keyboard_arrow_left keyboard_arrow_up

Книга пророка Иоиля глава 3

Ἰωὴλ 3

Подстрочный перевод Библии

1 Διότι Потому что ἰδοὺ вот ἐγὼ Я ἐν в ταῖς ἡμέραις дни ἐκείναις те καὶ и ἐν во τῷ καιρῷ время ἐκείνῳ, то, ὅταν когда ἐπιστρέψω возвращу τὴν αἰχμαλωσίαν плен Ιουδα Иуды καὶ и Ιερουσαλημ, Иерусалима,2 καὶ и συνάξω Я соберу πάντα все τὰ ἔθνη народы καὶ и κατάξω низрину αὐτὰ их εἰς в τὴν κοιλάδα долину Ιωσαφατ Иосафат καὶ и διακριθήσομαι буду судиться πρὸς против αὐτοὺς них ἐκεῖ там ὑπὲρ за τοῦ λαοῦ народ μου Мой καὶ и τῆς κληρονομίας наследство μου Моё Ἰσραηλ, Израиль, οἳ которые διεσπάρησαν были рассеяны ἐν среди τοῖς ἔθνεσιν· язычников; καὶ и τὴν γῆν землю μου Мою καταδιείλαντο разделённую3 καὶ и ἐπὶ относительно τὸν λαόν народа μου Моего ἔβαλον они бросили κλήρους жребий καὶ и ἔδωκαν да́ли τὰ παιδάρια мальчиков πόρναις блудницам καὶ и τὰ κοράσια девушек ἐπώλουν они продавали ἀντὶ за οἴνου вино καὶ и ἔπινον. пили.4 καὶ И τί что καὶ и ὑμεῖς вы ἐμοί, Мне, Τύρος Тир καὶ и Σιδὼν Сидон καὶ и πᾶσα вся Γαλιλαία Галилея ἀλλοφύλων иноплеменных μὴ разве ἀνταπόδομα воздаяние ὑμεῖς вы ἀνταποδίδοτέ воздадите μοι Мне или μνησικακεῖτε злопамятуете ὑμεῖς вы ἐπ᾽ против ἐμοὶ Меня ὀξέως быстро καὶ и ταχέως скоро ἀνταποδώσω Я воздам τὸ ἀνταπόδομα воздаяние ὑμῶν ваше εἰς на κεφαλὰς го́ловы ὑμῶν, ваши,5 ἀνθ᾽ за ὧν τὸ ἀργύριόν серебро μου Моё καὶ и τὸ χρυσίον золото μου Моё ἐλάβετε вы взяли καὶ и τὰ ἐπίλεκτά отборноё μου Моё καὶ и τὰ καλὰ хорошее εἰσηνέγκατε собираете εἰς в τοὺς ναοὺς капища ὑμῶν ваши6 καὶ и τοὺς υἱοὺς сыновей Ιουδα Иуды καὶ и τοὺς υἱοὺς сыновей Ιερουσαλημ Иерусалима ἀπέδοσθε вы продали τοῖς υἱοῖς сыновьям τῶν Ἑλλήνων, Эллинов, ὅπως чтобы ἐξώσητε удалить αὐτοὺς их ἐκ из τῶν ὁρίων пределов αὐτῶν. их.7 ἰδοὺ Вот ἐγὼ Я ἐξεγείρω подниму αὐτοὺς их ἐκ из τοῦ τόπου, ме́ста, οὗ которого ἀπέδοσθε вы продали αὐτοὺς их ἐκεῖ, туда, καὶ и ἀνταποδώσω воздам τὸ ἀνταπόδομα воздаяние ὑμῶν ваше εἰς на κεφαλὰς го́ловы ὑμῶν ваши8 καὶ и ἀποδώσομαι предам τοὺς υἱοὺς сыновей ὑμῶν ваших καὶ и τὰς θυγατέρας дочерей ὑμῶν ваших εἰς в χεῖρας ру́ки υἱῶν сыновей Ιουδα, Иуды, καὶ и ἀποδώσονται предадут αὐτοὺς их εἰς в αἰχμαλωσίαν плен εἰς в ἔθνος народ μακρὰν далеко ἀπέχον, удалённый, ὅτι потому что κύριος Господь ἐλάλησεν. сказал.9 Κηρύξατε Возвестите ταῦτα это ἐν в τοῖς ἔθνεσιν, народах, ἁγιάσατε освяти́те πόλεμον, войну, ἐξεγείρατε возбуди́те τοὺς μαχητάς· храбрых; προσαγάγετε пусть выступят καὶ и ἀναβαίνετε, поднимутся, πάντες все ἄνδρες мужчины πολεμισταί. воины.10 συγκόψατε перекуйте τὰ ἄροτρα плуги ὑμῶν ваши εἰς на ῥομφαίας мечи καὶ и τὰ δρέπανα серпы ὑμῶν ваши εἰς на σειρομάστας· ко́пья; ἀδύνατος немощный λεγέτω пусть говорит ὅτι что