keyboard_arrow_left keyboard_arrow_up

Книга пророка Михея глава 2

Μιχαίας 2

Подстрочный перевод Библии

1 Ἐγένοντο Сделались λογιζόμενοι задумывающие κόπους утруждения καὶ и ἐργαζόμενοι делающие κακὰ зло ἐν на ταῖς κοίταις постелях αὐτῶν их καὶ и ἅμα одновременно τῇ ἡμέρᾳ [в] день συνετέλουν совершают αὐτά, их, διότι потому что οὐκ не ἦραν подняли πρὸς к τὸν θεὸν Богу τὰς χεῖρας ру́ки αὐτῶν· их;2 καὶ и ἐπεθύμουν желают ἀγροὺς поля́ καὶ и διήρπαζον грабят ὀρφανοὺς осиротелых καὶ и οἴκους дома́ κατεδυνάστευον притесняют καὶ и διήρπαζον грабят ἄνδρα мужа καὶ и τὸν οἶκον дом αὐτοῦ, его, ἄνδρα мужа καὶ и τὴν κληρονομίαν наследство αὐτοῦ. его.3 διὰ из-за τοῦτο этого τάδε это λέγει говорит κύριος Господь Ἰδοὺ Вот ἐγὼ Я λογίζομαι задумываю ἐπὶ на τὴν φυλὴν племя ταύτην это κακά, зло, ἐξ из ὧν которого οὐ нет μὴ не ἄρητε освободите τοὺς τραχήλους шею ὑμῶν вашу καὶ и οὐ нет μὴ не πορευθῆτε пойдёте ὀρθοὶ прямо ἐξαίφνης, внезапно, ὅτι потому что καιρὸς время πονηρός злое ἐστιν. есть.4 ἐν в τῇ ἡμέρᾳ день ἐκείνῃ тот λημφθήσεται произнесут ἐφ᾽ на ὑμᾶς вас παραβολή, притчу, καὶ и θρηνηθήσεται возрыдают θρῆνος рыданием ἐν в μέλει заботе λέγων говоря Ταλαιπωρίᾳ Разорением ἐταλαιπωρήσαμεν· разорены; μερὶς доля λαοῦ народа μου моего κατεμετρήθη отмерена ἐν σχοινίῳ, мерой, καὶ и οὐκ не ἦν было κωλύσων удержать αὐτὸν его τοῦ ἀποστρέψαι· [для] возвращения; οἱ ἀγροὶ полей ἡμῶν наших διεμερίσθησαν. разделённых.5 διὰ через τοῦτο это οὐκ не ἔσται будет σοι тебе βάλλων бросающего σχοινίον измерительную меру ἐν в κλήρῳ жребий ἐν в ἐκκλησίᾳ собрании κυρίου. Го́спода.6 μὴ не κλαίετε плачьте δάκρυσιν, слезами, μηδὲ и не δακρυέτωσαν заливайтесь слезами ἐπὶ относительно τούτοις· этих; οὐ не γὰρ ведь ἀπώσεται отвергнет ὀνείδη. ругателей.7 λέγων говорящий Οἶκος Дом Ιακωβ Иакова παρώργισεν возбудил πνεῦμα дух κυρίου· Го́спода; εἰ [действительно] ли ταῦτα это τὰ ἐπιτηδεύματα αὐτοῦ Его ἐστιν есть οὐχ [Разве] не οἱ λόγοι слова́ αὐτοῦ Его εἰσιν есть καλοὶ хорошие μετ᾽ с αὐτοῦ [теми которые] Его καὶ и ὀρθοὶ прямо πεπόρευνται ходящими8 καὶ и ἔμπροσθεν прежде λαός народ μου Мой εἰς на ἔχθραν вражду ἀντέστη· он противостал; κατέναντι напротив τῆς εἰρήνης мира αὐτοῦ Его τὴν δορὰν кожу αὐτοῦ Его ἐξέδειραν содрали τοῦ [чтобы] ἀφελέσθαι низложить ἐλπίδα надежду συντριμμὸν сокрушения πολέμου. войны́.9 διὰ через τοῦτο это ἡγούμενοι считающие λαοῦ народ μου Мой ἀπορριφήσονται будут выброшены ἐκ из τῶν οἰκιῶν домов τρυφῆς роскошных αὐτῶν, их, διὰ из-за τὰ πονηρὰ злых ἐπιτηδεύματα дел αὐτῶν их ἐξώσθησαν· изгнаны; ἐγγίσατε приблизьтесь ὄρεσιν го́ры αἰωνίοις. вечные.10 ἀνάστηθι встань καὶ и πορεύου, иди, ὅτι потому что οὐκ не ἔστιν есть σοι тебе αὕτη это ἀνάπαυσις отдых ἕνεκεν из-за ἀκαθαρσίας. нечистоты. διεφθάρητε повредился φθορᾷ, тлением,11 κατεδιώχθητε ты был преследуем οὐδενὸς никаким διώκοντος· преследующим; πνεῦμα духом ἔστησεν поставил ψεῦδος, ложь, ἐστάλαξέν это обмануло σοι тебя εἰς οἶνον вином καὶ и μέθυσμα. крепким напитком. καὶ и ἔσται будет ἐκ из τῆς σταγόνος капли τοῦ λαοῦ народа τούτου этого12 συναγόμενος собирая συναχθήσεται соберу Ιακωβ Иакова σὺν со πᾶσιν· всеми; ἐκδεχόμενος ожидающий ἐκδέξομαι Я посмотрю τοὺς καταλοίπους оставшимся τοῦ Ἰσραηλ, Израиля, ἐπὶ на τὸ αὐτὸ его θήσομαι Я поставлю τὴν ἀποστροφὴν возвращение αὐτῶν· их; ὡς как πρόβατα овец ἐν в θλίψει, угнетении, ὡς как ποίμνιον стадо ἐν в μέσῳ середине κοίτης ущелья αὐτῶν их ἐξαλοῦνται они будут скакать ἐξ из-за ἀνθρώπων. людей.13 διὰ через τῆς διακοπῆς брешь πρὸ перед προσώπου лицом αὐτῶν их διέκοψαν они сокрушили καὶ и διῆλθον прошли πύλην воротами καὶ и ἐξῆλθον вышли δι᾽ через αὐτῆς, неё, καὶ и ἐξῆλθεν вышел βασιλεὺς царь αὐτῶν их πρὸ перед προσώπου лицом αὐτῶν, их, δὲ же κύριος Господь ἡγήσεται будет предводить αὐτῶν. их.