keyboard_arrow_left keyboard_arrow_up

Книга Бытие глава 13, подстрочный перевод Библии

Γένεσις 13

Подстрочный перевод Библии

1 Ἀνέβη Вышел δὲ же Αβραμ Аврам ἐξ из Αἰγύπτου, Египта, αὐτὸς он καὶ и γυνὴ жена αὐτοῦ его καὶ и πάντα всё τὰ αὐτοῦ его καὶ и Λωτ Лот μετ᾽ с αὐτοῦ, ним, εἰς в τὴν ἔρημον. пустыню.2 Αβραμ Аврам δὲ же ἦν был πλούσιος богатый σφόδρα очень κτήνεσιν скотом καὶ и ἀργυρίῳ серебром καὶ и χρυσίῳ. золотом.3 καὶ И ἐπορεύθη он пошёл ὅθεν откуда ἦλθεν, пришёл, εἰς в τὴν ἔρημον пустыню ἕως до Βαιθηλ, Вефиля, ἕως до τοῦ τόπου, ме́ста, οὗ где ἦν был σκηνὴ шатёр αὐτοῦ его τὸ πρότερον, прежде, ἀνὰ по μέσον середине [между] Βαιθηλ Вефилем καὶ и ἀνὰ по μέσον середине [между] Αγγαι, Аггаем,4 εἰς на τὸν τόπον место τοῦ θυσιαστηρίου, жертвенника, οὗ который ἐποίησεν он сделал ἐκεῖ там τὴν ἀρχήν· [от] нача́ла; καὶ и ἐπεκαλέσατο призвал ἐκεῖ там Αβραμ Аврам τὸ ὄνομα имя κυρίου. Го́спода.
5 καὶ И Λωτ Лоту τῷ συμπορευομένῳ идущему μετὰ с Αβραμ Аврамом ἦν были πρόβατα о́вцы καὶ и βόες быки καὶ и σκηναί. шатры.6 καὶ И οὐκ не ἐχώρει вмещала αὐτοὺς их γῆ земля κατοικεῖν обитать ἅμα, вместе, ὅτι потому что ἦν было τὰ ὑπάρχοντα имущество αὐτῶν их πολλά, многое, καὶ и οὐκ не ἐδύναντο могли κατοικεῖν обитать ἅμα. вместе.7 καὶ И ἐγένετο случилась μάχη драка ἀνὰ по μέσον середине [между] τῶν ποιμένων пастухов τῶν κτηνῶν скота τοῦ Αβραμ Аврама καὶ и ἀνὰ по μέσον середине [между] τῶν ποιμένων пастухов τῶν κτηνῶν скота τοῦ Λωτ· Лота; οἱ δὲ же Χαναναῖοι Хананеи καὶ и οἱ Φερεζαῖοι Фарезеи τότε тогда κατῴκουν жили τὴν γῆν. [на] земле [той].8 εἶπεν Сказал δὲ же Αβραμ Аврам τῷ Λωτ Лоту: Μὴ Не ἔστω пусть будет μάχη драка ἀνὰ по μέσον середине [между] ἐμοῦ мной καὶ и σοῦ тобой καὶ и ἀνὰ по μέσον середине [между] τῶν ποιμένων пастухами μου моими καὶ и ἀνὰ по μέσον середине [между] τῶν ποιμένων пастухами σου. твоими. ὅτι Потому что ἄνθρωποι люди ἀδελφοὶ братья ἡμεῖς мы ἐσμεν. есть.9 οὐκ [Разве] не ἰδοὺ вот πᾶσα вся γῆ земля ἐναντίον перед σού тобой ἐστιν есть? διαχωρίσθητι Отделись ἀπ᾽ от ἐμοῦ· меня; εἰ если σὺ ты εἰς ἀριστερά, влево, ἐγὼ я εἰς δεξιά· вправо; εἰ если δὲ же σὺ ты εἰς δεξιά, вправо, ἐγὼ я εἰς ἀριστερά. влево.10 καὶ И ἐπάρας поднявший Λωτ Лот τοὺς ὀφθαλμοὺς глаза́ αὐτοῦ его εἶδεν увидел πᾶσαν всю τὴν περίχωρον окрестность τοῦ Ιορδάνου Иордана ὅτι что πᾶσα вся ἦν она была ποτιζομένη напояемая πρὸ прежде τοῦ καταστρέψαι ниспровергнуть τὸν θεὸν Богу Σοδομα Содом καὶ и Γομορρα Гоморру ὡς как παράδεισος рай τοῦ θεοῦ Бога καὶ и ὡς как γῆ земля Αἰγύπτου Египта ἕως до ἐλθεῖν прийти εἰς в Ζογορα. Зогора.11 καὶ И ἐξελέξατο избрал ἑαυτῷ себе Λωτ Лот πᾶσαν всю τὴν περίχωρον окрестность τοῦ Ιορδάνου, Иордана, καὶ и ἀπῆρεν отправил Λωτ Лот ἀπὸ от ἀνατολῶν, востока, καὶ и διεχωρίσθησαν отделился ἕκαστος каждый ἀπὸ от τοῦ ἀδελφοῦ брата αὐτοῦ. его.12 Αβραμ Аврам δὲ же κατῴκησεν поселился ἐν в γῇ земле Χανααν, Ханаан, Λωτ Лот δὲ же κατῴκησεν поселился ἐν в πόλει городе τῶν περιχώρων окрестностей καὶ и ἐσκήνωσεν поселился ἐν в Σοδομοις· Содоме;13 οἱ δὲ же ἄνθρωποι люди οἱ ἐν в Σοδομοις Содоме πονηροὶ злые καὶ и ἁμαρτωλοὶ грешные ἐναντίον перед τοῦ θεοῦ Богом σφόδρα. очень.14 δὲ Же θεὸς Бог εἶπεν сказал τῷ Αβραμ Авраму μετὰ после τὸ διαχωρισθῆναι отделиться τὸν Λωτ Лоту ἀπ᾽ от αὐτοῦ него: Ἀναβλέψας Взглянувший τοῖς ὀφθαλμοῖς глазами σου твоими ἰδὲ посмотри ἀπὸ из τοῦ τόπου, ме́ста, οὗ где νῦν теперь σὺ ты εἶ, есть, πρὸς к βορρᾶν северу καὶ и λίβα юго-западу καὶ и ἀνατολὰς [на] восток καὶ и θάλασσαν· [к] морю;
15 ὅτι потому что πᾶσαν всю τὴν γῆν, землю, ἣν которую σὺ ты ὁρᾷς, видишь, σοὶ тебе δώσω дам αὐτὴν её καὶ и τῷ σπέρματί семени σου твоему ἕως на τοῦ αἰῶνος. век.16 καὶ И ποιήσω сделаю τὸ σπέρμα семя σου твоё ὡς как τὴν ἄμμον песок τῆς γῆς· земли́; εἰ если δύναταί может τις кто-либо ἐξαριθμῆσαι исчислять τὴν ἄμμον песок τῆς γῆς, земли́, καὶ и τὸ σπέρμα семя σου твоё ἐξαριθμηθήσεται. исчислит.17 ἀναστὰς Вставший διόδευσον пройди τὴν γῆν землю εἴς в τε τὸ μῆκος длину αὐτῆς её καὶ и εἰς в τὸ πλάτος, ширину, ὅτι потому что σοὶ тебе δώσω дам αὐτήν. её.18 καὶ И ἀποσκηνώσας двинувшийся Αβραμ Аврам ἐλθὼν пришедший κατῴκησεν поселился παρὰ у τὴν δρῦν дуба τὴν Μαμβρη, Мамврийского, который ἦν был ἐν в Χεβρων, Хевроне, καὶ и ᾠκοδόμησεν построил ἐκεῖ там θυσιαστήριον жертвенник κυρίῳ. Господу.