανῷ небе καὶ и ἐπὶ на τῆς γῆς, земле, αἷμα кровь καὶ и πῦρ огонь καὶ и ἀτμίδα воспарение καπνοῦ· дыма;31 ἥλιος солнце μεταστραφήσεται будет превращено εἰς во σκότος тьму καὶ и σελήνη луна εἰς в αἷμα кровь πρὶν прежде ἐλθεῖν прийти ἡμέραν дню κυρίου Го́спода τὴν μεγάλην великому καὶ и ἐπιφανῆ. явственному.32 καὶ И ἔσται будет πᾶς, всякий, ὃς который ἂν если ἐπικαλέσηται призовёт τὸ ὄνομα имя κυρίου, Го́спода, σωθήσεται· будет спасён; ὅτι потому что ἐν на τῷ ὄρει горе́ Σιων Сионе καὶ и ἐν в Ιερουσαλημ Иерусалиме ἔσται будет ἀνασῳζόμενος, спасение, καθότι потому что εἶπεν сказал κύριος, Господь, καὶ и εὐαγγελιζόμενοι, благовозвещающие, οὓς которых κύριος Господь προσκέκληται. призвал.