keyboard_arrow_left keyboard_arrow_up

Книга пророка Аввакума глава 2

Αμβακοὺμ 2

Подстрочный перевод Библии

1 Ἐπὶ На τῆς φυλακῆς стражу μου мою στήσομαι я стану καὶ и ἐπιβήσομαι взойду ἐπὶ на πέτραν скалу καὶ и ἀποσκοπεύσω осмотрюсь τοῦ [чтобы] ἰδεῖν увидеть τί что λαλήσει Он будет говорить ἐν во ἐμοὶ мне καὶ и τί что ἀποκριθῶ я отвечу ἐπὶ на τὸν ἔλεγχόν жалобу μου. мою.2 καὶ И ἀπεκρίθη ответил πρός ко με мне κύριος Господь καὶ и εἶπεν сказал Γράψον Напиши ὅρασιν виде́ние καὶ и σαφῶς начертай ясно ἐπὶ на πυξίον, скрижалях, ὅπως чтобы διώκῃ легко прочитал ἀναγινώσκων читающий αὐτά. их.3 διότι Потому что ἔτι ещё ὅρασις виде́ние εἰς для καιρὸν времени καὶ и ἀνατελεῖ оно взойдёт εἰς при πέρας конце καὶ и οὐκ не εἰς на κενόν· пустое; ἐὰν если ὑστερήσῃ, опоздает, ὑπόμεινον ждите αὐτόν, его, ὅτι потому что ἐρχόμενος приходя ἥξει придёт καὶ и οὐ нет μὴ не χρονίσῃ. замедлит.4 ἐὰν Если ὑποστείληται, отступится, οὐκ не εὐδοκεῖ обретёт удовольствие ψυχή душа́ μου Моя ἐν в αὐτῷ· нём; δὲ же δίκαιος праведный ἐκ из πίστεώς веры μου Моей ζήσεται. будет жить.5 δὲ Же κατοινωμένος надменный καὶ и καταφρονητὴς презирающий ἀνὴρ человек ἀλάζων хвастливый οὐδὲν ничего μὴ не περάνῃ, достигнет, ὃς который ἐπλάτυνεν расширил καθὼς как ᾅδης ад τὴν ψυχὴν ду́шу αὐτοῦ, его, καὶ и οὗτος этот ὡς как θάνατος смерть οὐκ не ἐμπιπλάμενος наполнится καὶ и ἐπισυνάξει соберёт ἐπ᾽ к αὐτὸν нему πάντα все τὰ ἔθνη племена καὶ и εἰσδέξεται примет πρὸς к αὐτὸν нему πάντας все τοὺς λαούς. народы.6 οὐχὶ [Разве] не ταῦτα это πάντα всё παραβολὴν притчей κατ᾽ про αὐτοῦ него λήμψονται получат καὶ и πρόβλημα загадкой εἰς διήγησιν рассказ αὐτοῦ его καὶ и ἐροῦσιν скажут Οὐαὶ Увы πληθύνων умножающий ἑαυτῷ себя самого τὰ οὐκ не ὄντα сущего αὐτοῦ- его- ἕως до τίνος- которого [времени]- καὶ и βαρύνων угнетающий τὸν κλοιὸν хомутом αὐτοῦ его στιβαρῶς. плотно.7 ὅτι Потому что ἐξαίφνης внезапно ἀναστήσονται восстанут δάκνοντες терзающие αὐτόν, его, καὶ и ἐκνήψουσιν придут в себя οἱ ἐπίβουλοί заговорщики σου, твои, καὶ и ἔσῃ будешь εἰς в διαρπαγὴν опустошении αὐτοῖς. [от] них.8 διότι Потому что σὺ ты ἐσκύλευσας ограбил ἔθνη народы πολλά, многие, σκυλεύσουσίν ограбят σε тебя πάντες все οἱ ὑπολελειμμένοι оставшиеся λαοὶ народы δι᾽ из-за αἵματα кро́ви ἀνθρώπων людей καὶ и ἀσεβείας нечестия γῆς земли́ καὶ и πόλεως го́рода καὶ и πάντων всех τῶν κατοικούντων населяющих αὐτήν. его.9 О πλεονεκτῶν избыточествующий πλεονεξίαν [в] стяжательстве κακὴν злом τῷ οἴκῳ дому αὐτοῦ его τοῦ [чтобы] τάξαι устроить εἰς на ὕψος высоте νοσσιὰν