keyboard_arrow_left keyboard_arrow_up

Книга пророка Захарии глава 11

Ζαχαρίας 11

Подстрочный перевод Библии

1 Διάνοιξον, Отворяй, Λίβανος, Ливан, τὰς θύρας две́ри σου, твои, καὶ и καταφαγέτω пожрал πῦρ [чтобы] огонь τὰς κέδρους кедры σου· твои;2 ὀλολυξάτω рыдай πίτυς, сосна, διότι потому что πέπτωκεν упал κέδρος, кедр, ὅτι потому что μεγάλως сильно μεγιστᾶνες величественные ἐταλαιπώρησαν· повержены; ὀλολύξατε, рыдайте, δρύες дубы τῆς Βασανίτιδος, Васанские, ὅτι потому что κατεσπάσθη повалился δρυμὸς лес σύμφυτος. засаженный.3 φωνὴ Голос θρηνούντων рыдания ποιμένων, пастухов, ὅτι потому что τεταλαιπώρηκεν опустошено μεγαλωσύνη величие αὐτῶν· их; φωνὴ голос ὠρυομένων рёва λεόντων, львов, ὅτι потому что τεταλαιπώρηκεν опустошено τὸ φρύαγμα приволье τοῦ Ιορδάνου. Иордана.4 τάδε Это λέγει говорит κύριος Господь παντοκράτωρ Вседержитель: Ποιμαίνετε Пасите τὰ πρόβατα овец τῆς σφαγῆς, заклания,5 которых οἱ κτησάμενοι приобретшие κατέσφαζον убивают καὶ и οὐ не μετεμέλοντο, жалеют, καὶ и οἱ πωλοῦντες продающие αὐτὰ их ἔλεγον говорили: Εὐλογητὸς Благословен κύριος Господь καὶ и πεπλουτήκαμεν, мы разбогатели, καὶ и οἱ ποιμένες пастухи αὐτῶν их οὐκ не ἔπασχον заботятся οὐδὲν ничем ἐπ᾽ о αὐτοῖς. них.6 διὰ Через τοῦτο это οὐ не φείσομαι буду щадить οὐκέτι уже́ ἐπὶ τοὺς κατοικοῦντας населяющих τὴν γῆν, землю, λέγει говорит κύριος, Господь, καὶ и ἰδοὺ вот ἐγὼ Я παραδίδωμι передам τοὺς ἀνθρώπους людей ἕκαστον каждого εἰς в χεῖρας ру́ки τοῦ πλησίον ближнего αὐτοῦ его καὶ и εἰς в χεῖρας ру́ки βασιλέως царя αὐτοῦ, его, καὶ и κατακόψουσιν разделят τὴν γῆν, землю, καὶ и οὐ нет μὴ не ἐξέλωμαι избавлю ἐκ от χειρὸς руки́ αὐτῶν. их.7 καὶ И ποιμανῶ Я буду пасти́ τὰ πρόβατα овец τῆς σφαγῆς заклания εἰς в τὴν Χαναανῖτιν· [земле] Ханаанской; καὶ и λήμψομαι Я возьму ἐμαυτῷ Мне Самому δύο два ῥάβδους- жезла- τὴν μίαν один ἐκάλεσα назову Κάλλος Красота καὶ а τὴν ἑτέραν другой ἐκάλεσα назову Σχοίνισμα- Отмеренная земля- καὶ и ποιμανῶ буду пасти́ τὰ πρόβατα. овец.8 καὶ И ἐξαρῶ Я удалю τοὺς τρεῖς трёх ποιμένας пастырей ἐν в μηνὶ месяц ἑνί, один, καὶ и βαρυνθήσεται отвратится ψυχή душа́ μου Моя ἐπ᾽ от αὐτούς, них, καὶ и γὰρ ведь αἱ ψυχαὶ ду́ши αὐτῶν их ἐπωρύοντο восставали ἐπ᾽ на ἐμέ. Меня.9 καὶ И εἶπα [Я] сказал: Οὐ Не ποιμανῶ буду пасти́ ὑμᾶς· вас; τὸ которое ἀποθνῇσκον умирающее ἀποθνῃσκέτω, пусть умирает, καὶ и τὸ которое ἐκλεῖπον падающее ἐκλειπέτω, пусть падает, καὶ и τὰ которое κατάλοιπα остальное κατεσθιέτωσαν пусть ест ἕκαστος каждый τὰς