keyboard_arrow_left keyboard_arrow_up

Книга Числа глава 32

Ἀριθμοὶ 32

Подстрочный перевод Библии

1 Καὶ И κτήνη скот πλῆθος [во] множестве ἦν был τοῖς υἱοῖς сыновьям Ρουβην Рувина καὶ и τοῖς υἱοῖς сыновьям Γαδ, Гада, πλῆθος [во] множестве σφόδρα· очень; καὶ и εἶδον увидели τὴν χώραν страну Ιαζηρ Иадзир καὶ и τὴν χώραν страну Γαλααδ, Галаад, καὶ и ἦν было τόπος место τόπος место κτήνεσιν. животным.2 καὶ И προσελθόντες подошедшие οἱ υἱοὶ сыновья́ Ρουβην Рувина καὶ и οἱ υἱοὶ сыновья́ Γαδ Гада εἶπαν сказали πρὸς к Μωυσῆν Моисею καὶ и πρὸς к Ελεαζαρ Елеазару τὸν ἱερέα священнику καὶ и πρὸς к τοὺς ἄρχοντας начальникам τῆς συναγωγῆς собрания λέγοντες говорящие:3 Αταρωθ Атароф καὶ и Δαιβων Девон καὶ и Ιαζηρ Иадзир καὶ и Ναμβρα Намвра καὶ и Εσεβων Есевон καὶ и Ελεαλη Элзари καὶ и Σεβαμα Сэвама καὶ и Ναβαυ Навав καὶ и Βαιαν, Вэан,4 τὴν γῆν, землю, ἣν которую παρέδωκεν передал κύριος Господь ἐνώπιον перед τῶν υἱῶν сыновьями Ισραηλ, Израиля, γῆ земля κτηνοτρόφος скотоводческая ἐστίν, есть, καὶ и τοῖς παισίν рабам σου твоим κτήνη скот ὑπάρχει. пребывает.5 καὶ И ἔλεγον говорили: Εἰ Если εὕρομεν мы нашли χάριν благосклонность ἐνώπιόν перед σου, тобой, δοθήτω будет дана γῆ земля αὕτη эта τοῖς οἰκέταις рабам σου твоим ἐν во κατασχέσει, владение, καὶ и μὴ не διαβιβάσῃς переводи ἡμᾶς нас τὸν Ιορδάνην. [через] Иордан.6 καὶ И εἶπεν сказал Μωσῆς Моисей τοῖς υἱοῖς сыновьям Γαδ Гада καὶ и τοῖς υἱοῖς сыновьям Ρουβην Рувина: Οἱ ἀδελφοὶ братья ὑμῶν ваши πορεύονται идут εἰς на πόλεμον, войну, καὶ и ὑμεῖς вы [ли] καθήσεσθε будете сидеть αὐτοῦ здесь?7 καὶ И ἵνα [же есть] τί что διαστρέφετε отвращаете τὰς διανοίας разум τῶν υἱῶν сыновей Ισραηλ Израиля μὴ [чтобы] не διαβῆναι перейти εἰς в τὴν γῆν, землю, ἣν которую κύριος Господь δίδωσιν даёт αὐτοῖς им?8 οὐχ Не οὕτως так [ли] ἐποίησαν сделали οἱ πατέρες отцы ὑμῶν, ваши, ὅτε когда ἀπέστειλα я послал αὐτοὺς их ἐκ из Καδης Кадеса Βαρνη Варни κατανοῆσαι изучить τὴν γῆν землю9 καὶ и ἀνέβησαν они взошли [на] Φάραγγα скалу βότρυος винограда καὶ и κατενόησαν изучали τὴν γῆν землю καὶ и ἀπέστησαν воздержали τὴν καρδίαν сердце τῶν υἱῶν сыновей Ισραηλ, Израиля, ὅπως чтобы μὴ не εἰσέλθωσιν вошли εἰς в τὴν γῆν, землю, ἣν которую ἔδωκεν дал κύριος Господь αὐτοῖς. им.10 καὶ И ὠργίσθη разгневался θυμῷ яростью κύριος Господь ἐν в τῇ ἡμέρᾳ день ἐκείνῃ тот καὶ и ὤμοσεν поклялся λέγων говорящий:11 Εἰ Разве ὄψονται увидят οἱ ἄνθρωποι люди οὗτοι эти οἱ ἀναβάντες взошедшие ἐξ из Αἰγύπτου Египта ἀπὸ от εἰκοσαετοῦς двадцати лет καὶ и ἐπάνω сверх οἱ ἐπιστάμενοι знающие τὸ κακὸν злое καὶ и τὸ ἀγαθὸν доброе τὴν γῆν, землю, ἣν которую ὤμοσα Я поклялся τῷ Αβρααμ Аврааму καὶ и Ισαακ Исааку καὶ и Ιακωβ, Иакову, οὐ не γὰρ ведь συνεπηκολούθησαν последовали ὀπίσω за μου, Мной,12 πλὴν кроме Χαλεβ Халева υἱὸς сына Ιεφοννη Иефоннии который διακεχωρισμένος отделённый καὶ и Ἰησοῦς Иисуса который τοῦ Ναυη, Навина, ὅτι потому что συνεπηκολούθησεν последовали ὀπίσω за κυρίου. Господом.13 καὶ И ὠργίσθη разгневался θυμῷ яростью κύριος Господь ἐπὶ на τὸν Ισραηλ Израиля καὶ и κατερρόμβευσεν томил αὐτοὺς их ἐν в τῇ ἐρήμῳ пустыне τεσσαράκοντα сорок ἔτη, лет, ἕως пока [не] ἐξανηλώθη было истреблено πᾶσα всё γενεὰ поколение οἱ ποιοῦντες делающие τὰ πονηρὰ злое ἔναντι перед κυρίου. Господом.14 ἰδοὺ Вот ἀνέστητε встали ἀντὶ вместо τῶν πατέρων отцов ὑμῶν ваших σύστρεμμα сборище ἀνθρώπων людей ἁμαρτωλῶν грешных προσθεῖναι прибавить ἔτι ещё ἐπὶ на τὸν θυμὸν ярость τῆς ὀργῆς гнева κυρίου Го́спода ἐπὶ на Ισραηλ, Израиля,15 ὅτι потому что ἀποστραφήσεσθε отвратитесь ἀπ᾽ от αὐτοῦ него προσθεῖναι прибавить ἔτι ещё καταλιπεῖν оставить αὐτὸν его ἐν в τῇ ἐρήμῳ пустыне καὶ и ἀνομήσετε посту́пите беззаконно εἰς в [отношении] ὅλην всего τὴν συναγωγὴν собрания ταύτην. этого.16 καὶ И προσῆλθον подошли к αὐτῷ нему καὶ и ἔλεγον говорили: Ἐπαύλεις Ограды προβάτων овцам οἰκοδομήσωμεν построим ὧδε здесь τοῖς κτήνεσιν животным ἡμῶν нашим καὶ и πόλεις города́ ταῖς ἀποσκευαῖς вещам ἡμῶν, нашим,17 καὶ и ἡμεῖς мы ἐνοπλισάμενοι вооружённые προφυλακὴ авангардом πρότεροι прежде τῶν υἱῶν сыновей Ισραηλ, Израиля, ἕως пока [не] ἂν уже́ ἀγάγωμεν введём αὐτοὺς их εἰς в τὸν ἑαυτῶν своё τόπον· место; καὶ и κατοικήσει будут обитать ἀποσκευὴ вещи ἡμῶν наши ἐν в πόλεσιν городах τετειχισμέναις укреплённых διὰ из-за τοὺς κατοικοῦντας населяющих τὴν γῆν. землю.18 οὐ Нет μὴ не ἀποστραφῶμεν возвратимся εἰς в τὰς οἰκίας дома́ ἡμῶν, наши, ἕως пока [не] ἂν уже́ καταμερισθῶσιν будут распределены οἱ υἱοὶ сыновья́ Ισραηλ Израиля ἕκαστος каждый εἰς в τὴν κληρονομίαν наследство αὐτοῦ· его;19 καὶ И οὐκέτι не κληρονομήσωμεν мы унаследуем ἐν среди αὐτοῖς них ἀπὸ от τοῦ которого πέραν за τοῦ Ιορδάνου Иорданом καὶ и ἐπέκεινα, по ту сторону, ὅτι потому что ἀπέχομεν удаляем τοὺς κλήρους жребии ἡμῶν наши ἐν в τῷ котором πέραν за τοῦ Ιορδάνου Иорданом ἐν на ἀνατολαῖς. восток.20 καὶ И εἶπεν сказал πρὸς к αὐτοὺς ним Μωσῆς Моисей: Ἐὰν Если ποιήσητε сделаете κατὰ по τὸ ῥῆμα слову τοῦτο, этому, ἐὰν если ἐξοπλίσησθε вооружитесь ἔναντι перед κυρίου Господом εἰς на πόλεμον войну21 καὶ и