потомство αὐτοῦ его τοῦ [чтобы] ἐκσπασθῆναι найти приют ἐκ от χειρὸς руки́ κακῶν. злого.10 ἐβουλεύσω Измыслил αἰσχύνην стыд τῷ οἴκῳ дому σου, твоему, συνεπέρανας истребляя λαοὺς народы πολλούς, многие, καὶ и ἐξήμαρτεν согрешила ψυχή душа́ σου· твоя;11 διότι потому что λίθος камень ἐκ из τοίχου стены́ βοήσεται, возопиёт, καὶ и κάνθαρος жук ἐκ из ξύλου дерева φθέγξεται дадут голос αὐτά. их.12 οὐαὶ Го́ре οἰκοδομῶν строящий πόλιν город ἐν в αἵμασιν крови́ καὶ и ἑτοιμάζων приготовляющий πόλιν город ἐν в ἀδικίαις. неправедностях.13 οὐ [Разве] не ταῦτά это ἐστιν есть παρὰ от κυρίου Го́спода παντοκράτορος Вседержителя καὶ [чтобы] и ἐξέλιπον стёр λαοὶ народы ἱκανοὶ достаточные ἐν в πυρί, огне, καὶ и ἔθνη народы πολλὰ многие ὠλιγοψύχησαν. стали малодушны.14 ὅτι Потому что πλησθήσεται будет наполнена γῆ земля τοῦ [чтобы] γνῶναι познать τὴν δόξαν славу κυρίου, Го́спода, ὡς как ὕδωρ вода κατακαλύψει покроет αὐτούς. их.15 О ποτίζων поящий τὸν πλησίον ближнего αὐτοῦ его ἀνατροπῇ помоями θολερᾷ мутными καὶ и μεθύσκων, опьяняющий, ὅπως чтобы ἐπιβλέπῃ посмотреть ἐπὶ на τὰ σπήλαια срамо́ты αὐτῶν. их.16 πλησμονὴν Наполнение ἀτιμίας бесчестия ἐκ из δόξης славы πίε попей καὶ и σὺ ты καὶ и διασαλεύθητι возбуждайся καὶ и σείσθητι· качайся; ἐκύκλωσεν обратилась ἐπὶ к σὲ тебе ποτήριον чаша δεξιᾶς правой [руки́] κυρίου, Го́спода, καὶ и συνήχθη было собрано ἀτιμία бесчестие ἐπὶ на τὴν δόξαν славу σου. твою.17 διότι Потому что ἀσέβεια нечестие τοῦ Λιβάνου Ливана καλύψει покроет σε, тебя, καὶ и ταλαιπωρία несчастье θηρίων зверей πτοήσει устрашит σε тебя διὰ из-за αἵματα кро́ви ἀνθρώπων людей καὶ и ἀσεβείας нечестия γῆς земли́ καὶ и πόλεως го́рода καὶ и πάντων всех τῶν κατοικούντων населяющих αὐτήν. его.18 Τί Какую ὠφελεῖ приносит пользу γλυπτόν, истукан, ὅτι потому что ἔγλυψαν образовал αὐτό его ἔπλασαν создавший αὐτὸ его χώνευμα, расплавленным литьём, φαντασίαν фантазия ψευδῆ, ложная, ὅτι потому что πέποιθεν положился πλάσας создатель ἐπὶ на τὸ πλάσμα лепнину αὐτοῦ его τοῦ [чтобы] ποιῆσαι сделать εἴδωλα идолами κωφά. немыми.19 οὐαὶ Го́ре λέγων говорящему τῷ к ξύλῳ дереву Ἔκνηψον пробудись ἐξεγέρθητι, поднятый, καὶ и τῷ к λίθῳ камню Ὑψώθητι· восстань; καὶ и αὐτό его ἐστιν есть φαντασία, фантазия, τοῦτο это δέ же ἐστιν есть ἔλασμα выкованное [из] χρυσίου золота καὶ и ἀργυρίου, серебра, καὶ и πᾶν всякого πνεῦμα духа οὐκ не ἔστιν есть ἐν в αὐτῷ. нём.20 δὲ Же κύριος Господь ἐν в ναῷ Святилище ἁγίῳ святом αὐτοῦ· Его; εὐλαβείσθω [да] благоговеет ἀπὸ перед προσώπου лицом αὐτοῦ Его πᾶσα вся γῆ. земля.