keyboard_arrow_left keyboard_arrow_up

Книга Числа глава 13

Ἀριθμοὶ 13

Подстрочный перевод Библии

1 Καὶ И ἐλάλησεν сказал κύριος Господь πρὸς к Μωυσῆν Моисею λέγων говорящий:2 Ἀπόστειλον Отправь σεαυτῷ себе ἄνδρας, мужчин, καὶ и κατασκεψάσθωσαν осмотрят τὴν γῆν землю τῶν Χαναναίων, Хананеев, ἣν которую ἐγὼ Я δίδωμι даю τοῖς υἱοῖς сыновьям Ισραηλ Израиля εἰς во κατάσχεσιν, владение, ἄνδρα мужчину ἕνα одного κατὰ согласно φυλὴν племени κατὰ согласно δήμους народу πατριῶν отцов αὐτῶν их ἀποστελεῖς пошли αὐτούς, их, πάντα всякого ἀρχηγὸν предводителя ἐξ из αὐτῶν. них.3 καὶ И ἐξαπέστειλεν послал αὐτοὺς их Μωσῆς Моисей ἐκ из τῆς ἐρήμου пустыни Φαραν Фаран διὰ через φωνῆς голос κυρίου· Го́спода; πάντες все ἄνδρες мужчины ἀρχηγοὶ главные υἱῶν сыновей Ισραηλ Израиля οὗτοι. эти.4 καὶ И ταῦτα эти τὰ ὀνόματα имена αὐτῶν· их: τῆς φυλῆς племени Ρουβην Рувина Σαλαμιηλ Саламиил υἱὸς сын Ζακχουρ· Дзакхура;5 τῆς φυλῆς племени Συμεων Симеона Σαφατ Сафат υἱὸς сын Σουρι· Сурия;6 τῆς φυλῆς племени Ιουδα Иуды Χαλεβ Халев υἱὸς сын Ιεφοννη· Иефоннии;7 τῆς φυλῆς племени Ισσαχαρ Иссахара Ιγααλ Игаал υἱὸς сын Ιωσηφ· Иосифа;8 τῆς φυλῆς племени Εφραιμ Эфраима Αυση Аиси υἱὸς сын Ναυη· Навина;9 τῆς φυλῆς племени Βενιαμιν Вениамина Φαλτι Фалти υἱὸς сын Ραφου· Рафу;10 τῆς φυλῆς племени Ζαβουλων Завулона Γουδιηλ Гудиил υἱὸς сын Σουδι· Судия;11 τῆς φυλῆς племени Ιωσηφ Иосифа τῶν [из] υἱῶν сыновей Μανασση Манассии Γαδδι Гадд υἱὸς сын Σουσι· Сусия;12 τῆς φυλῆς племени Δαν Дана Αμιηλ Амиил υἱὸς сын Γαμαλι· Гамалия;13 τῆς φυλῆς племени Ασηρ Асира Σαθουρ Сафур υἱὸς сын Μιχαηλ· Михаила;14 τῆς φυλῆς племени Νεφθαλι Неффалима Ναβι Нави υἱὸς сын Ιαβι· Иавия;15 τῆς φυλῆς племени Γαδ Гада Γουδιηλ Гудиил υἱὸς сын Μακχι. Макхия.16 ταῦτα Эти τὰ ὀνόματα имена τῶν ἀνδρῶν, мужчин, οὓς которых ἀπέστειλεν послал Μωσῆς Моисей κατασκέψασθαι высмотреть τὴν γῆν. землю. καὶ И ἐπωνόμασεν назвал Μωσῆς Моисей τὸν Αυση Аисия υἱὸν сына Ναυη Навина Ἰησοῦν. Иисусом.17 Καὶ И ἀπέστειλεν послал αὐτοὺς их Μωσῆς Моисей κατασκέψασθαι высмотреть τὴν γῆν землю Χανααν Ханаан καὶ и εἶπεν сказал πρὸς к αὐτούς ним: Ἀνάβητε взойдите ταύτῃ этой τῇ ἐρήμῳ пустыней καὶ и ἀναβήσεσθε восходи́те εἰς на τὸ ὄρος гору18 καὶ и ὄψεσθε увидите τὴν γῆν, землю, τίς какая