παρελεύσεται пройдёт ὑμῶν ваш πᾶς всякий ὁπλίτης вооружённый τὸν Ιορδάνην Иордан ἔναντι перед κυρίου, Господом, ἕως пока [не] ἂν уже́ ἐκτριβῇ истребится ἐχθρὸς враг αὐτοῦ его ἀπὸ от προσώπου лица́ αὐτοῦ его22 καὶ и κατακυριευθῇ будет приобретена γῆ земля ἔναντι перед κυρίου, Господом, καὶ и μετὰ после ταῦτα этого ἀποστραφήσεσθε, отвратитесь, καὶ и ἔσεσθε будете ἀθῷοι невиновны ἔναντι перед κυρίου Господом καὶ и ἀπὸ перед Ισραηλ, Израилем, καὶ и ἔσται будет γῆ земля αὕτη эта ὑμῖν вам ἐν во κατασχέσει владении ἔναντι перед κυρίου. Господом.23 ἐὰν Если δὲ же μὴ не ποιήσητε сделаете οὕτως, так, ἁμαρτήσεσθε согрешили [вы] ἔναντι перед κυρίου Господом καὶ и γνώσεσθε познаете τὴν ἁμαρτίαν грех ὑμῶν, ваш, ὅταν когда ὑμᾶς вас καταλάβῃ охватят τὰ κακά. бедствия.24 καὶ И οἰκοδομήσετε построите ὑμῖν вам αὐτοῖς самим πόλεις города́ τῇ ἀποσκευῇ вещам ὑμῶν вашим καὶ и ἐπαύλεις стойла τοῖς κτήνεσιν животным ὑμῶν вашим καὶ и τὸ ἐκπορευόμενον выходящее ἐκ из τοῦ στόματος уст ὑμῶν ваших ποιήσετε. [да] сделаете.25 καὶ И εἶπαν сказали οἱ υἱοὶ сыновья́ Ρουβην Рувина καὶ и οἱ υἱοὶ сыновья́ Γαδ Гада πρὸς к Μωυσῆν Моисею λέγοντες говорящие: Οἱ παῖδές Рабы σου твои ποιήσουσιν сделают καθὰ как κύριος господин ἡμῶν наш ἐντέλλεται· указывает;26 ἀποσκευὴ вещи ἡμῶν наши καὶ и αἱ γυναῖκες женщины ἡμῶν наши καὶ и πάντα весь τὰ κτήνη скот ἡμῶν наш ἔσονται будут ἐν в ταῖς πόλεσιν городах Γαλααδ, Галаада,27 οἱ δὲ же παῖδές рабы σου твои παρελεύσονται пройдут πάντες все ἐνωπλισμένοι вооружённые καὶ и ἐκτεταγμένοι выстроенные ἔναντι перед κυρίου Господом εἰς на τὸν πόλεμον, войну, ὃν каким τρόπον образом κύριος Господь λέγει. говорит.28 καὶ И συνέστησεν предоставил αὐτοῖς им Μωσῆς Моисей Ελεαζαρ Елеазара τὸν ἱερέα священника καὶ и Ἰησοῦν Иисуса υἱὸν сына Ναυη Навина καὶ и τοὺς ἄρχοντας начальников πατριῶν происхождений по отцовской линии τῶν φυλῶν племён Ισραηλ, Израиля,29 καὶ и εἶπεν сказал πρὸς к αὐτοὺς ним Μωσῆς Моисей: Ἐὰν Если διαβῶσιν перейдут οἱ υἱοὶ сыновья́ Ρουβην Рувина καὶ и οἱ υἱοὶ сыновья́ Γαδ Гада μεθ᾽ с ὑμῶν вами τὸν Ιορδάνην, Иордан, πᾶς всякий ἐνωπλισμένος вооружённый εἰς на πόλεμον войну ἔναντι перед κυρίου, Господом, καὶ и κατακυριεύσητε овладеете τῆς γῆς землёй ἀπέναντι перед ὑμῶν, вами, καὶ и δώσετε дадите αὐτοῖς им τὴν γῆν землю Γαλααδ Галаад ἐν во κατασχέσει· владение;30 ἐὰν если δὲ же μὴ не διαβῶσιν перейдут ἐνωπλισμένοι вооружённые μεθ᾽ с ὑμῶν вами εἰς на τὸν πόλεμον войну ἔναντι перед κυρίου, Господом, καὶ и διαβιβάσετε переправьте τὴν ἀποσκευὴν имущество αὐτῶν их