keyboard_arrow_left keyboard_arrow_up

Книга пророка Михея глава 4

Μιχαίας 4

Подстрочный перевод Библии

1 Καὶ И ἔσται будет ἐπ᾽ в ἐσχάτων последние τῶν ἡμερῶν дни ἐμφανὲς явлено τὸ ὄρος гору τοῦ κυρίου, Го́спода, ἕτοιμον готовую ἐπὶ на τὰς κορυφὰς вершинах τῶν ὀρέων, гор, καὶ и μετεωρισθήσεται возвысится ὑπεράνω превыше τῶν βουνῶν· холмов; καὶ и σπεύσουσιν поспешат πρὸς к αὐτὸ ней λαοί, народы,2 καὶ и πορεύσονται отправятся ἔθνη народы πολλὰ многие καὶ и ἐροῦσιν скажут Δεῦτε Идите ἀναβῶμεν взойдём εἰς на τὸ ὄρος гору κυρίου Го́спода καὶ и εἰς в τὸν οἶκον дом τοῦ θεοῦ Бога Ιακωβ, Иакова, καὶ и δείξουσιν Он покажет ἡμῖν нам τὴν ὁδὸν путь αὐτοῦ, Его, καὶ и πορευσόμεθα отправимся ἐν ταῖς τρίβοις путями αὐτοῦ· Его; ὅτι потому что ἐκ из Σιων Сиона ἐξελεύσεται выйдет νόμος Закон καὶ и λόγος слово κυρίου Го́спода ἐξ из Ιερουσαλημ. Иерусалима.3 καὶ и κρινεῖ будет судить ἀνὰ по μέσον середине λαῶν народов πολλῶν многих καὶ и ἐξελέγξει обличит ἔθνη племена ἰσχυρὰ сильные ἕως до εἰς γῆν земли́ μακράν, дальней, καὶ и κατακόψουσιν разделят τὰς ῥομφαίας мечи αὐτῶν их εἰς на ἄροτρα плуги καὶ и τὰ δόρατα ко́пья αὐτῶν их εἰς на δρέπανα, серпы, καὶ и οὐκέτι уже́ μὴ не ἀντάρῃ подымет ἔθνος народ ἐπ᾽ на ἔθνος народ ῥομφαίαν, меч, καὶ и οὐκέτι уже́ μὴ не μάθωσιν будут учиться πολεμεῖν. воевать.4 καὶ и ἀναπαύσεται отдохнёт ἕκαστος каждый ὑποκάτω под ἀμπέλου виноградной лозой αὐτοῦ его καὶ и ἕκαστος каждый ὑποκάτω под συκῆς смоковницей αὐτοῦ, его, καὶ и οὐκ не ἔσται будет ἐκφοβῶν, пугающего, διότι потому что τὸ στόμα уста κυρίου Го́спода παντοκράτορος Вседержителя ἐλάλησεν произнесли ταῦτα. это.5 ὅτι потому что πάντες все οἱ λαοὶ народы πορεύσονται отправятся ἕκαστος каждый τὴν ὁδὸν путём αὐτοῦ, его, ἡμεῖς мы δὲ же πορευσόμεθα отправимся ἐν в ὀνόματι имени κυρίου Го́спода θεοῦ Бога ἡμῶν нашего εἰς во τὸν αἰῶνα век καὶ и ἐπέκεινα. по ту сторону.6 ἐν в τῇ ἡμέρᾳ день ἐκείνῃ, тот, λέγει говорит κύριος, Господь, συνάξω Я соберу τὴν συντετριμμένην сломанное καὶ и τὴν ἐξωσμένην разогнанное εἰσδέξομαι внутрь приму καὶ и οὓς которых ἀπωσάμην· изгнал;7 καὶ и θήσομαι Я поставлю τὴν συντετριμμένην сломанное εἰς в ὑπόλειμμα остаток καὶ и τὴν ἀπωσμένην изгнанное εἰς в ἔθνος народ ἰσχυρόν, сильный, καὶ и βασιλεύσει будет царствовать κύριος Господь ἐπ᾽ над αὐτοὺς ними ἐν на ὄρει горе́ Σιων Сионе ἀπὸ от τοῦ νῦν ныне καὶ и ἕως на εἰς τὸν αἰῶνα. вечно.8 καὶ и σύ, ты, πύργος башня ποιμνίου ста́да αὐχμώδης, строгая, θύγατερ дочь Σιων, Сиона, ἐπὶ к σὲ тебе ἥξει придёт καὶ и εἰσελεύσεται будет входить ἀρχὴ нача́ло πρώτη, первое, βασιλεία царство ἐκ из Βαβυλῶνος Вавилона τῇ θυγατρὶ дочери Ιερουσαλημ. Иерусалима.9 Καὶ И νῦν теперь ἵνα так что τί что [же] ἔγνως узнал ты κακά зло μὴ не [разве] βασιλεὺς царь οὐκ не ἦν был σοι тебе или βουλή совет σου твой ἀπώλετο погиб ὅτι что κατεκράτησάν схватили σου тебя ὠδῖνες му́ки ὡς как τικτούσης рождающую10 ὤδινε напрягайся καὶ и ἀνδρίζου мужайся καὶ и ἔγγιζε, приближайся, θύγατερ дочь Σιων, Сиона, ὡς как τίκτουσα· рождающая; διότι потому что νῦν теперь ἐξελεύσῃ выйдешь ἐκ из πόλεως го́рода καὶ и κατασκηνώσεις расположишься ἐν в πεδίῳ долине καὶ и ἥξεις дойдёшь ἕως до Βαβυλῶνος· Вавилона; ἐκεῖθεν оттуда ῥύσεταί избавит σε тебя καὶ и ἐκεῖθεν оттуда λυτρώσεταί выкупит σε тебя κύριος Господь θεός Бог σου твой ἐκ от χειρὸς руки́ ἐχθρῶν врагов σου. твоих.11 καὶ а νῦν теперь ἐπισυνήχθη собрались ἐπὶ на σὲ тебя ἔθνη народы πολλὰ многие οἱ λέγοντες говорящие Ἐπιχαρούμεθα, Порадуются, καὶ и ἐπόψονται насмотрятся ἐπὶ на Σιων Сион οἱ ὀφθαλμοὶ глаза́ ἡμῶν. наши.12 αὐτοὶ они δὲ же οὐκ не ἔγνωσαν узнали τὸν λογισμὸν план κυρίου Го́спода καὶ и οὐ не συνῆκαν поняли τὴν βουλὴν решение αὐτοῦ, Его, ὅτι потому что συνήγαγεν Он собрал αὐτοὺς их ὡς как δράγματα снопы ἅλωνος. гумна́.13 ἀνάστηθι встань καὶ и ἀλόα молоти αὐτούς, их, θύγατερ дочь Σιων, Сиона, ὅτι потому что τὰ κέρατά рога́ σου твои θήσομαι Я сделаю σιδηρᾶ железные καὶ и τὰς ὁπλάς копыта σου твои θήσομαι Я сделаю χαλκᾶς, медные, καὶ и κατατήξεις сокрушишь ἐν αὐτοῖς ими ἔθνη племена καὶ и λεπτυνεῖς ослабишь λαοὺς народы πολλοὺς многие καὶ и ἀναθήσεις посвятишь τῷ κυρίῳ Господу τὸ πλῆθος изобилие αὐτῶν их καὶ и τὴν ἰσχὺν могущество αὐτῶν их τῷ κυρίῳ Господу πάσης всей τῆς γῆς. земли́.