keyboard_arrow_left keyboard_arrow_up

Книга Числа глава 21

Ἀριθμοὶ 21

Подстрочный перевод Библии

1 Καὶ И ἤκουσεν услышал Χανανις Хананис βασιλεὺς царь Αραδ Арада κατοικῶν живущий κατὰ около τὴν ἔρημον- пустыни, ἦλθεν пришёл γὰρ ведь Ισραηλ Израиль ὁδὸν путём Αθαριν- Афарин, καὶ и ἐπολέμησεν воевал πρὸς против Ισραηλ Израиля καὶ и κατεπρονόμευσαν взял ἐξ из αὐτῶν них αἰχμαλωσίαν. [в] плен.2 καὶ И ηὔξατο пообещал Ισραηλ Израиль εὐχὴν [по] обету κυρίῳ Господу καὶ и εἶπεν сказал: Ἐάν Если μοι мне παραδῷς передашь τὸν λαὸν народ τοῦτον этот ὑποχείριον, во власть, ἀναθεματιῶ закляну αὐτὸν его καὶ и τὰς πόλεις города́ αὐτοῦ. его.3 καὶ И εἰσήκουσεν услышал κύριος Господь τῆς φωνῆς голос Ισραηλ Израиля καὶ и παρέδωκεν передал τὸν Χανανιν Ханания ὑποχείριον во власть αὐτοῦ, его, καὶ и ἀνεθεμάτισεν закляли αὐτὸν его καὶ и τὰς πόλεις города́ αὐτοῦ· его; καὶ и ἐπεκάλεσαν прозвали τὸ ὄνομα имя τοῦ τόπου ме́ста ἐκείνου того Ἀνάθεμα. Анафема.4 Καὶ И ἀπάραντες отправившиеся ἐξ с Ωρ Ор τοῦ ὄρους горы́ ὁδὸν доро́гой ἐπὶ к θάλασσαν морю ἐρυθρὰν Красному περιεκύκλωσαν обошли γῆν землю Εδωμ· Едом; καὶ и ὠλιγοψύχησεν стал малодушен λαὸς народ ἐν на τῇ ὁδῷ. пути.5 καὶ И κατελάλει роптал λαὸς народ πρὸς к τὸν θεὸν Богу καὶ и κατὰ против Μωυσῆ Моисея λέγοντες говорящие: Ἵνα [же есть] τί что ἐξήγαγες вывел ἡμᾶς нас ἐξ из Αἰγύπτου Египта ἀποκτεῖναι убить ἡμᾶς нас ἐν в τῇ ἐρήμῳ пустыне ὅτι потому что οὐκ не ἔστιν есть ἄρτος хлеб οὐδὲ и не ὕδωρ, вода, δὲ же ψυχὴ душа́ ἡμῶν наша προσώχθισεν рассердилась ἐν в τῷ ἄρτῳ хлебе τῷ διακένῳ. худом.6 καὶ И ἀπέστειλεν послал κύριος Господь εἰς на τὸν λαὸν народ τοὺς ὄφεις змей τοὺς θανατοῦντας, умертвляющих, καὶ и ἔδακνον уязвлял τὸν λαόν, народ, καὶ и ἀπέθανεν умер λαὸς народ πολὺς многий τῶν [из] υἱῶν сыновей Ισραηλ. Израиля.7 καὶ И παραγενόμενος пришедший λαὸς народ πρὸς к Μωυσῆν Моисею ἔλεγον говорил ὅτι что: Ἡμάρτομεν Согрешили мы ὅτι что κατελαλήσαμεν мы плохо сказали κατὰ против τοῦ κυρίου Го́спода καὶ и κατὰ против σοῦ· тебя; εὖξαι помолись οὖν итак πρὸς к κύριον, Господу, καὶ и ἀφελέτω отнимет ἀφ᾽ от ἡμῶν нас τὸν ὄφιν. зме́я. καὶ И ηὔξατο помолился Μωσῆς Моисей πρὸς к κύριον Господу περὶ о τοῦ λαοῦ. народе.8 