σάρκας тела́ τοῦ πλησίον ближнего αὐτοῦ. его.10 καὶ И λήμψομαι Я возьму τὴν ῥάβδον посох μου Мой τὴν καλὴν благоволения καὶ и ἀπορρίψω отброшу αὐτὴν его τοῦ [чтобы] διασκεδάσαι стереть τὴν διαθήκην завет μου, Мой, ἣν который διεθέμην предписал πρὸς ко πάντας всем τοὺς λαούς· народам;11 καὶ и διασκεδασθήσεται будет изглажен ἐν в τῇ ἡμέρᾳ день ἐκείνῃ, тот, καὶ и γνώσονται узна́ют οἱ Χαναναῖοι Хананеи τὰ πρόβατα овец τὰ φυλασσόμενα, сберегаемых, διότι потому что λόγος слово κυρίου Го́спода ἐστίν. есть.12 καὶ И ἐρῶ Я скажу πρὸς к αὐτούς ним: Εἰ Если καλὸν хорошо ἐνώπιον перед ὑμῶν вами ἐστιν, это есть, δότε дайте στήσαντες установленную τὸν μισθόν плату μου Мою или ἀπείπασθε· откажите; καὶ и ἔστησαν они установили τὸν μισθόν плату μου Мою τριάκοντα тридцать ἀργυροῦς. серебряных [монет].13 καὶ И εἶπεν сказал κύριος Господь πρός ко με мне: Κάθες Брось αὐτοὺς их εἰς в τὸ χωνευτήριον, литейную печь, καὶ и σκέψαι проверь εἰ если δόκιμόν не фальшивые ἐστιν, они есть, ὃν каким τρόπον образом ἐδοκιμάσθην я доказал ὑπὲρ ради αὐτῶν. них. καὶ и ἔλαβον Я взял τοὺς τριάκοντα тридцать ἀργυροῦς серебряных [монет] καὶ и ἐνέβαλον положил αὐτοὺς их εἰς в τὸν οἶκον дом κυρίου Го́спода εἰς в τὸ χωνευτήριον. литейную печь.14 καὶ И ἀπέρριψα Я выбросил τὴν ῥάβδον посох τὴν δευτέραν, второй, τὸ который Σχοίνισμα, Отмеренная земля, τοῦ [чтобы] διασκεδάσαι стереть τὴν κατάσχεσιν владение ἀνὰ в μέσον середине Ιουδα Иуды καὶ и ἀνὰ в μέσον середине τοῦ Ἰσραηλ. Израиля.15 Καὶ И εἶπεν сказал κύριος Господь πρός ко με мне: Ἔτι Ещё λαβὲ возьми σεαυτῷ себе σκεύη вещи ποιμενικὰ пасущих ποιμένος пастуха ἀπείρου. глупого.16 διότι Потому что ἰδοὺ вот ἐγὼ Я ἐξεγείρω подниму ποιμένα пастуха ἐπὶ на τὴν γῆν· земле; τὸ который ἐκλιμπάνον нерешительного οὐ нет μὴ не ἐπισκέψηται посетит καὶ и τὸ διεσκορπισμένον заблудившегося οὐ нет μὴ не ζητήσῃ поищет καὶ и τὸ συντετριμμένον надломленного οὐ нет μὴ не ἰάσηται исцелит καὶ и τὸ ὁλόκληρον цельное οὐ нет μὴ не κατευθύνῃ направит καὶ и τὰ κρέα мясо τῶν ἐκλεκτῶν избранных καταφάγεται пожрёт καὶ и τοὺς ἀστραγάλους хребты αὐτῶν их ἐκστρέψει. согнёт.17 О οἱ ποιμαίνοντες пасущие τὰ μάταια легкомысленно καὶ и οἱ καταλελοιπότες оставляющие τὰ πρόβατα· овец; μάχαιρα меч ἐπὶ на τοὺς βραχίονας ру́ки αὐτοῦ его καὶ и ἐπὶ на τὸν ὀφθαλμὸν глаз τὸν δεξιὸν правый αὐτοῦ· его; βραχίων рука αὐτοῦ его ξηραινόμενος иссушаясь ξηρανθήσεται, иссохнет, καὶ и ὀφθαλμὸς глаз δεξιὸς правый αὐτοῦ его ἐκτυφλούμενος слепотой ἐκτυφλωθήσεται. ослепнет.