ἐστιν, она есть, καὶ и τὸν λαὸν народ τὸν ἐγκαθήμενον пребывающий ἐπ᾽ на αὐτῆς, ней, εἰ ли ἰσχυρότερός сильный ἐστιν он есть или ἀσθενής, слабый, εἰ ли ὀλίγοι немногие εἰσὶν они есть или πολλοί· многие;19 καὶ и τίς какая γῆ, земля, εἰς в ἣν которой οὗτοι эти ἐγκάθηνται пребывают ἐπ᾽ на αὐτῆς, ней, εἰ ли καλή хорошая ἐστιν она есть или πονηρά· дурная; καὶ и τίνες которые αἱ πόλεις, города́, εἰς в ἃς которых οὗτοι эти κατοικοῦσιν обитают ἐν в αὐταῖς, них, εἰ ли ἐν в τειχήρεσιν окружении стен или ἐν в ἀτειχίστοις· не окружении стен;20 καὶ и τίς какая γῆ, земля, εἰ ли πίων плодородная или παρειμένη, не плодородная, εἰ ли ἔστιν есть ἐν на αὐτῇ ней δένδρα деревья или οὔ· нет; καὶ и προσκαρτερήσαντες продолжившие λήμψεσθε возьмёте ἀπὸ от τῶν καρπῶν плодов τῆς γῆς. земли́. καὶ и αἱ ἡμέραι [во] дни ἡμέραι дней ἔαρος, весны, πρόδρομοι начаток σταφυλῆς. виноградной грозди.21 καὶ И ἀναβάντες взошедшие κατεσκέψαντο исследуйте τὴν γῆν землю ἀπὸ от τῆς ἐρήμου пустыни Σιν Син ἕως до Ρααβ Раав εἰσπορευομένων входящих Εφααθ. Эфаафы.22 καὶ И ἀνέβησαν они поднялись κατὰ по τὴν ἔρημον пустыне καὶ и ἦλθον пришли ἕως до Χεβρων, Хеврона, καὶ и ἐκεῖ там [жили] Αχιμαν Ахиман καὶ и Σεσσι Сэсси καὶ и Θελαμιν Фэламин γενεαὶ поколения Εναχ· Энаха; καὶ и Χεβρων Хеврон ἑπτὰ [за] семь ἔτεσιν лет ᾠκοδομήθη был построен πρὸ прежде τοῦ Τάνιν Танина Αἰγύπτου. Египта.23 καὶ И ἤλθοσαν [они] пришли ἕως до Φάραγγος Фараггоса βότρυος винограда καὶ и κατεσκέψαντο осмотрели αὐτήν· его; καὶ и ἔκοψαν срезали ἐκεῖθεν оттуда κλῆμα ветвь καὶ и βότρυν кисть σταφυλῆς виноградной грозди ἕνα одну ἐπ᾽ от αὐτοῦ неё καὶ и ἦραν взяли αὐτὸν её ἐπ᾽ на ἀναφορεῦσιν шесты καὶ и ἀπὸ от τῶν ῥοῶν гранатов καὶ и ἀπὸ от τῶν συκῶν. смокв.24 τὸν τόπον Место ἐκεῖνον то ἐπωνόμασαν назвали Φάραγξ ущелье βότρυος грозди διὰ из-за τὸν βότρυν, кисти, ὃν которую ἔκοψαν срезали ἐκεῖθεν оттуда οἱ υἱοὶ сыновья́ Ισραηλ. Израиля.25 Καὶ И ἀπέστρεψαν обратились они ἐκεῖθεν оттуда κατασκεψάμενοι исследовавшие τὴν γῆν землю μετὰ после τεσσαράκοντα сорока́ ἡμέρας дней26 καὶ и πορευθέντες пошедшие ἦλθον пришли πρὸς к Μωυσῆν Моисею καὶ и Ααρων Аарону καὶ и πρὸς ко πᾶσαν всему συναγωγὴν собранию υἱῶν сыновей Ισραηλ Израиля εἰς в τὴν ἔρημον пустыню Φαραν Фаран Καδης [в] Кадес καὶ и ἀπεκρίθησαν они ответили αὐτοῖς им ῥῆμα слово καὶ и πάσῃ всему τῇ συναγωγῇ собранию καὶ и ἔδειξαν показали τὸν καρπὸν плод τῆς γῆς. земли́.27 καὶ И διηγήσαντο рассказали αὐτῷ ему καὶ и εἶπαν сказали: Ἤλθαμεν Мы пришли εἰς в τὴν γῆν, землю, εἰς в ἣν которую ἀπέστειλας ты послал ἡμᾶς, нас, γῆν землю ῥέουσαν текущую γάλα молоком καὶ и μέλι, мёдом, καὶ и οὗτος это καρπὸς плод αὐτῆς· её;28 ἀλλ᾽ но скорее ὅτι потому что θρασὺ отважный τὸ ἔθνος народ τὸ κατοικοῦν живущий ἐπ᾽ на αὐτῆς, ней, καὶ и αἱ πόλεις города́ ὀχυραὶ укреплённые τετειχισμέναι ограждённые καὶ и μεγάλαι больши́е σφόδρα, очень, καὶ и τὴν γενεὰν род Εναχ Энаха ἑωράκαμεν мы увидели ἐκεῖ, там,29 καὶ и Αμαληκ Амалик κατοικεῖ обитает ἐν на τῇ γῇ земле τῇ которая πρὸς к νότον, югу, καὶ и Χετταῖος Хеттей καὶ и Ευαῖος Эвей καὶ и Ιεβουσαῖος Иевусей καὶ и Αμορραῖος Аморрей κατοικεῖ обитают ἐν в τῇ ὀρεινῇ, горной [местности], καὶ и Χαναναῖος Хананей κατοικεῖ обитает παρὰ у θάλασσαν мо́ря καὶ и παρὰ у τὸν Ιορδάνην Иордана ποταμόν. реки́.30 καὶ И κατεσιώπησεν утишил Χαλεβ Халев τὸν λαὸν народ πρὸς против Μωυσῆν Моисея καὶ и εἶπεν сказал αὐτῷ ему: Οὐχί, Нет, ἀλλὰ но ἀναβάντες взошедшие ἀναβησόμεθα взойдём καὶ и κατακληρονομήσομεν унаследуем αὐτήν, её, ὅτι потому что δυνατοὶ сильные δυνησόμεθα сможем πρὸς против αὐτούς. них.31 καὶ А οἱ ἄνθρωποι люди οἱ συναναβάντες взошедшие вместе μετ᾽ с αὐτοῦ ним εἶπαν сказали: Οὐκ Не ἀναβαίνομεν, восходим, ὅτι потому что οὐ нет μὴ не δυνώμεθα можем ἀναβῆναι взойти πρὸς на τὸ ἔθνος, народ, ὅτι потому что ἰσχυρότερόν сильнее ἐστιν есть ἡμῶν нас μᾶλλον. более.32 καὶ И ἐξήνεγκαν вынесли ἔκστασιν изумление τῆς γῆς, земли́, ἣν которую κατεσκέψαντο осмотрели αὐτήν, её, πρὸς к τοὺς υἱοὺς сыновьям Ισραηλ Израиля λέγοντες говорящие: Τὴν γῆν, Землю, ἣν которую παρήλθομεν прошли αὐτὴν её κατασκέψασθαι, разведывая, γῆ земля κατέσθουσα пожирающая τοὺς κατοικοῦντας живущих ἐπ᾽ на αὐτῆς ней ἐστιν· есть; πᾶς всякий λαός, народ, ὃν который ἑωράκαμεν мы увидели ἐν в αὐτῇ, ней, ἄνδρες мужчины ὑπερμήκεις· чрезвычайно высокие.33 καὶ И ἐκεῖ там ἑωράκαμεν мы увидели τοὺς γίγαντας исполинов καὶ и ἦμεν мы были ἐνώπιον перед αὐτῶν ними ὡσεὶ будто ἀκρίδες, саранча, ἀλλὰ но καὶ и οὕτως такие ἦμεν мы были ἐνώπιον перед αὐτῶν. ними.