καὶ И εἶπεν сказал κύριος Господь πρὸς к Μωυσῆν Моисею: Ποίησον Сделай σεαυτῷ себе ὄφιν зме́я καὶ и θὲς поставь αὐτὸν его ἐπὶ на σημείου, знамя, καὶ и ἔσται будет ἐὰν если δάκῃ укусит ὄφις змей ἄνθρωπον, человека, πᾶς всякий δεδηγμένος укушенный ἰδὼν увидевший αὐτὸν его ζήσεται. будет жить.9 καὶ И ἐποίησεν сделал Μωσῆς Моисей ὄφιν зме́я χαλκοῦν медного καὶ и ἔστησεν поставил αὐτὸν его ἐπὶ на σημείου, знамя, καὶ и ἐγένετο случилось ὅταν когда ἔδακνεν укусит ὄφις змей ἄνθρωπον, человека, καὶ и ἐπέβλεψεν он обратил взгляд ἐπὶ на τὸν ὄφιν зме́я τὸν χαλκοῦν медного καὶ и ἔζη. жил.10 Καὶ И ἀπῆραν отправились οἱ υἱοὶ сыновья́ Ισραηλ Израиля καὶ и παρενέβαλον остановились ἐν в Ωβωθ. Овофе.11 καὶ И ἐξάραντες поднявшиеся ἐξ из Ωβωθ Овофа παρενέβαλον остановились ἐν в Αχελγαι Ахэлге ἐκ с τοῦ πέραν противоположной стороны́ ἐν в τῇ ἐρήμῳ, пустыне, которая ἐστιν есть κατὰ перед πρόσωπον лицом Μωαβ Моава κατὰ на ἀνατολὰς восток ἡλίου. солнца.12 ἐκεῖθεν Оттуда ἀπῆραν отправились καὶ и παρενέβαλον остановились εἰς в φάραγγα ущелье Ζαρετ. Сарет.13 καὶ И ἐκεῖθεν оттуда ἀπάραντες отправившиеся παρενέβαλον остановились εἰς на τὸ πέραν противоположной стороне Αρνων Арнона ἐν в τῇ ἐρήμῳ пустыне τὸ ἐξέχον выходящей ἀπὸ от τῶν ὁρίων пределов τῶν Αμορραίων· Аморреев; ἔστιν есть γὰρ ведь Αρνων Арнон ὅρια пределы Μωαβ Моав ἀνὰ по μέσον середине [между] Μωαβ Моава καὶ и ἀνὰ по μέσον середине [между] τοῦ Αμορραίου. Аморреем.14 διὰ Через τοῦτο это λέγεται зовётся ἐν в βιβλίῳ книге Πόλεμος Война τοῦ κυρίου Го́спода τὴν Ζωοβ Дзов ἐφλόγισεν сожги καὶ и τοὺς χειμάρρους потоки Αρνων, Арнона,15 καὶ и τοὺς χειμάρρους потоки κατέστησεν поставил κατοικίσαι заселить Ηρ Ир καὶ и πρόσκειται находится τοῖς ὁρίοις [в] пределах Μωαβ. Моава.16 καὶ И ἐκεῖθεν оттуда τὸ φρέαρ· колодец; τοῦτό этот ἐστιν есть τὸ φρέαρ, колодец, о котором εἶπεν сказал κύριος Господь πρὸς к Μωυσῆν Моисею: Συνάγαγε Собери τὸν λαόν, народ, καὶ и δώσω дам αὐτοῖς им ὕδωρ воду πιεῖν. выпить.17 τότε Тогда ᾖσεν запел Ισραηλ Израиль τὸ ᾆσμα песнь τοῦτο эту ἐπὶ при τοῦ φρέατος колодце Ἐξάρχετε Начиная αὐτῷ· его;18 φρέαρ, колодец, ὤρυξαν выкопали αὐτὸ его ἄρχοντες, начальники, ἐξελατόμησαν высекли