καὶ и τὰς γυναῖκας женщин αὐτῶν их καὶ и τὰ κτήνη скот αὐτῶν их πρότερα прежде ὑμῶν вас εἰς в γῆν землю Χανααν, Ханаан, καὶ и συγκατακληρονομηθήσονται получат по жребию ἐν среди ὑμῖν вас ἐν в τῇ γῇ земле Χανααν. Ханаан.31 καὶ И ἀπεκρίθησαν ответили οἱ υἱοὶ сыновья́ Ρουβην Рувина καὶ и οἱ υἱοὶ сыновья́ Γαδ Гада λέγοντες говорящие: Ὅσα Сколькое κύριος господин λέγει говорит τοῖς θεράπουσιν слугам αὐτοῦ, его, οὕτως так ποιήσομεν· сделаем;32 ἡμεῖς мы διαβησόμεθα перейдём ἐνωπλισμένοι вооружённые ἔναντι перед κυρίου Господом εἰς в γῆν землю Χανααν, Ханаан, καὶ и δώσετε дадите τὴν κατάσχεσιν владение ἡμῖν нам ἐν на τῷ πέραν противоположной стороне τοῦ Ιορδάνου. Иордана.33 καὶ И ἔδωκεν дал αὐτοῖς им Μωσῆς, Моисей, τοῖς υἱοῖς сыновьям Γαδ Гада καὶ и τοῖς υἱοῖς сыновьям Ρουβην Рувина καὶ и τῷ ἡμίσει половине φυλῆς племени Μανασση Манассии υἱῶν сыновей Ιωσηφ, Иосифа, τὴν βασιλείαν царство Σηων Сеона βασιλέως царя Αμορραίων Аморреев καὶ и τὴν βασιλείαν царство Ωγ Ога βασιλέως царя τῆς Βασαν, Васана, τὴν γῆν землю καὶ и τὰς πόλεις города́ σὺν с τοῖς ὁρίοις пределами αὐτῆς, её, πόλεις города́ τῆς γῆς земли́ κύκλῳ. вокруг.34 Καὶ И ᾠκοδόμησαν воздвигли οἱ υἱοὶ сыновья́ Γαδ Гада τὴν Δαιβων Девон καὶ и τὴν Αταρωθ Атароф καὶ и τὴν Αροηρ Ароер35 καὶ и τὴν Σωφαρ Софар καὶ и τὴν Ιαζηρ Иадзир καὶ и ὕψωσαν возвысили αὐτὰς их36 καὶ и τὴν Ναμβραν Намвран καὶ и τὴν Βαιθαραν, Вэфаран, πόλεις города́ ὀχυρὰς укреплённые καὶ и ἐπαύλεις стойла προβάτων. овец.37 καὶ И οἱ υἱοὶ сыновья́ Ρουβην Рувина ᾠκοδόμησαν воздвигли τὴν Εσεβων Есевон καὶ и Ελεαλη Элзари καὶ и Καριαθαιμ Кариафэм38 καὶ и τὴν Βεελμεων, Вээлмэон, περικεκυκλωμένας, ограждённые, καὶ и τὴν Σεβαμα Сэваму καὶ и ἐπωνόμασαν назвали κατὰ согласно τὰ ὀνόματα имён αὐτῶν их τὰ ὀνόματα имена τῶν πόλεων, городов, ἃς которые ᾠκοδόμησαν. воздвигли.39 καὶ И ἐπορεύθη пошёл υἱὸς сын Μαχιρ Махира υἱοῦ сына Μανασση Манассии εἰς в Γαλααδ Галаад καὶ и ἔλαβεν взял αὐτὴν его καὶ и ἀπώλεσεν погубил τὸν Αμορραῖον Аморрея τὸν κατοικοῦντα живущего ἐν в αὐτῇ. нём.40 καὶ И ἔδωκεν дал Μωσῆς Моисей τὴν Γαλααδ Галаад τῷ Μαχιρ Махиру υἱῷ сыну Μανασση, Манассии, καὶ и κατῴκησεν он поселился ἐκεῖ. там.41 καὶ И Ιαιρ Иаир который τοῦ Μανασση Манассии ἐπορεύθη пошёл καὶ и ἔλαβεν взял τὰς ἐπαύλεις стойла αὐτῶν их καὶ и ἐπωνόμασεν назвал αὐτὰς их Ἐπαύλεις Стойла Ιαιρ. Иаира.42 καὶ И Ναβαυ Навав ἐπορεύθη пошёл καὶ и ἔλαβεν взял τὴν Κανααθ Канааф καὶ и τὰς κώμας селения αὐτῆς её καὶ и ἐπωνόμασεν назвал αὐτὰς их Ναβωθ Навоф ἐκ от τοῦ ὀνόματος имени αὐτοῦ. его.