Ἰσχύω Могу ἐγώ. я.11 συναθροίζεσθε Собирайтесь καὶ и εἰσπορεύεσθε, входи́те, πάντα все τὰ ἔθνη народы κυκλόθεν, вокруг, καὶ и συνάχθητε будьте собраны ἐκεῖ· там; πραὺς кроткий ἔστω пусть будет μαχητής. [как] воин.12 ἐξεγειρέσθωσαν Воспряньте καὶ и ἀναβαινέτωσαν низойдите πάντα все τὰ ἔθνη народы εἰς в τὴν κοιλάδα долину Ιωσαφατ, Иосафат, διότι потому что ἐκεῖ там καθιῶ Я воссяду τοῦ [чтобы] διακρῖναι рассудить πάντα все τὰ ἔθνη народы κυκλόθεν. вокруг.13 ἐξαποστείλατε Пусти́те в дело δρέπανα, серпы, ὅτι потому что παρέστηκεν настала τρύγητος· жатва; εἰσπορεύεσθε войдите πατεῖτε, топчите, διότι потому что πλήρης полное ληνός· точило; ὑπερεκχεῖται переливаются τὰ ὑπολήνια, подточилия, ὅτι потому что πεπλήθυνται умножилось τὰ κακὰ зло αὐτῶν. их.14 ἦχοι звуки ἐξήχησαν оглашают ἐν в τῇ κοιλάδι долине τῆς δίκης, суда, ὅτι потому что ἐγγὺς близок ἡμέρα день κυρίου Го́спода ἐν на τῇ κοιλάδι долину τῆς δίκης. суда.15 ἥλιος Солнце καὶ и σελήνη луна συσκοτάσουσιν, померкнут, καὶ и οἱ ἀστέρες звёзды δύσουσιν понизят φέγγος свет αὐτῶν. их.16 δὲ Же κύριος Господь ἐκ с Σιων Сиона ἀνακεκράξεται возгремит καὶ и ἐξ из Ιερουσαλημ Иерусалима δώσει даст φωνὴν голос αὐτοῦ, Его, καὶ и σεισθήσεται содрогнутся οὐρανὸς небо καὶ и γῆ· земля; δὲ же κύριος Господь φείσεται пощадит τοῦ λαοῦ народ αὐτοῦ, Его, καὶ и ἐνισχύσει укрепит κύριος Господь τοὺς υἱοὺς сыновей Ἰσραηλ. Израиля.17 καὶ и ἐπιγνώσεσθε узнаете διότι потому что ἐγὼ Я κύριος Господь θεὸς Бог ὑμῶν ваш κατασκηνῶν обитающий ἐν на Σιων Сионе ἐν на ὄρει горе́ ἁγίῳ святой μου· Моей; καὶ и ἔσται будет Ιερουσαλημ Иерусалим πόλις столица ἁγία, святая, καὶ и ἀλλογενεῖς иноплеменники οὐ не διελεύσονται пройдут δι᾽ через αὐτῆς неё οὐκέτι. уже́.18 καὶ И ἔσται будут ἐν в τῇ ἡμέρᾳ день ἐκείνῃ тот ἀποσταλάξει капать τὰ ὄρη го́ры γλυκασμόν, сладким, καὶ и οἱ βουνοὶ холмы ῥυήσονται потекут γάλα, молоком, καὶ и πᾶσαι все αἱ ἀφέσεις русла Ιουδα Иуды ῥυήσονται потекут ὕδατα, водой, καὶ и πηγὴ источник ἐξ из οἴκου до́ма κυρίου Го́спода ἐξελεύσεται выйдет καὶ и ποτιεῖ напоится τὸν χειμάρρουν потоком τῶν σχοίνων. тростник.19 Αἴγυπτος Египет εἰς в ἀφανισμὸν угасание ἔσται, будет, καὶ и Ιδουμαία Идумея εἰς в πεδίον равнину ἀφανισμοῦ исчезновения ἔσται будет ἐξ из-за ἀδικιῶν неправедностей υἱῶν [против] сыновей Ιουδα, Иуды, ἀνθ᾽ за ὧν [то, что] ἐξέχεαν они пролили αἷμα кровь δίκαιον праведного ἐν в τῇ γῇ земле αὐτῶν. их.20 δὲ Же Ιουδαία Иудея εἰς во τὸν αἰῶνα век κατοικηθήσεται будет обитаема καὶ и Ιερουσαλημ Иерусалим εἰς в γενεὰς поколения γενεῶν. поколений.21 καὶ И ἐκδικήσω Я рассужу τὸ αἷμα кровь αὐτῶν их καὶ и οὐ нет μὴ не ἀθῳώσω. пролью. καὶ И κύριος Господь κατασκηνώσει поселится ἐν на Σιων. Сионе.