αὐτὸ его βασιλεῖς цари ἐθνῶν народов ἐν в τῇ βασιλείᾳ царстве αὐτῶν, их, ἐν в τῷ κυριεῦσαι обладать αὐτῶν. им. καὶ И ἀπὸ от φρέατος колодца εἰς в Μανθαναιν· Манфанен;19 καὶ И ἀπὸ из Μανθαναιν Манфанена εἰς в Νααλιηλ· Наалиил; καὶ и ἀπὸ из Νααλιηλ Наалиила εἰς в Βαμωθ· Вамоф;20 καὶ и ἀπὸ из Βαμωθ Вамофа εἰς в νάπην, рощу, которая ἐστιν есть ἐν в τῷ πεδίῳ долине Μωαβ Моав ἀπὸ от κορυφῆς вершины τοῦ λελαξευμένου иссеченной τὸ которая βλέπον видима κατὰ перед πρόσωπον лицом τῆς ἐρήμου. пустыни.21 Καὶ И ἀπέστειλεν послал Μωσῆς Моисей πρέσβεις послов πρὸς к Σηων Сеону βασιλέα царю Αμορραίων Аморреев λόγοις слова́ εἰρηνικοῖς мирные λέγων говорящий:22 Παρελευσόμεθα [Да] пройдём διὰ через τῆς γῆς землю σου· твою; τῇ ὁδῷ путём πορευσόμεθα, пойдём, οὐκ не ἐκκλινοῦμεν уклонимся οὔτε и не εἰς в ἀγρὸν поле οὔτε и не εἰς в ἀμπελῶνα, виноградник, οὐ не πιόμεθα попьём ὕδωρ воду ἐκ из φρέατός колодца σου· твоего; ὁδῷ путём βασιλικῇ царским πορευσόμεθα, пойдём, ἕως до [тех пор как] παρέλθωμεν пройдём τὰ ὅριά пределы σου. твои.23 καὶ И οὐκ не ἔδωκεν дал Σηων Сеон τῷ Ισραηλ Израилю παρελθεῖν пройти διὰ через τῶν ὁρίων пределы αὐτοῦ, его, καὶ и συνήγαγεν собрал Σηων Сеон πάντα весь τὸν λαὸν народ αὐτοῦ его καὶ и ἐξῆλθεν вышел παρατάξασθαι выстроившийся τῷ к Ισραηλ Израилю εἰς в τὴν ἔρημον пустыню καὶ и ἦλθεν пришёл εἰς в Ιασσα Иасса καὶ и παρετάξατο выстроился [против] τῷ Ισραηλ. Израиля.24 καὶ И ἐπάταξεν поразил αὐτὸν его Ισραηλ Израиль φόνῳ убийством μαχαίρης меча καὶ и κατεκυρίευσαν овладел τῆς γῆς землёй αὐτοῦ его ἀπὸ от Αρνων Арнона ἕως до Ιαβοκ Иавока ἕως до υἱῶν сыновей Αμμαν· Аммана; ὅτι потому что Ιαζηρ Иадзир ὅρια пределы υἱῶν сыновей Αμμων Аммона ἐστίν. есть.25 καὶ И ἔλαβεν взял Ισραηλ Израиль πάσας все τὰς πόλεις города́ ταύτας, эти, καὶ и κατῴκησεν поселился Ισραηλ Израиль ἐν во πάσαις всех ταῖς πόλεσιν городах τῶν Αμορραίων, Аморреев, ἐν в Εσεβων Есевоне καὶ и ἐν во πάσαις всех ταῖς συγκυρούσαις принадлежащих αὐτῇ. ему.26 ἔστιν Есть γὰρ ведь Εσεβων Есевон πόλις город Σηων Сеона τοῦ βασιλέως царя τῶν Αμορραίων, Аморреев, καὶ и οὗτος этот ἐπολέμησεν воевал βασιλέα царю Μωαβ Моава τὸ πρότερον прежде καὶ и ἔλαβον взял πᾶσαν всю τὴν γῆν землю αὐτοῦ его ἀπὸ от Αροηρ Ароеры ἕως до Αρνων. Арнона.27 διὰ Из-за τοῦτο этого ἐροῦσιν скажут οἱ αἰνιγματισταί загадывающие загадки: Ἔλθετε Придите εἰς в Εσεβων, Есевон, ἵνα чтобы οἰκοδομηθῇ был построен καὶ и κατασκευασθῇ соорудился πόλις город Σηων. Сеон.28 ὅτι Потому что πῦρ огонь ἐξῆλθεν вышел ἐξ из Εσεβων, Есевона, φλὸξ пламя ἐκ из πόλεως го́рода Σηων Сеон καὶ и κατέφαγεν пожрал ἕως до Μωαβ Моава καὶ и κατέπιεν поглотил στήλας столбы Αρνων. Арнона.29 οὐαί Увы σοι, тебе, Μωαβ· Моав; ἀπώλου, уничтожен, λαὸς народ Χαμως. Хамос. ἀπεδόθησαν Проданы οἱ υἱοὶ сыновья́ αὐτῶν их διασῴζεσθαι спасшиеся καὶ и αἱ θυγατέρες дочери αὐτῶν их αἰχμάλωτοι пленённые τῷ βασιλεῖ царю τῶν Αμορραίων Аморреев Σηων· Сеона;30 καὶ и τὸ σπέρμα семя αὐτῶν их ἀπολεῖται, погибнет, Εσεβων Есевон ἕως до Δαιβων, Девона, καὶ и αἱ γυναῖκες женщины ἔτι ещё προσεξέκαυσαν разожгли πῦρ огонь ἐπὶ на Μωαβ. Моава.31 Κατῴκησεν Поселился δὲ же Ισραηλ Израиль ἐν во πάσαις всех ταῖς πόλεσιν городах τῶν Αμορραίων. Аморреев.32 καὶ И ἀπέστειλεν послал Μωσῆς Моисей κατασκέψασθαι высматривать τὴν Ιαζηρ, Иадзир, καὶ и κατελάβοντο взяли αὐτὴν её καὶ и τὰς κώμας сёла αὐτῆς её καὶ и ἐξέβαλον выгнали τὸν Αμορραῖον Аморрея τὸν κατοικοῦντα живущего ἐκεῖ. там.33 καὶ И ἐπιστρέψαντες возвратившиеся ἀνέβησαν поднялись ὁδὸν доро́гой τὴν εἰς в Βασαν· Васан; καὶ и ἐξῆλθεν вышел Ωγ Ог βασιλεὺς царь τῆς Βασαν Васана εἰς чтобы συνάντησιν встретиться с αὐτοῖς ними καὶ и πᾶς весь λαὸς народ αὐτοῦ его εἰς на πόλεμον войну εἰς в Εδραιν. Едраин.34 καὶ И εἶπεν сказал κύριος Господь πρὸς к Μωυσῆν Моисею: Μὴ Не φοβηθῇς сделайся устрашён αὐτόν, его, ὅτι потому что εἰς в τὰς χεῖράς ру́ки σου твои παραδέδωκα передал αὐτὸν его καὶ и πάντα весь τὸν λαὸν народ αὐτοῦ его καὶ и πᾶσαν всю τὴν γῆν землю αὐτοῦ, его, καὶ и ποιήσεις сделаешь αὐτῷ ему καθὼς как ἐποίησας ты сделал τῷ Σηων Сеону βασιλεῖ царю τῶν Αμορραίων, Аморреев, ὃς который κατῴκει жил ἐν в Εσεβων. Есевоне.35 καὶ И ἐπάταξεν поразил αὐτὸν его καὶ и τοὺς υἱοὺς сыновей αὐτοῦ его καὶ и πάντα весь τὸν λαὸν народ αὐτοῦ его ἕως до τοῦ μὴ не καταλιπεῖν оставить αὐτοῦ [от] него ζωγρείαν· пленных; καὶ и ἐκληρονόμησαν наследовал τὴν γῆν землю αὐτῶν. их.